Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Bemiddeling is een alternatieve wijze van geschillenbeslechting die in bepaalde gevallen een gang naar de rechter overbodig kan maken.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De verjaringstermijnen variëren van geval tot geval.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie het informatiedossier "In welk land is de rechtbank bevoegd? - Luxemburg".

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie het informatiedossier "In welk land is de rechtbank bevoegd? - Luxemburg".

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie het informatiedossier "In welk land is de rechtbank bevoegd? - Luxemburg".

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de waarde en het voorwerp van het geding.

Onder voorbehoud van enkele bij wet vastgelegde uitzonderingen, is de regeling als volgt:

  • wanneer de waarde van het geding niet hoger is dan 15 000 EUR, valt het in beginsel onder de bevoegdheid van het vredegerecht (justice de paix). De partijen kunnen hier persoonlijk verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een persoon die over een bijzondere volmacht (mandaat) beschikt;
  • wanneer de waarde van het geding hoger is dan 15 000 EUR, valt het in beginsel onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank (tribunal d’arrondissement). Bij deze gerechten is vertegenwoordiging door een advocaat (avocat à la cour) verplicht, behalve voor vorderingen in kort geding, vorderingen in het kader van de handelsrechtelijke procedure, waarbij de partijen persoonlijk kunnen verschijnen of zich kunnen laten bijstaan of vertegenwoordigen, en vorderingen voor de familierechter (behalve echtscheidingsprocedures). Voor het hooggerechtshof (cour supérieure de justice) is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht;
  • bepaalde zaken vallen ongeacht hun waarde (die hoger kan zijn dan 15 000 EUR) onder de bevoegdheid van het vredegerecht, bv. geschillen tussen huurders en verhuurders of onderhoudsvorderingen, voor zover deze geen betrekking hebben op een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed. Over het algemeen wordt een zaak bij het vredegerecht aanhangig gemaakt via een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. In dat geval moet de akte van rechtsingang aan bepaalde vormvoorschriften voldoen om met name de eerbiediging van de rechten van de verdediging te waarborgen. In bepaalde gevallen kunnen de partijen zelf de zaak aanhangig maken zonder een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder en zulks door middel van een aan het vredegerecht gericht schriftelijk verzoek (een eenvoudigere en goedkopere procedure dan die bij de arrondissementsrechtbank). In beide gevallen kunnen de partijen persoonlijk verschijnen of kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die, indien hij geen advocaat is, over een bijzondere volmacht (mandaat) moet beschikken.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de categorie waaronder het geding valt (zie punt 6).

Wanneer de waarde van het geding niet hoger is dan 15 000 EUR, kunnen de partijen zich direct (via een verzoekschrift) of indirect (via een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder) wenden tot de territoriaal bevoegde vredegerechten. In de praktijk zullen de hoofdgriffiers van deze gerechten de betrokken akten in ontvangst nemen.

Wanneer de waarde van het geding hoger is dan 15 000 EUR, moeten de partijen zich in beginsel tot een advocaat wenden, die de tegenpartij in naam van zijn cliënt door een gerechtsdeurwaarder zal laten dagvaarden. De advocaat zal de akten van rechtsingang indienen bij de territoriaal bevoegde arrondissementsrechtbank of het hooggerechtshof.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Het Frans, Duits of Luxemburgs kan worden gebruikt, onder voorbehoud van bijzondere voorschriften voor bepaalde zaken.

Het geding wordt ingeleid bij dagvaarding, behalve in de gevallen waarin een gewoon verzoekschrift volstaat. Behoudens enkele uitzonderingen bij de vredegerechten voor bepaalde bijzondere zaken, is voor de inleiding van een geding een geschrift vereist. Per fax of email verstuurde documenten worden niet aanvaard.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Voor bepaalde zaken (bv. verzoeken om een betalingsbevel voor verschuldigde bedragen of niet-betaalde facturen) kan er een formulier worden ingevuld. Oproepingen voor de vredegerechten, verzoekschriften of dagvaardingen voor de arrondissementsrechtbanken en akten die een beroep inleiden bij de hogere rechtscolleges moeten in beginsel op straffe van nietigheid bepaalde verplichte vermeldingen bevatten en aan precieze vormvoorschriften voldoen. Hiervoor bestaan er geen voorgedrukte formulieren.

Er bestaan ook formulieren voor verzoeken op grond van de Uniewetgeving. Als voorbeeld kan worden verwezen naar een verzoek om een Europees betalingsbevel in de zin van Verordening (EG) nr. 1896/2006 of een verzoek in het kader van een Europese procedure voor geringe vorderingen in de zin van Verordening (EG) nr. 861/2007.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

De gerechtskosten moeten in beginsel aan het einde van de procedure worden betaald. De rechter kan de in het ongelijk gestelde partij ook veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de in het gelijk gestelde partij, indien het volgens hem onbillijk zou zijn om alle honoraria en kosten uitsluitend ten laste van die partij te laten. De rechter kan ook de betaling van een waarborg of voorschot opleggen aan een of meer bij de procedure betrokken partijen (bv. in geval van een door het gerecht bevolen deskundig onderzoek).

Het honorarium dat door de cliënt aan de advocaat wordt betaald, is gebaseerd op de overeenkomst tussen deze beide personen. Het is gebruikelijk dat er aan de advocaat een voorschot wordt betaald.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Zie het informatiedossier "Rechtsbijstand - Luxemburg".

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

  • Indien de vordering, in de gevallen waarin de wet voorziet in deze mogelijkheid, door de eiser zelf is ingesteld, zal de eiser door het gerecht op de hoogte worden gehouden van het verloop van de procedure.
  • Bij door een advocaat in naam van zijn cliënt ingestelde vorderingen, zal het gerecht de advocaat op de hoogte houden van het verloop van de procedure, aangezien hij de wettelijke vertegenwoordiger is van zijn cliënt. De advocaat kan zijn cliënt inlichtingen verstrekken over de data van zittingen voor zover deze beschikbaar zijn of vooraf zijn bepaald.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

De termijn om voor de rechter te verschijnen is in het kader van een schriftelijke procedure in beginsel in de wet vastgesteld, met uitzondering van de termijnen die met name door de rechter kunnen worden vastgesteld om een partij of een derde persoonlijk te horen. De wettelijke termijnen variëren naar gelang van het betrokken gerecht en naargelang de verweerder in Luxemburg of in het buitenland woont. In het geval van een mondelinge procedure moet de eiser de verweerder in beginsel een specifieke datum meedelen waarop de verweerder ter terechtzitting moet verschijnen.

Links

http://www.legilux.lu/

Laatste update: 07/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.