Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kā iesniegt lietu tiesā

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā ir jābūt pēdējai iespējamai izvēlei. Jums no sākuma jāapsver citas iespējas lietas noregulēšanai. Piemēram, ja kāds jums ir parādā, varat rakstīt vēstuli parādniekam, norādīt parāda summu, to, kā parāds radies un kādus darbības esat veikuši parāda atgūšanai. Varat iekļaut brīdinājumu, ka, nesaņemot parādu līdz norādītajam datumam, jūs sniegsiet prasību tiesā.

Ja nekādi citādi nevarat panākt lietas noregulējumu, varat lemt par prasības celšanu. Ja jūsu prasība ir pamatota, ir trīs iespējas to izskatīt. Augstākās tiesas maza apjoma prasību jurisdikcija ir sistēma prasību par mazāku summu (parasti ne vairāk par £ 10 000) ātrai, lētai un vieglai iztiesāšanai. Prasībām par lielāku summu Augstākajā tiesā ir divi procesi. Ātrais process parasti ir paredzēts lietām, kur prasības summa ir lielāka par £ 10 000, bet mazāka par £ 15 000, kur atbildētājam jāsaņem tikai ierobežots dokumentu skaits un kur ir vajadzīgas ne vairāk kā aptuveni 30 nedēļas, lai sagatavotos iztiesāšanai. Visas citas lietas tiek skatītas universālajā procesā.

Vairums tiesvedībā iesaistīto personu (personas, kuras tiesājas), kuras pārstāv pašas sevi, izvēlas maza apjoma prasību jurisdikciju.

Lai gan tālāk norādītā informācija var palīdzēt jums izlemt, kā vislabāk risināt jūsu strīdu, tā sniedz tikai vispārēju ieskatu iespējamos notikumos. Tajā nav iekļauta pilnīga informācija par tiesas noteikumiem, izmaksām un procedūrām, kas var dažādi ietekmēt dažāda veida prasības. Jums arī jāatceras, ka pat uzvaras gadījumā tiesa nevar garantēt, ka varēsiet saņemt jums pienākošos naudu.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Ir noteikts laika periods vai noilguma termiņš, līdz kuram prasība ir jāiesniedz tiesā. Vispārējais noilguma termiņš ir seši gadi no attiecīgā datuma — piemēram, līguma pārkāpuma datuma vai kaitējuma rašanās datuma, vai dažkārt arī kaitējuma atklāšanas datuma. Citi noilguma termiņi ietver vienu gadu neslavas celšanas lietās vai trīs gadus ārstniecības iestādes nolaidības vai fiziska kaitējuma lietās. Informācija par noilguma termiņiem ir pieejama 1960. gada Noilguma termiņu likumā. Informāciju par noilguma termiņiem var vaicāt juristam vai Pilsoņu konsultāciju birojam (Citizens Advice Bureau).

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

ES tiesību aktos ir konkrētas normas, kas nosaka, kurā dalībvalstī jāceļ prasība. Vairāk informācijas skatiet lapā “Jurisdikcija”.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Gibraltārā ir tikai viena tiesu ēka. Gibraltāra tiesa (Gibraltar Courts Service) atrodas 277 Main Street, Gibraltar.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Gibraltārā ir tikai viena tiesu ēka. Gibraltāra tiesa (Gibraltar Courts Service) atrodas 277 Main Street, Gibraltar.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Fiziskai personai nav obligāti jālūdz jurista konsultācija vai jāizmanto jurists kā juridiskais pārstāvis. Tiesvedības puse var personīgi celt jebkuru prasību. To izlemj attiecīgā persona.

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Prasību var iesniegt Gibraltāra Augstākajā tiesā, kas atrodas 277 Main Street, Gibraltar.

Augstākās tiesas kanceleja no pirmdienas līdz ceturtdienai ir atvērta no 9.30 līdz 16.00, bet piektdienās — no 9.30 līdz 15.45 (vasaras mēnešos pieņemšanas laiki ir īsāki). Ir publisks pieņemšanas lodziņš, kur darbinieki var pieņemt prasības pieteikumus un sniegt informāciju par tiesas procedūrām. Tiesas darbinieki nevar sniegt juridiskas konsultācijas (tomēr viņi var norādīt, vai varat pieteikties juridiskās palīdzības saņemšanai).

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Prasības ir jāsagatavo angļu valodā, un tiesvedība notiek angļu valodā, pēc vajadzības iesaistot tulkus. Parasti prasības pieteikums personīgi jāiesniedz Gibraltāra Augstākās tiesas kancelejā.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Parasti prasības celšanai ir jāaizpilda prasības veidlapa (N1). Augstākās tiesas kancelejas darbinieki var palīdzēt saņemt šīs veidlapas eksemplārus. Ar personālu var sazināties Augstākās tiesas kancelejā, kas atrodas 277 Main Street, Gibraltārs, vai zvanot pa tālruni +350 20075608.

Šajā veidlapā ir informatīvas piezīmes, kur sniegti norādījumi prasītājam un atbildētājam (personai vai uzņēmumam, pret ko tiek iesniegta prasība). Tiesas personāls var palīdzēt aizpildīt veidlapu. Informatīvajās piezīmēs ir sīki skaidrots, kāda informācija jāpievieno jūsu prasības pieteikumam. Pēc veidlapas aizpildīšanas viens eksemplārs jāsagatavo sev, viens tiesai un viens — katram atbildētājam, pret kuru iesniegts prasības pieteikums. Kad Augstākās tiesas kanceleja izsniedz prasības veidlapu, tā tiek atgriezta jums, lai jūs varētu katram atbildētājam nosūtīt vienu eksemplāru. Atbildētājam ir arī jānosūta izsniegšanas apliecinājuma veidlapa un atbildes dokumentu pakotne.

Cita veida procesos, kā arī vēlīnākos prasības posmos tiek izmantotas vairākas citas veidlapas.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Lai uzsāktu tiesvedību, parasti ir jāmaksā nodeva. Nodevas summa ir atkarīga no prasības pieteikumā norādītās summas. Ja atbildētājs nemaksā pēc sprieduma pieņemšanas vai apgalvo, ka neko nav parādā, un jūsu prasības izskatīšana turpinās kā neatzītas (apstrīdētas) prasības izskatīšana, jums var nākties maksāt papildu nodevas. Ja uzvarēsiet lietā, šīs nodevas tiks pieskaitītas summai, ko atbildētājs jums ir parādā.

Var rasties arī citas izmaksas. Ja atbildētājs apstrīd jūsu prasību, jums var būt vajadzīgi liecinieki, lai palīdzētu tiesai izklāstīt notikušo. Jums var nākties segt liecinieku transporta izdevumus uz tiesu un no tās, kā arī summu, ko viņi tajā dienā būtu guvuši kā ieņēmumus. Ja uzvarēsiet, tiesa var likt atbildētājam maksāt šos izdevumus.

Jums varētu būt nepieciešams saņemt pierādījumus no eksperta, piemēram, ārsta, mehāniķa vai vērtētāja. Jums varētu nākties lūgt šo ekspertu ierasties uz tiesas sēdi, lai liecinātu jūsu labā. Jums būs jāmaksā eksperta izdevumi un honorārs, tomēr, ja uzvarēsiet lietā, tiesa var likt atbildētajam segt šīs izmaksas.

Maza apjoma prasību jurisdikcijā par liecinieku, ekspertu un juridisko konsultāciju izmaksām prasītā maksimālā summa ir ierobežota.

Juristu izmaksas parasti jāmaksā lietas noslēgumā, lai gan par to parasti jāvienojas ar juristu. Ja uzvarat lietā, tiesa var likt atbildētājam pilnībā vai daļēji maksāt jūsu jurista honorāru. Tomēr, ja jums ir advokāts un jūsu prasības summa ir mazāka par £ 10 000, pat uzvaras gadījuma jums pašam parasti ir jāmaksā par viņa palīdzību. Ir arī jāatceras, ka, lai gan tiesa var spriest jums par labu (tas nozīmē, ka atbildētajam tiek likts jums maksāt), tiesa automātiski neveic darbības, lai pārliecinātos, ka nauda tiek maksāta. Ja atbildētājs nemaksā, jums tiesai jālūdz veikt pasākumi (to sauc par jūsu sprieduma piespiedu izpildi), par ko jums var nākties maksāt papildu nodevu.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Gibraltārā juridiskais atbalsts civillietās tiek saukts par juridisko palīdzību. Tiesības to saņemt ir atkarīgas no vairākiem faktoriem. Vairāk informācijas var saņemt Augstākās tiesas kancelejā, kas atrodas 277 Main Street, Gibraltārs, vai zvanot pa tālruni +350 20075608.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Tiesvedība sākas datumā, kurā tiesa izdod prasības veidlapu. Izdošanas datums tiesā tiek reģistrēts, uzliekot datuma zīmogu. Ja prasība ir pieņemta, Augstākās tiesas kanceleja izsniedz jums izdošanas paziņojumu, kur ir norādīta sīka informācija par izdošanas datumu.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Pēc prasības reģistrācijas jums izsniegtajā Augstākās tiesas kancelejas izdošanas paziņojumā ir norādīta sīka informācija par termiņu, līdz kuram atbildētājam jāiesniedz aizstāvības paskaidrojumi. Ja šajā laikā atbildētājs apstrīd visu vai daļu prasības, jums tiek nosūtīta minēto aizstāvības paskaidrojumu kopija, kā arī paziņojums par neatzīšanu un piešķiršanas anketa. Paziņojums un anketa tiek nosūtīta arī atbildētājam. Pēc anketas aizpildīšanas tiesnesis to izmanto, lai lemtu, kurā no trīs iespējamajiem procesiem (maza apjoma prasības process, ātrais process un universālais process) virzīt jūsu lietu. Kad tiesnesis ir pieņēmis lēmumu par lietas izskatīšanas kārtību, jums un citām procesa pusēm tiek nosūtīts paziņojums par piešķiršanu.

Ja atbildētājs neatbild uz prasību norādītajā laika periodā, varat lūgt tiesai pieņemt aizmugurisku spriedumu (proti, pieņemt rīkojumu, atbilstoši kuram atbildētajam jums ir jāmaksā prasītā summa, jo netika saņemta nekāda atbilde). Ja atbildētājs pilnībā atzīst, ka parāds pastāv, jūs arī varat lūgt tiesai taisīt spriedumu. Lūgumi taisīt spriedumu tiek iesniegti, izmantojot izdošanas paziņojumu, kas tiek jums izsniegts, kad prasība tiek celta. Šajā paziņojumā ir norādīts, ka, ja šāds pieteikums netiek iesniegts sešu mēnešu laikā pēc termiņa, līdz kuram atbildētājam bija jāiesniedz savi aizstāvības paskaidrojumi, jūsu tiesvedība tiek apturēta (proti, tās virzība neturpinās). Vienīgā darbība, ko tad varat veikt, ir lūgt tiesnesim rīkojumu, ar ko atceļ apturēšanu.

Lapa atjaunināta: 23/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.