Kaip kreiptis į teismą?

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Gali būti pageidautina naudotis alternatyviais ginčų sprendimo metodais. Daugiau informacijos šia tema žr.:

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Senaties terminai ieškiniams pateikti skiriasi, priklausomai nuo bylos. Šį ieškinio pateikimo senaties terminų klausimą gali išaiškinti teisės konsultantas arba piliečių konsultavimo biuras.

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Žr. „Kurios šalies teismas kompetentingas? - Prancūzija“.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Žr. „Kurios šalies teismas kompetentingas? - Prancūzija“.

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. „Kurios šalies teismas kompetentingas? - Prancūzija“.

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

  • Tam tikrais atvejais nuo bylos nagrinėjimo pradžios jums turi padėti advokatas.

Paprastai jungtiniame teisme (pranc. tribunal judiciaire) jums turi atstovauti advokatas. Vis dėlto taikomos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, bylose, susijusiose su komercine nuoma arba nagrinėjant klausimus, kurie priskiriami bylas dėl apsaugos nagrinėjančio teismo jurisdikcijai (pranc. juge des contentieux de la protection).

Šeimos bylų teisme (pranc. juge aux affaires familiales) advokato atstovavimas nėra privalomas bylose, susijusiose su tėvų valdžios perdavimu, procesu po santuokos nutraukimo, tėvų valdžia, įnašų santuokos išlaidoms padengti ir išlaikymo prievolių nustatymu.

Advokato atstovavimas neprivalomas komercinių bylų teisme (pranc. tribunal de commerce), kreipiantis į vykdantįjį teisėją (pranc. juge de l'exécution), nepilnamečių bylų teisme (pranc. juge des enfants), socialinių bylų teisme (pranc. tribunal des affaires sociales), darbo santykių teisme (pranc. conseil des prud'hommes) ar paritetiniame žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teisme (pranc. tribunal paritaire des baux ruraux).

  • Pagal Prancūzijos teisę galimi du kreipimosi į teismą būdai.

Kai teismo procesas pradedamas siunčiant šaukimą į tesimą, jį turi įteikti antstolis. Vis dėlto, kai teismo procesas gali būti pradėtas pateikiant vienašališką pareiškimą arba bendru šalių pareiškimu, antstolio paslaugos nebūtinos.

Reikia pažymėti, kad bylose, susijusiose su prašymais taikyti laikinąsias apsaugos priemones (pranc. Référés),), teismo procesas turi būti pradėtas teikiant šaukimą į teismą.

Santuokos nutraukimo bylose teismo procesas pradedamas teikiant šaukimą į teismą arba bendru šalių pareiškimu.

Paprastu pareiškimu į nepilnamečių bylų teismą turi kreiptis vienas iš tėvų, globėjas arba pats nepilnametis.

Jeigu kreipiamasi į vykdantįjį teisėją, šaukimas į teismą yra privalomas, išskyrus vykdymo bylas, susijusias su sprendimais dėl priverstinio išsiuntimo.

Komercinių bylų teisme mokėjimo įsakymo procedūra, kuri gali būti pradėta pateikiant paprastą pareiškimą, taikoma skoloms pagal banko vekselį (pranc. traite), įsakomąjį vekselį (pranc. lettre de change), paprastąjį vekselį (pranc. billet à ordre) arba perleidimo aktą (pranc. bordereau de cession). Kitais atvejais teismo procesas pradedamas šaukimu į teismą.

Darbo santykių teismui gali būti pateiktas pareiškimas, kuris gali (tačiau neprivalo) būti siunčiamas registruotu laišku.

Į paritetinį žemės ūkio naudmenų nuomos sandorių teismą šalys gali kreiptis pateikdamos pareiškimą arba per antstolį. Į teismą šalys taip pat gali kreiptis bendru šalių pareiškimu, bendru ieškiniu, kuriame jie pateikia reikalavimus teismui. Šis pareiškimas (ieškinys) teikiamas teismo kanceliarijos sekretoriui.

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Visi informacijos prašymai turėtų būti teikiami kiekvieno teismo priimamajame. Be to, nemokamos teisinės konsultacijos teikiamos daugumoje teismų, bendruomenių teisingumo centruose (pranc. maisons de justice et du droit) ir miestų merijose (pranc. mairies).

Norint pateikti ieškinį reikia kreiptis į teismo kanceliariją.

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Prancūzų kalba yra vienintelė priimtina kalba. Teismo posėdyje šaliai gali padėti vertėjas žodžiu, tačiau teisėjai neprivalo naudotis jo paslaugomis, jeigu jie moka kalbą, kurią vartoja proceso šalis.

Ieškiniai teikiami raštu.

Pagal dabartinį reglamentavimą ieškinio civiliniam teismui pateikti faksu ar el. paštu negalima.

Nuo 2021 m. pradžios į teismą galima kreiptis internetu bylos šalims skirtame portale (pranc. Portail du justiciable). Šiuo portalu gali būti teikiami civiliniai ieškiniai iš teismo gavus pranešimą nukentėjusiajam, pareiškimai globos bylų teismui dėl pilnamečiams skirtų apsaugos priemonių taikymo tvarkos, prašymai šeimos bylų teismui bylose, kuriose neprivalomas advokato atstovavimas.

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Prancūzijos Administracinių formų registravimo ir tikrinimo centras (CERFA) rengia pareiškimo teismui formas. Ieškinyje turi būti išdėstyta informacija apie ieškovą ir priešingą šalį ir pateikti visi dokumentai, susiję su bylos dalyku, – priklausomai nuo bylos, jie turi būti pateikti teismo kanceliarijai ieškinio pateikimo metu arba teisėjui teismo posėdžio metu.

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Į pirmos instancijos teismą galima kreiptis nemokamai. Paprastai teikiant ieškinį rinkliavos valstybei nemokamos, išskyrus susijusias su komercinių bylų teismais, – juose taikomos nustatyto dydžio teismo rinkliavos.

Išlaidos – tai vykdant procesą susidarančios išlaidos. Tai – be kita ko, kompensacijos liudytojams, užmokestis ekspertams ir antstolių bei advokatų išlaidos, išskyrus jų užmokestį. Kai kurios išlaidos turi būti sumokamos proceso pradžioje arba jo eigoje. Proceso pabaigoje teisėjas paprastai nurodo, kad išlaidas turi sumokėti pralaimėjusi šalis, nebent ta šalis gauna teisinę pagalbą.

Užmokestis advokatui mokamas pagal su klientu sudarytą susitarimą dėl užmokesčio. Advokatai gali prašyti avanso, kuris mokamas iš anksto arba jiems dirbant, kaip mokėjimas kliento sąskaita.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Jeigu teisinės pagalbos prašančio asmens lėšos neviršija tinkamumo ribos, kuri kiekvienais metais įvertinama iš naujo, jis gali gauti teisinę pagalbą (2020 m. 1 043 EUR, jeigu teikiama visa teisinė pagalba, ir 1 564 EUR, jeigu teikiama dalinė teisinė pagalba). Ribos gali būti iš dalies keičiamos įvertinant ieškovo šeiminę padėtį (žr. „Teisinė pagalba. Prancūzija“).

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys pateikiamas:

  • teismo šaukimo kopiją pristatant teismo kanceliarijai;
  • pateikiant ar užregistruojant pareiškimą teismo kanceliarijoje.

Ieškinio galiojimo patvirtinimo ieškovai negauna.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Teismo kanceliarija gali suteikti informaciją apie proceso eigą ir nurodyti nustatytą teismo posėdžio datą.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerijos svetainė

Paskutinis naujinimas: 08/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.