Kā iesniegt lietu tiesā

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Strīdus var atrisināt bez vēršanās tiesā, izmantojot mediāciju – skatīt “Mediācija Spānijā”.

Puses var arī pieprasīt mediāciju pēc tiesvedības uzsākšanas.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai tiesā ir dažādi atkarībā no lietas. Jautājums par termiņiem vai noilgumu ir juridiski sarežģīts, tāpēc vislabāk ir konsultēties ar advokātu vai tiesību centru, kas sniedz informāciju par tiesu iestāžu pieejamību.

Parasti (tikai ilustratīviem mērķiem):

 1. noilgums prasībām par līgumiskiem parādiem ir pieci gadi;
 2. noilgums prasībām par ārpuslīgumiskiem zaudējumiem ir viens gads.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Ja strīdu vēlas atrisināt ar tiesu starpniecību, jāvēršas tiesā attiecīgajā dalībvalstī.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Skatīt noteikumus par jurisdikciju sadaļā “Tiesu kompetence”.

Pamatojoties uz jūsu dzīvesvietu:

Tiesu iestāžu saraksts (Directorio Juzgados)

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatīt noteikumus par jurisdikciju sadaļā “Tiesu kompetence”.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Parasti, vēršoties tiesā Spānijā, ir jāizmanto:

 1. tiesas procesuālais pārstāvis (procurador) un
 2. advokāts, kurš rīkosies jūsu vārdā.

Šo speciālistu izmantošana nav vajadzīga šādās lietās:

 1. ja prasītā summa nepārsniedz 2000 EUR.
 2. Lai iesniegtu prasības pieteikumu atbilstoši īpašai paātrinātai procedūrai, kas zināma kā “maksājuma rīkojuma procedūra” (monitorio), ar nosacījumu, ka tiek iesniegti dokumentēti pierādījumi par parādu. Šādās lietās nav prasības summas ierobežojuma.
 3. Lai iesniegtu prasības pieteikumu par steidzamiem pasākumiem pirms tiesvedības sākšanas. Tas attiecas uz pagaidu noregulējuma pasākumiem tiesvedībā par laulības atzīšanu par neesošu, laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu; šie pasākumi ir paredzēti, lai atrisinātu visaktuālākās laulāto un viņu bērnu personiskās un finansiālās vajadzības, kad viens no laulātajiem plāno ierosināt prasību par laulības atzīšanu par neesošu, laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu (tomēr šo speciālistu intervence būs nepieciešama attiecībā uz visiem turpmākajiem rakstiskajiem dokumentiem un pasākumiem).

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Prasības pieteikumu un dokumentus var iesniegt tiešsaistē:

Vispārējais piekļuves punkts Tiesu dienestam (Administración de Justicia)

Prasības pieteikumus un dokumentus var iesniegt arī rajona centrālajā tiesas kancelejā (Juzgado Decano) vai attiecīgās vietas tiesas kancelejā. Šādā gadījumā tos izvērtē:

 1. tiesas kancelejas pārzinis, kurš atbild par centrālo tiesas kanceleju un vispārējiem pakalpojumiem, vai
 2. kancelejas darbinieks, kurš rīkojas kancelejas pārziņa pārraudzībā.

Tiesas kancelejas pārziņi un viņu ieceltie darbinieki ir vienīgās personas, kuras var apstiprināt datumu un laiku, kad ir iesniegti prasības pieteikumi, dokumenti, ar ko uzsāk tiesvedību, un jebkuri citi dokumenti, kam piemēro obligātus termiņus.

Civilprasības vai komercprasības pieteikumus nevar iesniegt citām publiskām struktūrām, arī ne nodokļu tiesai.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Principā tiesvedībā jālieto spāņu valoda. Autonomajos apgabalos, kam ir sava valoda (Katalonijā, Valensijā, Baleāru Salās, Galisijā un Basku Zemē), var lietot arī šo apgabalu valodu.

Visas citas personas, kuras piedalās tiesvedībā, var lietot vai nu spāņu valodu, vai arī tā autonomā apgabala valodu, kurā norisinās tiesvedība — gan rakstiskajos dokumentos, gan mutiskajā tiesvedībā. Ja kāds nesaprot autonomā apgabala valodu, tiesa ieceļ tulku, kurš nodrošina tulkojumu spāņu valodā. Tulku ieceļ vai nu likumā noteiktajos gadījumos, vai arī pēc tās personas pieprasījuma, kura apgalvo, ka tai ir liegtas tiesības uz pienācīgu tiesvedību. Ja kāda persona, kura nav tiesvedības puse, iesniedz pierādījumus citā valodā, jo viņa nerunā spāņu valodā vai autonomā apgabala valodā, tad šāda persona ir atbildīga par tulka nodrošināšanu.

Tiesvedība vienmēr jāuzsāk rakstveidā ar dokumentu, proti, prasības pieteikumu (demanda), kas ir vienkāršs dokuments attiecībā uz lietām, kuru summa nepārsniedz 2000 EUR. Prasības pieteikumā jābūt ietvertai šādai informācijai:

 1. prasītāja personas dati un adrese, kā arī otras puses personas dati adrese, ja tie ir zināmi, un
 2. izklāsts par to, ko konkrēti prasītājs prasa no otras puses.

Personas, kuras neizmanto tiesas procesuālo pārstāvi, var izvēlēties, vai sazināties ar tiesām elektroniski. Tās var jebkurā laikā mainīt savu izvēlēto metodi.

Vispārējais piekļuves punkts Tiesu dienestam

Visiem praktizējošiem juristiem ir jāizmanto Tiesu dienesta elektroniskās vai attālinātās sistēmas, lai iesniegtu gan sākotnējo prasības pieteikumu, gan turpmākos prasības pieteikuma dokumentus, kā arī citus dokumentus, tādējādi nodrošinot iesniegto dokumentu autentiskumu un uzticamus uzskaites ierakstus, kas apliecina, ka dokumenti nosūtīti un saņemti pilnā apjomā, un to nosūtīšanas un saņemšanas datumu.

Arī šādām organizācijām un privātpersonām ar Tiesu dienestu jāsazinās elektroniski:

 1. juridiskas personas;
 2. subjekti, kam nav juridiskas personas statusa;
 3. profesionāļi, kuri strādā jomās, kurās nepieciešama reģistrācija profesionālā organizācijā, lai veiktu jebkādas formalitātes un darbības ar Tiesu dienestu savas profesionālās darbības ietvaros;
 4. notāri un reģistratori;
 5. tādas ieinteresētās personas pārstāvji, kurai ar Tiesu dienestu jāsazinās elektroniski, un
 6. valsts pārvaldes ierēdņi attiecībā uz darbībām un pasākumiem, ko tie veic sava amata pienākumu pildīšanas ietvaros.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Pastāv standarta veidlapas un drukāti dokumenti, kas izmantojami prasību ierosināšanai par summām līdz 2000 EUR, kā arī finanšu prasībām, ko ierosina atbilstoši īpašai procedūrai, proti, “maksājuma rīkojuma procedūrai”. Summai, ko var pieprasīt maksājuma rīkojuma procedūrā, ierobežojumu nepiemēro, tomēr ir jāiesniedz dokumentēti pierādījumi par parādu.

Minētās veidlapas (un norādījumi lietotājiem) ir pieejamas interneta vietnēs:

Mutiska izskatīšana (Juicio Verbal) (maza apmēra prasībām)

Maksājuma rīkojuma procedūra (Juicio Monitorio) (īpašajai procedūrai)

Minētās veidlapas ir publiski pieejamas arī centrālajā tiesas kancelejā un katra tiesu apgabala kopējos procesuālo pakalpojumu birojos.

Prasībās par summu līdz 2000 EUR tas ir ļoti vienkāršs dokuments. Tajā ir jābūt ietvertiem tikai prasītāja personas datiem, otras puses personas datiem, ja tie ir zināmi, un precīzam izklāstam par to, ko prasītājs prasa.

Prasībās par summu, kas pārsniedz 2000 EUR, šis dokuments ir sarežģītāks un tas jāsagatavo advokātam, jo tajā jābūt ietvertam arī lietas faktu izklāstam, prasības pieteikuma juridiskajam pamatojumam un secīgam sarakstam, kurā skaidri norādīti iesniegtie dokumenti un citi pierādījumi.

Abos gadījumos sākotnējam prasības pieteikumam jāpievieno visi dokumentētie pierādījumi, ar kuriem tiek pamatots prasības pieteikums, kā arī visi ar lietu saistītie liecinieku ekspertu ziņojumi vai citi pierādījumi. Parasti šos dokumentus nevar iesniegt vēlāk, izņemot ļoti īpašus gadījumus.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Privātpersonām nodeva nav jāmaksā.

Juridiskām personām (uzņēmumiem, fondiem, apvienībām) jāsamaksā nodeva par prasības celšanu civiltiesās, komerctiesās vai administratīvo strīdus procedūru tiesās un par apelācijas iesniegšanu pret sociālo tiesu pasludinātiem spriedumiem. Nodevas nav jāmaksā krimināltiesās. Vairāk informācijas pieejams vietnē

Tiesu nodevas (Tasas judiciales)

Katalonijas autonomajā apgabalā juridiskām personām (bet ne privātpersonām) ir jāmaksā nodeva:

Katalonijas autonomais apgabals (Comunidad Autónoma de Cataluña).Nodeva

Nav noteiktu standarta tarifu advokāta nodevām. Gan nodevu summu, gan samaksas metodi nosaka pēc savstarpējas vienošanās ar klientu.

Ir noteikts standarta tarifs nodevām, ko iekasē tiesu procesuālie pārstāvji.

Tiesu procesuālo pārstāvju (Arancel Procuradores) nodeva (standarta tarifs)

Praktizējoši juristi parasti prasa vienreizēju maksājumu sākotnējo izmaksu segšanai, kuru atskaita no kopējās nodevu summas. Tiesvedību sadala divos posmos, un praktizējoši juristi var pieprasīt, lai to klienti samaksā atbilstošo procentuālo daļu no kopējās nodevu summas katra posma sākumā.

Praktizējoši juristi parasti neprasa pilnas nodevu summas samaksu pirms lietas pabeigšanas.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Personas, kuras var pierādīt, ka viņām nav finansiālo līdzekļu, lai vērstos tiesā, ir tiesīgas saņemt juridisko palīdzību.

Juridiskā palīdzība (Justicia Gratuita) (Tieslietu ministrija)

Personu finansiālos līdzekļus novērtē, izmantojot IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples — sabiedrības ienākumu pamatindekss).

Personu uzskata par tādu, kurai nav finansiālu līdzekļu, lai vērstos tiesā, ja viņas mājsaimniecības gada ienākumi no visiem avotiem nepārsniedz:

 1. IPREM, kas piemērojams prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī, reizināts ar divi, personām, kuras nav daļa no ģimenes vienības;
 2. IPREM, kas piemērojams prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī, reizināts ar divi komats pieci, personām, kuras ir daļa no ģimenes vienības, kurā ir mazāk nekā četras personas;
 3. IPREM reizināts ar trīs, personām, kuras ir daļa no ģimenes vienības, kurā ir vismaz četras personas.

Par 2023. gadu IPREM ir 7200,00 EUR (divpadsmit daļās).

IPREM 2023

Arī konkrētas bezpeļņas organizācijas var pretendēt uz juridisko palīdzību.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Prasību oficiāli uzskata par ierosinātu dienā, kad iesniegts prasības pieteikums tiesas kancelejā un ir izdots rīkojums par prasības pieteikuma pieņemšanu procesam, pirms tam apstiprinot, ka lieta ir attiecīgās tiesas jurisdikcijā.

Jūs informēs par tiesas lēmumu pieņemt prasības pieteikumu procesam un par visiem turpmākiem lēmumiem ar jūsu procesuālā pārstāvja starpniecību, ja jums tāds būs. Ja tiesas procesuālais pārstāvis nav vajadzīgs, jūs tieši informēs, nosūtot ierakstītu vēstuli uz prasības pieteikumā norādīto adresi.

Ja prasības pieteikumā būs kļūda, kuras dēļ pieteikumu nevar pieņemt procesam, tiesa noteiks termiņu pieteikuma izlabošanai. Ja kļūdu nevar izlabot, tiesas kancelejas pārzinis informē tiesnesi, kurš izlemj, vai atļaut prasības pieteikuma turpmāku izskatīšanu.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Puses tieši vai ar to procesuālā pārstāvja starpniecību, ja tām tāds ir, tiek tūlīt informētas par visiem tiesvedības posmiem vai notikumiem.

Parasti nav noteikta tiesvedības grafika, bet ir termiņi, kas jāievēro.

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.