Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

In Engeland en Wales wil de overheid dat mensen geschillen snel, efficiënt en kosteneffectief kunnen oplossen en dat er meerdere opties voor hen mogelijk zijn, zodat zij niet per se naar de rechter hoeven te stappen. Bij alternatieve geschillenbeslechting (ADR) gaat het om het oplossen van problemen, niet om het opleggen van oplossingen. In veel gevallen kan ADR creatieve en verreikende oplossingen opleveren voor kwesties die niet via de rechtbank kunnen worden afgehandeld.

Voorbeelden van ADR zijn bemiddeling en arbitrage; het ministerie van Justitie heeft zelfs een doorverwijspagina met geschoolde bemiddelaars die bemiddelen tegen een glijdend vast tarief. In verdedigde small claims-zaken wordt er bovendien een kosteloze telefonische bemiddelingsdienst aangeboden, mits de partijen instemmen. Als de partijen proberen hun geschil via ADR op te lossen en dit lukt niet, dan belet niets hen om de zaak verder via de rechter af te handelen.

Als u naar de rechter stapt, wordt de procedure geregeld door de Civil Procedure Rules.

Onderstaande informatie vormt een hulpmiddel om na te gaan wat de beste manier is om uw geschil te beslechten, maar geeft slechts een zeer algemeen beeld van de mogelijke gang van zaken. In deze informatie is lang niet alles uitgelegd over de regels van de rechtbank, de kosten en de procedures die op verschillende manieren van invloed kunnen zijn op de verschillende soorten vorderingen. U mag evenmin vergeten dat zelfs indien u uw zaak wint, de rechtbank niet kan garanderen dat u het geld waarop u recht hebt, ook daadwerkelijk zult ontvangen.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Er zijn tijdslimieten of verjaringstermijnen waarbinnen een zaak aanhangig moet worden gemaakt. De algemene verjaringstermijn is zes jaar vanaf een bepaalde datum, bijvoorbeeld de datum van de contractbreuk, de datum waarop de schade werd geleden of soms de datum waarop de schade aan het licht kwam. Andere verjaringstermijnen zijn onder meer één jaar voor laster en drie jaar voor klinische fouten en lichamelijk letsel. Sommige, maar niet alle, verjaringstermijnen zijn te vinden in de Limitation Act 1980. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een advocaat, een juridisch adviseur of een Citizens Advice Bureau (adviesbureau voor burgers) in het Verenigd Koninkrijk.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

In de meeste gevallen moet u zich wenden tot de rechtbank in de lidstaat waar het geschil is ontstaan. Er is op deze regel een aantal uitzonderingen, die afhangen van het voorwerp van het geschil [1] en er is een voornamelijk op papier gebaseerde Europese procedure voor geringe vorderingen. Nadere informatie is beschikbaar bij het Britse ECC (Europees Centrum voor de Consument) Britse ECC (Europees Centrum voor de Consument).

[1] Zaken met betrekking tot contractuele verplichtingen, schadevergoedingen, consumenten- en arbeidsovereenkomsten, octrooien/handelsmerken en eigendom of pacht van onroerende goederen.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Deel 7 van de CPR en de flankerende dienstvoorschriften kunnen helpen bepalen hoe en waar een procedure moet worden begonnen. Op de pagina “Rechterlijke bevoegdheid” vindt u meer informatie over de betreffende rechtbank in Engeland en Wales waar een vordering moet worden ingesteld. Adresgegevens van rechtbanken kunt u vinden op de website van het ministerie van Justitie.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Meer informatie over de betreffende rechtbank in Engeland en Wales waar een vordering moet worden ingesteld, kunt u wederom vinden in deel 7 en op de pagina “Rechterlijke bevoegdheid”. Adresgegevens van rechtbanken kunt u vinden op de website van het ministerie van Justitie.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

U bent niet verplicht het advies van een advocaat in te winnen of u door een advocaat te laten vertegenwoordigen; voor een eenvoudige schuldvordering is het misschien niet noodzakelijk om een solicitor in de arm te nemen. Als regel kan worden gesteld dat als uw vordering méér dan 10 000 GBP beloopt, en zeker als het gaat om een verzoek om een schadevergoeding, het aangewezen is dat u het advies van een solicitor inwint.

Indien uw vordering 10 000 GBP of minder beloopt en betwist wordt, mag u zich op de zitting laten vergezellen door een persoon die in uw naam spreekt. Een zogenoemde “lay representative” mag een echtgenoot, familielid, vriend of advice worker (adviseur) zijn.

Andere vorderingen, bijvoorbeeld vorderingen in verband met lichamelijk letsel, kunnen zeer ingewikkeld zijn en het is beter dat u daarvoor professionele hulp zoekt en advies inwint, hoe gering ook de waarde van uw vordering is.

Voor veel soorten zaken bestaat er een pre-action protocol (te volgen schema voordat u zich tot de rechtbank wendt) [1], waarin de stappen zijn beschreven waarvan de rechtbank verwacht dat u ze onderneemt voordat u uw zaak aanhangig maakt. U moet de persoon tegen wie u een vordering meent te hebben, aanschrijven in verband met uw vordering, u moet bewijsstukken uitwisselen, toegang verlenen tot uw medisch dossier ingeval het om lichamelijk letsel gaat, en proberen overeenstemming te bereiken over wie als medisch deskundige wordt aangewezen.

Denk er voorts aan dat u uw vordering moet bewijzen. Hiervoor hebt u bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld een verslag van uw arts of verklaringen van getuigen van het ongeval. Ook moet u een realistische raming maken van het bedrag van de schadevergoeding waarop u aanspraak maakt. U kunt tijd en geld besparen door een solicitor of een advice worker vooraf te vragen of het de moeite loont om een vordering in te stellen, en zo ja, hoe die het beste kan worden voorbereid, welk bewijsmateriaal u nodig hebt, en welke schadevergoeding er kan worden gevraagd.

Als u een zaak aanhangig maakt namens een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moet u mogelijk een solicitor in de arm nemen die u op de zitting vertegenwoordigt. Dit hangt af van het bedrag dat wordt gevorderd en het soort zitting.

[1] Er bestaan verschillende pre-action protocols, bijvoorbeeld voor bouw- en technische zaken, laster, medische betwistingen, beroepsaansprakelijkheid en rechterlijke toetsing. Al deze pre-action protocols zijn beschikbaar bij de Courts of op de website van het ministerie van Justitie.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

De voorschriften voor het beginnen van een civiele procedure zijn vervat in deel 7 van de Civil Procedure Rules[1], die in samenhang met de flankerende dienstvoorschriften moeten worden gelezen. De basisregel is dat, als er geen CPR- of dienstvoorschrift is dat anders bepaalt, een vordering in Engeland en Wales bij elk County Court hearing centre kan worden ingesteld; in de praktijk moeten zuiver geldelijke County Court-vorderingen online of per post worden ingediend bij Money Claims on Line in Salford; er is bovendien een aanvullende onlineprocedure voor eigendomsvorderingen.

Bepaalde vorderingen, zoals vorderingen uit hoofde van de Consumer Credit Act-procedure[2], moeten worden ingesteld bij het County Court hearing centre van de plaats waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent. Sommige hearing centres hebben faciliteiten voor elektronische communicatie; de voorschriften hiervoor zijn vervat in deel 5 van de CPR en de flankerende dienstvoorschriften, met speciale voorschriften voor het High Court. De bijzonderheden voor het High Court kunt u hier online vinden.

Het rechtbankpersoneel mag geen advies geven over de geldigheid van een vordering, noch over de juistheid van de door u gekozen rechtsgang. U kunt wel advies inwinnen bij uw Citizens Advice Bureau of uw Law Centre.

[1] Op. cit.

[2] CPR PD 7B5

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Vorderingen moeten schriftelijk en in het Engels worden ingediend, maar er zijn Welshe faciliteiten voor sprekers van het Welsh. Zoals hierboven vermeld zijn er mogelijkheden voor elektronische communicatie met de rechtbank, zowel voor de aanmelding van vorderingen als voor de indiening van incidentele verzoeken, evenals voor de algemene communicatie met het Court. Een handleiding hiervoor vindt u hier.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

In het algemeen moet u om een vordering in te stellen Formulier N1 invullen, maar er zijn ook andere formulieren voor specifieke zaken zoals eigendomsvorderingen. Op formulier N1 zijn aanwijzingen vermeld voor de eiser. Als u hulp nodig hebt, kunt u zich wenden tot een Citizens Advice Bureau. De aanwijzingen geven informatie over de gegevens die moeten worden ingevuld. Wanneer u het formulier verzendt, moet u een aantal kopieën maken: één voor uzelf, één voor het Court en één voor elke verweerder waartegen u een vordering instelt. De rechtbank zal aan de verweerders een verzegelde kopie betekenen.

Er bestaan ook andere formulieren voor andere soorten procedures of voor latere fasen van een procedure. Ook deze kunnen worden verkregen bij een rechtbank of via de website van het ministerie van Justitie.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

In de regel moet u kosten betalen om de zaak aanhangig te maken. Het bedrag van die kosten wordt bepaald door het bedrag dat u vordert. Indien de verweerder niet betaalt nadat hij daartoe is veroordeeld, of aanvoert dat hij niets verschuldigd is en uw zaak als een betwiste zaak wordt aangemerkt, moet u mogelijk nog andere kosten betalen. Indien u de zaak wint, worden de kosten gevoegd bij het bedrag dat de verweerder u moet betalen. Ook kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor de tijd waarin u niet hebt kunnen werken, al zal die waarschijnlijk niet het volledige verloren bedrag dekken.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer u inkomenssteun geniet, kunt u worden vrijgesteld van de betaling van kosten. Alle informatie over gerechtskosten kunt u vinden in een brochure op de website van het ministerie van Justitie. Daar kunt u ook lezen wanneer u mogelijk geen kosten hoeft te betalen.

Er kunnen ook andere kosten zijn. Indien de verweerder uw vordering betwist, moet u misschien een beroep doen op getuigen die voor het Court een verklaring afleggen over wat er is gebeurd. In voorkomend geval zult u moeten instaan voor hun reiskosten van en naar het Court, en hun moeten vergoeden voor het salaris dat zij die dag zouden hebben verdiend. Indien u wint, kan het Court echter beslissen dat de verweerder deze kosten voor zijn rekening moet nemen.

Het kan zijn dat u een verslag nodig hebt van een deskundige, zoals een arts, een technicus of een landmeter. Mogelijk moet u deze deskundige vragen naar het Court te komen om in uw voordeel een verklaring af te leggen. De kosten en vergoedingen van de deskundigen zijn voor uw rekening, maar indien u wint, kan het Court de verweerder tot betaling veroordelen.

Indien uw vordering betrekking heeft op een specified amount (een vast geldbedrag) en de verweerder een persoon is die uw vordering betwist, kan uw vordering worden doorverwezen naar het Court van de woonplaats van de verweerder. U moet zich in voorkomend geval verplaatsen naar het Court waar de zittingen plaatsvinden. Indien u uw zaak wint, kunt u uw reiskosten en het verloren salaris terugvorderen.

In de small claims-procedure kunnen slechts beperkte bedragen worden gevraagd voor de kosten en vergoedingen van getuigen, deskundigen en juridisch advies.

Indien Engels niet uw moedertaal is en u een beroep moet doen op een tolk, behoort het niet tot de taken van het Court er een te vinden. U moet zelf een tolk vinden en diens kosten betalen.

Het ereloon van uw advocaat moet doorgaans op het einde van de zaak worden betaald. Indien u uw zaak wint, kan het Court de verweerder veroordelen tot betaling van een deel van of het volledige ereloon van uw advocaat. Indien u een solicitor in de arm hebt genomen en uw vordering bedraagt minder dan 5 000 GBP, moet u meestal zelf voor zijn bijstand betalen, zelfs indien u uw zaak wint. U mag evenmin uit het oog verliezen dat, hoewel het Court een beslissing kan nemen in uw voordeel (dat wil zeggen de verweerder tot betaling veroordelen), het niet automatisch stappen onderneemt om te garanderen dat het geld ook daadwerkelijk wordt betaald. Indien de verweerder niet betaalt, moet u het Court om actie (tenuitvoerlegging van het vonnis) verzoeken, waarvoor u opnieuw kosten moet betalen. Meer informatie over de tenuitvoerlegging van vonnissen vindt u in een aantal brochures.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Er bestaan verschillende soorten beperkte rechtsbijstand voor bepaalde civiele zaken. Het soort rechtsbijstand en het antwoord op de vraag of u ervoor in aanmerking komt, hangen af van een aantal factoren, waaronder de soort vordering en het inkomen van de aanvrager. Meer informatie hierover vindt u op de website over rechtsbijstand.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

De datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt, is de datum waarop het Court het formulier valideert. De datum van validatie door het Court blijkt uit een datumstempel op het formulier dat bij het Court is ingediend of op de begeleidende brief bij het formulier. Indien op het formulier noodzakelijke informatie ontbreekt of kennelijke fouten zijn gemaakt, zal het Court het formulier niet valideren en het u terugsturen. Wanneer de zaak aanhangig is gemaakt, stuurt het Court u een notice of issue (bevestiging van de procedure), waarin de datum van aanhangigmaking is vermeld.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Ja.

Zodra de vordering aanhangig is gemaakt en het N1 Claim Form en de bewijsstukken aan de verweerders zijn betekend, hebben deze 14 dagen de tijd om een verweer in te dienen en/of de bevoegdheid te betwisten. Zodra er een verweer is ingediend, vaardigt de rechtbank een voorlopige toewijzing tot een procedure uit en een Directions Questionnaire (DQ), die binnen een vastgestelde termijn moet worden teruggezonden. Zodra de DQ is ontvangen, wordt de zaak aan een geschikte rechtbank overgedragen; over het algemeen is dit het plaatselijke County Court hearing centre van de verweerder. Het Court houdt de partijen op de hoogte van alle data waarop zaken moeten zijn afgerond.

Links

In de antwoorden hierboven zijn al een aantal specifieke links opgenomen. De volgende links zijn meer algemeen:

Ministerie van Justitie

Rechtsbijstand/rechtshulp

Legal Services Commission

Bar Council of England and Wales

Law Society of England and Wales

Citizens Advice

Laatste update: 18/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.