Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Az olasz jogrendszer biztosítja, hogy Ön jogai védelme érdekében bírósághoz fordulhasson.

Bizonyos kérdésekben először ügyvéd segítségével a közvetítést kell megpróbálni, és csak ennek sikertelensége esetén kezdeményezhető bírósági eljárás, a következő területeken: társasházi jogviták, tulajdonjog, vagyonfelosztás, öröklés, családi megállapodások, bérlet, saját felhasználású hitelek, lízing, orvosi műhiba miatti kártérítési igény, rágalmazás a sajtóban vagy más médiumban, valamint a biztosítási, banki és pénzügyi szerződésekre vonatkozó jogviták.

Másik lehetőség a választottbírósági eljárás, ahol a jogvitát a peres felek által kijelölt választottbíró dönti el. Ha a felek bírósági eljárás helyett választottbírósághoz kívánnak fordulni, előbb meg kell erről állapodniuk.

2 Van határideje a perindításnak?

A perindítás határideje a követelés típusától függ. Az általános határidő 10 év, azonban néhány követeléstípusra rövidebb határidők vonatkoznak (a polgári törvénykönyv 2934–2961. szakasza).

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Ha valamely jogvita eldöntéséhez jogerős ítéletre van szüksége, bírósághoz kell fordulnia. Az illetékes bíróság beazonosításához figyelembe kell venni a jogvita típusát, valamint a bíróságok joghatóságára, hatáskörére és illetékességére vonatkozó nemzeti és uniós szabályokat.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Az alapszabály szerint az illetékes bíróság az alperes lakóhelye szerinti bíróság; ez a területi illetékesség szabálya, amely meghatározza, hogy mi minősül a természetes személyek általános fórumának (foro generale delle persone fisiche). A jogvita értékétől vagy az adott ügy tartalmától függően kell az adott területen valamely bírósághoz (békebíró [giudice di pace], illetve egyesbíróként vagy bírói tanácsban eljáró törvényszék [tribunale]) vagy a természetes személyek általános fórumától eltérő bírósághoz fordulni (utóbbi esetben kötelező területi illetékességről van szó [competenza per territorio inderogabile]).

Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége” című részt.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

A legfeljebb 5 000 EUR értékű ingóságokra vonatkozó kereset esetén békebíróhoz kell fordulni (giudice di pace). A békebíró a járművek és hajók mozgása által okozott, legfeljebb 20 000 EUR értékű kár megtérítéséhez kapcsolódó keresetek esetén is eljár. Nagyobb perértékű keresetekkel a törvényszék (tribunale) foglalkozik, amely egyesbíróként jár el. Bizonyos kérdések perértéktől függetlenül békebíró (a polgári perrendtartás 7. szakaszának harmadik bekezdése), egyesbíróként eljáró törvényszék (a polgári perrendtartás 409. szakasza) vagy bírói tanácsban eljáró törvényszék (a polgári perrendtartás 50a. szakasza) elé kerülnek.

Lásd a „Bíróságok hatásköre és illetékessége” című részt.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Főszabály szerint kötelező az ügyvédi képviselet (obbligo di difesa tecnica). Ez a szabály nem vonatkozik a kis értékű követelésekre (a békebíró által tárgyalt, legfeljebb 1 100 EUR értékű követelések), vagy arra az esetre, ha Ön képesített ügyvéd (a polgári perrendtartás 86. szakasza).

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A kérelmet a másik félnek kell címezni, és az illetékes bírósági hivatalhoz kell benyújtani.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Szóbeli keresetre csak békebíró által tárgyalt követeléseknél van lehetőség (a polgári perrendtartás 316. szakasza). A keresetet minden más esetben írásban, olasz nyelven kell benyújtani. A keresetet nem lehet faxon vagy elektronikus levélben elküldeni.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Nincsenek külön nyomtatványok; a kérelemben meg kell jelölni a feleket, a bíróságot, a kérelem tárgyát és a címet.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Az államnak illetéket kell fizetni, amely függ a kérelem benyújtásakor követelt összegtől (a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt 115/2002. sz. elnöki rendelet szerinti egységes illeték).

Az ügyvédi díj összege és esedékessége a saját ügyvédjével kötött megállapodástól függ.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Mind az olasz állampolgárok, mind a külföldi állampolgárok igényelhetnek költségmentességet, amennyiben megfelelnek a személyi jövedelemre vonatkozó jogi előírásoknak (a jogi költségekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt 115/2002. sz. elnöki rendelet).

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset akkor minősül benyújtottnak,

  • amikor azt az alperesnek kézbesítik, a másik félnek kézbesített idézés esetén (atto di citazione),
  • amikor azt a bíróság hivatalánál érkeztetik, a bírósághoz intézett kérelem esetén (ricorso).

Azt a kérdést, hogy az adott ügyet megfelelően terjesztették-e elő, a bíróság csak a tárgyalás elején bírálja el, amikor mindkét felet meg lehet hallgatni.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A tárgyaláson való megjelenés határidejét, és a felek vagy a bíróság további lépéseinek időzítését a polgári perrendtartás állapítja meg. A bíróságok ezeket a szabályokat az eljárásban lépésről lépésre alkalmazzák, vagy az eljárásra vonatkozóan átfogó ütemezést állapítanak meg (a polgári perrendtartás végrehajtásáról szóló rendelet 81a. cikke).

Vonatkozó mellékletek

a polgári perrendtartás bírósághoz fordulással kapcsolatos cikkei PDF (84 Kb) it

Utolsó frissítés: 21/07/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.