Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Een zaak bij de rechtbank aanhangig maken zou uw laatste redmiddel moeten zijn. Eerst moet u andere manieren overwegen om de kwestie te regelen. Indien een persoon u bijvoorbeeld nog geld schuldig is, moet u hem aanschrijven om hem te melden welk bedrag hij nog verschuldigd is, op welke grond hij dat geld schuldig is, en welke stappen u al hebt ondernomen om het te innen. U moet hem erop wijzen dat, indien hij niet tegen de voorgestelde datum betaalt, u zich tot de rechtbank zult wenden.

Indien de kwestie op geen enkele manier kan worden geregeld, kunt u besluiten een vordering in te dienen. Indien uw vordering wordt betwist, zijn er drie manieren waarop u te werk kunt gaan. De small claims-procedure van het Supreme Court is een systeem om kleine geschillen (doorgaans 10 000 GBP of minder) op een snelle, goedkope en eenvoudige manier te beslechten. Voor grotere vorderingen heeft het Supreme Court twee andere procedures (“tracks”). De fast track-procedure (spoedprocedure) wordt gevolgd voor zaken met een waarde van meer dan 10 000 GBP maar ten hoogste 15 000 GBP, waarin maar weinig bewijsstukken aan de verweerder moeten worden overgemaakt en waarvoor ongeveer dertig weken volstaan om de beslissing voor te bereiden. Voor alle andere zaken wordt de multi track-procedure (gewone procedure) gevolgd.

De meeste litigants (partijen bij een geding voor de rechtbank) die in eigen persoon verschijnen, kiezen ervoor hun zaak aanhangig te maken in een small claims-procedure.

De informatie die hieronder wordt gegeven, vormt een hulpmiddel om na te gaan welke de beste manier is om uw geschil te beslechten, maar geeft slechts een zeer algemeen beeld van de gebeurtenissen die zich in de loop van een procedure kunnen voordoen. In deze informatie is lang niet alles uitgelegd over de regels van de rechtbank, de kosten en de procedures die op verschillende manieren van invloed kunnen zijn op de verschillende soorten vorderingen. U mag evenmin vergeten dat zelfs indien u uw zaak wint, de rechtbank niet kan garanderen dat u het geld waarop u recht hebt, ook daadwerkelijk zult ontvangen.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Er zijn tijdslimieten of verjaringstermijnen waarbinnen een zaak aanhangig moet worden gemaakt. De algemene verjaringstermijn is zes jaar vanaf een bepaalde datum, bijvoorbeeld de datum van de contractbreuk, de datum waarop de schade werd geleden of soms de datum waarop de schade aan het licht kwam. Andere verjaringstermijnen zijn onder meer één jaar voor laster en drie jaar voor klinische fouten en lichamelijk letsel. De verjaringstermijnen zijn te vinden in de Limitation Act 1960. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een advocaat of door het Citizens Advice Bureau (adviesbureau voor burgers).

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Er zijn in de EU-wetgeving specifieke voorschriften die bepalen in welke lidstaat een vordering moet worden ingesteld. Meer informatie kunt u vinden op de pagina “Rechterlijke bevoegdheid”.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Er is in Gibraltar slechts één gerechtsgebouw. De Gibraltar Courts Service is gevestigd op 277 Main Street, Gibraltar.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Er is in Gibraltar slechts één gerechtsgebouw. De Gibraltar Courts Service is gevestigd op 277 Main Street, Gibraltar.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

U bent niet verplicht het advies van een advocaat in te winnen of u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Als de litigant een natuurlijke persoon is, kan hij of zij elke vordering persoonlijk instellen. De betreffende persoon mag dit zelf bepalen.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

U kunt een zaak aanhangig maken bij het Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar.

De griffie van het Supreme Court is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.30 tot 15.45 uur (tijdens de zomermaanden gelden er kortere openingstijden). Er is een loket voor het publiek waar het personeel van de griffie vorderingen ontvangt en informatie verstrekt over de procedures voor het Supreme Court. Het personeel van de griffie mag u geen juridisch advies verstrekken. (Zij mogen u wel vertellen of u voor rechtsbijstand in aanmerking komt.)

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Een zaak wordt aanhangig gemaakt door middel van een in het Engels opgesteld schriftelijk document. Engels is de voertaal van de procedures, indien nodig met bijstand van tolken. Een vordering wordt doorgaans persoonlijk bij de griffie van de Supreme Court van Gibraltar afgegeven.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

In het algemeen moet u om een vordering in te stellen een vorderingsformulier (formulier N1) invullen. De medewerkers van de griffie van het Supreme Court kunnen u helpen om kopieën van het formulier te verkrijgen. De contactgegevens van de griffie zijn: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefoonnummer +350 20075608.

Op dit formulier zijn aanwijzingen vermeld voor de eiser en de verweerder (de persoon of vennootschap waartegen de vordering wordt ingesteld). Het personeel van de griffie mag helpen bij het invullen van het formulier. De aanwijzingen geven informatie over de gegevens die moeten worden ingevuld. Van het ingevulde formulier moet u een aantal kopieën maken: één voor uzelf, één voor het Court en één voor elke verweerder waartegen u een vordering instelt. De griffie van de Supreme Court valideert het formulier en stuurt het u terug, waarna u aan elke verweerder een kopie moet sturen. De verweerder moet ook het Acknowledgement of Service-formulier (ontvangstbewijs) en een Response Pack (antwoordformulier) ontvangen.

Er bestaan ook andere formulieren voor andere soorten procedures of voor latere fasen van een procedure.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

In de regel moet u kosten betalen om de zaak aanhangig te maken. Het bedrag van die kosten wordt bepaald door het bedrag dat u vordert. Indien de verweerder niet betaalt nadat hij daartoe is veroordeeld, of aanvoert dat hij niets verschuldigd is en uw zaak als een betwiste zaak wordt aangemerkt, moet u mogelijk nog andere kosten betalen. Indien u de zaak wint, worden de kosten gevoegd bij het bedrag dat de verweerder u moet betalen.

Er kunnen ook andere kosten zijn. Indien de verweerder uw vordering betwist, moet u misschien een beroep doen op getuigen die voor het Court een verklaring afleggen over wat er is gebeurd. In voorkomend geval zult u moeten instaan voor hun reiskosten van en naar het Court, en hun moeten vergoeden voor het salaris dat zij die dag zouden hebben verdiend. Indien u wint, kan het Court echter beslissen dat de verweerder deze kosten voor zijn rekening moet nemen.

Het kan zijn dat u bewijs nodig hebt van een deskundige, zoals een arts, een technicus of een landmeter. Mogelijk moet u deze deskundige vragen naar het Court te komen om in uw voordeel een verklaring af te leggen. De kosten en vergoedingen van de deskundigen zijn voor uw rekening, maar indien u wint, kan het Court de verweerder tot betaling veroordelen.

In de small claims-procedure kunnen slechts beperkte bedragen worden gevraagd voor de kosten en vergoedingen van getuigen, deskundigen en juridisch advies.

Het ereloon van uw advocaat moet doorgaans op het einde van de zaak worden betaald, maar dit is iets dat uw advocaat en u onderling moeten afspreken Indien u uw zaak wint, kan het Court de verweerder veroordelen tot betaling van een deel van of het volledige ereloon van uw advocaat. Indien u een solicitor in de arm hebt genomen en uw vordering bedraagt minder dan 10 000 GBP, moet u meestal zelf voor zijn bijstand betalen, zelfs indien u uw zaak wint. U mag evenmin uit het oog verliezen dat, hoewel het Court een beslissing kan nemen in uw voordeel (dat wil zeggen de verweerder tot betaling veroordelen), het niet automatisch stappen onderneemt om te garanderen dat het geld ook daadwerkelijk wordt betaald. Indien de verweerder niet betaalt, moet u het Court om actie (tenuitvoerlegging van het vonnis) verzoeken, waarvoor u opnieuw kosten moet betalen.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

In Gibraltar wordt rechtsbijstand in civiele zaken “legal assistance” genoemd. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt van een aantal factoren af. Meer informatie is te verkrijgen bij de griffie van het Supreme Court: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefoonnummer +350 20075608.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

De datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt, is de datum waarop het Court het formulier valideert. De datum van validatie door het Court blijkt uit een datumstempel. Wanneer de zaak aanhangig is gemaakt, overhandigt de griffie van de Supreme Court u een Notice of Issue (bevestiging van de procedure), waarin de datum van aanhangigmaking is vermeld.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

In de Notice of Issue die u door de griffie van de Supreme Court wordt overhandigd nadat de zaak aanhangig is gemaakt, zijn de termijnen vermeld waarbinnen de verweerder zijn verweer moet indienen. Indien de verweerder binnen die termijn de vordering gedeeltelijk of volledig betwist, ontvangt u een kopie van zijn verweer en een notice of defence (bevestiging van het verweer) en een allocation questionnaire (vragenlijst voor de keuze van de procedure). Ook de verweerder ontvangt de notice of defence en de allocation questionnaire. Aan de hand van de ingevulde allocation questionnaire beslist de rechter welke procedure voor de zaak moet worden gevolgd (small claims-procedure, snelle procedure of gewone procedure). De beslissing van de rechter dienaangaande wordt u en de andere partijen in een notice of allocation medegedeeld.

Indien de verweerder de vordering niet binnen de opgelegde termijn betwist, kunt u het Court om een beslissing bij verstek verzoeken (een bevel aan de verweerder het gevorderde bedrag te betalen, omdat hij een antwoord schuldig is gebleven). Ook indien de verweerder erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is, kunt u het Court om een beslissing verzoeken. Dit verzoek om een beslissing dient u in door middel van de notice of issue die u werd overhandigd toen de zaak aanhangig werd gemaakt. In de notice of issue is ook vermeld dat indien u dit verzoek niet indient binnen zes maanden na het einde van de termijn waarbinnen de verweerder de vordering had moeten betwisten, de zaak wordt geschorst. Deze maatregel kunt u alleen maar ongedaan maken door bij het Court een verzoek in te dienen om de schorsing van de zaak op te heffen.

Laatste update: 23/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.