Kif tressaq kawża quddiem il-qorti

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm bżonn li mmur il-qorti jew teżisti alternattiva oħra?

Jista’ jkun preferibbli li jintużaw metodi ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Ara aktar dwar dan is-suġġett.

2 Hemm limitu ta’ żmien biex inressaq każ il-qorti?

It-termini għall-preżentata ta’ azzjonijiet ġudizzjarji jvarjaw skont il-każ. Din il-kwistjoni tat-termini fuq il-preżentata ta’ azzjonijiet ġudizzjarji tista’ tiġi kkjarifikata minn konsulent legali jew minn uffiċċju għall-pariri liċ-ċittadini.

3 Għandi mmur quddiem qorti f’dan l-Istat Membru?

Ara "Il-qorti ta' liema pajjiż hija responsabbli? - Franza".

4 Jekk iva, f’liema qorti partikolari f’dan l-Istat Membru għandi nirrikorri, skont fejn ngħix jien u fejn tgħix il-parti l-oħra, jew skont elementi oħrajn tal-każ tiegħi?

Ara "Il-qorti ta' liema pajjiż hija responsabbli? - Franza".

5 Għal liema qorti partikolari għandi nirrikorri f’dan l-Istat Membru, skont in-natura tal-każ tiegħi u l-ammont mitlub?

Ara "Il-qorti ta' liema pajjiż hija responsabbli? - Franza".

6 Nista’ nressaq il-każ waħdi jew għandi bżonn intermedjarju, bħal pereżempju avukat?

  • F’xi każijiet, jeħtieġlek li tkun assistit fil-qorti minn avukat sa mill-bidu tal-proċedimenti.

Bħala prinċipju, jeħtieġlek li tkun assistit minn avukat quddiem il-qorti kkombinata (tribunal judiciaire). Madankollu, hemm ċerti eċċezzjonijiet, pereżempju f’każijiet li jinvolvu kirjiet kummerċjali, jew kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qorti għat-tilwim dwar il-protezzjoni (juge des contentieux de la protection).

Quddiem il-qorti tal-familja (juge aux affaires familiales), ir-rappreżentanza minn avukat ma hijiex obbligatorja fi kwistjonijiet ta’ delega tal-awtorità tal-ġenituri, proċedimenti ta’ wara d-divorzju, l-awtorità tal-ġenituri, l-iffissar ta’ kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż ta’ żwieġ u l-obbligi ta’ manteniment.

Quddiem il-qorti kummerċjali (tribunal de commerce), il-qorti tal-eżekuzzjoni (juge de l’exécution), il-qorti tal-minorenni (juge des enfants), it-tribunal tal-affarijiet soċjali (tribunal des affaires sociales), it-tribunal industrijali (conseil des prud’hommes) jew it-tribunal tal-art agrikola (tribunal paritaire des baux ruraux), ma hijiex obbligatorja r-rappreżentazzjoni minn avukat.

  • Taħt il-liġi Franċiża jeżistu żewġ tipi ta’ preżentata.

Is-servizzi ta’ uffiċjal ġudizzjarju jridu jintużaw jekk il-proċedimenti għandhom isiru permezz ta’ ċitazzjoni. Madankollu, is-servizzi ta’ uffiċjal ġudizzjarju ma jkunux meħtieġa jekk il-proċedimenti jistgħu jinbdew permezz ta’ rikors ex parte jew konġunt.

Għandu jiġi nnotat li għar-rikorsi għal miżuri interim (référés), huwa obbligatorju li l-azzjoni titressaq permezz ta’ ċitazzjoni.

Fi kwistjonijiet ta’ divorzju, l-azzjoni tiġi ppreżentata permezz ta’ ċitazzjoni jew b’rikors konġunt.

Kawża tiġi ppreżentata quddiem imħallef tal-qorti tal-minuri minn wieħed mill-ġenituri, mit-tutur jew mill-minuri nnifsu permezz ta’ sempliċi rikors.

Sabiex kawża tiġi ppreżentata quddiem il-qorti tal-eżekuzzjoni (juge de l’exécution), taħrika hija obbligatorja, ħlief f’każijiet li jikkonċernaw il-proċedimenti tal-eżekuzzjoni marbuta ma’ deċiżjonijiet relatati mad-deportazzjoni.

Quddiem il-qorti kummerċjali (tribunal de commerce), il-proċedimenti li jwasslu għal ordnijiet ta’ ħlas li jistgħu jiġu ppreżentati permezz ta’ sempliċi rikors jikkonċernaw djun li jirriżultaw minn ċekk bankarju (traite), kambjala (lettre de change), ċedola (billet à ordre) jew assenjazzjoni ta’ nota ta’ debitu (bordereau de cession). Fi kwistjonijiet oħrajn, l-azzjoni trid tiġi ppreżentata permezz ta’ taħrika.

Quddiem il-qorti industrijali, it-talba tista’ ssir b’rikors, li jista’ (iżda mhux bilfors) jintbagħat b’ittra reġistrata.

Il-partijiet jistgħu jippreżentaw talbiet quddiem il-qorti tal-art agrikola permezz ta’ rikors jew permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju. Il-partijiet jistgħu jippreżentaw talbiet quddiem il-qorti wkoll permezz ta’ rikors konġunt, azzjoni konġunta li fiha jippreżentaw it-talbiet tagħhom quddiem l-imħallef. Dan ir-rikors jiġi ppreżentat lill-iskrivan tal-uffiċċju tal-qorti.

7 Biex nibda l-każ, fejn irrid inressqu eżatt: fl-uffiċċju tal-informazzjoni, fl-uffiċċju tal-iskrivan tal-qorti jew quddiem xi amministrazzjoni oħra?

It-talbiet kollha għall-informazzjoni għandhom isiru fl-uffiċċju tal-akkoljenza ta’ kull qorti. Barra minn hekk, konsultazzjonijiet legali mingħajr ħlas huma disponibbli fil-maġġoranza tal-qrati, taċ-ċentri tal-ġustizzja tal-komunità (maisons de justice et du droit) u tal-kunsilli lokali (mairies).

Sabiex tippreżenta talba legali, jeħtieġlek tressaq rikors quddiem l-uffiċċju tal-qorti.

8 B’liema lingwa nista’ nagħmel ir-rikors tiegħi? Nista’ nippreżentah bil-fomm jew jeħtieġ li jsir bil-miktub? Nista’ nibgħat ir-rikors bil-feks jew bil-posta elettronika?

Il-Franċiż huwa l-unika lingwa aċċettata. Interpretu jista’ jassisti lil parti matul is-seduti, iżda l-imħallfin ma humiex obbligat li jużaw wieħed jekk huma jkunu jafu il-lingwa li biha tkun qed titkellem il-parti.

It-talbiet isiru bil-miktub.

Kif inhuma r-regolamenti bħalissa, ma huwiex possibbli li tressaq kawża quddiem qorti ċivili permezz ta’ faks jew ta’ ittra elettronika.

Sa mill-bidu tal-2021, sar disponibbli servizz ta’ preżentata online fuq il-portal għaċ-ċittadini involuti fi proċedimenti ġudizzjarji (Portail du justiciable). Dan il-portal huwa disponibbli għal rikorsi sabiex wieħed jingħaqad fi proċedimenti wara li l-vittma tkun irċeviet avviż mill-qorti, għal rikors lill-qorti tal-kurazija għall-ġestjoni ta’ miżuri sabiex jiġu protetti l-adulti u għal rikorsi quddiem il-qorti tal-familja għal proċedimenti mingħajr rappreżentazzjoni obbligatorja minn avukat.

9 Jeżistu formoli partikolari biex fuqhom tiftaħ kawża, jew jekk m'hemmx, kif għandi nippreżenta l-każ tiegħi? Hemm xi elementi li bilfors għandhom jiġi inklużi fil-fajl?

Iċ-Ċentru Franċiż għar-Reġistrazzjoni u r-Reviżjoni tal-Formuli (CERFA) jipprovdi formoli għall-preżentati quddiem il-qrati permezz ta’ rikors. Il-fajl irid inkludi informazzjoni dwar ir-rikorrent u l-konvenut u d-dokumenti kollha li jirrigwardaw is-suġġett tal-kawża, li jridu jiġu ppreżentati, skont il-kawża, lill-uffiċċju tal-qorti meta titressaq l-azzjoni jew lill-imħallef fil-ħin tas-seduta.

10 Huwa meħtieġ li nħallas xi tariffi tal-qorti? Jekk iva, meta? Ikun jeħtieġ li nħallas avukat mal-preżentata tar-rikors?

L-aċċess għall-qorti tal-prim’istanza huwa mingħajr ħlas. Bħala regola, ma hemmx imposti li jridu jitħallsu lill-Istat meta tiġi ppreżentata azzjoni, bl-eċċezzjoni ta’ dawk relatati mal-qrati kummerċjali, fejn ikun hemm imposti fissi tal-qorti.

L-ispejjeż jirrappreżentaw l-ispejjeż iġġenerati mit-tmexxija tal-proċedimenti. Dawn jinkludu l-kumpens lix-xhieda u l-ħlas tat-tariffi tal-esperti u l-ispejjeż tal-uffiċċjali ġudizzjarji u tal-avukati, inklużi t-tariffi. Xi spejjeż iridu jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti jew matulhom. Fi tmiem il-proċedimenti, bħala regola, l-ispejjeż jiġu imposti mill-qorti fuq il-parti telliefa, sakemm dik il-parti ma tkunx qed tirċievi għajnuna legali.

It-tariffi tal-avukati huma soġġetti għal ftehim ta’ ħlas stabbilit mal-klijent tagħhom. L-avukati jistgħu jitolbu ħlas ta’ riżerva, li huwa ammont imħallas bil-quddiem jew matul ix-xogħol imwettaq minnhom bħala pagament akkont mill-klijent.

11 Nista' nitlob għajnuna legali?

Jekk il-mezzi ta’ persuna li titlob għajnuna legali ma jaqbżux limitu massimu ta’ eliġibbiltà li jiġi evalwat mill-ġdid kull sena, hija tista’ tirċievi għajnuna legali (EUR 1,043 fl-2020 għal għajnuna legali sħiħa u sa EUR 1,564 għal għajnuna legali parzjali). Il-limiti stabbiliti jistgħu jiġu emendati skont is-sitwazzjoni tal-familja tar-rikorrent (ara “Għajnuna legali – Franza”).

12 It-talba tiegħi minn liema mument titqies li nftetħet b'mod uffiċjali? Nirċievi konferma mingħand l-awtoritajiet dwar jekk il-każ tiegħi ġiex ippreżentat korrettement jew le?

L-azzjoni tiġi ppreżentata:

  • billi tiġi sottomessa kopja tat-taħrika quddiem l-uffiċċju tal-qorti;
  • billi jiġi ppreżentat jew irreġistrat ir-rikors mal-uffiċċju tal-qorti.

Ir-rikorrenti ma jirċievu ebda konferma tal-validità tal-azzjoni tagħhom.

13 Ningħata informazzjoni preċiża dwar iż-żmien li fih ikunu ser isiru s-seduti sussegwenti (bħaż-żmien disponibbli għalija biex nidher)?

L-uffiċċju tal-qorti jista’ jipprovdi informazzjoni dwar il-progress tal-proċedimenti u d-data tas-seduta li tkun ġiet iffissata.

Rabtiet relatati

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 08/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.