Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Kaip kreiptis į teismą?

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turiu kreiptis į teismą, ar yra alternatyvų?

Ginčus galima išspręsti nesikreipiant į teismą. Gali būti naudinga susipažinti su informacija apie alternatyvų ginčų sprendimą, pvz., tarpininkavimą.

Šalys taip pat gali paprašyti tarpininkavimo proceso eigoje.

2 Ar nustatytas ieškinio senaties terminas?

Senaties terminai ieškiniui pateikti skiriasi, priklausomai nuo bylos. Senaties ar kitų terminų klausimas yra teisiškai sudėtingas, geriausia pasikonsultuoti su advokatu arba teisės centru, teikiančiu informaciją apie teisę kreiptis į teismą.

Paprastai – tik kaip pavyzdys – taikoma tokia taisyklė:

a) senaties terminas ieškiniams dėl sutartinių skolų pareikšti yra penkeri metai;

b) senaties terminas ieškiniams dėl nesutartinių nuostolių pareikšti yra vieni metai.

3 Ar turėčiau kreiptis į šios valstybės narės teismą?

Jeigu nusprendžiama spręsti ginčą teisme, reikia kreiptis į teismą šioje valstybėje narėje.

4 Jei taip, į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis – pagal savo arba atsakovo gyvenamąją vietą ar pagal kitus bylos teismingumo kriterijus?

Žr. taisykles dėl jurisdikcijos, pateiktas svetainėje Competencia de los tribunales

5 Į kokį šios valstybės narės teismą turėčiau kreiptis, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. taisykles dėl jurisdikcijos, pateiktas svetainėje Competencia de los tribunales

6 Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar turiu kreiptis į tarpininką – advokatą?

Paprastai, norint kreiptis į teismą Ispanijoje, reikia naudotis šių asmenų paslaugomis:

a) procesinio teismo atstovo (isp. procurador) ir

b) advokato, kuris atstovauja teisme.

Minėtų specialistų paslaugomis nebūtina naudotis šiais atvejais:

  1. kai ginčo suma neviršija 2 000 EUR;
  2. siekiant pateikti ieškinį pagal specialią pagreitintą procedūrą, žinomą kaip mokėjimo įsakymo procedūra, jeigu pateikiate dokumentinius skolos įrodymus. Šiais atvejais ieškinio suma neribojama;
  3. siekiant taikyti apsaugos priemones iki proceso pradžios. Tai apima laikinąsias apsaugos priemones santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium ar santuokos nutraukimo procesuose. Šiomis priemonėmis siekiama patenkinti skubiausius asmeninius ir finansinius sutuoktinių ir jų vaikų poreikius, kai vienas iš sutuoktinių ketina pradėti santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium ar santuokos nutraukimo procesą.

7 Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo priimamąjį, teismo sekretoriatą ar kitą administracinį padalinį?

Ieškiniai turi būti pateikiami atitinkamos vietovės teismo kanceliarijai. Ieškinį apdoroja:

a) teismo sekretorius, atsakingas už kanceliariją ir bendrąsias paslaugas, arba

b) teismo sekretoriaus prižiūrimas ir jo atsakomybe veikiantis kanceliarijos pareigūnas.

Teismo sekretoriai ir jų paskirti pareigūnai yra vieninteliai žmonės, galintys patvirtinti datą ir laiką, kada yra pateikti ieškiniai, dokumentai, kuriais pradedamas procesas, ir visi kiti dokumentai, kuriems nustatyti privalomi terminai.

Civilinių ar komercinių ieškinių negalima pateikti jokiai kitai viešojo sektoriaus institucijai, taip pat ir muitų teismui.

8 Kuria kalba galiu pareikšti ieškinį? Ar galiu ieškinį pareikšti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu siųsti ieškinį faksu arba elektroniniu paštu?

Iš esmės teismo procese privaloma vartoti ispanų kalbą. Tose autonominėse srityse, kurios turi savo kalbą (Katalonijoje, Valensijoje, Balearų salose, Galisijoje ir Baskijoje) taip pat galima vartoti tą kalbą.

Bet kuris kitas procese dalyvaujantis asmuo ir rašytiniuose dokumentuose, ir žodiniame procese gali vartoti arba ispanų kalbą, arba autonominės srities, kurioje vyksta procesas, kalbą. Jeigu kuris nors asmuo nesupranta autonominės srities kalbos, teismas skiria vertėją žodžiu, kuris atlieka vertimą į ispanų kalbą. Vertėjas žodžiu skiriamas tada, kai tai numatyta teisės aktuose, arba asmens, teigiančio, kad jam neužtikrinamas tinkamas procesas, prašymu. Jeigu asmuo, kuris nėra bylos šalis, duoda parodymus kita kalba, nes nemoka ispanų kalbos arba autonominės srities kalbos, vertėją žodžiu privalo skirti šalis, kurios iniciatyva duodami tie parodymai.

Procesas visada turi būti pradedamas raštu, dokumentas, kuriuo jis pradedamas, vadinamas ieškiniu (isp. demanda). Kai ieškinio suma neviršija 2 000 EUR, tai gali būti paprastas dokumentas, kuriame turi būti išdėstyta ši informacija:

a) ieškovo asmens duomenys ir adresas, kitos šalies asmens duomenys ir adresas, jeigu žinomi;

b) tiksliai suformuluotas ieškovo reikalavimas kitai šaliai.

Asmenys, nesinaudojantys procesinio teismo atstovo paslaugomis, gali pasirinkti, ar ryšį su teismu palaikyti elektroninėmis priemonėmis. Savo pasirinktą metodą jie gali bet kuriuo metu pakeisti.

Visi praktikuojantys teisininkai privalo naudotis teismų elektroninėmis ar nuotolinio bylų pateikimo sistemomis – jomis teikti ir pradinį pareiškimą, ir vėlesnius ieškinio dokumentus, taip pat kitus dokumentus, taip užtikrindami, kad pateikti dokumentai būtų autentiški ir būtų pateiktas patikimas įregistruotas patvirtinimas, kad visi dokumentai buvo išsiųsti ir gauti, taip pat nurodyta data, kurią jie buvo išsiųsti ir gauti.

Palaikyti ryšį su teismais elektroniniu būdu taip pat privalo šios organizacijos ir asmenys:

a) juridiniai subjektai;

b) juridinio asmens teisių neturinčios asociacijos;

c) visi asmenys, vykdantys profesinę veiklą, kuriai privaloma narystė profesinėje organizacijoje, kad galėtų atlikti procedūras ir palaikyti ryšį su teismais vykdydami savo profesinę veiklą;

d) notarai ir registrų darbuotojai;

e) bet kuris asmuo, atstovaujantis asmeniui, privalančiam palaikyti su teismais ryšį elektroniniu būdu;

f) valstybės pareigūnai, kai vykdo procedūras ir palaiko ryšį su teismais vykdydami savo oficialias pareigas.

9 Ar yra nustatytos specialios ieškinio pareiškimo formos, o jeigu jų nėra, kaip turiu išdėstyti ieškinį? Koks turi būti ieškinio turinys?

Ieškiniams, kurių sumos neviršija 2 000 EUR, taip pat finansiniams ieškiniams, teikiamiems pagal specialią procedūrą, žinomą kaip mokėjimo įsakymo procedūra, pateikti yra standartinės formos ir spausdinti dokumentai. Suma, kurios galima reikalauti pagal mokėjimo įsakymo procedūrą, neribojama, tačiau reikia pateikti dokumentinius skolos įrodymus.

Šios formos (kartu su vartotojo vadovais) pateiktos internete adresu:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbal-

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio

Jos visuomenei taip pat prieinamos kiekvienos teisminės apylinkės teismo kanceliarijoje ir centrinėje tarnyboje.

Jeigu formos nėra arba jos naudoti negalima, teismui teikiamas rašytinis ieškinys. Jeigu ieškinio suma neviršija 2 000 EUR, tai yra labai paprastas dokumentas. Jame turi būti nurodyti tik ieškovo asmens duomenys, kitos šalies asmenys duomenys, jeigu jie žinomi, ir turi būti tiksliai aprašyta, ko ieškovas reikalauja. Jeigu ieškinio suma viršija 2 000 EUR, dokumentas yra sudėtingesnis, nes jame taip pat turi būti aprašyti bylos faktai, nurodytas ieškinio teisinis pagrindas ir išdėstytas sąrašas, kuriame būtų aiškiai nurodyti dokumentai ir kiti pateikti įrodymai.

Abiem atvejais prie pradinio ieškinio turi būti pridėti visi dokumentiniai įrodymai ieškiniui pagrįsti ir liudytojų ekspertų ataskaitos ar kiti su byla susiję įrodymai. Paprastai šių dokumentų vėliau pateikti negalima, išskyrus labai ypatingus atvejus.

10 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kada? Ar turiu mokėti advokatui nuo pat ieškinio pareiškimo?

Asmenys mokesčio mokėti neprivalo.

Juridiniai subjektai (įmonės, fondai, asociacijos), teikdami ieškinį civiliniame, komercinių bylų ar ginčo tvarka nagrinėjamų administracinių bylų teisme ir apeliacine tvarka apskųsdami socialinio teismo priimtą sprendimą, turi sumokėti mokestį. Baudžiamuosiuose teismuose mokesčiai nemokami. Daugiau informacijos pateikta adresu:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Ayuda/GC07.shtml

Katalonijos autonominėje srityje juridiniai subjektai turi sumokėti mokestį (fiziniai asmenys jo nemoka):

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/taxes_adm_justicia/taxes_admjus_cat/

Standartinių advokato užmokesčio tarifų nėra. Ir užmokesčio dydis, ir mokėjimo būdas nustatomi tarpusavio susitarimu su klientu.

Yra nustatytas standartinis procesinių teismo atstovų imamų mokesčių tarifas. Žr.:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104&p=20060128&tn=0

Praktikuojantys teisininkai paprastai prašo išankstinio mokėjimo, kuriuo padengiamos pradinės išlaidos, o vėliau jo dydžiu sumažinamas bendras užmokestis. Procesas skirstomas į etapus, praktikuojantys teisininkai gali prašyti klientų sumokėti atitinkamą bendro užmokesčio dalį kiekvieno etapo pradžioje.

Praktikuojantys teisininkai paprastai neprašo sumokėti visos sumos, kol byla nėra baigta.

11 Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą?

Asmenys, kurie gali įrodyti, kad neturi lėšų kreiptis į teismą, turi teisę gauti teisinę pagalbą. Asmenų lėšos įvertinamos pagal indeksą, žinomą kaip IPREM (viešasis bazinio lygio pajamų indeksas).

Asmuo laikomas neturinčiu lėšų kreiptis į teismą, jeigu jo metinės namų ūkio pajamos iš visų šaltinių yra ne didesnės kaip:

a) iš dviejų padaugintas IPREM, taikomas ieškinio pateikimo metu, jeigu asmuo nepriklauso šeimai;

b) iš dviejų su puse padaugintas IPREM, taikomas ieškinio pateikimo metu, jeigu asmuo priklauso mažesnei negu keturių asmenų šeimai;

c) iš trijų padaugintas IPREM, jeigu asmuo priklauso keturių asmenų arba didesnei šeimai.

2017 m. metinis IPREM yra 6 390,13 EUR.

Tam tikroms ne pelno organizacijoms taip pat gali būti skiriama teisinė pagalba.

12 Nuo kurio momento mano ieškinys laikomas oficialiai pareikštu? Ar institucijos praneš, ar mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Ieškinys oficialiai laikomas pateiktu nuo jo pristatymo dienos, kai jis įteikiamas teismo sekretoriaus biurui ir priimamas nurodymas, kuriuo pagal ieškinį pradedamas procesas, po to, kai patvirtinama, kad byla priklauso teismo jurisdikcijai.

Jeigu asmuo turi procesinį teismo atstovą, jis asmenį informuoja apie teismo nurodymą pagal ieškinį pradėti procesą ir apie visus vėlesnius sprendimus. Jeigu procesinio teismo atstovo paslaugomis naudotis nebūtina, informacija teikiama tiesiogiai registruotu paštu ieškinyje nurodytu adresu.

Jeigu ieškinyje yra klaida, dėl kurios pagal jį negalima skirti teismo proceso, teismas suteikia laiko ją ištaisyti. Jeigu klaidos ištaisyti negalima, teismo sekretorius informuoja teisėją, kuris sprendžia, ar leisti ieškinį nagrinėti toliau.

13 Ar gausiu išsamią informaciją apie bylos tvarkaraštį (pvz., kada atvykti į bylos svarstymą)?

Šalys tiesiogiai arba per savo procesinį teismo atstovą, jeigu jį turi, nedelsiant informuojamos apie visus proceso etapus ar įvykius.

Paprastai proceso tvarkaraštis nenustatomas, tačiau yra terminų, kurių turi būti laikomasi.

Paskutinis naujinimas: 25/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.