Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

A jogvitákat bírósági eljárás nélkül is rendezni lehet közvetítés útján – lásd a „Közvetítés az uniós tagállamokban - Spanyolország” oldalt.

A felek a bírósági eljárás megindítását követően is kérhetnek közvetítést.

2 Van határideje a perindításnak?

Az adott ügytől függően a keresetindítási határidők eltérőek lehetnek. A határidők és elévülési idők kérdése jogilag összetett, ezért javasolt ügyvéd vagy jogi tanácsadó iroda segítségét kérni arra vonatkozóan, hogy hogyan járjon el az ügyben.

Főszabály szerint, kizárólag szemléltető jelleggel:

 1. a szerződéses kötelezettségek elévülési ideje öt év.
 2. a szerződésen kívüli kötelezettségek elévülési ideje egy év.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Amennyiben a jogvita bíróság előtti rendezését választja, ebben a tagállamban működő bírósághoz kell fordulnia.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

A hatásköri és illetékességi szabályokról lásd „Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal - Spanyolország” című pontot.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

A hatásköri és illetékességi szabályokról lásd „Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal - Spanyolország” című pontot.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Főszabály szerint Spanyolországban bírósági eljáráshoz az alábbi személyek megbízására lesz szüksége:

 1. bírósági eljárásban eljáró képviselő (procurador), valamint
 2. az Ön nevében a bíróság előtt eljáró ügyvéd.

A következő esetekben nem kell igénybe vennie e szakemberek közreműködését:

 1. Amennyiben az Ön által követelt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t.
 2. A „fizetési meghagyásnak” (monitorio) nevezett különleges, gyorsított eljárásban benyújtott kereset esetén, feltéve, hogy az adósság fennállását okirati bizonyítékkal támasztja alá. Ezekben az ügyekben a követelés összegére nem vonatkozik korlátozás.
 3. Eljárás megindítása előtt biztosítási intézkedésre irányuló kérelem esetén. Ez vonatkozik az előzetes ideiglenes intézkedésekre a házasság érvénytelenítésére, különválásra és a házasság felbontására irányuló eljárásokban. Az intézkedések célja a házastársak és a gyermekek legsürgetőbb személyes és pénzügyi szükségleteinek kielégítése azokban a helyzetekben, amelyekben az egyik házastárs érvényteleníttetni kívánja a házasságot, különválást vagy a házasság felbontására irányuló eljárást kíván kezdeményezni (e szakemberek közreműködésére minden további írásbeli dokumentumhoz és cselekményhez szükség lesz).

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A keresetlevelet az adott hely bíróságának hivatalához kell benyújtani. A keresetet feldolgozza:

 1. a bíróság hivatala feladatainak ellátásáért és az általános bírósági szolgáltatásokért felelős tisztviselő, vagy
 2. a bíróság hivatalvezetőjének felügyelete alatt és felelősségi körében működő kijelölt hivatali tisztviselő.

Kizárólag a bírósági titkárok és általuk kijelölt tisztviselők jogosultak a követelések, eljárást megindító dokumentumok és kötelező határidőkkel érintett dokumentumok benyújtási időpontjának megerősítésére.

Polgári jogi és kereskedelmi követelések semmilyen más közjogi szerv előtt nem érvényesíthetők, a vámügyi bíróság előtt sem.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Főszabály szerint a bírósági eljárásokban a spanyol nyelvet kell használni. A saját nyelvvel rendelkező autonóm közösségekben (Katalónia, Valencia, a Baleár-szigetek, Galícia és Baszkföld) az adott közösség nyelve is használható.

Bármely más esetben az eljárás résztvevői a spanyol nyelvet vagy az eljárás helye szerinti autonóm közösség nyelvét használhatják mind az okiratokban, mind a szóbeli eljárás során. Ha valaki nem beszéli az autonóm közösség nyelvét, a bíróság tolmácsot jelöl ki, aki gondoskodik a spanyol nyelvre történő tolmácsolásról. Ilyen kijelölésére jogszabályban meghatározott esetekben, vagy a jogszerű eljáráshoz fűződő jogát gyakorló személy kérelmére kerül sor. Amennyiben a felektől különböző személy azért nyújt be bizonyítékot idegen nyelven, mert nem beszél spanyolul vagy az autonóm közösség nyelvén, az erre a bizonyítékra hivatkozó fél felelős a tolmács biztosításáért.

Az eljárás megindítására minden esetben írásban, a „keresettel” (demanda) kerül sor, amely a 2 000 eurót nem meghaladó ügyekben egyszerű. Az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 1. a felperes személyes adatai és címe, valamint a másik fél személyes adatai és címe, ha ezek ismertek, valamint
 2. annak pontos leírása, hogy a felperes mit követel a másik féltől.

A bírósági eljárásban eljáró képviselő nélkül eljáró személyek eldönthetik, hogy elektronikus úton tartják-e a kapcsolatot a bíróságokkal. A választott módszerre vonatkozó döntésüket bármikor megváltoztathatják.

Az eljárást megindító irat és a további kérelmekre vonatkozó dokumentumok, illetve egyéb dokumentumok benyújtása során minden jogi szakembernek igénybe kell vennie a bíróság elektronikus vagy táv-nyilvántartási rendszerét a benyújtás hitelességének biztosítása, valamint annak megbízható visszaigazolása érdekében, hogy valamennyi dokumentum a maga teljességében került elküldésre és érkeztetésre, valamint így rögzítik a megküldés és a beérkezés időpontját.

Az alábbi szervezetek és személyek szintén elektronikus úton kötelesek a bíróságokkal kommunikálni:

 1. jogi személy;
 2. a jogi személyiség nélküli jogalanyok;
 3. a szakmai szervezetben való nyilvántartásba vételt igénylő területeken dolgozó szakemberek bármilyen olyan alaki követelmény és tevékenység tekintetében, amelyet a bírósági szolgálatnál teljesítenek a szakmai tevékenységük gyakorlása során;
 4. a közjegyzők és a nyilvántartás-vezetők;
 5. az érintett félnek a bírósági szolgálattal elektronikus kapcsolattartást alkalmazó képviselői; és
 6. a közigazgatásban dolgozó tisztviselők, amikor hivatali beosztásuk keretében hoznak intézkedéseket vagy járnak el.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

A 2 000 EUR-t meg nem haladó követelések benyújtásához, valamint a fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítendő pénzügyi követelés benyújtására léteznek formanyomtatványok és nyomtatott dokumentumok. A fizetési meghagyásos eljárásban nincs megszabva az összeghatár, de az adósságot okirati bizonyítékkal kell alátámasztani.

Ezek a formanyomtatványok (a felhasználói útmutatókkal együtt) az interneten, a következő linken érhetőek el:

Juicio-Verbal (kis értékű követelések esetén)

Juicio Monitorio (különleges eljárás esetén)

Minden bírósági körzeti hivatalnál és központi szolgáltatónál is megtalálhatja ezeket.

A 2 000 EUR-t meg nem haladó követelések esetén ez egy egyszerű dokumentum. E dokumentumnak mindössze a felperes személyes adatait, – amennyiben azok ismertek – a másik fél személyes adatait, valamint a felperes által követelt dolog pontos leírását kell tartalmaznia.

A 2 000 EUR-t meghaladó követelések tekintetében e dokumentum összetettebb, és azt ügyvédnek kell elkészítenie, mivel annak az ügy tényeire vonatkozó leírást, a követelés jogalapját és a benyújtott dokumentumokat és más bizonyítékokat pontosan meghatározó jegyzéket is tartalmaznia kell.

Az eljárást megindító irathoz mindkét esetben csatolni kell a követelést alátámasztó okirati bizonyítékokat, illetve a szakértői tanúvallomásokat vagy az ügyre vonatkozó egyéb bizonyítékokat. Főszabály szerint e dokumentumokat nem lehet későbbi időpontban benyújtani, ez alól csak nagyon különös esetekben lehet kivétel.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A magánszemélyeknek nem kell illetéket fizetniük.

A jogi személyeknek (vállalkozásoknak, alapítványoknak, egyesületeknek) illetéket kell fizetniük annak érdekében, hogy polgári, kereskedelmi vagy peres közigazgatási bíróságok elé vigyék az ügyüket, vagy hogy fellebbezhessenek a társadalomügyi bíróságok által hozott ítéletekkel szemben. A büntetőjogi bíróságokon nem kell illetéket fizetni. További információt a következő weboldalon talál:

Tasas judiciales (bírósági illetékek).

Katalónia autonóm közösségben a jogi személyeknek illetéket kell fizetniük (de a magánszemélyeknek nem):

Comunidad Autónoma de Cataluña Tasa (Katalónia Autonóm Közösség. Szakértői díjak)

Az ügyvédi díjak tekintetében nincsenek szabványosított árak. Mind a díjak mértékét, mind a fizetés módját az ügyféllel való megállapodás határozza meg.

A bírósági eljárásban eljáró képviselők által kiszabott díjak mértéke szabályozott.

Arancel Procuradores (rendes díjszabás)

A jogi szakemberek általában előleget kérnek a kezdeti költségek fedezésére, amelyet később beszámítanak a teljes díjba. Az eljárások szakaszokra oszlanak, és a szakemberek minden szakasz kezdetén felkérhetik az ügyfelüket, hogy fizessék meg a teljes összeg megfelelő százalékát.

A szakemberek általában csak az ügy lezárásakor kérik a teljes összeg megfizetését.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Azok a személyek, akik bizonyítani tudják, hogy nem rendelkeznek a bírósághoz forduláshoz megfelelő anyagi forrással, költségmentességre jogosultak.

Justicia Gratuita (költségmentesség, Igazságügyi Minisztérium)

A személy anyagi helyzetét az IPREM index (többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe) segítségével értékelik.

Akkor vélelmezik, hogy valaki nem rendelkezik elégséges forrással a bírósághoz forduláshoz, ha az összes forrásból származó éves háztartási jövedelme nem haladja meg:

 1. a kérelem benyújtásakor alkalmazandó IPREM kétszeresét olyan személyek tekintetében, akik nem tagjai családnak.
 2. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos IPREM két és félszeresét, ha a szóban forgó személyek bármilyen típusú családja négynél kevesebb főből áll.
 3. az IPREM háromszorosát az olyan személyek tekintetében, akik családja legalább négy főből áll.

2021-re az éves IPREM összege 6 778,80 EUR (tizenkét részlet).

Egyes nonprofit szervezetek szintén jogosultak lehetnek költségmentességre.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset a benyújtásának napjától számítva, a bírósági hivatalhoz való benyújtást és az ügy bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozásának megerősítését követően a követelés feldolgozásra való befogadását kimondó végzés meghozatalával minősül hivatalosan benyújtottnak.

Amennyiben bírósági eljárásban eljáró képviselővel jár el, a bíróság rajta keresztül küld értesítést a követelés befogadására vonatkozó határozatáról és minden további határozatáról. Amennyiben nem szükséges bírósági eljárásban eljáró képviselővel eljárni, az értesítést tértivevényes küldemény formájában közvetlenül a követelésben szereplő címre küldik meg.

Amennyiben a követelés olyan hibát tartalmaz, aminek következtében azt nem lehet feldolgozásra befogadni, a bíróság határidőt szab a hiba kijavítására. Amennyiben a hiba nem javítható, a bírósági titkár értesíti a bírót, aki dönt arról, hogy engedélyezi-e a követelés feldolgozását.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A feleket az eljárás minden szakaszáról és minden esemény tekintetében azonnal, közvetlenül vagy – amennyiben ilyennel rendelkeznek –bírósági eljárásban eljáró képviselőjükön keresztül értesítik.

Főszabály szerint az eljárásoknak nincs előre meghatározott ütemterve, de vannak bizonyos határidők, amelyeket be kell tartani.

Utolsó frissítés: 29/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.