Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Végső esetben forduljon csak bírósághoz. Először fontolja meg az ügy rendezésének egyéb módjait. Például, ha pénzzel tartoznak Önnek, írhat levelet az adósnak, amelyben közli a tartozás összegét, jogcímét, és a pénz visszaszerzése érdekében már megtett lépéseket. A levélben figyelmeztetheti az adóst arra, hogy ha a javasolt időpontig nem fizet, akkor bírósági eljárást fog kezdeményezni. Alternatív vitarendezést is fontolóra vehet. További tájékoztatásért lásd az alternatív vitarendezésre vonatkozó tájékoztatót.

2 Van határideje a perindításnak?

A skót jogban vannak olyan határidők, illetve elévülési határidők, amelyeken belül a pert meg kell indítani. E határidőket a határidő lejártához fűződő jogvesztés és az elévülés jogintézménye határozza meg. A vonatkozó határidők az adott törvénytől függnek. Ügyvéd vagy a Polgári Tanácsadó Iroda (Citizens Advice Bureau) segítségét kérve megtudhatja, hogy az Ön által előterjeszteni kívánt adott keresetre vonatkozik-e konkrét határidő.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Az uniós jog külön szabályokat tartalmaz azon tagállam meghatározására, amelyben a követelést elő kell terjeszteni.

Az arra vonatkozó általános információkat, hogy Skóciában melyik bíróság rendelkezik hatáskörrel adott típusú ügy elbírálására, a következő tájékoztató tartalmazza: „Joghatóság”.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Az arra vonatkozó általános információkat, hogy Skóciában melyik bíróság rendelkezik hatáskörrel adott típusú ügy elbírálására, a következő tájékoztató tartalmazza: „Joghatóság”.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Az arra vonatkozó általános információkat, hogy Skóciában melyik bíróság rendelkezik hatáskörrel adott típusú ügy elbírálására, a következő tájékoztató tartalmazza: „Joghatóság”.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

A skót polgári bíróságok előtt nem kötelező a jogi képviselet.

A jogi képviselet nélkül megjelenő személy a „peres fél”. A Court Session (legfelsőbb polgári bíróság) külön iránymutatást nyújt a peres felek számára: Iránymutatás peres feleknek.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

Elsőként a bíróság adminisztratív személyzetével vegye fel a kapcsolatot. A bírósággal írásban, telefonon vagy személyesen is kapcsolatba léphet. Ha írásban fordul a bírósághoz, akkor 10 munkanapon belül írásban vagy telefonon fognak válaszolni.

Az ügyfélfogadási időkkel és elérhetőségekkel kapcsolatos információk a Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapjának bíróságok helyszíne oldalán találhatók meg.

A Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat a hatékony és udvarias szolgáltatás bíróságokat igénybe vevők részére történő nyújtása melletti zökkenőmentes bírósági működéshez szükséges adminisztratív, technikai és szervezési szolgáltatások ellátására megfelelően képzett személyzettel rendelkezik. Ezzel összefüggésben a Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapján megtalálható a bíróságokat igénybe vevőkre vonatkozó szabályzat.

A skót bíróságok személyzete nem rendelkezik jogi végzettséggel és ezért nem tudnak az Ön részére jogi tanácsadást nyújtani. Amennyiben jogi tanácsadásra van szüksége, a Skót Jogászegylet (Law Society of Scotland) meg tudja adni a lakóhelyén tevékenykedő ügyvédek (solicitor) elérhetőségeit, valamint a Skóciai Költségmentességi Bizottság (Scottish Legal Aid Board) tájékoztatást adhat arról, hogy jogosult-e költségmentességre.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A keresetlevelet angolul kell megfogalmazni. Az eljárás nyelve angol, kérelem esetén pedig tolmácsok vehetők igénybe. A tolmácsok díját a per felei fizetik. A perindításhoz szükséges formanyomtatványokat a bíróságra személyesen kell elvinni vagy postai úton kell elküldeni.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Főszabály szerint a követelés előterjesztéséhez formanyomtatványt kell kitölteni. A bíróság egyes típusaira vonatkozó bírósági szabályok határozzák meg az adott bíróságon való perindításhoz szükséges formanyomtatványt.

Az egyes bíróságokra vonatkozó további információkért lásd a Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapját: Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Rendszerint az eljárás megindításakor kell a bírósági illetéket megfizetni. Az illetékek az előterjesztett kereset típusának és azon bíróságnak megfelelően változnak, amely előtt a keresetet benyújtják. Az illetékeket másodlagos jog (illetékekről szóló rendeletek) határozza meg, és azokat rendszeresen frissítik az illetékekről szóló rendeletek módosításaival. A legaktuálisabb illetékek tekintetében lásd a Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapját.

Bizonyos körülmények között mentesülhet a bírósági illeték megfizetése alól. E körülmények tekintetében lásd szintén a Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat honlapját.

A bírósághoz fordulásért illetéket kell fizetni, azonban további kiadások is felmerülhetnek. Rendszerint a vesztes fél köteles a pernyertes fél bírósági költségeit és egyéb kiadásait, valamint a saját költségeit és kiadásait megfizetni. Egyes esetekben a bíróság bizonyos mozgástérrel rendelkezik annak meghatározásában, hogy mekkora összegeket kell a pervesztes félnek fizetnie. Adott esetben a pernyertes félnek továbbra is meg kell térítenie saját szemtanúinak vagy szakértőinek a költségeit.

Az ügyvédi díjakat rendszerint az ügy lezárultával kell fizetni. Az Ön pernyertessége esetén a bíróság arra kötelezheti az alperest, hogy részben vagy egészben fizesse meg az Önnél felmerült ügyvédi díjakat. Arról sem szabad megfeledkeznie, hogy bár a bíróság Önnek kedvező ítéletet hozhat (azaz arra kötelezi az alperest, hogy fizessen Önnek), a bíróság nem fog automatikusan lépéseket tenni annak érdekében, hogy az összeget meg is kapja. Ha az alperes nem fizet, kérnie kell a bíróságtól, hogy („az Ön javára szóló ítélet végrehajtása érdekében”) tegyen lépéseket, amelyért további díjat kell fizetnie. Az ítéletek végrehajtásával kapcsolatban további információkat számos tájékoztatóban találhat meg: Ítéletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatók.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

A polgári jogi ügyekben a költségmentesség különböző típusai állnak rendelkezésre. A költségmentesség típusa és az arra való jogosultság számos tényezőtől – így a kereset típusától, valamint a felperes jövedelmétől – függ. További információk a Skóciai Költségmentességi Bizottság (Scottish Legal Aid Board) honlapján találhatók.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A per akkor indul, ha a felperes az alperes részére kézbesíti a formanyomtatványt, keresetlevelet, idézést vagy kérelmet. A kézbesítést rendszerint a posta végzi, azonban azt a körzeti bírósági hivatalnok (Sheriff Officer) vagy a bírósági kézbesítő (Messenger-at-arms) is elvégezheti.

Ha a formanyomtatványt, keresetlevelet, idézést vagy kérelmet a körzeti bírósági hivatalvezető (Sheriff Clerk) előtt jóváhagyás érdekében bemutatják (vagy Court of Session [legfelsőbb polgári bíróság] esetében lepecsételés érdekében a bírósági hivatalnak mutatják be), az adminisztratív személyzet ellenőrizni fogja az iratot annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy tartalmazza-e a szükséges adatokat. A adminisztratív személyzet az ügy érdemét illetően nem ad jogi tanácsot. A kereset benyújtását követően a bíróság még dönthet úgy, hogy a keresetet nem megfelelően terjesztették elő.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

Az alperes részére kézbesített iratok tájékoztatást adnak az alperes részére arról, hogy milyen védekezést terjesszen elő, ezt milyen határidőn belül tegye meg, valamint, hogy mikor fog az ügy következő tárgyalására sor kerülni.

A Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat törekszik arra, hogy valamennyi tárgyalást a lehető leghamarabb kitűzze. A polgári ügyekben az a cél, hogy a bizonyítékokra vonatkozó meghallgatásra attól az időponttól számított 12 héten kerüljön sor, amikor a bíróság engedélyezte a bizonyítékra vonatkozó meghallgatást.

Kapcsolódó linkek

Skót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat

Skóciai Költségmentességi Bizottság (Scottish Legal Aid Board)

Skót Jogászegylet (Law Society of Scotland) (ügyvédek, köztük a kibővített meghallgatási joggal rendelkező ügyvédek)

Ügyvédi Kamara (Faculty of Advocates) (tanácsadó)

Utolsó frissítés: 24/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.