Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Kā iesniegt lietu tiesā

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Var būt ieteicams izmantot strīdu alternatīvas izšķiršanas metodes. Plašāku informāciju skatīt šajā sadaļā.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai tiesā ir dažādi atkarībā no lietas. Jautājumu par termiņiem prasību celšanai tiesā var noskaidrot no juriskonsulta vai pilsoņu informācijas birojā.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Sk. “Tiesu jurisdikcija — Francija”.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Sk. “Tiesu jurisdikcija — Francija”.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Sk. “Tiesu jurisdikcija — Francija”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Dažās lietās ir jāizmanto tiesu izpildītāja pakalpojumi, ja tiesvedība ir jāuzsāk, izmantojot pavēsti, ko prasības iesniedzēja puse iesniedz atbildētājai pusei. Šādu pavēsti var izdot tikai tiesu izpildītājs. To izmanto tiesvedībā apgabaltiesās (tribunaux de grande instance), izņemot tiesvedību, kurā advokāta pakalpojumu izmantošana nav obligāta. Jāņem vērā, ka prasības par pagaidu noregulējuma pasākumiem (référés) obligāti jāierosina, izmantojot pavēsti. Laulības šķiršanas lietās, kurās ir obligāti jāizmanto advokāts, kam ir tiesības tikt uzklausītam, prasību ierosina ar lūgumrakstu.

Prasības pieteikumu mazgadīgo tiesas tiesnesim (juge des enfants) iesniedz viens no vecākiem, aizbildnis vai nepilngadīgais personīgi, izmantojot parastu lūgumrakstu.

Lai iesniegtu prasības pieteikumu izpildes tiesnesim (juge de l'exécution), obligāti jāizmanto pavēste, izņemot lietas izpildes tiesvedībā, kas attiecas uz lēmumiem par izraidīšanu no valsts.

Rajona tiesā (tribunal d'instance) pavēste nav obligāta, lai ierosinātu prasības par summu, kas nepārsniedz EUR 4000, vai pieprasītu tiesas priekšrakstu tiesvedībā par konkrētas līgumiska parāda vai likumiska parāda summas samaksu.

Komerctiesā (tribunal de commerce) priekšrakstu tiesvedībā par parāda samaksu, ko var uzsākt tikai ar lūgumrakstu, attiecina uz parādiem, kas izriet no bankas pārvedu vekseļa (une traite), pārvedu vekseļa (une lettre de change), vienkāršā vekseļa (un billet à ordre) vai parādzīmes asignējuma (un bordereau de cession). Citās lietās prasība jāceļ, izmantojot pavēsti.

Nodarbinātības lietu tiesā (conseil des prud'hommes) prasību var ierosināt, nosūtot ierakstītu vēstuli vai personīgi ierodoties tiesas kancelejā, rakstveidā vai mutiski.

Lauksaimniecības zemes tiesām (tribunal paritaire des baux ruraux) lietas var nosūtīt tiesas kancelejai adresētā ierakstītā vēstulē, ko izsniedz pret parakstu, izņemot lietas, kurās ir vajadzīga prasības publicēšana zemesgrāmatā vai kurās obligāts ir tiesu izpildītāja akts.

Lietu var nodot sociālo lietu tiesai (tribunal des affaires sociales) tikai tad, ja pirms tam tā bijusi nodota mierizlīguma padomei (commission de recours amiable). Prasību ceļ, nosūtot vēstuli vai iesniedzot deklarāciju sekretariātā.

Puses var arī vērsties tiesā, iesniedzot kopēju lūgumrakstu un tādējādi ierosinot kopēju lietu, kurā tās iesniedz savas prasības tiesnesim. Šādu lūgumrakstu iesniedz tiesas kancelejas pārzinim.

Parasti apgabaltiesā obligāta ir advokāta pārstāvība, izņemot komercnomas lietās, prasībās par pagaidu noregulējuma pasākumiem, aizgādības zaudēšanu vai atņemšanu, kā arī attiecībā uz deklarācijām par bērna atstāšanu bez uzraudzības. Vēršoties pie ģimenes lietu tiesneša (juge aux affaires familiales), advokāta pārstāvība nav obligāta lietās, kas saistītas ar aizgādības deleģēšanu, procedūru pēc laulības šķiršanas, aizgādību, iemaksu noteikšanu laulības izmaksu segšanā un uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumiem.

Komerctiesā, rajona tiesā, vēršoties pie izpildes tiesneša, mazgadīgo tiesas tiesneša, kā arī sociālo lietu tiesā, nodarbinātības lietu tiesā vai lauksaimniecības zemes tiesā, tāda advokāta pārstāvība, kuram ir tiesības tikt uzklausītam, nav obligāta.

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Visi informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz katras tiesas sekretariātam. Turklāt lielākajā daļā tiesu, kopienu tiesību centru (maisons de justice et du droit) un rātsnamu (mairies) ir pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Lai ierosinātu tiesībpamatotu prasību, jāvēršas tiesas kancelejā.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Franču valoda ir vienīgā pieņemamā valoda. Pusei tiesas sēdes laikā var palīdzēt tulks, bet tiesnesim nav pienākuma izmantot tulka pakalpojumus, ja viņš pārvalda puses valodu.

Parasti prasības pieteikumus iesniedz rakstveidā. Tomēr prasības nodarbinātības lietu tiesās, kā arī deklarācijas rajona tiesu kancelejās var iesniegt mutiski, vai arī tos var reģistrēt kancelejas pārzinis.

Nodarbinātības lietu tiesās lietas var ierosināt, pusēm brīvprātīgi ierodoties samierināšanas birojā.

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nav iespējams nosūtīt prasības pieteikumu civiltiesai pa faksu vai e-pastu.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Vienīgā procedūra, kurā prasības ierosināšanai izmanto īpašu veidlapu, ir deklarācijas iesniegšana rajona tiesas kancelejā. Citās procedūrās prasības pieteikumā jābūt ietvertai informācijai par prasītāju un atbildētāju un visiem dokumentiem, kas attiecas uz lietas priekšmetu un kas atkarībā no konkrētās lietas jāiesniedz tiesas kancelejā, kad tiek ierosināta prasība, vai tiesnesim tiesas sēdes laikā.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Parasti, ceļot prasību, valsts nodevas nav jāmaksā, izņemot prasību celšanu komerctiesās, par ko jāmaksā tiesas nodevas.

Tomēr, kopš ir pieņemts 2011. gada 28. septembra Dekrēts 2011-1202 par nodevām, ko ieskaita juriskonsultu (avoués) kompensācijas fondā apelācijas tiesās, un iemaksām juridiskās palīdzības sniegšanai, ierosinot prasību, ir jāsamaksā nodeva EUR 35 apmērā. To var samaksāt tiesas kancelejā ar bankas karti.

Apelācijas lietās papildus iekasē EUR 150, kas jāmaksā abām pusēm un ko ieskaita kompensācijas fondā apelācijas tiesu juriskonsultiem (avoués), kuru profesija kopš 2012. gada 1. janvāra ir apvienota ar advokātu (avocats), kam ir tiesības tikt uzklausītiem, profesiju. Kopš tā laika vairs nav obligāti izmantot viņus kā starpniekus.

Izmaksas ietver izdevumus, kas rodas saistībā ar tiesvedības norisi. Tās ietver atlīdzību lieciniekiem, samaksu ekspertiem un tiesu izpildītāju un advokātu izdevumus papildus to nodevām. Dažas izmaksas ir jāsedz tiesvedības sākumā vai tās laikā. Tiesvedības beigās parasti tiesnesis iekasē izmaksas no lietā zaudējušās puses, ja vien attiecīgā puse nesaņem juridisko palīdzību.

Par advokāta nodevām ir jānoslēdz vienošanās ar klientu. Advokāti var pieprasīt iepriekšēju honorāru — summu, ko klients samaksā pirms uzdevuma izpildes vai tās laikā kā avansa maksājumu.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Jā, ja juridiskās palīdzības prasītāja finanšu līdzekļi nepārsniedz atbilstības sliekšņa vērtību, ko atkārtoti novērtē katru gadu (2012. gadā tie bija EUR 929 pilnai juridiskajai palīdzībai un EUR 1393 daļējai juridiskajai palīdzībai). Sliekšņa vērtības var mainīt atbilstoši prasītāja ģimenes situācijai (sk. “Juridiskā palīdzība — Francija”).

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Prasību ierosina:

  • tiesvedībā, kurā obligāti jāizmanto pavēste — iesniedzot pavēstes kopiju tiesas kancelejā;
  • citu veidu tiesvedībā — iesniedzot vai reģistrējot prasības pieteikumu tiesas kancelejā.

Prasītāji nesaņem nekādu apstiprinājumu par viņu prasības derīgumu.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Tiesas kanceleja var sniegt informāciju par tiesvedības norisi un par noteikto tiesas sēdes datumu.

Saistītās saites

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 19/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.