Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Ja, u moet in Malta naar de rechtbank om een zaak aanhangig te maken bij de rechter. Een advocaat of een procureur dient een verzoekschrift in bij de rechtbank en betaalt de daarmee verbonden kosten. Als de zaak aanhangig moet worden gemaakt bij een hoger gerecht, moet de persoon die de rechtszaak aanspant, de eed afleggen.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Nee, een zaak kan te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. De verweerder heeft echter in elk stadium van de gerechtelijke procedure het recht een beroep te doen op verjaring.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

De persoon die de zaak aanhangig maakt, moet tijdens de rechtszittingen fysiek in de zaal aanwezig zijn. Indien hij afwezig is, treedt de advocaat of de procureur op als zijn vertegenwoordiger. Indien een partij zich niet in Malta bevindt, wordt een curator benoemd die de gerechtelijke procedure in afwezigheid van deze partij kan voortzetten.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Malta heeft weliswaar maar één gerechtsgebouw, maar dit gebouw is onderverdeeld in verschillende rechtbanken, al naargelang de inhoud van de zaak, de waarde van de door de verzoeker ingestelde vordering en zijn woonplaats. De verschillende rechtbanken in Malta zijn:

a. de civiele rechtbank (sector familierecht) [Civil Court (Family Section), Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] behandelt elk verzoek met betrekking tot familieaangelegenheden, zoals scheiding van tafel en bed, echtscheiding, alimentatie, afstamming en nietigverklaring;

b. de vrederechter (sector familierecht Gozo) [Court of Magistrates (Gozo Family Section), Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – idem als onder “a”, maar bij dit gerecht worden zaken aangespannen door inwoners van het eiland Gozo tegen andere inwoners van Gozo of tegen personen die daar hun gewone verblijfplaats hebben;

c. de Eerste Kamer van de civiele rechtbank (grondwettelijke bevoegdheid) [First Hall of the Civil Court (Constitutional Jurisdiction, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] behandelt zaken van grondwettelijke aard;

d. de vrederechter (Malta) [Court of Magistrates (Malta), Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – dit gerecht is bevoegd voor de behandeling van en het nemen van beslissingen over alle zaken van zuiver civielrechtelijke aard met betrekking tot vorderingen tot maximaal 15 000 euro die zijn ingesteld tegen personen die op het eiland Malta wonen of daar hun gewone verblijfplaats hebben, evenals over alle andere in het Maltese recht bepaalde vorderingen;

e. de vrederechter (lagere bevoegdheid Gozo) [Court of Magistrates (Gozo Inferior Jurisdiction), Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – idem als onder “d”, maar op dit gerecht wordt een beroep gedaan als personen een rechtszaak willen aangespannen tegen iemand die op Gozo woont of daar zijn gewone verblijfplaats heeft. Dit gerecht heeft echter ook bevoegdheden die toebehoren aan de civiele rechtbank in zijn vrijwillige bevoegdheid;

f. de Eerste Kamer van de civiele rechtbank [First Hall of the Civil Court, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili]  deze is bevoegd voor de behandeling van en het nemen van beslissingen over zaken van zuiver civielrechtelijke aard met betrekking tot vorderingen hoger dan 15 000 euro, evenals voor alle zaken (ongeacht de waarde van de vordering) over vorderingen op onroerende zaken of over op onroerende zaken berustende erfdienstbaarheden, lasten of rechten, met inbegrip van alle vorderingen met betrekking tot uitzetting uit in stads- of plattelandsgebieden gelegen onroerende zaken die worden verhuurd of bewoond door personen die binnen de grenzen van de jurisdictie van dat gerecht wonen of daar hun gewone verblijfplaats hebben;

g. de vrederechter (hogere bevoegdheid Gozo) (sector algemeen) [Court of Magistrates (Gozo Superior Jurisdiction) (General Section), Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] idem als onder “f”, maar dit gerecht wordt gebruikt door personen die een zaak willen aanspannen tegen een persoon die op Gozo woont of daar zijn gewone verblijfplaats heeft;

h. de Eerste Kamer van de civiele rechtbank in zijn vrijwillige bevoegdheid [First Hall of the Civil Court in its Voluntary Jurisdiction, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja]  dit gerecht behandelt niet-contentieuze vraagstukken, zoals het openen van geheime testamenten, voogdij of adoptie. Bovendien moet dit gerecht zijn goedkeuring hechten aan of toestemming geven voor het sluiten van overeenkomsten. Ook moet dit gerecht zijn goedkeuring hechten aan of toestemming geven voor bedingen die volgens de wet enkel met voorafgaande goedkeuring of toestemming mogen worden opgenomen.

Afgezien van deze rechtbanken zijn er ook gerechtelijke instanties: de gerechtelijke instantie voor geringe vorderingen (Small Claims Tribunal, Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar), die bevoegd is voor de behandeling van en het nemen van beslissingen over alle geldvorderingen tot 5 000 euro, de gerechtelijke instantie voor administratieve toetsing (Administrative Review Tribunal, Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) en de arbeidsrechtbank (Industrial Tribunal, Tribunal Industrijali). In Malta is er ook een arbitragecentrum (Arbitration Centre, Ċentru tal-Arbitraġġ) dat arbitragediensten verleent. Volgens de Maltese wet moeten partijen onder bepaalde omstandigheden gebruikmaken van arbitrage (verplichte arbitrage). Arbitrage is verplicht voor geschillen over in appartementsrechten gesplitst eigendom en gemotoriseerd verkeer.

Al deze rechtbanken zijn rechtbanken van eerste aanleg en gewone rechtbanken. Daarom kan tegen de beslissingen van deze rechtbanken beroep worden aangetekend bij het hof van beroep (Court of Appeal, Qorti tal-Appell). Tegen beslissingen van de gerechtelijke instanties voor geringe vorderingen, het arbitragecentrum of de vrederechter moet beroep worden aangetekend bij het hof van beroep in zijn lagere bevoegdheid (met één voorzittende rechter). Beroepen tegen beslissingen van de Eerste Kamer van de civiele rechtbank moeten worden ingesteld bij het hof van beroep in zijn hogere bevoegdheid (met drie voorzittende rechters). Beroepen tegen beslissingen van de Eerste Kamer van de civiele rechtbank (grondwettelijke bevoegdheid) moeten worden aangetekend bij het constitutioneel hof (Constitutional Court, (orti Kostituzzjonali), en beroepen tegen een beslissing van de vrederechter (Gozo), in zowel zijn lagere als zijn hogere bevoegdheid, moeten altijd worden ingesteld bij hof van beroep in Malta.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie het antwoord op vraag 4.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Voor het aanhangig maken van een zaak bij een lagere rechtbank is een advocaat of procureur nodig. Als een zaak moet worden voorgelegd aan een hogere rechtbank, is zowel een advocaat als een procureur nodig.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Bij de griffie van de rechtbank.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Het verzoekschrift moet worden opgesteld in de Maltese taal. Het moet schriftelijk worden ingediend en de advocaat of de procureur moet dit persoonlijk doen.

Indien een van de partijen een buitenlander is, kan worden verzocht om een gerechtelijke procedure in de Engelse taal.

In Malta bestaat geen mogelijkheid om een verzoekschrift per e-mail of fax in te dienen.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Om een zaak aanhangig te maken bij het arbitragecentrum of de gerechtelijke instantie voor geringe vorderingen moeten formulieren worden ingevuld. Voor het aanhangig maken van een zaak bij de vrederechter of de Eerste Kamer van de civiele rechtbank zijn er echter geen formulieren. Wanneer een vordering wordt ingesteld bij de Eerste Kamer van de civiele rechtbank, moet het verzoekschrift de volgende elementen omvatten:

a) een beschrijving waarin de inhoud van de zaak in aparte genummerde paragrafen en op een heldere en expliciete manier wordt uiteengezet opdat duidelijk is waarop de vordering betrekking heeft en welke feiten bij de verzoeker persoonlijk bekend waren;

b) de oorzaak van de vordering;

c) de vordering of vorderingen, die genummerd zijn; en

d) in elk beëdigd verzoekschrift, onmiddellijk onder het briefhoofd van de rechtbank, in duidelijke en goed leesbare letters, de volgende mededeling:

Eenieder die dit, hem betreffende beëdigde verzoekschrift ontvangt, dient een beëdigd antwoord in binnen twintig (20) dagen na de datum van betekening van dit verzoekschrift, die de datum van ontvangst is. Indien geen beëdigd schriftelijk antwoord wordt ingediend overeenkomstig de bepalingen van het recht en binnen de voorschreven termijn, doet het Hof uitspraak over de zaak overeenkomstig het recht.

Het is derhalve in het belang van eenieder die dit beëdigde verzoekschrift ontvangt om onverwijld een advocaat te raadplegen teneinde opmerkingen te kunnen maken tijdens de behandeling van de zaak.”

e) De documenten ter staving van de vordering worden samen met het beëdigde verzoekschrift overgelegd.

f) Het beëdigde verzoekschrift wordt onder ede bevestigd ten overstaan van de griffier of de procureur die is aangewezen als de commissaris van ede krachtens de ordonnantie inzake eden (hoofdstuk 79).

g) De verzoeker geeft naast de verklaring ook de namen van de getuigen van wie hij de verklaringen als bewijs wil aanvoeren; ten aanzien van elke getuige vermeldt hij de feiten en de middelen die hij als bewijs wil laten vaststellen.

h) Het verzoekschrift wordt aan de verweerder betekend.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Ja, wanneer een verzoekschrift wordt ingediend, moeten de daarmee verbonden kosten worden betaald. Het bedrag van de kosten varieert al naargelang het soort zaak en/of de waarde van de vordering.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Ja, een onbemiddeld persoon kan om rechtsbijstand verzoeken. Het verzoek om rechtsbijstand geschiedt middels een tot de Eerste Kamer van de civiele rechtbank gericht verzoekschrift. Een dergelijk verzoek kan ook mondeling worden ingediend bij een rechtsbijstandsadvocaat. Om rechtsbijstand te kunnen ontvangen moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Zo moet de verzoeker onder ede ten overstaan van de griffier, en bij het mondelinge verzoek om rechtsbijstand onder ede ten overstaan van de rechtsbijstandsadvocaat, verklaren:

a) dat hij denkt redelijke gronden te hebben om een procedure te initiëren, zich daarin te verweren, deze voort te zetten of daarin partij te zijn;

b) dat hij, afgezien van het voorwerp van de procedure, geen eigendommen met een nettowaarde van meer dan 6 988,12 euro bezit, met uitzondering van alledaagse huishoudelijke artikelen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het gebruik ervan voor de verzoeker en zijn gezin noodzakelijk is, en dat zijn jaarinkomen niet hoger is dan het voor personen van achttien jaar of ouder vastgestelde nationale minimumloon.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Wanneer een verzoekschrift is ingediend, wordt een datum vastgesteld voor de behandeling door de rechtbank. De rechtbank stelt de verzoeker en de verweerder in kennis van de datum van eerste behandeling (oproeping voor de terechtzitting). Het is ook mogelijk om te controleren of de zaak op de rol is gezet voor een terechtzitting, namelijk via de website van de rechtbanken. Aan de partijen wordt niet medegedeeld of de zaak al dan niet correct aanhangig is gemaakt. Wel zij erop gewezen dat de griffier van een rechtbank geen beëdigd verzoekschrift in ontvangst zal nemen als dit niet voldoet aan de onder vraag 9 vermelde criteria.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De oproeping voor de terechtzitting wordt aan de verzoeker betekend. De datum van de volgende terechtzitting wordt vastgesteld tijdens de lopende terechtzitting. Inlichtingen over de zaak zijn te vinden op de website van de rechtbanken.

Laatste update: 05/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.