Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Igen, Máltán bírósághoz kell fordulnia a perindításhoz. Az ügyvéd vagy segédügyvéd nyújtja be a bíróságon a keresetet, és befizeti a szükséges illetéket. Ha a pert felsőbíróságnál indítják, a pert indító személynek esküt kell tennie.

2 Van határideje a perindításnak?

Nem, a perindításnak nincs határideje. Az alperes azonban a bírósági eljárás bármely szakaszában hivatkozhat az elévülésre.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

A bírósági tárgyalások során a pert indító félnek személyesen jelen kell lennie a bírósági tárgyalóteremben. Távollétében ügyvéd vagy segédügyvéd látja el a képviseletét. Ha valamely fél nem tartózkodik Máltán, pergondnok kerül kinevezésre Máltán avégett, hogy a bírósági eljárást az érintett fél távollétében folytatni lehessen.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Bár Máltán egyetlen bírósági épület van, abban különböző bíróságok székhelye található, az ügy tárgyától, a keresetet benyújtó személy követelésének összegétől és a keresetet benyújtó személy tartózkodási helyétől függően. Máltán az alábbi bíróságok léteznek:

a) Polgári bíróság (családjogi szekció) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] jár el az összes családjogi ügyben, így például a különválás, házasság felbontása, tartás, leszármazás és a házasság érvénytelenítésének kérdésében.

b) Gozói Törvényszék (családjogi szekció) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – mint az a) pontban, de ez a bíróság olyan ügyekben jár el, amelyeket gozói lakosok vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkező személyek ellen indítottak;

c) A polgári bíróság első kollégiuma (alkotmányjogi hatáskör) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] – alkotmányjogi ügyekkel foglalkozik;

d) Máltai Törvényszék [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – a legfeljebb 15,000 EUR összegű követelésekre vonatkozó, Málta szigetének valamely részén lakó vagy ott állandó tartózkodási hellyel rendelkező személyek ellen indított, pusztán polgári ügyekben jár el, valamint a máltai jog szerint megállapított bármely más követelés esetében;

e) Gozói Törvényszék (alsóbb szintű hatáskör) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – mint a d) pontban, ezt a bíróságot azonban azok veszik igénybe, akik gozói lakos vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkező személy ellen kívánnak eljárást indítani. Ez a bíróság gyakorolja a polgári bíróság nemperes ügyekben meglévő hatásköreit is.

f) A polgári bíróság első kollégiuma [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] – a 15,000 EUR összeget meghaladó követelésekre vonatkozó, pusztán polgári jogi ügyekben jár el, valamint (a követelés értékétől függetlenül) bármely, ingatlannal kapcsolatos ügyben, vagy ingatlanon fennálló szolgalommal, terhekkel vagy egyéb jogokkal kapcsolatos ügyekben, az ingatlanból történő kilakoltatást vagy birtokfosztást is ideértve, függetlenül attól, hogy az ingatlan városi vagy vidéki, bérlők vagy ott állandó tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezők lakják, az adott bíróság hatáskörének határain belül.

g) Gozói Törvényszék (felsőbb szintű hatáskör) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] – mint az f) pontban, ezt a bíróságot azonban azok vehetik igénybe, akik gozói lakos vagy Gozo szigetén állandó tartózkodási hellyel rendelkező személy ellen kívánnak eljárást indítani;

h) A polgári bíróság első kollégiumának nemperes szekciója [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] – Ez a bíróság peren kívüli ügyekben jár el, mint például a titkos végrendeletek felnyitása, gyámság alá helyezés és örökbefogadás. Továbbá e bíróság engedélyezi vagy hagyja jóvá egyes szerződések megkötését. E bíróság engedélyezi azon rendelkezések elfogadását is, amelyeket a törvény előzetes engedélyhez vagy jóváhagyáshoz köt.

E bíróságok mellett számos egyéb bíróság is működik. A kis értékű követelések bírósága (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (a legfeljebb 5,000 EUR értékű pénzbeli követelésekkel kapcsolatos ügyekben jár el), a közigazgatási felülvizsgálati törvényszék (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) és az ipari törvényszék (Tribunal Industrijali). Máltán ezen kívül Döntőbírósági Központ (Ċentru tal-Arbitraġġ) is létezik, amely döntőbíráskodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. A máltai jog előírja, hogy bizonyos körülmények esetén a felek kötelesek döntőbírósághoz fordulni (kötelező döntőbírói eljárás). A társasházi tulajdonnal és gépjármű-forgalommal kapcsolatos jogvitáknál kötelező a döntőbírói eljárás.

Mindezen bíróságok elsőfokú bíróságok és rendes bíróságok. E bíróságok határozatai ellen ezért fellebbezést lehet benyújtani a fellebbviteli bírósághoz (Qorti tal-Appell). A kis értékű követelések bírósága, a Döntőbírósági Központ vagy a törvényszékek határozatai elleni fellebbezést az alsóbb szintű bírósági hatáskörben (egyesbíróként) eljáró fellebbviteli bíróságnál kell benyújtani. A polgári bíróság első kollégiumának határozatai ellen a felsőbírósági hatáskörben (három bíróval) eljáró fellebbviteli bíróságnál kell fellebbezni. A polgári bíróság első kollégiumának határozatai ellen (alkotmányjogi hatáskör) az Alkotmánybírósághoz (Qorti Kostituzzjonali) lehet fellebbezni, a Gozói Törvényszék alsóbb és felsőbb szintű bírósági hatáskörben hozott határozatai ellen mindig a máltai fellebbviteli bírósághoz kell fellebbezést benyújtani.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd a 4. kérdésre adott választ.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

A kereset alsóbb szintű bíróságnál történő indításához ügyvédet vagy segédügyvédet kell igénybe venni. Ha a kereset indítása felsőbíróságnál történik, ügyvédet és segédügyvédet is igénybe kell venni.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A bíróság hivatalához.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A keresetet máltai nyelven kell benyújtani. A keresetet az ügyvédnek vagy segédügyvédnek írásban, személyesen kell benyújtania.

Ha a peres felek valamelyike külföldi, kérheti, hogy az eljárást angol nyelven folytassák le.

Máltán nincs lehetőség a kereset e-mailben vagy faxon történő benyújtására.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A Döntőbírósági Központnál vagy a kis értékű követelések bíróságánál történő perindításhoz formanyomtatványt kell kitölteni. A törvényszéknél vagy a polgári bíróság első kollégiumánál történő perindításhoz azonban nem kell formanyomtatványt kitölteni. A polgári bíróság első kollégiumánál történő perindításhoz a keresetnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a kereset tárgyát egyértelműen és kifejezetten, különálló, számozott bekezdésekbe rendezve tartalmazó nyilatkozat, amelyből hangsúlyosan kitűnik a követelés lényege, és az, hogy a kereset benyújtójának személy szerint mely tényekről volt tudomása;

b) a követelés jogalapja;

c) a konkrét követelés vagy követelések, amelyeket meg kell számozni; valamint

d) minden hivatalos keresetben az alábbi értesítést kell világos és olvasható módon, nyomtatott betűvel, közvetlenül a bíróság megjelölése alatt elhelyezni:

E hivatalos kereset címzettje a kereset kézbesítésének napjától – amely a kézhezvétel napja – számított húsz (20) napon belül köteles a keresetre hivatalos választ benyújtani. Amennyiben az előírt határidőn belül nem nyújt be a törvény rendelkezéseinek megfelelő hivatalos választ, a Bíróság a jogszabályok szerint jár el az ügyben.

Ezért e hivatalos kereset címzettjének érdekét szolgálja, hogy haladéktalanul forduljon ügyvédhez, hogy az ügy tárgyalása során beadvánnyal élhessen.”

e) A kereset alátámasztását szolgáló dokumentumokat a hivatalos keresettel együtt kell benyújtani.

f) A hivatalos keresetet eskü alatt kell megerősíteni az esketőbiztosként kinevezett hivatalvezető vagy segédügyvéd jelenlétében, az esketőbiztosokról szóló rendelet (79. fejezete) értelmében.

g) A felperes nyilatkozatában megnevezi azokat a tanúkat, akiket a bizonyításfelvétel során meghallgatásra javasol, valamint megjelöli, hogy tanúvallomásaikkal mely tényeket kívánja bizonyítani.

h) A keresetet kézbesíteni kell az alperesnek.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Igen, a kereset benyújtásakor meg kell fizetni a megfelelő összegű illetéket. Az illeték összege függ az ügy típusától és/vagy a követelés összegétől.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Igen, ha valaki nem tudja fedezni az eljárás költségeit, igényelhet jogi segítségnyújtást. A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a polgári bíróság első kollégiumához kell benyújtani. A kérelmet szóban, a jogi segítséget nyújtó ügyvédnél is elő lehet terjeszteni. A jogi segítségnyújtásra való jogosultsághoz bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, azaz az igénylőnek esküt kell tennie a hivatalvezető előtt, ha az pedig igényt szóban jelenti be, a jogi segítséget nyújtó ügyvédnél kell eskü alatt nyilatkoznia következőkről:

a) alapos oka van arra, hogy eljárást kezdeményezzen, ellene indított követeléssel szemben védekezzen, folytassa az eljárást vagy abban félként részt vegyen;

b) az eljárás tárgyán kívül nem rendelkezik semmiféle olyan vagyonnal, amelynek nettó értéke 6 988,12 EUR, kivéve azokat a mindennapi használatra szolgáló tárgyakat, amelyek használata az igénylő és családja számára észszerűen szükségesnek tekinthető, és hogy éves jövedelme nem haladja meg a tizennyolcadik életévüket betöltött személyekre megállapított nemzeti minimálbért.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset benyújtását követően a bíróság kitűzi a tárgyalás napját A bíróság értesíti a kereset benyújtóját és az alperest az első tárgyalás időpontjáról (tárgyalásról szóló értesítés). A bíróságok honlapján szintén ellenőrizhető, hogy adott ügyben ki van-e tűzve tárgyalás. A felek nem kapnak visszaigazolást arról, hogy a kereset megfelelően került-e előterjesztésre; meg kell jegyezni azonban, hogy a bíróság hivatalvezetőjéhez nem jutnak el azok a keresetek, amelyek nem felelnek meg a 9. kérdés alatt felsorolt követelményeknek.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A keresetet benyújtó személy részére kézbesítik a tárgyalásról szóló értesítést. A következő tárgyalás időpontját a folyamatban lévő tárgyalás során tűzik ki. Az ügyekkel kapcsolatos egyes információk a bíróságok honlapján is szerepelnek.

Utolsó frissítés: 05/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.