Kā iesniegt lietu tiesā

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā vai arī pastāv citas alternatīvas?

Ir iespējami gadījumi, kad piemērotākas ir alternatīvas strīdu risināšanas metodes, piemēram, mediācija.

2 Vai pastāv kāds laika ierobežojums, lai vērstos tiesā?

Dažos gadījumos pastāv noteikumi, kas paredz, ka prasība ir ceļama noteiktā laikposmā, pretējā gadījumā, piemēram, parāda atmaksas pieprasīšana var būt nokavēta. Laikposms, kurā var celt prasību tiesā, ir atkarīgs no katras konkrētās lietas veida. Uz jautājumiem saistībā ar prasības celšanas termiņiem var atbildēt, piemēram, juridiskais konsultants vai patērētāju tiesību konsultants.

3 Vai man jāvēršas šīs dalībvalsts tiesā?

Informācija par tiesu piekritību atrodama vietnē šeit.

4 Ja jā, tad kurā šīs dalībvalsts tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus?

Nosakot to, kur prasība jāceļ, svarīga nozīme var būt Jūsu dzīvesvietai, pretējās puses dzīvesvietai, kā arī citiem faktoriem. Plašāka informācija atrodama šeit.

5 Kurā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Lietas būtība, prasības apmērs un citi apstākļi var būt nozīmīgi, nosakot tās tiesas veidu, kurā prasība ceļama. Plašāka informācija atrodama šeit.

6 Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, jurists?

Personas var celt prasību pēc pašu iniciatīvas. Tāpēc nav noteikta prasība, ka nepieciešama pārstāvība vai advokāts Zviedrijā. Tāpat nepastāv advokātu monopols tādā ziņā, ka juridiskajam pārstāvim vai advokātam ir jābūt juristam.

Rezumējot, prasību var celt personīgi bez jurista starpniecības.

7 Tieši pie kā man jāvēršas, lai uzsāktu tiesas lietu: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā, vai kādā citā iestādē?

Tiesai jāiesniedz prasība par uzaicinājumu ierasties tiesā. To var iesniegt tiesas sekretariātā, iemetot vēstuļu kastītē tiesā vai pastā, nodot tiesas darbiniekam vai nosūtīt tiesai pa pastu.

8 Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Zviedrijā tiesvedības valoda ir zviedru valoda. Tāpēc uzaicinājuma prasībai jābūt rakstītai zviedru valodā. Taču, ja dokuments iesniegts svešvalodā, tiesa var atsevišķos gadījumos pieprasīt, lai attiecīgā puse to iztulko. Dažos izņēmuma gadījumos tiesa dokumentus var iztulkot patstāvīgi.

Personīgi parakstītā uzaicinājuma prasība jāiesniedz rakstiski. Ja prasība nav parakstīta personīgi, bet ir nosūtīts, piemēram, pa faksu vai e-pastā, tad tiesai jāpieprasa, lai prasība tiktu apstiprināta, uzrādot parakstītu dokumenta oriģinālu. Ja šāds apstiprinājums nav saņemts, prasība tiks noraidīta.

9 Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai es izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Netiek prasīts, ka prasības celšanai būtu jāizmanto īpašas veidlapas. Civillietās ir pieejama uzaicinājuma prasības veidlapa, ko varētu izmantot neatkarīgi no konkrētā prasības apmēra. Veidlapa ir pieejama Zviedrijas Valsts tiesu administrācijas (Domstolsverket) tīmekļa vietnē zviedru un angļu.

Uzaicinājuma prasībā jānorāda ziņas par lietas pusēm, prasību saraksts un pamatojums, informācija par pierādījumiem, uz kuriem prasītājs balstās, un par to, ko katrs pierādījums pierāda, kā arī ziņas par apstākļiem, kas norāda uz tiesas kompetenci izskatīt konkrēto lietu.

Rakstiski pierādījumi, uz kuriem puse balstās, jāiesniedz līdz ar prasīu.

Ja prasība ir nepilnīga, tiesai jāpieprasa papildinformācija. Ja šāda papildinformācija netiek saņemta, prasība tiks noraidīta.

10 Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja, jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Prasītāji par prasības iesniegšanu civillietā maksā nodevu. Maksa veicama rajona tiesai (tingsrätt) prasības iesniegšanas laikā. Maksa par prasības iesniegšanu šobrīd ir SEK 450 (aptuveni EUR 50). Ja maksa par prasības iesniegšanu nav veikta, tiesa nosūta prasītajam rīkojumu par apmaksu. Ja prasītājs tik un tā neveic samaksu, prasība tiks noraidīta.

Jautājumi par advokāta izmaksu segšanu risināmi starp klientu un advokātu. Tāda ir standarta prakse gan attiecībā uz avansa maksājumiem, gan uz pēcapmaksu, balstoties uz rēķinu, kas izdots par paveikto darbu. Attiecībā uz lietām, kurās tiek piešķirta juridiskā palīdzība, ir paredzēti īpaši noteikumi.

11 Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību?

Informācija atrodama šeit.

12 No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu atbildi par to, vai mans prasījums ir vai nav pienācīgi izklāstīts?

Zviedrijā prasība uzskatāma par celtu brīdī, kad tiesā ir saņemta uzaicinājuma prasība. Uzskatāms, ka uzaicinājuma prasība tiesā ir saņemta dienā, kad tiesa vai atbilstoši pilnvarots pārstāvis saņem dokumentus vai paziņojumu par apmaksātu pasta sūtījumu, kurā atrodas dokumenti.

Ja var uzskatīt, ka dokumenti vai paziņojums par dokumentiem konkrētā datumā ir iesniegti tiesas sekretariātā vai atlikti tiesai pasta nodaļā, tie uzskatāmi par saņemtiem minētajā datumā, ja atbilstoši pilnvarots pārstāvis tos ir saņēmis nākamajā darba dienā.

Netiek automātiski izdots apstiprinājums tam, ka prasība uzskatāma par atbilstoši celtu. Taču informāciju par to var saņemt, sazinoties ar tiesu, piemēram, pa tālruni.

13 Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku, kad man ir jāierodas tiesā)?

Saskaņā ar Zviedrijas Tiesu procesa kodeksu (rättegångsbalken) tiesai jāsagatavo grafiks, lai lietu izskatītu pēc iespējas ātrāk. Taču var būt tādas lietas, kurās nav nepieciešams sagatavot grafiku. Vairumā gadījumu grafiku nevar sagatavot ātrāk, pirms nav saņemti aizstāvības argumenti.

Vienmēr ir iespējams saņemt informāciju par lietas norisi, sazinoties ar tiesu, piemēram, pa tālruni.

Saites

Tieslietu ministrija (Justitiedepartementet)

Zviedrijas Valsts tiesu administrācija (Domstolsverket)

Zviedrijas Valsts nodokļu pārvalde (Riksskatteverket)

Lapa atjaunināta: 17/11/2015

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.