Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Soms kan een alternatieve procedure een betere optie zijn. Zie “Bemiddeling/mediation in de lidstaten” en “Bemiddeling/mediation in de lidstaten - Finland”.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Op verschillende typen gerechtelijke acties zijn verschillende termijnen van toepassing. Voor meer informatie over termijnen kunt u contact opnemen met een advocaat of met een rechtsbijstandsbureau (oikeusaputoimisto).

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie “Rechterlijke bevoegdheid – Finland”.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie “Rechterlijke bevoegdheid – Finland”.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie “Rechterlijke bevoegdheid – Finland”.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Natuurlijke personen kunnen elke civiele actie ook zonder juridisch adviseur aanhangig maken bij een rechtbank. In ingewikkelde zaken kan het echter in uw voordeel zijn om wel een advocaat in de arm te nemen.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

De griffie van de rechtbank fungeert als het eerste contactpunt.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Procedures in Finse rechtbanken worden in het Fins of in het Zweeds gevoerd. Vorderingen (verzoeken om een dagvaarding) moeten schriftelijk worden ingesteld, en over het algemeen ook in het Fins. Op de Åland-eilanden moet het Zweeds worden gebruikt. Onderdanen van Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken kunnen indien nodig hun eigen taal gebruiken. Vorderingen kunnen worden ingediend per fax of per e-mail. Voor bepaalde typen procedures is ook geautomatiseerde verwerking beschikbaar. Zie “Geautomatiseerde verwerking – Finland”.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er zijn geen speciale formulieren beschikbaar. In uw verzoekschrift moet duidelijk worden vermeld wat uw vordering inhoudt en op welke gronden deze is gebaseerd. In de regel moet u uw verzoekschrift vergezeld laten gaan van alle contracten, verbintenissen of ander schriftelijk bewijs waarop u van plan bent uw vordering te baseren.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Zodra een zaak is afgerond, zal de rechtbank een behandelingsvergoeding in rekening brengen. Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de fase in de procedure waarin de zaak tot een oplossing is gebracht. Sommige zaken kunnen op basis van alleen schriftelijk bewijs worden opgelost. In de meeste zaken wordt echter pas een beslissing genomen nadat een rechtszitting is gehouden. Voor meer informatie, ga naar https://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksutyleisissatuomioistuimissa.html.

De honoraria van advocaten, indien deze moeten worden betaald, zijn vastgelegd in een contract en zijn niet onderworpen aan specifieke regels.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen. Kosteloze rechtsbijstand wordt niet verleend voor triviale zaken. Voor meer informatie, ga naar https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

De datum waarop de procedure van start gaat, is de datum waarop de rechtbank uw verzoek om een dagvaarding ontvangt. De rechtbank kan u een ontvangstbevestiging zenden. De rechtbank kan niet bevestigen of een zaak al dan niet naar behoren aanhangig is gemaakt.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De rechtbank zal de belanghebbende partijen geïnformeerd houden over de voortgang in de zaak en een geschat tijdschema voor de volgende stappen verstrekken. Om informatie over de voortgang in uw zaak te krijgen, kunt u ook contact opnemen met de rechtbank.

Laatste update: 19/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.