Kā iesniegt lietu tiesā

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Pirms vēršanās tiesā ir vērts izmēģināt alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Dažādās lietās termiņi ir atšķirīgi. Iesakām par termiņiem konsultēties ar juristu.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Skatīt “Kuras valsts tiesai ir piekritība?”.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatīt “Kuras valsts tiesai ir piekritība? — Austrija”.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatīt “Kuras valsts tiesai ir piekritība? — Austrija”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Civillietās un komerclietās prasības, kuras ir jāizskata tiesā, ir jāiesniedz rajonu tiesās (Bezirksgericht) (parasti tām ir jurisdikcija lietās par strīda summu līdz 15 000 EUR) un prasība ir jāparaksta advokātam, ja strīda summa pārsniedz 5000 EUR. Juridiskā pārstāvība nav obligāta lietās, kas iesniedzamas rajonu tiesās neatkarīgi no prasības summas (t. i., pat ja tā pārsniedz 15 000 EUR). Tas sevišķi attiecas uz strīdiem laulāto vai partneru starpā, strīdiem ģimenes tiesību jomā, strīdiem par īpašumu robežām, par iejaukšanos valdījumā, strīdiem saistībā ar īri vai nomu, strīdiem saistībā ar līgumiem starp kuģu īpašniekiem, pārvadātājiem, viesnīcniekiem un viņu pasūtītājiem, pasažieriem vai viesiem, kā arī strīdiem saistībā ar lauksaimniecības dzīvniekiem.

Juridiskā pārstāvība nav obligāta arī visu bezstrīdus kārtībā (civiltiesisks process lietas būtības noskaidrošanai, kas ir elastīgāks un mazāk formāls par civilprocesa strīdu) celtu prasību gadījumā (it īpaši bezstrīdus kārtībā skatāmas lietas par laulāto vai partneru attiecībām vai jautājumiem saistībā ar bērniem, pilngadīgu personu aizsardzību, mantojumiem, zemesgrāmatu un uzņēmumu reģistra ierakstiem, dzīvokļtiesībām).

Ciktāl juridiskā pārstāvība rajona tiesā nav obligāta, ikviens var iesniegt rakstisku prasību vai pieteikumu tiesvedības uzsākšanai.

Tiesā izšķiramās civillietās un komerclietās prasības, kas iesniegtas apgabaltiesās (Landesgericht), parasti vienmēr ir jāparaksta advokātam. Apgabaltiesām ir jurisdikcija visās lietās, kas nav rajonu tiesu jurisdikcijā, neatkarīgi no prasības summas, piemēram, lietās saistībā rūpnieciskā īpašuma tiesībām, negodīgu konkurenci un prasībām par aizliegumu, kuras iesniegušas patērētāju tiesību aizsardzības asociācijas.

Obligātā juridiskā pārstāvība nav nepieciešama arī visās apgabaltiesās iesniedzamajās prasībās saistībā ar darba un sociālā nodrošinājuma tiesībām (tiesas procesos, ko reglamentē Darba un sociālo tiesu likums — ASGG). Tas jo sevišķi attiecas uz tādām darbinieku prasībām pret darba devējiem, kuras izriet no darba līguma.

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Rakstiskie prasības pieteikumi ir jānosūta uz tiesas pasta adresi. Ja kāda puse prasību tiesā vēlas iesniegt personīgi, tā var iesniegt prasību tiesas kancelejā vai nodot to tiesas dokumentu pastkastē.

Ja juridiskā pārstāvība nav obligāta un pusi nepārstāv advokāts, prasību tiesas pieņemšanas dienā (Amtstag) var iesniegt piekritīgajā rajona tiesā vai rajona tiesā pēc puses pastāvīgās dzīvesvietas, prasību iesniedz mutiski un tā tiek fiksēta protokolā.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Visās tiesās oficiālā valoda ir vācu valoda. Dažas tiesas ļauj mazākumtautību grupām kā oficiālo valodu lietot arī Burgenlandes horvātu, ungāru vai slovēņu valodu.

Prasības vai pieteikumi, ar kuriem tiek ierosināta tiesvedība, ir jāiesniedz rakstiski, tiem jābūt pašrocīgi parakstītiem. Ja juridiskā pārstāvība nav obligāta un pusi nepārstāv advokāts, prasību vai pieteikumu var iesniegt arī mutiski (kā aprakstīts atbildē uz 7. jautājumu) piekritīgajā rajona tiesā, kur prasība vai pieteikums tiek fiksēts protokolā. Prasības var iesniegt tiešsaistē, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma (ERV) platformas slēgto sistēmu, kuras izmantošanai nepieciešams reģistrēties (tas ir finansiāli lietderīgi tikai tiem, kuri Austrijas tiesās iesniedz lielu skaitu prasību). Nav iespējams prasību iesniegt pa e-pastu, un prasību nav iespējams šādi papildināt noteiktajos termiņos. Arī prasības iesniegšana, izmantojot faksu, neatbilst Civilprocesā (ZPO) noteiktajai kārtībai. Tomēr pastāv iespēja šādi iesniegtu prasību vai pieteikumu papildināt, iesniedzot oriģinālu noteiktajos termiņos.

Kopš 2013. gada sākuma iesniegumus un pielikumus tiesām un prokuroriem ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot “Iedzīvotāju kartes” funkciju (mikroshēmas karte vai mobilā tālruņa paraksts), izmantojot tiešsaistes veidlapas, kas pieejamas tīmekļa vietnē “Elektroniskie iesniegumi tiesām un prokuroriem”.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Obligāti aizpildāmas veidlapas ir pieejamas tikai prasījumiem par parāda piedziņu (Mahnklagen), lai tiesa izsniegtu maksājuma rīkojumu. Visi maksājumu prasījumi par summu līdz EUR 75 000 ir jāiesniedz kā pieteikumi maksājuma rīkojuma saņemšanai saskaņā ar šo procedūru (Mahnverfahren). Atbilstīgās veidlapas var saņemt tiesā vai izdrukāt no Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Ir pieejamas veidlapas, kuras var izmantot pēc izvēles, lai saņemtu tiesas rīkojumu par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu vai vienas vai vairāku komercdarbības telpu nomas līguma izbeigšanu.

Katrai prasībai var pievienot visus dokumentus (lietiskos pierādījumus), ar kuriem prasību var pamatot (tie jāiesniedz tikpat eksemplāros kā pati prasība, skatiet atbildi uz 12. jautājumu). Prasībai var pievienot rakstiskus līgumus par jurisdikciju vai vietējo forumu (jurisdikcijas līgumi). Tas pats attiecas uz rakstiskiem līgumiem par līgumsaistību izpildes vietu, ja prasītājs vēlas, lai lieta tiktu izskatīta tiesā, kurai ir jurisdikcija minētajā vietā, un uz citiem īpašiem faktiem saistībā ar jurisdikciju vai īpašu kārtību (piem., kārtību, kādā izpildāms vekseļa maksājums).

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Tiesas nodevas ir jāsamaksā līdz ar civilprasības iesniegšanu tiesā; ar tām ir paredzēts segt vispārējos tiesas izdevumus pirmajā instancē. Nodevu apmērs parasti tiek noteikts atkarībā no strīda summas. Tās ir jāsamaksā prasības iesniegšanas brīdī, un vislabāk to var izdarīt, izsniedzot tiešā debeta pilnvarojumu (Abbuchungsermächtigung) (piemēram, prasības pirmajā lapā pievienojot norādi “nodevu ieturēšana” un norādot IBAN un starptautiskos maksājumos — arī BIC).

Samaksas kārtība par advokāta pakalpojumiem pamatojas uz individuālu vienošanos; tas pats attiecas uz maksājamo summu (ja vien par atlīdzību nevienojas uz “Advokatūras likuma” vai “Likuma par atlīdzību vispārējiem kritērijiem” pamata). Izmaksu atlīdzināšanu no pretējās puses parasti var pieprasīt tikai pēc tam, kad ir pieņemts galīgais spriedums lietā, un atkarībā no tā, kādā apmērā prasījums ir apmierināts.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskā palīdzība tiek piešķirta personām, kuras nevar segt tiesas procesa izdevumus, neapdraudot savus iztikas līdzekļus. Pieteikumu par juridiskās palīdzības saņemšanu var iesniegt mutiski vai rakstiski tiesā, kurā notiek vai notiks tiesvedība. Ja šī tiesa neatrodas teritorijā, kurā piekritība pēc personas pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas ir rajona tiesai, pieteikumu var iesniegt arī mutiski rajona tiesā pēc pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas, kur tas tiek fiksēts protokolā.

Ja finansiālie un materiālie nosacījumi ir izpildīti, pieteikumu par juridiskās palīdzības saņemšanu persona var iesniegt jau pirms prasības celšanas, lai varētu izmantot minēto palīdzību, ceļot prasību un/vai īstenojot visu turpmāko procesu.

Papildu informācija par juridisko palīdzību ir pieejama sadaļā “Service” (“Pieejamie pakalpojumi”) Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. No minētās tīmekļa vietnes var lejupielādēt arī pieteikuma veidlapas, kurās norādīta papildu informācija un sniegti ieteikumi.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Prasība ir uzskatāma par iesniegtu, kad piekritīgā (vismaz teorētiski) tiesa to ir saņēmusi. Prasība ir uzskatāma par pienācīgi iesniegtu, ja tiesai nav pamata to nekavējoties noraidīt vai labot (proti, prasība šķiet tāda, ko var izskatīt saskaņā ar tiesas procesa noteikumiem). Rakstiskās prasības ir jāiesniedz tik eksemplāros, cik dalībnieku ir tiesvedībā (viens eksemplārs katram atbildētājam un viens eksemplārs tiesai). Ja prasībā ir formas un/vai satura kļūdas, sagaidāms, ka tiesa liks veikt labojumus. Tiesas norādījumos būs dota informācija par sekām, kādas sagaidāmas, ja labojumi netiks iesniegti noteiktajā termiņā. Apstiprinājumu par prasības saņemšanu parasti izsniedz tikai pēc pieprasījuma, taču, ja prasība ir iesniegta, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, apstiprinājumu izsniedz automātiski.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Maksājumu piedziņas procesos (Mahnverfahren) prasības veidlapā jau ir ietverts pieteikums maksājuma rīkojuma izpildraksta saņemšanai. Tāpēc prasītājs automātiski saņem vai nu maksājuma rīkojuma izpildrakstu (Exekutionstitel), vai jebkāda otras puses laicīgi iesniegta iebilduma vai paziņojuma kopiju, parasti kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz mutisku lietas izskatīšanu (ar ko tiek ierosināts parastais tiesas process). Rajona tiesās pašlaik nav noteikts tiesas pavēstes izsniegšanas termiņš; savukārt apgabaltiesu īstenotajos tiesas procesos šis termiņš ir vismaz trīs nedēļas.

Tiesas procesā, kurā tiesai tiek lūgts pārtraukt dzīvojamo telpu īres līgumu vai komercdarbības telpu nomu, īpašniekam ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums, lai saņemtu īres/nomas pārtraukšanas rīkojuma izpildāmu kopiju. Ja persona, kurai izsniegts paziņojums, laicīgi (četrās nedēļās) iesniedz iebildumus, telpu īpašnieks par to tiek informēts automātiski (parasti kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi).

Izņemot īpašas procedūras (piem., procedūras, lai saņemtu maksājuma rīkojumu saistībā ar parādu vai vekseli, vai lai īpašnieks paziņotu par līguma izbeigšanu), lietās, kurās piekritīgā tiesa ir rajona tiesa, pēc pieteikuma par prasības celšanu saņemšanas (un nepieciešamo labojumu veikšanas), tiesa parasti automātiski izsniedz prasību atbildētājam kopā ar pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi, vienlaikus nosūtot šādu pavēsti arī prasītājam. Gadījumos, kad lietas izskata apgabaltiesa, līdz ar prasības nodošanu atbildētājam tiek automātiski lūgts saistībā ar prasību iesniegt aizstāvības rakstu (ar norādi uz obligāto juridisko pārstāvību). Ja atbildētājs neiesniedz aizstāvības rakstu laikā, pēc prasītāja pieprasījuma tiek pieņemts aizmugurisks spriedums; pretējā gadījumā tiesas process tiek apturēts. Ja aizstāvības raksts tiek saņemts laikā, tā eksemplārs tiek nosūtīts prasītājam, bieži kopā ar tiesas pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi.

Sagatavošanās sēdē (mutiskas uzklausīšanas pirmā sēde) ar pusēm, kurām parasti ir jāierodas personīgi, ja vien viņu pārstāvji nav pienācīgi informēti par faktiem, tiek apspriests turpmākais tiesas procesa grafiks un norise, ko tiesa apstiprina. Tas tiek iekļauts arī sēdes protokolā kā tiesvedības programma. Šā protokola kopiju izsniedz pusēm (vai to pārstāvjiem). Par izmaiņām procesa grafikā ir jāinformē abas puses, un, ja nepieciešams, tās ar pusēm arī jāapspriež.

Lapa atjaunināta: 22/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.