Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Kaip kreiptis į teismą?

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Gali būti pageidautina naudotis alternatyviais ginčų sprendimo metodais. Daugiau informacijos šia tema žr.:

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Senaties terminai ieškiniams pateikti skiriasi, priklausomai nuo bylos. Šį ieškinio pateikimo senaties terminų klausimą gali išaiškinti teisės konsultantas arba piliečių konsultavimo biuras.

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Žr. „Teismų jurisdikcija. Prancūzija“.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Žr. „Teismų jurisdikcija. Prancūzija“.

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. „Teismų jurisdikcija. Prancūzija“.

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

Kai kuriais atvejais turi būti naudojamasi teismo antstolio paslaugomis, jeigu procesas turi būti pradedamas teismo šaukimu, kurį priešingai šaliai teikia ieškovas. Tokį teismo šaukimą gali išduoti tik teismo antstolis. Teismo šaukimas išduodamas, kai procesas vyksta apygardos teisme (pranc. tribunaux de grande instance), išskyrus atvejus, kai procese neprivaloma naudotis advokato paslaugomis. Pažymėtina, kad, kai kreipiamasi laikinųjų apsaugos priemonių (pranc. référés), ieškinį privaloma pateikti teismo šaukimo būdu. Santuokos nutraukimo bylose, kuriose privaloma naudotis advokato, turinčio teisę atstovauti teismo procese, paslaugomis, ieškinys pateikiamas įteikiant pareiškimą.

Ieškinį nepilnamečių bylų teismo teisėjui (pranc. juge des enfants) paprastu pareiškimu pateikia vienas iš tėvų, globėjas arba pats nepilnametis.

Kai bylą norima perduoti vykdymo teisėjui (pranc. juge de l'exécution), teismo šaukimas privalomas, išskyrus atvejus, kai atliekamas su deportacija susijusių sprendimų vykdymo procesas.

Apylinkės teisme (pranc. tribunal d'instance) šaukimas neprivalomas, kai norima pateikti ieškinį, kurio vertė neviršija 4 000 EUR, arba kai norima pradėti mokėjimo įsakymo procesą dėl konkretaus dydžio skolos, susidariusios pagal sutartį ar pagal įstatymą.

Komercinių bylų teisme (pranc. tribunal de commerce) mokėjimo įsakymo procesas, kurį galima pradėti vien pareiškimu, yra susijęs su skolomis, kylančiomis iš įsakomojo banko vekselio (une traite), įsakomojo vekselio (une lettre de change), paprastojo vekselio (un billet à ordre) arba skolos perkėlimo (un bordereau de cession). Kitose bylose ieškinys turi būti pateikiamas teismo šaukimu.

Darbo tarybai (pranc. conseil des prud'hommes) ieškinį galima pateikti registruotu laišku arba tiesiogiai raštu arba žodžiu tarybos kanceliarijai.

Ieškinius žemės ūkio paskirties žemės teismams (pranc. tribunal paritaire des baux ruraux) galima pateikti teismo kanceliarijai adresuotu registruotu laišku su prašymu patvirtinti gavimą, išskyrus atvejus, kai reikalaujama ieškinį paskelbti žemės registre arba kai privalomas teismo antstolio dokumentas.

Ieškinį socialinių reikalų teismui (pranc. tribunal des affaires sociales) galima pateikti tik tada, kai bylą išnagrinėja taikos taryba (commission de recours amiable). Ieškinys pateikiamas laišku arba pareiškimu, įteikiamu sekretoriatui.

Šalys taip pat gali kreiptis į teismą bendru pareiškimu, bendru ieškiniu, kuriame jos pristato teisėjui savo reikalavimus. Pareiškimas pateikiamas teismo kanceliarijos sekretoriui.

Paprastai apygardos teisme šaliai privalo atstovauti advokatas, išskyrus bylas dėl komercinės nuomos, prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tėvų valdžios netekimo ar atėmimo atvejus ir pareiškimus dėl nesirūpinimo vaiku. Advokatas šaliai atstovauti neprivalo, kai bylą nagrinėja šeimos reikalų teisėjas (pranc. juge aux affaires familiales) ir byla susijusi su tėvų valdžios perdavimu, procesu po santuokos nutraukimo, tėvų valdžia, įnašų santuokos išlaidoms padengti ir išlaikymo prievolių nustatymu.

Komercinių bylų teismo, apylinkės teismo, vykdymo teisėjo, nepilnamečių teismo teisėjo, socialinių reikalų teismo, darbo tarybos ar žemės ūkio paskirties žemės teismo nagrinėjamose bylose šaliai neprivalo atstovauti advokatas, turintis teisę atstovauti teismo procese.

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Visi informacijos prašymai turėtų būti teikiami kiekvieno teismo priimamajame. Be to, nemokamos teisinės konsultacijos teikiamos daugumoje teismų, bendruomenių teisingumo centruose (pranc. maisons de justice et du droit) ir miestų merijose (mairies).

Norint pateikti ieškinį reikia kreiptis į teismo kanceliariją.

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Prancūzų kalba yra vienintelė priimtina kalba. Teismo posėdyje šaliai gali padėti vertėjas žodžiu, tačiau teisėjas neprivalo naudotis jo paslaugomis, jeigu jis moka kalbą, kurią vartoja proceso šalis.

Paprastai ieškiniai teikiami raštu. Tačiau ieškiniai darbo taryboms ir pareiškimai apylinkių teismų kanceliarijoms gali būti teikiami žodžiu arba juos gali užregistruoti teismo sekretorius.

Ieškinys darbo tarybai gali būti teikiamas po to, kai šalys savanoriškai kreipiasi į taikinimo tarnybą.

Pagal dabartinį reglamentavimą ieškinio civiliniam teismui pateikti faksu ar el. paštu negalima.

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Vienintelė procedūra, pagal kurią numatyta speciali ieškinio pateikimo forma, yra pareiškimas apylinkės teismo kanceliarijai. Pagal kitas procedūras ieškinyje turi būti išdėstyta informacija apie ieškovą ir priešingą šalį ir pateikti visi dokumentai, susiję su bylos dalyku – priklausomai nuo bylos, jie turi būti pateikti teismo kanceliarijai ieškinio pateikimo metu arba teisėjui teismo posėdžio metu.

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Paprastai teikiant ieškinį rinkliavos valstybei nemokamos, išskyrus susijusias su komercinių bylų teismais – juose taikomos nustatyto dydžio teismo rinkliavos.

Tačiau nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. dekreto Nr. 2011-1202 dėl mokesčių, mokamų į kompensavimo apeliaciniuose teismuose atstovaujantiems advokatams (pranc. avoués) fondą, ir įnašų teisinei pagalbai teikti įsigaliojimo pateikiant ieškinį mokamas 35 EUR įnašas. Šis įnašas gali būti sumokamas teismo kanceliarijoje banko kortele.

Teikiant apeliacinius skundus, turi būti pridedama 150 EUR, kuriuos turi sumokėti abi šalys, jie skiriami kompensavimo apeliaciniuose teismuose atstovaujantiems advokatams (pranc. avoués) fondui – 2012 m. sausio 1 d. šių advokatų profesija buvo sujungta su teisę atstovauti teismo procese turinčių advokatų profesija. Nuo tada jų, kaip tarpininkų, paslaugomis naudotis nebeprivaloma.

Išlaidos – tai vykdant procesą susidarančios išlaidos. Tai – be kita ko, kompensacijos liudytojams, užmokestis ekspertams, teismo antstoliui, advokatų išlaidos ir užmokestis jiems. Kai kurios išlaidos turi būti sumokamos proceso pradžioje arba jo eigoje. Proceso pabaigoje teisėjas paprastai nurodo, kad išlaidas turi sumokėti pralaimėjusi šalis, nebent ta šalis gauna teisinę pagalbą.

Užmokestis advokatui mokamas pagal su klientu sudarytą susitarimą dėl užmokesčio. Advokatai gali prašyti avanso, kuris mokamas iš anksto arba atliekant konkrečią užduotį, kaip mokėjimas kliento sąskaita.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Taip, jeigu teisinės pagalbos prašančio asmens lėšos neviršija tinkamumo ribos, kuri kiekvienais metais įvertinama iš naujo (2012 m. 929 EUR, jeigu teikiama visa teisinė pagalba, ir 1393 EUR, jeigu teikiama dalinė teisinė pagalba).‑ Ribos gali būti iš dalies keičiamos įvertinant ieškovo šeiminę padėtį (žr. „Teisinė pagalba. Prancūzija“).

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys pateikiamas:

  • procesuose, kuriuose privalomas teismo šaukimas – teismo šaukimo kopija pristatoma teismo kanceliarijai;
  • kituose procesuose – pateikiant ar užregistruojant ieškinį teismo kanceliarijoje;

ieškinio galiojimo patvirtinimo ieškovai negauna.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Teismo kanceliarija gali suteikti informaciją apie proceso eigą ir nurodyti nustatytą teismo posėdžio datą.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerijos svetainė

Paskutinis naujinimas: 19/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.