Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

A jogvitákat bírósági eljárás nélkül is rendezni lehet. Hasznosnak bizonyulhat az alternatív vitarendezésre – például a közvetítésre – vonatkozó információk megtekintése.

A felek emellett a bírósági eljárás során is fordulhatnak közvetítőhöz.

2 Van határideje a perindításnak?

Az adott ügytől függően eltérő határidő áll nyitva a keresetindításra. A határidők és elévülési idők kérdése jogilag összetett, ezért javasolt ügyvéd vagy jogi tanácsadó iroda segítségét kérni arra vonatkozóan, hogy hogyan járjon el az ügyben.

Főszabály szerint, kizárólag szemléltető jelleggel:

a) a szerződéses kötelezettségek elévülési ideje öt év.

b) a szerződésen kívüli kötelezettségek elévülési ideje egy év.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Amennyiben a jogvita bíróság előtti rendezését választja, ebben a tagállamban működő bírósághoz kell fordulnia.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

A hatásköri és illetékességi szabályokról lásd a Hatáskör és illetékesség pontot.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

A hatásköri és illetékességi szabályokról lásd a Hatáskör és illetékesség pontot.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Főszabály szerint Spanyolországban bírósági eljáráshoz az alábbi személyek megbízására lesz szüksége:

a) bírósági eljárásban eljáró képviselő (procurador), valamint

b) az Ön nevében a bíróság előtt eljáró ügyvéd.

A következő esetekben nem kell igénybe vennie e szakemberek közreműködését:

  1. Amennyiben az Ön által követelt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t.
  2. A „fizetési meghagyásnak” nevezett különös gyorsított eljárásban benyújtott kereset esetén, feltéve, hogy az adósságot írásbeli bizonyítással támasztja alá. Ebben az esetben nincs korlátozva a követelt összeg mértéke.
  3. Eljárásindítás előtt a biztosítási intézkedésekre irányuló kérelem esetén. Ez vonatkozik az előzetes ideiglenes intézkedésekre a házasság érvénytelenítésére, különválásra és a házasság felbontására vonatkozó eljárásokban. Az intézkedések célja a házastársak és a gyermekek legsürgetőbb személyes és pénzügyi szükségleteinek kielégítése azokban a helyzetekben, amelyekben az egyik házastárs érvényteleníteni kívánja a házasságot, különválást kíván kezdeményezni vagy a házasság felbontására irányuló eljárást kíván kezdeményezni.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A kereseteket a szóban forgó hely szerinti bírósági hivatalhoz kell benyújtani. A keresetet az alábbiak egyike dolgozza fel:

a) a hivatalért és az általános szolgáltatásokért felelős bírósági titkár, illetve

b) a titkár felügyelete és felelősségi területe alatti működés céljából kijelölt hivatali tisztviselő.

Kizárólag a bírósági titkárok és általuk kijelölt tisztviselők jogosultak a követelések, eljárást megindító dokumentumok és kötelező határidőkkel érintett dokumentumok benyújtási időpontjának megerősítésére.

Polgári és kereskedelmi követeléseket más közjogi szervnél nem lehet benyújtani, a vámügyi bíróság előtt sem.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Főszabály szerint a bírósági eljárásokban a spanyol nyelvet kell használni. A saját nyelvvel rendelkező autonóm közösségekben (Katalónia, Valencia, a Baleár-szigetek, Galícia és Baszkföld) az adott nyelv is használható.

Az írásbeli dokumentumok elkészítése és a szóbeli eljárások során bárki, aki részt vesz az eljárásban, használhatja a spanyol nyelvet vagy annak az autonóm közösségnek a nyelvét használhatja, ahol az eljárást lefolytatják. Ha valaki nem beszéli az autonóm közösség nyelvét, a bíróság kijelöl egy tolmácsot, aki gondoskodik a spanyol nyelvre történő tolmácsolásról. A kijelölésre vagy jogszabályban meghatározott esetekben, vagy a jogszerű eljárás megtagadására hivatkozó személy kérelmére kerül sor. Amennyiben a felektől különböző személy azért nyújt be bizonyítékot idegen nyelven, mert nem beszél spanyolul vagy az autonóm közösség nyelvén, az erre a bizonyítékra hivatkozó fél felelős a tolmács biztosításáért.

Az eljárás megindítására minden esetben írásban, a „keresettel” (demanda) kerül sor. Amennyiben a követelés összege nem haladja meg a 2 000 EUR-t, a kereset az alábbi információkat tartalmazó egyszerű dokumentum is lehet:

a) a felperes személyes adatai és címe, valamint a másik fél személyes adatai és címe, ha ezek ismertek.

b) annak pontos leírása, hogy a felperes mit követel a másik féltől.

A bírósági eljárásban eljáró képviselő nélkül eljáró személyek eldönthetik, hogy elektronikus úton tartják-e a kapcsolatot a bíróságokkal. A választott módszerre vonatkozó döntésüket bármikor megváltoztathatják.

Az eljárásindító irat és a további kérelmekre vonatkozó dokumentumok, illetve egyéb dokumentumok benyújtása során minden jogi szakembernek igénybe kell vennie a bíróság elektronikus vagy táv-nyilvántartási rendszerét a benyújtás hitelességének biztosítása, valamint annak megbízható visszaigazolása érdekében, hogy valamennyi dokumentum a maga teljességében került elküldésre és érkeztetésre, így rögzítik továbbá a megküldés és a beérkezés időpontját.

Az alábbi szervezetek és személyek szintén kötelesek a bíróságok előtt elektronikusan eljárni:

a) jogi személyek;

b) jogi személyiséggel nem rendelkező egyesületek;

c) a kötelező szakmai testületi tagsággal járó szakmai tevékenységet végző személyek a szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárások és bírósági intézkedések tekintetében;

d) közjegyzők és hivatalvezetők;

e) olyan személy képviselői, aki köteles a bíróság előtt elektronikusan eljárni;

f) a köztisztviselők a hivatalos feladataikkal kapcsolatos eljárások és intézkedések tekintetében.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A 2 000 EUR-t meg nem haladó követelések benyújtásához, valamint a „fizetési meghagyásos eljárásban” érvényesítendő pénzügyi követelés benyújtására léteznek formanyomtatványok és nyomtatott dokumentumok. A fizetési meghagyásos eljárásban nincs megszabva az összeghatár, de az adósságot írásos bizonyítékokkal kell alátámasztani.

Ezek a formanyomtatványok (a felhasználói útmutatókkal együtt) az interneten, a következő linken érhetőek el:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbal-

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio

Minden bírósági körzeti hivatalnál és központi szolgáltatónál is megtalálhatja ezeket.

Amennyiben nincs formanyomtatvány, vagy azt nem lehet alkalmazni, írásbeli követelést kell benyújtani a bírósághoz. A 2 000 EUR-t meg nem haladó követelések esetén ez egy egyszerű dokumentum. E dokumentumnak mindössze a felperes személyes adatait, – amennyiben azok ismertek – a másik fél személyes adatait, valamint a felperes által követelt dolog pontos leírását kell tartalmaznia. A 2 000 EUR-t meghaladó követelések tekintetében e dokumentum összetettebb, mivel annak az ügy tényeire vonatkozó leírást, a követelés jogalapját és a benyújtott dokumentumokat és más bizonyítékokat pontosan meghatározó jegyzéket is tartalmaznia kell.

Az eljárásindító irathoz mindkét esetben csatolni kell a követelést alátámasztó írásos bizonyítékokat, illetve a szakértői tanúvallomásokat, valamint az ügyre vonatkozó egyéb bizonyítékokat. Főszabály szerint e dokumentumokat nem lehet későbbi időpontban benyújtani, ez alól csak nagyon különös esetekben lehet kivétel.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A magánszemélyeknek nem kell illetéket fizetniük.

A jogi személyeknek (vállalkozásoknak, alapítványoknak, egyesületeknek) illetéket kell fizetniük annak érdekében, hogy polgári, kereskedelmi vagy peres közigazgatási bíróságok elé vigyék az ügyüket, vagy hogy fellebbezhessenek a társadalomügyi bíróságok által hozott ítéletekkel szemben. A büntetőjogi bíróságokon nem kell illetéket fizetni. További információt a következő weboldalon talál:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Ayuda/GC07.shtml

Katalónia autonóm közösségben a jogi személyeknek illetéket kell fizetniük (de a magánszemélyeknek nem):

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/taxes_adm_justicia/taxes_admjus_cat/

Az ügyvédi díjak tekintetében nincsenek szabványosított árak. Mind a díjak mértékét, mind a fizetés módját az ügyféllel való megállapodás határozza meg.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők által kiszabott díjak mértéke szabályozott. Erről lásd:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104&p=20060128&tn=0

A jogi szakemberek általában előleget kérnek a kezdeti költségek fedezésére, amelyet később beszámítanak a teljes díjba. Az eljárások szakaszokra oszlanak, és a szakemberek minden szakasz kezdetén felkérhetik az ügyfelüket, hogy fizessék meg a teljes összeg megfelelő százalékát.

A szakemberek általában csak az ügy lezárásakor kérik a teljes összeg megfizetését.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Azok a személyek, akik bizonyítani tudják, hogy nem rendelkeznek a bírósághoz forduláshoz megfelelő anyagi forrással, költségmentességre jogosultak. A személy anyagi helyzetét az IPREM index (nyilvános alapszintű bevételi index) segítségével vizsgálják meg.

Akkor vélelmezik, hogy valaki nem rendelkezik elégséges forrással a bírósághoz forduláshoz, ha az összes forrásból származó éves háztartási jövedelme nem haladja meg:

a) a kérelem benyújtásakor alkalmazandó IPREM kétszeresét olyan személyek tekintetében, akik nem tagjai családnak.

b) a kérelem benyújtásakor alkalmazandó IPREM két és félszeresét az olyan személyek tekintetében, akik négynél kevesebb főből álló család tagjai.

c) az IPREM háromszorosát az olyan személyek tekintetében, akik családja legalább négy főből áll.

Az éves IPREM 2017-re megállapított összege 6 390,13 EUR.

Egyes nonprofit szervezetek szintén jogosultak lehetnek költségmentességre.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset a benyújtásának napjától számítva, a bírósági hivatalhoz való benyújtást és az ügy bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozásának megerősítését követően a követelés feldolgozásra való befogadását kimondó végzés meghozatalával minősül hivatalosan benyújtottnak.

Amennyiben bírósági eljárásban eljáró képviselővel jár el, a bíróság rajta keresztül küld értesítést a követelés befogadására vonatkozó határozatáról és minden további határozatáról. Amennyiben nem szükséges bírósági eljárásban eljáró képviselővel eljárni, az értesítést tértivevényes küldemény formájában közvetlenül a követelésben szereplő címre küldik meg.

Amennyiben a követelés olyan hibát tartalmaz, aminek következtében azt nem lehet feldolgozásra befogadni, a bíróság határidőt szab a hiba kijavítására. Amennyiben a hiba nem javítható, a bírósági titkár értesíti a bírót, aki dönt arról, hogy engedélyezi-e a követelés feldolgozását.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A feleket az eljárás minden szakaszáról és minden esemény tekintetében azonnal, közvetlenül vagy – amennyiben ilyennel rendelkeznek –bírósági eljárásban eljáró képviselőjükön keresztül értesítik.

Főszabály szerint az eljárásoknak nincs előre meghatározott ütemterve, de vannak bizonyos határidők, amelyeket be kell tartani.

Utolsó frissítés: 25/04/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.