Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Kā iesniegt lietu tiesā

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Dažkārt var būt lietderīgi izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes. Skatiet sadaļu “Mediācija”.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Nepastāv procesuāls termiņš prasības iesniegšanai tiesā, taču prasījumiem, kas ir prasības pamatā, piemēro noilgumu. Ja iestājies prasījuma noilguma termiņš un pretējā puse uz to norāda, prasību noraida. Šie prasījumu noilguma termiņi nav atkarīgi no procesuālajām normām, bet gan no materiālajām tiesību normām. Tie katrā lietā ir atšķirīgi. Šo jautājumu var noskaidrot, konsultējoties ar advokātu.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Skatīt sadaļu “Piekritība”.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatīt sadaļu “Piekritība – Vācija”.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatīt sadaļu “Piekritība – Vācija”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Tas, vai pieteikuma iesniegšana jāveic ar advokāta starpniecību, ir atkarīgs no tiesas, kuras jurisdikcijā ir attiecīgais jautājums.

Apgabaltiesās (Landgerichten) un augstākajās apgabaltiesās (Oberlandesgerichten) pusēm ir vajadzīga advokāta pārstāvība. Advokāta pakalpojumi ir obligāti jāizmanto arī lielākajā daļā ģimenes lietu (piemēram, laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu strīdu, laulāto mantisko attiecību strīdu lietās), ko izskata vietējā tiesā (Amtsgericht).

Visās pārējās lietās, ko izskata vietējā tiesa, pieteikumu var iesniegt un procesu var vadīt personīgi.

Pieteikumus par izpildāmiem maksājuma rīkojumiem (Mahnverfahren) vienkāršotajā procesā izskata vietējās tiesas. Tāpēc šādu pieteikumu tiesā var iesniegt personīgi bez advokāta starpniecības.

Pieteikumu bez advokāta starpniecības var iesniegt arī darba tiesā (Arbeitsgericht).

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Parasti piekritīgajā tiesā iesniedz rakstisku pieteikumu.

Taču gadījumā, ja piekritīgā tiesa ir vietējā tiesa, pieteikumu var iesniegt mutiski tiesas kancelejā (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). Pieteikumu var iesniegt jebkuras vietējās tiesas kancelejā. Tiesas kanceleja pieteikumu nekavējoties pārsūtīs piekritīgajai tiesai.

Tādi paši noteikumi attiecas uz pieteikumu iesniegšanu darba tiesā. Pieteikumu darba tiesā arī var iesniegt darba tiesas kancelejā.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Tiesu darba valoda ir vācu valoda. Tāpēc pieteikums jāiesniedz vācu valodā.

Parasti ir jāiesniedz rakstisks pieteikums. Tomēr vietējā tiesā un darba tiesā pieteikumus var iesniegt arī mutiski — tiesas kancelejā (sk. 7. jautājumu).

Pieteikumu var iesniegt arī pa faksu. Pa faksu nosūtītajā dokumentā jābūt puses parakstam vai advokāta parakstam, ja pieteikumu iesniedz advokāts. Jābūt nepārprotami skaidram, kurš ir parakstījis oriģinālu, jo šī persona ir atbildīga par pieteikuma iesniegšanu.

Visbeidzot, pieteikumu var nosūtīt kā elektronisku dokumentu, izmantojot drošus pārsūtīšanas veidus (De-Mail [Vācijas e-pārvaldes komunikāciju pakalpojums], īpašas elektroniskās pastkastītes) vai — ja tam ir kvalificēts elektroniskais paraksts — elektronisko tiesas un administratīvo pastkastīti (EGVP). Elektronisku dokumentu nosūtīšana pa e-pastu nav iespējama.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Standarta veidlapas ir izveidotas izmantošanai vienkāršotajā procesā, t. i., iesniedzot pieteikumus par maksājuma rīkojumiem (Mahnbescheid) vai naudas piedziņu (Vollstreckungsbescheid). Šo veidlapu izmantošana ir obligāta. Ja pieteikums noteiktajā termiņā nav iesniegts uz atbilstīgās veidlapas, tas tiks noraidīts.

Prasības pieteikumam nav standarta veidlapu. Prasības pieteikumam ir jāatbilst noteiktām formas un satura prasībā:

  • tajā jābūt pareizi norādītiem pušu un to likumīgo pārstāvju vārdiem, uzvārdiem un adresēm, jābūt norādītai piekritīgajai tiesai,
  • pieteikumā skaidri jānorāda prasības pamats un ko pieteikuma iesniedzējs vēlas tiesā panākt (prasījums),
  • pieteikumā pietiekami plaši un skaidri jāapraksta arī prasības priekšmets un fakti, uz kuriem balstās puse, kas vērsusies tiesā,
  • pieteikuma izklāstam jābūt personīgi parakstītam. Ja personu, kura iesniedz pieteikumu tiesā, pārstāv advokāts, ir vajadzīgs pilnvarotā advokāta vai viņa pārstāvja paraksts.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Par tiesas procedūru tiesās, kas izskata civillietas un komerclietas, ir jāsedz tiesas izmaksas. Šīs izmaksas ietver tiesas nodevas un izdevumus. Pēc prasības pieteikuma iesniegšanas tiesa izraksta rēķinu, ar kuru iekasē tiesas izmaksu avansa maksājumu (Gerichtskostenvorschuss), kas atbilst likumā noteikto tiesas nodevu summai. Parasti prasības pieteikums pretējai pusei tiek nodots tikai tad, kad puse, kura iesniegusi pieteikumu, ir samaksājusi tiesas izmaksu avansa maksājumu.

Tādi paši noteikumi attiecas uz maksājuma rīkojuma procesu.

Attiecībā uz tiesvedību darba tiesā avansa maksājumi nav jāveic.

Ja tiek piesaistīts advokāts, būs jānorēķinās arī par advokāta pakalpojumiem. Parasti samaksa advokātam ir jāveic pēc procesa beigām vai pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par izdevumiem, bet advokāts var pieprasīt samaksu par saviem pakalpojumiem iepriekš atbilstoši vēlāk iekasējamo advokāta nodevu summai pat pirms pieteikuma iesniegšanas.

Tiesāšanās izdevumus, tiesas izmaksas un samaksu advokātam, tostarp jau veiktos maksājumus, beigās sedz puse, kas tiesvedībā zaudējusi.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Ikviena persona, kuras rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, lai vērstos tiesā, var lūgt juridisko palīdzību. Tiesa pārbaudīs, vai attiecīgā prasība ir pamatota, vai tā nav ļaunprātīga un vai pastāv finansiāla vajadzība. Ja tiesa piešķir juridisko palīdzību, pusei, kas vērsusies tiesā, nav iepriekš jāmaksā ar pieteikumu saistītās maksas.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Ja pieteikumā nav kļūdu un ja tiesas kasierim ir samaksāts tiesas izdevumu avansa maksājums, pieteikums nekavējoties tiks nodots pretējai pusei. Līdz ar pieteikuma nodošanu pretējai pusei tiek uzskatīts, ka tiesvedība ir uzsākta.

Ja pieteikums ir kļūdains, tiesa dod pusei, kas vērsusies tiesā, iespēju to izlabot. Ja trūkumi netiek novērsti, tiesa pieteikumu noraida.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Kad pieteikums ir nodots, prezidējošais tiesnesis vai nu nosaka pirmās tiesas sēdes sākotnējo datumu, vai izdod rīkojumu par rakstveida pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanu. Abas puses tiek informētas par tiesas sēdes datumu vai par to, ka ir izdots rīkojums par rakstveida pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanu. Tiesa var noteikt, ka pusēm tiesas sēdē jāpiedalās personīgi.

Lai sagatavotos tiesas sēdei, tiesa var pieprasīt, lai puses papildina vai paskaidro savus prasījumus, kā arī var noteikt termiņus, kuros jāiesniedz atbildes uz precizējošajiem jautājumiem. Tiesa var noteikt, ka lietas pusēm vai trešām pusēm jāiesniedz dokumenti vai priekšmeti pārbaudei, un var prasīt informāciju no oficiāliem avotiem.

Par visiem šiem rīkojumiem ir jāinformē puses.

Lapa atjaunināta: 15/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.