Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Er bestaan alternatieven. Zo kan het geschil bijvoorbeeld ook worden opgelost middels buitengerechtelijke beslechting, arbitrage of door gebruik te maken van het mediationmechanisme dat beschreven wordt in de wet inzake bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in civiele zaken 159(I)/2012.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Ja. De wet inzake verjaring 66(I)/2012 bepaalt dat een zaak niet bij een rechtbank aanhangig kan worden gemaakt als er vanaf de datum van voltooiing van de grondslagen van de eis tien (10) jaar zijn verstreken, tenzij anders bepaald bij wet, zoals in de onderstaande gevallen.

Als een eis betrekking heeft op onrechtmatige daden, contracten, wissels, cheques, promessen enz., kan er na een periode van zes (6) jaar vanaf de datum van voltooiing van de grondslagen van de eis geen zaak meer aanhangig worden gemaakt.

Als een eis betrekking heeft op schadevergoeding wegens nalatigheid, hinder of niet‑nakoming van institutionele plichten, kan er na een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van voltooiing van de grondslagen van de eis geen zaak meer aanhangig worden gemaakt. Deze termijn kan binnen twee (2) jaar na de vervaldatum door de rechtbank worden verlengd als een eis betrekking heeft op schadevergoeding wegens lichamelijk letsel en/of overlijden als gevolg van een civielrechtelijk misdrijf.

De verjaring voor het aanhangig maken van een zaak in verband met het eigendom van een overleden persoon, ongeacht de omvang van diens aandeel in dat eigendom, een legaat of de geldigheid van een testament vervalt acht (8) jaar na de datum van overlijden.

De verjaring voor het aanhangig maken van een zaak in verband met een hypotheek of een pand vervalt twaalf (12) jaar na de datum van voltooiing van de grondslagen van de eis.

Als een zaak betrekking heeft op een uitspraak van de rechtbank kan er na een periode van vijftien (15) jaar na de datum waarop de definitieve uitspraak is gedaan geen zaak meer aanhangig worden gemaakt.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Als de grondslagen van de zaak of de afdwingbare rechten in de Republiek Cyprus of op het grondgebied dat geacht wordt tot de Republiek Cyprus te behoren zijn ontstaan of als de grondslagen van de eis van een dusdanige aard zijn dat een rechtbank van de Republiek Cyprus ter zake bevoegd is, moet u zich tot een rechtbank van de Republiek Cyprus wenden.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

In het geval van een civiel geschil moet u zich wenden tot de districtsrechtbank van het district waar:

  • de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk zijn ontstaan;
  • de verweerder, of een van de verweerders, ten tijde van het aanhangig maken van de zaak woonde of werkte;
  • de Sovereign Base Area zich bevindt, mits alle partijen in de zaak Cypriotische onderdanen zijn en de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Areas zijn ontstaan of de verweerder (of een van de verweerders) daar woont of werkt;
  • de Sovereign Base Area zich bevindt, mits de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Area zijn ontstaan door het gebruik van een motorvoertuig door een persoon die op grond van artikel 3 van de wet inzake motorvoertuigen (WA-verzekering) verzekerd was, of verzekerd had moeten zijn;
  • de Sovereign Base Area zich bevindt, mits de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Area zijn ontstaan door een arbeidsongeval of een beroepsziekte die tijdens zijn/haar werkverband is ontstaan door schuld van de werkgever waarvoor hij/zij op grond van artikel 4 van de wet inzake motorvoertuigen (WA-verzekering) verzekerd was, of verzekerd had moeten zijn;
  • zich het eigendom bevindt dat het voorwerp vormt van een zaak met betrekking tot de verdeling of verkoop van onroerende zaken of alle andere zaken die met die onroerende zaken samenhangen.

Als het geschil een arbeidsgeschil betreft waarin een schadevergoeding van maximaal twee jaarsalarissen wordt geëist, moet u zich wenden tot de rechtbanken voor arbeidsgeschillen van het district waar het geschil is ontstaan of, bij ontstentenis daarvan, van het district waar de verzoeker zijn/haar gebruikelijke of vaste verblijfplaats heeft. In andere gevallen dient u zich tot de bevoegde districtsrechtbank te wenden.

In het geval van een geschil in verband met de verhuur van onroerende zaken, ligt de bevoegdheid bij de rechtbank voor huurgeschillen in het district waar de onroerende zaak is gelegen.

In het geval van een familierechtelijk geschil (bijv. echtscheiding, eigendomsgeschillen enz.), moet u zich wenden tot de familierechtbank, en dan in het bijzonder tot de familierechtbank van het district waar een van de partijen woont of werkt, of in het geval van een geschil waarbij een minderjarig kind is betrokken tot de familierechtbank van het district waar het minderjarige kind of de verweerder woont.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie het antwoord op vraag 4.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

U kunt zelf een zaak aanhangig maken. De wet schrijft niet voor dat iemand door een advocaat of andere bemiddelaar vertegenwoordigd moet worden (behalve in het geval van een minderjarig of handelingsonbekwaam persoon, zoals in de desbetreffende wetgeving wordt omschreven).

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

De benodigde gerechtelijke documenten voor het inleiden van de zaak (dagvaarding, aanvraag tot aanhangigmaking enz.) moeten bij de griffie van de bevoegde rechtbank worden ingediend.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

De aanvraag dient schriftelijk in het Grieks te worden ingediend. Via e-mail of fax ingediende aanvragen (of andere gerechtelijke documenten) worden niet geaccepteerd.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

De dagvaarding voor het aanhangig maken van een zaak moet in het geval van een algemeen bekrachtigde dagvaarding worden opgesteld in overeenstemming met formulier 1 van de regels voor civiele procedures of in het geval van een specifiek bekrachtigde dagvaarding in overeenstemming met formulier 2.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Ja, u moet een zegelrechtvergoeding betalen. Deze vergoeding dient betaald te worden na registratie van het document waarvoor de vergoeding betaald moet worden.

Of u de advocaat vooraf betaalt, hangt af van de overeenkomst die u met uw advocaat heeft gesloten.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Ja, wanneer de gerechtelijke procedure bij de familierechtbank aanhangig wordt gemaakt of in het geval van procedures die betrekking hebben op grensoverschrijdende geschillen of asielzoekers, vluchtelingen of illegale onderdanen uit derde landen, mits het verzoek om rechtshulp is goedgekeurd.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Vanaf het moment dat de zaak geregistreerd is. In het geval van een ongeldige of te late registratie of eender welk ander probleem met betrekking tot de registratie van de zaak ontvangt u feedback van de bevoegde griffie.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Informatie over roosters en het verschijnen voor de rechtbank wordt in een later stadium verstrekt.

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.