Kaip kreiptis į teismą?

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Ginčus galima spręsti nesikreipiant į teismą, pasinaudojant tarpininkavimo galimybe (žr. Tarpininkavimas Ispanijoje).

Šalys taip pat gali paprašyti tarpininkavimo pradėjus teismo procesą.

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Senaties terminai ieškiniui pateikti skiriasi priklausomai nuo bylos. Senaties ar kitų terminų klausimas yra teisiškai sudėtingas, geriausia pasikonsultuoti su advokatu arba teisės centru, teikiančiu informaciją apie teisę kreiptis į teismą.

Paprastai taikoma tokia taisyklė (tai tik pavyzdys):

 1. senaties terminas ieškiniams dėl sutartinių skolų pareikšti yra 5 metai;
 2. senaties terminas ieškiniams dėl nesutartinių nuostolių pareikšti yra 1 metai.

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Jeigu nusprendžiama spręsti ginčą teisme, reikia kreiptis į teismą šioje valstybėje narėje.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Žr. taisykles dėl jurisdikcijos, pateiktas interneto svetainėje Teismų jurisdikcija.

Pagal gyvenamąją vietą:

Teisminių įstaigų (Directorio Juzgados) portalas

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. taisykles dėl jurisdikcijos, pateiktas interneto svetainėje Teismų jurisdikcija.

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

Paprastai, norint kreiptis į teismą Ispanijoje, reikia naudotis šių asmenų paslaugomis:

 1. procesinio teismo atstovo (procurador) ir
 2. advokato, kuris atstovauja teisme.

Minėtų specialistų paslaugomis nebūtina naudotis šiais atvejais:

 1. jeigu ieškinio suma neviršija 2 000 EUR;
 2. jeigu ieškinys teikiamas pagal specialią pagreitintą procedūrą, vadinamą mokėjimo įsakymo procedūra (monitorio), ir pateikiami dokumentiniai skolos įrodymai – šiais atvejais ieškinio suma neribojama;
 3. jeigu prašoma skubiai nustatyti apsaugos priemones iki proceso pradžios – prie jų priskiriamos laikinosios apsaugos priemonės santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium ar santuokos nutraukimo procesuose. Šiomis priemonėmis siekiama patenkinti skubiausius asmeninius ir finansinius sutuoktinių ir jų vaikų poreikius, kai vienas iš sutuoktinių ketina pradėti santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium ar santuokos nutraukimo procesą (tačiau šių specialistų dalyvavimas bus būtinas vėliau teikiant visus rašytinius dokumentus ir imantis visų veiksmų).

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Ieškinį ir dokumentus galima pateikti internetu:

Teismų tarnybos bendrosios prieigos portalas (Administración de Justicia)

Ieškinius ir dokumentus taip pat galima pateikti centriniam apylinkės teismo registrui (Juzgado Decano) arba atitinkamos vietos teismo registrui. Tokiu atveju ieškinius tvarko:

 1. teismo kanceliarijos darbuotojas, atsakingas už centrinį teismo registrą ir bendrąsias paslaugas, arba
 2. teismo kanceliarijos darbuotojo prižiūrimas registro pareigūnas.

Teismo kanceliarijos darbuotojai ir jų paskirti pareigūnai yra vieninteliai asmenys, galintys patvirtinti ieškinių, dokumentų, kuriais pradedamas procesas, ir visų kitų dokumentų, kuriems nustatyti privalomi terminai, pateikimo datą ir laiką.

Civilinių ar komercinių ieškinių negalima pateikti jokiai kitai viešojo sektoriaus institucijai, taip pat ir muitų teismui.

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Iš esmės teismo procese privaloma vartoti ispanų kalbą. Tose autonominėse srityse, kurios turi savo kalbą (Katalonijoje, Valensijoje, Balearų salose, Galisijoje ir Baskijoje), taip pat galima vartoti tą kalbą.

Bet kuris kitas procese dalyvaujantis asmuo ir rašytiniuose dokumentuose, ir žodiniame procese gali vartoti ispanų kalbą arba autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalbą. Jeigu kuris nors asmuo nesupranta autonominės srities kalbos, teismas skiria vertėją žodžiu, kuris atlieka vertimą į ispanų kalbą. Vertėjas skiriamas įstatymų nustatytais atvejais arba asmens, tvirtinančio, kad procesas vykdomas nederamai, prašymu. Jeigu asmuo, kuris nėra bylos šalis, duoda parodymus kita kalba, nes nemoka ispanų kalbos arba autonominės srities kalbos, vertėją žodžiu privalo skirti šalis, kurios iniciatyva duodami tie parodymai.

Procesas visada turi būti pradedamas raštu, o dokumentas, kuriuo jis pradedamas, vadinamas „ieškiniu“ (demanda). Procesas yra nesudėtingas, jei ieškinio suma neviršija 2 000 EUR. Jame turi būti pateikta ši informacija:

 1. ieškovo asmens duomenys ir adresas, kitos šalies asmens duomenys ir adresas, jeigu žinomi; ir
 2. tiksliai suformuluotas ieškovo reikalavimas kitai šaliai.

Asmenys, nesinaudojantys procesinio teismo atstovo paslaugomis, gali pasirinkti, ar ryšį su teismu palaikyti elektroninėmis priemonėmis. Savo pasirinktą metodą jie gali bet kuriuo metu pakeisti.

Teismų tarnybos bendrosios prieigos portalas

Visi praktikuojantys teisininkai privalo naudotis teismų tarnybų elektroninėmis ar nuotolinio bylų pateikimo sistemomis – jomis teikti ir pradinį pareiškimą, ir vėlesnius ieškinio dokumentus, taip pat kitus dokumentus, taip užtikrindami, kad pateikti dokumentai būtų autentiški ir būtų pateiktas patikimas įregistruotas patvirtinimas, kad visi dokumentai buvo išsiųsti ir gauti, taip pat nurodyta data, kurią jie buvo išsiųsti ir gauti.

Palaikyti ryšį su teismais elektroniniu būdu taip pat privalo šios organizacijos ir asmenys:

 1. juridiniai asmenys;
 2. juridinio asmens statuso neturintys subjektai;
 3. asmenys, kurie vykdydami profesinę veiklą, dėl kurios jiems taikomas privalomos registracijos profesinėje organizacijoje reikalavimas, Teismų administracijoje turi atlikti tam tikrus formalumus ir veiksmus;
 4. notarai ir registrų darbuotojai;
 5. suinteresuotosios šalies atstovai, kurie ryšius su Teismų administracija turi palaikyti elektroninėmis priemonėmis, taip pat
 6. viešojo administravimo pareigūnai, kurie susijusius formalumus ir veiksmus atlieka eidami savo pareigas.

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Ieškiniams, kurių sumos neviršija 2 000 EUR, taip pat finansiniams ieškiniams, teikiamiems pagal specialią procedūrą, vadinamą mokėjimo įsakymo procedūra, pateikti skirtos standartinės formos ir spausdinti dokumentai. Suma, kurios galima reikalauti pagal mokėjimo įsakymo procedūrą, neribojama, tačiau reikia pateikti dokumentinius skolos įrodymus.

Šios formos (kartu su naudotojo vadovais) pateiktos internete toliau nurodytais adresais:

žodinis bylų nagrinėjimas (Juicio Verbal) (ieškiniams dėl nedidelių sumų);

mokėjimo procedūra (Juicio Monitorio) (specialiai procedūrai).

Jos visuomenei taip pat prieinamos kiekvienos teisminės apylinkės centriniame teismo registre ir bendruosiuose procedūriniuose padaliniuose.

Jeigu ieškinio suma neviršija 2 000 EUR, tai yra labai paprastas dokumentas. Jame turi būti nurodyti tik ieškovo asmens duomenys, kitos šalies asmens duomenys, jeigu jie žinomi, ir turi būti tiksliai aprašyta, ko ieškovas reikalauja.

Jeigu ieškinio suma viršija 2 000 EUR, dokumentas yra sudėtingesnis ir jį turi parengti teisininkas, nes jame taip pat turi būti aprašyti bylos faktai, nurodytas ieškinio teisinis pagrindas ir išdėstytas sąrašas, kuriame būtų aiškiai nurodyti dokumentai ir kiti pateikti įrodymai.

Abiem atvejais prie pradinio ieškinio turi būti pridėti visi dokumentiniai įrodymai ieškiniui pagrįsti ir liudytojų ekspertų ataskaitos ar kiti su byla susiję įrodymai. Paprastai šių dokumentų vėliau pateikti negalima, išskyrus labai ypatingus atvejus.

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Fiziniai asmenys mokesčio mokėti neprivalo.

Juridiniai asmenys (įmonės, fondai, asociacijos), teikdami ieškinį civiliniame, komercinių bylų ar ginčo tvarka nagrinėjamų administracinių bylų teisme ir apeliacine tvarka apskųsdami socialinio teismo priimtą sprendimą, turi sumokėti mokestį. Baudžiamuosiuose teismuose mokesčiai nemokami. Daugiau informacijos pateikta internete adresu:

Teismo mokesčiai (Tasas judiciales)

Katalonijos autonominėje srityje juridiniai asmenys mokestį turi sumokėti (fiziniai asmenys jo nemoka):

Katalonijos autonominė sritis. Mokesčiai (Comunidad Autónoma de Cataluña). Mokestis

Standartinių advokato užmokesčio tarifų nėra. Ir užmokesčio dydis, ir mokėjimo būdas nustatomi tarpusavio susitarimu su klientu.

Yra nustatytas standartinis procesinių teismo atstovų imamų mokesčių tarifas.

Teismo procedūrinių atstovų užmokestis (Arancel Procuradores) (standartinis tarifas)

Praktikuojantys teisininkai paprastai prašo išankstinio mokėjimo, kuriuo padengiamos pradinės išlaidos, o vėliau jo dydžiu sumažinamas bendras užmokestis. Procesas skirstomas į etapus, praktikuojantys teisininkai gali prašyti klientų sumokėti atitinkamą bendro užmokesčio dalį kiekvieno etapo pradžioje.

Praktikuojantys teisininkai paprastai neprašo sumokėti visos sumos, kol byla nėra baigta.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Asmenys, kurie gali įrodyti, kad neturi lėšų kreiptis į teismą, turi teisę gauti teisinę pagalbą.

Teisinė pagalba (Justicia Gratuita) (Teisingumo ministerija)

Asmenų lėšos įvertinamos pagal indeksą, žinomą kaip IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, viešasis bazinio lygio pajamų indeksas).

Asmuo laikomas neturinčiu lėšų kreiptis į teismą, jeigu jo metinės namų ūkio pajamos iš visų šaltinių yra ne didesnės kaip:

 1. iš dviejų padaugintas IPREM, taikomas ieškinio pateikimo metu, jeigu asmuo gyvena ne šeimoje;
 2. iš dviejų su puse padaugintas IPREM, taikomas ieškinio pateikimo metu, jeigu asmuo gyvena šeimoje, kurią sudaro mažiau negu keturi asmenys;
 3. iš trijų padaugintas IPREM, jeigu asmuo gyvena šeimoje, kurią sudaro ne mažiau kaip keturi asmenys.

2023 m. metinis IPREM yra 7 200,00 EUR (dvylika dalių).

IPREM 2023

Tam tikroms ne pelno organizacijoms taip pat gali būti skiriama teisinė pagalba.

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys oficialiai laikomas pateiktu nuo jo pristatymo dienos, kai jis įteikiamas teismo kanceliarijai ir priimamas nurodymas, kuriuo pagal ieškinį pradedamas procesas, po to, kai patvirtinama, kad byla priklauso teismo jurisdikcijai.

Jeigu asmuo turi procesinį teismo atstovą, jis asmenį informuoja apie teismo nurodymą pagal ieškinį pradėti procesą ir apie visus vėlesnius sprendimus. Jeigu procesinio teismo atstovo paslaugomis naudotis nebūtina, informacija teikiama tiesiogiai registruotu paštu ieškinyje nurodytu adresu.

Jeigu ieškinyje yra klaida, dėl kurios pagal jį negalima skirti teismo proceso, teismas suteikia laiko ją ištaisyti. Jeigu klaidos ištaisyti negalima, teismo kanceliarijos darbuotojas informuoja teisėją, kuris sprendžia, ar leisti ieškinį nagrinėti toliau.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Šalys tiesiogiai arba per savo procesinį teismo atstovą, jeigu jį turi, nedelsiant informuojamos apie visus proceso etapus ar įvykius.

Paprastai teismo proceso tvarkaraštis nenustatomas, tačiau yra terminų, kurių turi būti laikomasi.

Paskutinis naujinimas: 15/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.