Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Kā iesniegt lietu tiesā

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Itālijas tiesību sistēma kā vispārējo tiesību aizsardzības līdzekli nodrošina iespēju vērsties tiesā.

Taču atsevišķos jautājumos vispirms strīdus jācenšas atrisināt, izmantojot mediāciju ar jurista palīdzību, un tikai tad, ja tā ir nesekmīga, prasību var celt tiesā; šādas jomas ir dzīvokļa īpašuma strīdi, īpašumtiesības, mantas sadale, mantojuma lietas, līgumi ģimenes lietās, īres vai nomas jautājumi, aizdevuma līgumi, noma saimnieciskās darbības veikšanai, zaudējumu pieprasījumi nepareizas ārstēšanas gadījumā, nomelnošana presē vai citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī strīdi saistībā ar apdrošināšanu, banku lietām un finanšu līgumiem.

Tāpat ir iespēja vērsties šķīrējtiesās, kurās strīdu izskata privāts šķīrējtiesnesis, ko nozīmē strīda puses. Par šķīrējtiesas izmantošanu kā alternatīvu tiesvedībai ir jāvienojas iesaistītajām pusēm.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Atkarībā no prasības veida ir piemērojami dažādi noilguma termiņi. Vispārējais noilguma termiņš ir 10 gadi; taču atsevišķiem prasību veidiem ir piemērojami īsāki noilguma termiņi (Civilkodeksa 2934.–2961. pants).

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Lai tiktu izspriests strīds un lietā tiktu saņemts galīgais spriedums, ir jāvēršas tiesā. Piekritīgā tiesa tiek noteikta, ņemot vērā strīda veidu, kā arī valsts līmeņa un ES tiesību normas.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Parasti lieta ir piekritīga tai tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas atbildētāja dzīvesvieta; pamatojoties uz šo teritoriālās jurisdikcijas principu, nosaka piekritīgo tiesu strīdos, kuros iesaistītas fiziskas personas (foro generale delle persone fisiche). Atkarībā no strīdus apmēra vai izskatāmās lietas būtības ir jāvēršas noteiktā tiesā atbilstošajā teritorijā (miertiesā (giudice di pace) vai vispārējās piekritības tiesā (tribunale), kas izspriež lietas viena tiesneša vai tiesnešu kolēģijas sastāvā), vai arī tiesā, kas parasti nav tā tiesa, kurā būtu jāvēršas fiziskām personām (šādā gadījumā ir piemērojama obligātā teritoriālā jurisdikcija (competenza per territorio inderogabile)).

Skatiet faktu lapu “Lietu piekritība tiesām”.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Prasības par kustamo īpašumu, kuru apmērs nepārsniedz EUR 5000, ir jāceļ miertiesā (giudice di pace). Miertiesas kompetencē ietilpst arī prasības, kuru apmērs ir līdz EUR 20 000, ja tās attiecas uz tādu zaudējumu atlīdzību, kas radušies ceļu satiksmē un ūdensceļu satiksmē. Prasības, kuru apmērs ir lielāks, tiek izskatītas vispārējās piekritības tiesā (tribunale) viena tiesneša sastāvā. Atsevišķas prasības neatkarīgi no to apmēra tiek nodotas miertiesā (Civilprocesa kodeksa 7. panta trešā daļa), vispārējās piekritības tiesā viena tiesneša sastāvā (Civilprocesa kodeksa 409. pants) vai vispārējas piekritības tiesā tiesnešu paneļa sastāvā (Civilprocesa kodeksa 50.-bis pants).

Skatiet faktu lapu “Lietu piekritība tiesām”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Parasti tiesā ir nepieciešama advokāta pārstāvniecība — profesionāla pārstāvniecība ir obligāta (obbligo di difesa tecnica). Šis nosacījums neattiecas uz maza apmēra prasībām (līdz EUR 1100, kas tiek izskatītas miertiesā) vai gadījumiem, kad pieteicējs pats ir kvalificēts jurists (Civilprocesa kodeksa 86. pants).

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Pieteikums ir jāadresē otrai pusei un jāiesniedz tās tiesas sekretariātā, kurai lieta ir piekritīga.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Pieteikumu var iesniegt mutiski tikai tad, ja prasība tiek iesniegta miertiesā (Civilprocesa kodeksa 316. pants). Visos citos gadījumos pieteikums jāsagatavo rakstiski, itāļu valodā. Pieteikumu nevar nosūtīt pa faksu vai e-pastā.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Nav paredzēts izmantot veidlapas; pieteikumā jānorāda puses, tiesa, lietas būtība un nosaukums.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Līdz ar pieteikuma iesniegšanu būs jāsamaksā valsts nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no prasības apmēra (vienreizēja nodeva saskaņā ar konsolidēto Likumu par tiesu izmaksām, kā noteikts ar prezidenta Rīkojumu Nr. 115/2002).

Par advokāta pakalpojumiem maksājamās atlīdzības apmērs un samaksas termiņš ir atkarīgs no puses savstarpējas vienošanās tieši ar advokātu.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Gan Itālijas, gan ārvalstu valstspiederīgie var pieprasīt juridisko palīdzību, ja to personiskie ienākumi atbilst likumā paredzētajiem nosacījumiem (saskaņā ar konsolidēto Likumu par tiesu izmaksām, kā noteikts ar prezidenta Rīkojumu Nr. 115/2002).

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Prasība uzskatāma par celtu,

  • kad tā ir paziņota atbildētājam, ja otrai pusei tiek adresēts uzaicinājums ierasties tiesā (atto di citazione);
  • kad tā ir iesniegta tiesas sekretariātā, ja pieteikums ir adresēts tiesai (ricorso).

Tiesa neizskata, vai prasība ir celta atbilstoši, līdz brīdim, kad sākas lietas iztiesāšana un tiesa var uzklausīt abas puses.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Laikposms, kurā jāierodas tiesā, kā arī laika grafiks attiecībā uz citām darbībām, kuras jāveic pusēm vai tiesai, ir noteikts Civilprocesa kodeksā. Katra tiesa piemēro šos noteikumus pakāpeniski — pēc katra soļa izpildes — vai arī nosakot kopējo tiesvedības laika grafiku (Rīkojuma, ar ko ievieš Civilprocesa kodeksu, 81.-bis pants).

Saistītie pielikumi

Prasības celšana tiesā, Civilprocesa kodeksa noteikumi PDF (84 Kb) it

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.