Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Het kan aangewezen zijn alternatieve methoden voor geschillenbeslechting te gebruiken. Voor meer informatie hierover, klik hier.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De termijnen voor het instellen van een rechtsvordering verschillen van zaak tot zaak. De vraag welke termijnen gelden voor het instellen van een rechtsvordering, kan worden beantwoord door een juridisch adviseur of een burgeradviesbureau.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid - Frankrijk".

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid - Frankrijk".

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid - Frankrijk".

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

In sommige gevallen moet gebruik worden gemaakt van de diensten van een gerechtsdeurwaarder als de procedure moet worden aangespannen door middel van een dagvaarding die door de partij die de rechtsvordering instelt, aan de wederpartij wordt gericht. Deze dagvaarding kan alleen door een deurwaarder worden afgegeven. Dit is het geval in procedures voor regionale rechtbanken (tribunaux de grande instance), behalve in procedures waarbij het gebruik van een advocaat niet verplicht is. Er zij op gewezen dat het bij verzoeken om conservatoire maatregelen (référés) verplicht is de rechtsvordering in te stellen door middel van een dagvaarding. In echtscheidingszaken, waarbij het gebruik van een advocaat met pleitbevoegdheid verplicht is, wordt de rechtsvordering ingesteld door middel van een verzoekschrift.

Een zaak wordt door een van de ouders, de voogd of de minderjarige zelf aan de rechter van een jeugdrechtbank (juge des enfants) voorgelegd door middel van een eenvoudig verzoekschrift.

Om een zaak aanhangig te maken bij een tenuitvoerleggingsrechter (juge de l'exécution) is een dagvaarding verplicht, behalve in zaken betreffende tenuitvoerleggingsprocedures in verband met uitzettingsbeslissingen.

Voor een districtsrechtbank (tribunal d'instance) is een dagvaarding niet verplicht voor het instellen van een rechtsvordering van maximaal 4 000 EUR, noch voor het inleiden van een betalingsbevelprocedure met betrekking tot een specifiek bedrag aan contractuele of wettelijke schulden.

Voor de handelsrechtbank (tribunal de commerce) heeft de betalingsbevelprocedure die alleen door middel van een verzoekschrift kan worden ingeleid, betrekking op schulden die voortvloeien uit een bankwissel (une traite), een wisselbrief (une lettre de change), een promesse (un billet à ordre) of een document voor de overdracht van schuldvorderingen (un bordereau de cession). In andere zaken moet de rechtsvordering door middel van een dagvaarding worden ingesteld.

Voor een arbeidsrechtbank (conseil des prud'hommes) kan een vordering worden ingediend per aangetekende brief of rechtstreeks schriftelijk of mondeling bij de griffie van de rechtbank.

Een zaak kan per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan de griffie van de rechtbank, worden voorgelegd aan een rechtbank voor pachtzaken (tribunal paritaire des baux ruraux), behalve in gevallen waarin de publicatie van de vordering in het kadaster verplicht is of waarin een deurwaardersexploot verplicht is.

Een zaak kan alleen aan een rechtbank voor sociale zaken (tribunal des affaires sociales) worden voorgelegd nadat ze naar de commissie minnelijke schikkingen (commission de recours amiable) is verwezen. Een rechtsvordering wordt ingesteld per brief of door middel van een verklaring die bij het secretariaat wordt ingediend.

De partijen kunnen zich ook tot een rechtbank wenden door middel van een gezamenlijk verzoekschrift, d.w.z. een gezamenlijke rechtsvordering waarin ze hun vorderingen bij de rechtbank indienen. Dit verzoekschrift wordt bij de griffie van de rechtbank ingediend.

In de regel is het verplicht om zich voor een regionale rechtbank door een advocaat te laten vertegenwoordigen, tenzij de zaak verband houdt met een commerciële huurovereenkomst, een verzoek om conservatoire maatregelen, een verlies of intrekking van het ouderlijk gezag en een verklaring van afstand. Voor een familierechter (juge aux affaires familiales) is het niet verplicht zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen in zaken die betrekking hebben op de overdracht van het ouderlijk gezag, procedures na een echtscheiding, ouderlijk gezag, de vaststelling van bijdragen in de kosten van een huwelijk, en onderhoudsverplichtingen.

Voor een handelsrechtbank, districtsrechtbank, uitvoeringsrechter, jeugdrechter, rechtbank voor sociale zaken, arbeidsrechtbank of rechtbanken voor pachtzaken is het niet verplicht zich door een advocaat met pleitbevoegdheid te laten vertegenwoordigen.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Alle verzoeken om informatie moeten worden gericht aan de receptie van elke rechtbank. Daarnaast wordt in de meeste rechtbanken, rechtshuizen (maisons de justice et du droit) en gemeentehuizen/stadhuizen (mairies) gratis juridisch advies aangeboden.

Om een rechtsvordering in te stellen, moet men zich tot de griffie wenden.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Frans is de enige aanvaarde taal. Een tolk mag een partij bijstaan tijdens de zittingen, maar een rechter is niet verplicht een beroep te doen op een tolk als hij de taal van de betrokken partij beheerst.

Vorderingen worden in de regel schriftelijk ingesteld. Voor arbeidsrechtbanken en in verklaringen aan de griffie van districtsrechtbanken kunnen vorderingen echter mondeling worden ingediend of door de griffie van de rechtbank worden geregistreerd.

Zaken kunnen bij arbeidsrechtbanken aanhangig worden gemaakt als gevolg van de vrijwillige verschijning van de partijen voor het bemiddelingsbureau.

De huidige regelgeving staat niet toe dat een zaak per fax of e-mail bij een burgerlijke rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

De enige procedure waarbij een speciale manier voor het instellen van een vordering bestaat, is een verklaring aan de griffie van een districtsrechtbank. In andere procedures moet het dossier informatie bevatten over de eiser en de tegenpartij alsmede alle documenten die betrekking hebben op het onderwerp van de zaak. Deze documenten moeten naargelang van de zaak worden ingediend bij de griffie wanneer de vordering wordt ingesteld of bij de rechter op het moment van de zitting.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Bij het instellen van een rechtsvordering zijn in de regel geen kosten aan de staat verschuldigd. Een uitzondering hierop zijn rechtsvorderingen die worden ingesteld bij handelsrechtbanken, waar vaste gerechtskosten worden aangerekend.

Sinds decreet 2011-1202 van 28 september 2011 betreffende vergoedingen die worden toegewezen aan het compensatiefonds voor advocaten (avoués) bij de hoven van beroep en de bijdrage voor rechtsbijstand, moet echter bij de instelling van een rechtsvordering een bijdrage van 35 EUR worden betaald. Deze kan bij de griffie van de rechtbank worden betaald met een bankkaart.

In beroepszaken bedraagt deze bijdrage 185 EUR. Dit door beide partijen te betalen bedrag wordt toegewezen aan het compensatiefonds voor advocaten bij de hoven van beroep (avoués), wier beroep met ingang van 1 januari 2012 is samengevoegd met dat van advocaten met pleitbevoegdheid (avocats). Sindsdien is het niet langer verplicht om deze advocaten als tussenpersoon te gebruiken.

De kosten vertegenwoordigen de kosten die door het voeren van de procedure ontstaan. Het gaat hierbij onder meer om getuigenvergoedingen, de vergoeding van deskundigen en de kosten van gerechtsdeurwaarders en advocaten naast hun honorarium. Sommige kosten moeten aan het begin of tijdens de procedure worden betaald. Aan het eind van de procedure zal de rechter de kosten doorgaans in rekening brengen van de verliezende partij, tenzij die partij rechtsbijstand ontvangt.

De honoraria van advocaten zijn onderworpen aan een honorariumovereenkomst met hun cliënt. Advocaten kunnen een voorschot verlangen, dat wil zeggen een bedrag dat vóór of tijdens de opdracht als voorschot door de cliënt wordt betaald.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Ja, als de middelen van een persoon die om rechtsbijstand verzoekt niet hoger zijn dan een bepaald plafond waaronder men in aanmerking komt voor rechtsbijstand (dit plafond, dat jaarlijks wordt herzien, bedroeg in 2012 929 EUR voor volledige rechtsbijstand en 1 393 EUR voor gedeeltelijke rechtsbijstand). De plafonds kunnen worden gewijzigd naargelang van de gezinssituatie van de eiser (zie "Rechtsbijstand – Frankrijk")

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

De rechtsvordering wordt ingesteld:

  • in het geval van procedures waarvoor een dagvaarding verplicht is, door indiening van een afschrift van de dagvaarding bij de griffie van de rechtbank;
  • in het geval van andere procedures, door indiening of inschrijving van de vordering bij de griffie van de rechtbank;

De eisers ontvangen geen bevestiging van de geldigheid van hun rechtsvordering.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De griffie kan informatie verstrekken over de voortgang van de procedure en kan de vastgestelde datum van de zitting meedelen.

Links

Website van het ministerie van Justitie

Laatste update: 19/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.