Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Het kan inderdaad aangewezen zijn om "alternatieve methoden voor geschillenbeslechting" te gebruiken. Zie het desbetreffende onderwerp.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De verjaringstermijnen voor het instellen van een rechtsvordering verschillen per geval. Een juridisch adviseur of een burgeradviesbureau kan details verstrekken over de verjaringstermijnen voor het instellen van een rechtsvordering.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid".

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid - Griekenland"

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie "Rechterlijke bevoegdheid - Griekenland".

Procedure voor het instellen van een rechtsvordering.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Een rechtsvordering moet door een advocaat worden ingesteld, behalve in de volgende gevallen: (1) zaken die aanhangig zijn gemaakt bij een burgerlijke districtsrechtbank (Irinodikio), (2) voorlopige rechtsmiddelen, (3) om een dreigend gevaar te voorkomen (artikel 94, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en (4) arbeidsprocedures voor de rechtbank van eerste aanleg met alleensprekende rechters (Monomelos Protodikio) of voor de districtsrechtbank (artikel 665, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). In de regel dient derhalve een wettelijke vertegenwoordiger aanwezig te zijn. Er bestaan bepaalde procedures, zoals voor arbeidsgeschillen, voorlopige rechtsmiddelen en kleine geschillen, waarin de betrokkene zich niet hoeft te laten vertegenwoordigen.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Om een rechtszaak te kunnen aanspannen, moet bij de griffie van de bevoegde rechtbank een verzoek worden ingediend. Voor het opstellen van het verzoekschrift dient de betrokkene contact op te nemen met een advocaat, die het verzoekschrift bij de griffie van de bevoegde rechtbank indient.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

a) het verzoek kan alleen in het Grieks worden ingediend;

b) als algemene regel geldt dat het verzoek schriftelijk moet worden opgesteld. Als er op de plaats waar de rechtbank is gevestigd geen aangewezen advocaten of plaatselijke juridisch adviseurs zonder licentie (dikolavoi) zijn, mag het verzoek mondeling worden ingediend bij een burgerlijke districtsrechtbank. In dat geval moet een verslag worden opgesteld (artikelen 111, 115 en 215, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering); en

c) het verzoek mag ook elektronisch worden ingediend mits het met een geavanceerde elektronische handtekening is ondertekend (artikel 117, lid 2, en artikel 119, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering; presidentieel decreet 25/2012).

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangigmaking van zaken en zoniet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er zijn geen speciale formulieren voor het instellen van een rechtsvordering. Het dossier omvat de rechtsvordering, indien nodig (dit is niet verplicht voor districtsrechtbanken en conservatoire maatregelen) en indien het schriftelijke bewijsmateriaal door de bij de zaak betrokken partij wordt overgelegd.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

De gerechtskosten worden als volgt betaald: De bij de zaak betrokken partij dient de toepasselijke kosten en heffingen te betalen. De eiser dient dus bij instelling van de rechtsvordering het zegelrecht, de griffierechten en de bijdragen aan verschillende fondsen (bijvoorbeeld het Advocatenfonds [TN], het Sociaal Fonds voor Advocaten van Athene (TPDA) enz.) te betalen. Wanneer en hoe de advocaat moet worden betaald, wordt met de bij de zaak betrokken partij overeengekomen.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Ja, met inachtneming van de voorwaarden van de artikelen 194-204 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (als de betrokkene de gerechtskosten niet kan betalen zonder zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin in gevaar te brengen). De volgende documenten zijn vereist: (1) Een verklaring, opgesteld door de burgemeester van de eiser of door de voorzitter van de gemeenschap waarin de eiser woont, met betrekking tot de beroeps-, financiële en gezinssituatie van de eiser, en (2) een verklaring van het hoofd van het belastingkantoor van de plaats waar de eiser woont, met betrekking tot de vraag of hij in de laatste drie jaar een belastingaangifte heeft ingediend voor inkomstenbelasting of enige andere directe belasting, alsmede een controle van de juistheid van de belastingaangifte.

Verdere stappen die in verband met de rechtsvordering moeten worden genomen.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

De rechtsvordering wordt geacht te zijn ingesteld wanneer ze is ingediend bij de griffie van de rechtbank waaraan ze is gericht en wanneer een afschrift ervan aan de verweerder is betekend (artikel 215 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De opstelling en indiening van een verslag vormt de bevestiging dat de rechtsvordering is ingesteld. Na indiening van de rechtsvordering bij de bevoegde rechtbank wordt een akte van indiening opgemaakt en wordt een datum voor de behandeling van de zaak vastgesteld om de eiser de details van de indiening te verstrekken.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De datum voor de behandeling van de rechtsvordering wordt door de griffie van de bevoegde rechtbank vastgesteld en de bij de zaak betrokken partij wordt gedagvaard voor elke volgende zitting van de rechtbank of voor elke in de loop van de zaak gestelde handeling. Elke bij de zaak betrokken partij heeft het recht de zitting te bespoedigen. Er wordt ook advies gegeven door de gemachtigde advocaat.

Wat ten slotte alle vragen betreft, is de aanwezigheid van een advocaat bij een rechtbank van tweede aanleg, d.w.z. een hof van beroep, verplicht, zelfs als de aanwezigheid van een wettelijke vertegenwoordiger niet verplicht was bij de bovengenoemde rechtbanken van eerste aanleg in deze specifieke gevallen (vraag 1). Dit geldt uiteraard ook voor zaken die aanhangig zijn gemaakt bij het Helleense Hooggerechtshof voor burgerlijke en strafzaken (Arios Pagos).

Laatste update: 25/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.