Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Kif tressaq kawża quddiem il-qorti

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm bżonn li mmur il-qorti jew teżisti alternattiva oħra?

Jista’ jagħmel sens li tintuża soluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Irreferi għall-iskeda informattiva dwar il-“Medjazzjoni”.

2 Hemm limitu ta’ żmien biex inressaq każ il-qorti?

Ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien biex titressaq kawża quddiem il-qrati. Madankollu, id-drittijiet li jiġu invokati matul il-kawża huma soġġetti għal preskrizzjoni. Jekk dritt ikun preskritt, u l-parti avversarja tinvokah fil-proċedimenti, it-talba tiġi miċħuda. Il-limiti ta’ żmien jiddependu fuq il-liġi sostantiva tal-każ aktar milli fuq il-liġi proċedurali. Dawn ivarjaw minn każ għal ieħor. Din il-mistoqsija tista’ tiġi ċċarata billi jittieħdu pariri legali.

3 Għandi mmur quddiem qorti f’dan l-Istat Membru?

Ara “Is-sistemi ġudizzjarji”.

4 Jekk iva, f’liema qorti partikolari f’dan l-Istat Membru għandi nirrikorri, skont fejn ngħix jien u fejn tgħix il-parti l-oħra, jew skont elementi oħrajn tal-każ tiegħi?

Ara “Ġuriżdizzjoni - il-Ġermanja”.

5 Għal liema qorti partikolari għandi nirrikorri f’dan l-Istat Membru, skont in-natura tal-każ tiegħi u l-ammont mitlub?

Ara “Ġuriżdizzjoni - il-Ġermanja”.

6 Nista’ nressaq il-każ waħdi jew għandi bżonn intermedjarju, bħal pereżempju avukat?

Il-kwistjoni dwar jekk għandekx tkun rappreżentat minn avukat sabiex tressaq kawża quddiem il-qorti tiddependi minn liema qorti jkollha ġurisdizzjoni fuq it-talba.

Fil-qrati reġjonali (Landgerichten) u l-qrati reġjonali superjuri (Oberlandesgerichten) il-partijiet iridu jiġu ppreżentati minn avukat. F’ħafna każijiet familjari (eż. divorzju, tilwim dwar il-manteniment, tilwim dwar proprjetà), fejn il-qorti distrettwali tkun kompetenti, huwa obbligatorju li wieħed ikollu avukat.

Fil-proċeduri l-oħra kollha quddiem il-qorti lokali, il-parti mġarrba nnifisha tista’ tressaq kawża u tmexxi l-proċedimenti.

Fil-proċedura simplifikata għall-kisba ta’ ordni ta’ ħlas eżekuttiva (għal talba ta’ ħlas), il-qorti b’ġuriżdizzjoni hija l-qorti lokali. Ir-rikorrent jista’ għalhekk jagħmel talba għal ordni/ ta’ ħlas quddiem qorti anki mingħajr avukat.

Tista’ wkoll tippreżenta talba mingħajr avukat fil-qorti industrijali (Arbeitsgericht).

7 Biex nibda l-każ, fejn irrid inressqu eżatt: fl-uffiċċju tal-informazzjoni, fl-uffiċċju tal-iskrivan tal-qorti jew quddiem xi amministrazzjoni oħra?

B’mod ġenerali, talba għandha tiġi ppreżentata bil-miktub quddiem il-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni.

Madankollu, jekk il-qorti lokali jkollha ġuriżdizzjoni għall-proċedimenti, talba tista’ tiġi rreġistrata oralment fl-uffiċċju tal-qorti (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). It-talba tista’ tiġi rreġistrata fl-uffiċċju ta’ kwalunkwe qorti lokali. L-uffiċċju mbagħad għandu jibgħat mingħajr dewmien ir-reġistrazzoni tat-talba lill-qorti rilevanti.

L-istess japplika għall-proċediment quddiem il-qorti industrijali. Talba quddiem il-Qorti Industrijali tista’ tiġi rreġistrata wkoll fl-uffiċċju tal-qorti industrijali.

8 B’liema lingwa nista’ nagħmel ir-rikors tiegħi? Nista’ nippreżentah bil-fomm jew jeħtieġ li jsir bil-miktub? Nista’ nibgħat ir-rikors bil-feks jew bil-posta elettronika?

Il-lingwa tal-qrati hija l-Ġermaniż. Għaldaqstant, it-talba trid tiġi ppreżentata bil-Ġermaniż.

Ġeneralment, talba trid tiġi preżentata bil-miktub. Fi proċedimenti quddiem il-qorti lokali jew il-qorti industrijali, it-talba tista’ ssir ukoll oralment fl-uffiċċju tal-qorti (ara l-mistoqsija 7).

Talba tista’ wkoll tiġi ppreżentata bil-faks. Il-faks għandu juri l-firma tal-parti jew tal-avukat, jekk ikun qed jaġixxi avukat. Għandu jkun ċar min iffirma l-oriġinal biex juri li huwa responsabbli għat-talba.

Fl-aħħar nett, talba tista’ tintbagħat bħala dokument elettroniku bl-użu ta’ mezzi ta’ trażmissjoni siguri (De-Mail (Servizz ta’ komunikazzjoni elettronika tal-Gvern Ġermaniż), kaxxi postali elettroniċi speċjali) jew, dment li jkollha firma elettronika kwalifikata, permezz ta’ kaxxa postali elettronika ġudizzjarja u amministrattiva (EGVP). Mhux possibbli li jintbagħtu dokumenti elettroniċi bil-posta elettronika.

9 Jeżistu formoli partikolari biex fuqhom tiftaħ kawża, jew jekk m'hemmx, kif għandi nippreżenta l-każ tiegħi? Hemm xi elementi li bilfors għandhom jiġi inklużi fil-fajl?

Jeżistu formoli standardizzati għall-użu fi proċedimenti simplifikati - jiġifieri applikazzjonijiet għal ordni ta’ ħlas (Mahnbescheid) jew għal ordni ta’ eżekuzzjoni (Vollstreckungsbescheid) f’talbiet ta’ flus. Iridu jintużaw dawn il-formoli. Jekk applikazzjoni ma tiġix ippreżentata bil-formola xierqa fi żmien l-iskadenza, din tiġi rrifjutata bħala inammissibbli.

Ma hemm l-ebda formola standardizzata għal talba. Id-dikjarazzjoni tat-talba għandu jkollha forma speċifika u kontenut speċifiku:

  • Trid tagħti l-ismijiet u l-indirizzi korretti tal-partijiet u tar-rappreżentanti legali tagħhom. Il-Qorti li għandha ġurisdizzjoni għat-talba għandha tkun indikata wkoll.
  • It-talba trid tiddikjara b’mod ċar is-suġġett tal-ilment u dak li l-qorti qed tintalab tagħti lir-rikorrent (l-ordni mitlub).
  • Is-suġġett tat-talba u l-fatti li fuqhom il-parti li qed tieħu azzjoni tibbaża t-talba tagħha għandhom ukoll jiġu deskritti b’mod komprensiv u ċar.
  • Id-dikjarazzjoni tat-talba trid tiġi ffirmata personalment. Jekk il-parti li tippreżenta r-rikors tkun irrappreżentata minn avukat, il-firma ta’ avukat awtorizzat jew ir-rappreżentant tiegħu hija meħtieġa.

10 Huwa meħtieġ li nħallas xi tariffi tal-qorti? Jekk iva, meta? Ikun jeħtieġ li nħallas avukat mal-preżentata tar-rikors?

L-ispejjeż tal-qorti huma mitluba għall-proċedimenti quddiem il-qrati li jittrattaw kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Dawn it-tariffi huma t-tariffi u l-ispejjeż tal-qorti. Wara l-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tat-talba, il-qorti tiffattura tariffa tal-qorti li tikkorrispondi għall-ammont tat-tariffi statutorji tal-qorti mitluba mil-liġi. Bħala regola, it-talba ma tiġix notifikata lill-kontroparti qabel ma l-parti li tippreżenta r-rikors tkun ħallset l-ispejjeż tal-qorti.

L-istess japplika għall-proċedura ta’ ordni ta’ ħlas.

Ma hemm l-ebda rekwiżit ta’ ħlas bil-quddiem fi proċedimenti quddiem il-qorti tax-xogħol.

Jekk avukat ikun qed jaġixxi, it-tariffi tal-avukat ikollhom jitħallsu wkoll. Filwaqt li dawn it-tariffi tal-avukati huma, fil-prinċipju, dovuti biss wara t-tlestija tal-proċedimenti jew wara deċiżjoni dwar l-ispejjeż tal-qorti, l-avukat jista’, qabel id-dikjarazzjoni tat-talba jitlob ħlas bil-quddiem li jikkorrispondi għat-tariffa tax-xogħol sussegwenti tiegħu.

L-ispejjeż tal-proċedimenti, l-ispejjeż tal-qorti u tal-avukat, inklużi l-ispejjeż li diġà tħallsu, għandhom fl-aħħar mill-aħħar jitħallsu mill-parti li titlef il-kawża.

11 Nista' nitlob għajnuna legali?

Kull min ma jistax jiffinanzja l-kawża tal-qorti tiegħu stess jista’ japplika għall-għajnuna legali. Il-Qorti teżamina jekk it-talba għandhiex xi prospett ta’ suċċess li mhijiex malizzjuża u jekk hemmx ħtieġa finanzjarja. Jekk il-qorti tagħti għajnuna legali, allura l-parti li tressaq il-proċedimenti ma jkollha għalfejn tavvanza l-ebda spejjeż għas-servizz tat-talba.

12 It-talba tiegħi minn liema mument titqies li nftetħet b'mod uffiċjali? Nirċievi konferma mingħand l-awtoritajiet dwar jekk il-każ tiegħi ġiex ippreżentat korrettement jew le?

Jekk kawża tkun mingħajr difetti u l-ispejjeż tal-qorti jkunu tħallsu lill-qorti, din tintbagħat lill-parti avversarja mingħajr dewmien. Il-kawża li tkun bdiet meta tiġi nnotifikata lill-parti opposta.

Jekk ikun hemm żball fit-talba, il-qorti tagħti l-opportunità lill-parti li tressaq il-kawża li tikkoreġi dan l-iżball. Jekk l-iżball ma jitneħħiex, il-qorti tiċħad it-talba bħala inammissibbli.

13 Ningħata informazzjoni preċiża dwar iż-żmien li fih ikunu ser isiru s-seduti sussegwenti (bħaż-żmien disponibbli għalija biex nidher)?

Man-notifika tat-talba, l-imħallef li jippresjedi jew jistabbilixxi data tal-bidu minn kmieni għall-ewwel seduta ta’ smigħ jew jew jordna proċedimenti preliminari bil-miktub. Iż-żewġ partijiet jiġu nnotifikati bid-data tas-seduta ta’ smigħ jew bil-fatt li ġew ordnati proċedimenti preliminari bil-miktub. Il-Qorti tista’ tordna lill-partijiet biex jidhru personalment f’kull seduta ta’ smigħ.

Bi tħejjija għal kwalunkwe seduta ta’ smigħ, il-qorti tista’ titlob lill-partijiet biex jissupplimentaw jew jiċċaraw is-sottomissjonijiet tagħhom, u tista’ tistabbilixxi limiti ta’ żmien biex jipprovdu dikjarazzjonijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi li jeħtieġ li jiġu ċċarati. Il-Qorti tista’ tordna lill-partijiet fil-kawża jew partijiet terzi biex jipprovdu dokumenti u oġġetti għall-ispezzjoni u tista’ titlob informazzjoni minn sorsi uffiċjali.

Il-partijiet iridu jkunu informati b’dawn l-ordnijiet kollha.

L-aħħar aġġornament: 15/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.