Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Hieronder volgt een algemeen overzicht van de Noord-Ierse regeling om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken. Het is niet bedoeld en mag bijgevolg niet worden beschouwd als een uitputtende uiteenzetting over het recht. De procedures zijn in de Rules of Court in detail uiteengezet. Waar mogelijk moeten deze regels worden geraadpleegd.

Er zijn maar weinig mensen die staan te popelen om zich tot de rechtbank te wenden, de meesten zijn bereid na te gaan of een minnelijke schikking kan worden bereikt. Dit kan op informele basis gebeuren zonder juridische bijstand (bijvoorbeeld via ontmoetingen, briefwisseling of telefoongesprekken), of op meer formele wijze met bijstand van juristen of bemiddelaars. Pas wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt te zijn, zou een gerechtelijke procedure mogen worden overwogen.

Nadere informatie over alternatieven voor een gerechtelijke procedure in Noord-Ierland kunt u vinden op de website van het Law Centre (NI)

Indien u zich tot een rechtbank moet wenden, moet u nagaan welke rechterlijke instantie bevoegd is om het geschil te beslechten. In sommige gevallen waarin de wet voorziet, kan een burgerlijke vordering bij de High Court worden ingesteld. Het grootste deel van de zaken wordt echter bij de County Courts aanhangig gemaakt, die momenteel bevoegd zijn voor geschillen met een waarde tot 30 000 GBP. Noord-Ierland is ingedeeld in een aantal arrondissementen met elk een Administrative Court, en de Administrative Court Guide kan u helpen bepalen welke rechtbank bevoegd is. Het leidende beginsel is dat een zaak over het algemeen aanhangig moet worden gemaakt bij de Administrative Court Division van de plaats waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent (hoewel zaken technisch gezien bij elke Division aanhangig kunnen worden gemaakt),

De Administrative Court Guide kan worden gedownload van de website van de NICTS. Voor algemene vragen kunt u ook het Northern Ireland Courts and Tribunals Service’s Communication Team (+44 3002007812) contacteren.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

Zie het informatieblad over Procestermijnen.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie het antwoord op punt 1 en het informatieblad over Rechterlijke bevoegdheid.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie het antwoord op punt 1 en het informatieblad over Rechterlijke bevoegdheid.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie het antwoord op punt 1 en het informatieblad over Rechterlijke bevoegdheid.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Over het algemeen mag een partij in eigen persoon verschijnen om een zaak aanhangig te maken of zich te verweren, of zich laten vertegenwoordigen. Er zijn echter uitzonderingen: zo moet voor het High Court de vertegenwoordiger ad litem van een persoon die niet bekwaam is (bijvoorbeeld een minderjarige) een solicitor in de arm nemen. Ook een vennootschap moet zich door een solicitor laten vertegenwoordigen, behoudens wanneer het High Court ermee instemt dat zij door een bestuurder wordt vertegenwoordigd.

In sommige gevallen moet de rechtbank ermee instemmen dat een persoon in de plaats van of namens een andere persoon verschijnt.

Zowel in het High Court als in het County Court mag een partij die in eigen persoon verschijnt, zich laten vergezellen door een vriend die advies mag geven en aantekeningen mag maken. Wel mogen de Courts in dit verband voorwaarden en beperkingen opleggen teneinde te garanderen dat de zaak op een ordelijke manier wordt behandeld.

Advocaten en raadslieden uit de Europese Unie mogen tussenkomen in samenwerking met lokale advocaten.

Het High Court behandelt meer complexe zaken en het is meer uitzondering dan regel dat een partij er in eigen persoon verschijnt. Ook in de County Courts is dit het geval. In small claims-zaken is het minder gebruikelijk dat een partij zich laat vertegenwoordigen. De reden is waarschijnlijk dat deze zaken doorgaans door middel van arbitrage worden opgelost en dat de procedure voor de rechtbank minder formeel is. Toch is de waarde van de vordering niet noodzakelijkerwijs een goed criterium om te bepalen of het al dan niet aangewezen is zich te laten vertegenwoordigen. Ook in zaken met een geringe waarde kunnen moeilijke vragen rijzen in verband met aansprakelijkheid of onvoorzichtigheid van het slachtoffer. Dit is één van de redenen waarom vorderingen in verband met lichamelijk letsel in Noord-Ierland niet in een small claims-procedure kunnen worden behandeld.

Indien u geen advocaat in de arm wilt nemen, kunt u advies of bijstand zoeken in de vrijwillige sector (bijvoorbeeld een Citizens Advice Bureau) of een officiële instantie (bijvoorbeeld de Consumer Council for Northern Ireland).

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Om een zaak aanhangig te maken moeten doorgaans de betreffende papieren worden ingediend bij de griffie van de betreffende rechtbank en de vereiste kosten worden betaald. Griffies zijn normaliter geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Het rechtbankpersoneel kan algemene bijstand verlenen en informatie verstrekken over processen, maar mag geen juridisch advies verstrekken of advocaten aanbevelen.

De Law Society of Northern Ireland heeft een lijst van lokale solicitors en de Bar Library beschikt over de gegevens van de lokale barristers.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

De meeste vorderingen worden ingesteld door middel van een schriftelijk document dat in het Engels moet zijn opgesteld. In de loop van de procedure mag een vordering evenwel ook mondeling worden ingesteld.

Documenten worden meestal in de griffie afgegeven of over de post verzonden om te worden ingediend. Eenmaal ingediend moeten ze evenwel volgens de Rules of Court worden betekend. Afhankelijk van het document kan dit per e-mail, per fax, per post of in persoon gebeuren.

Indien er tolken nodig zijn of er documenten vertaald moeten worden, zijn de kosten daarvan meestal voor rekening van de partijen en niet voor die van het Court.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

De Rules of Court schrijven een aantal documenten voor die in verschillende procedures moeten worden gebruikt.

Voor het High Court worden de meeste vorderingen (bijvoorbeeld schadevorderingen in verband met lichamelijk letsel of overlijden, fraude, schade aan eigendom enzovoort) ingesteld door middel van een writ of summons, die door het Central Office, het Chancery Office of het Probate and Matrimonial Office wordt gevalideerd. Één writ krijgt een stempel en wordt verzegeld en het office houdt deze writ. Het zendt een gestempeld en verzegeld origineel terug, samen met het vereiste aantal verzegelde gebruikerskopieën.

Een writ kan algemeen zijn (met een korte uiteenzetting van de aard van de vordering) of gedetailleerd (met een volledige uiteenzetting van de vordering).

Bij het County Court worden de meeste zaken aanhangig gemaakt door middel van een civil bill, waarin de volledige naam en het adres van de partijen en de bevoegde Administrative Court Division moeten worden vermeld. Een gewone civil bill moet de forfaitaire kosten vermelden die met 21 dagen overeenstemmen. Dit zijn forfaitaire kosten die betekenen dat, indien de verweerder de schuld of de schadevergoeding plus deze kosten betaalt, de procedure wordt beëindigd. Alle bijzonderheden van de vordering (waaronder relevante data en plaatsen) moeten in de civil bill worden vermeld.

Als uw zaak een geringe vordering betreft, is daar een speciaal formulier voor, dat te vinden is op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

In de loop van een procedure moeten soms nog andere documenten worden ingevuld. Het rechtbankpersoneel kan algemene bijstand verlenen met deze documenten, maar mag, zoals hierboven al aangegeven, geen juridisch advies verstrekken en mag ook geen formulieren voor u invullen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

De kosten moeten worden betaald bij de betekening van de writ, civil bill of geringe vordering en ook in verschillende stadia van de procedure. Op de desbetreffende formulieren wordt doorgaans een stempel aangebracht waarmee de betaling van de kosten wordt bevestigd. Voor County Courts kan dit bij elke griffie worden gedaan.

In de regel moet de verliezende partij alle kosten betalen: zowel de eigen kosten als die van de tegenpartij. In het High Court worden de kosten bepaald op basis van het verrichte werk. In de County Courts wordt een kostenbarema toegepast naargelang de waarde van de vordering. Aan de hand van dat barema kunnen de kosten van de procedure worden geraamd. In sommige zaken voor de County Courts is de rechter evenwel bevoegd om anders over de kosten te oordelen.

Normaliter kan alleen een partij in een geding voor de kosten worden vergoed of tot de kosten worden veroordeeld. De kosten die uw vordering met zich meebrengt (bijvoorbeeld kosten van getuigen, reiskosten, kosten van deskundigen) moet u voor de duur van de procedure voorschieten. Indien uw vordering wordt toegewezen, kunt u deze kosten terugvorderen.

In small claims-zaken worden de kosten evenwel slechts vergoed indien kan worden aangetoond dat één van de partijen zich onredelijk heeft gedragen.

Het Enforcement of Judgments Office is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke beslissingen inzake geldvorderingen en vorderingen op roerende of onroerende goederen in Noord-Ierland en kan bijstand verlenen bij de inning van bedragen die u verschuldigd zijn, als u uw zaak wint en de andere partij niet binnen een redelijke termijn betaalt. Aan het gebruik van de diensten van het Enforcement of Judgments Office zijn kosten verbonden. Meer informatie over het Enforcement of Judgments Office kunt u vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service en in het informatieblad over Procedures voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

Over het ereloon van uw advocaat moet u met hem een regeling treffen. Soms kunnen tussentijdse betalingen worden gevraagd. In andere gevallen moet het ereloon volledig worden betaald op het einde van de procedure.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

In Noord-Ierland bestaat er een wettelijke regeling voor de betaling van gerechtskosten met overheidsgeld (de rechtsbijstandsregeling).

Bepaalde procedures zijn evenwel van deze regeling uitgesloten (bijvoorbeeld laster) en de middelen en de grond van de zaak worden gecontroleerd.

Een attest dat u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, geldt niet voor kosten die zijn gemaakt voor de datum waarop dat attest werd afgegeven.

Verdere informatie over de regeling inzake rechtsbijstand kan worden gevonden in het informatiedossier “Rechtsbijstand” en op de website van de Law Society of Northern Ireland.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Met het oog op de verjaring wordt de zaak geacht aanhangig te zijn gemaakt op de datum van betekening van een verzoekschrift voor een geringe vordering, een civil bill of een writ.

Indien een tekortkoming in een wettelijk voorgeschreven formulier niet aan de inhoud raakt en niet is bedoeld om te misleiden, blijft het formulier geldig en kan de tekortkoming worden rechtgezet met een verbeterende akte.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

In de procedure zijn verschillende termijnen van toepassing, en hoewel het personeel van de rechtbank kan antwoorden op concrete vragen, mag het geen gedetailleerde informatie geven over de verschillende fasen van de procedure.

In het High Court moet de eiser de zaak in staat van wijzen brengen binnen zes weken na de uiterste datum voor het indienen van processtukken of binnen een andere door de rechtbank bepaalde termijn. Hiervoor zijn gerechtskosten verschuldigd. De eiser moet de andere partijen in de zaak ervan in kennis stellen dat de zaak in staat van wijzen is gebracht. Bovendien moet er in zaken betreffende klinische fouten en lichamelijk letsel een certificate of readiness worden ingediend, alvorens er datum wordt vastgesteld voor de hoorzitting of toetsing.

Als er geen memorandum of appearance wordt ingediend en betekend of als de verweerder geen verweerschrift indient, kan de eiser een beslissing verkrijgen door middel van een administratieve procedure (hoewel het mogelijk is dat hij moet wachten totdat de Master (een rechterlijk ambtenaar) de schade heeft geraamd).

In het County Court moet de eiser een certificate of readiness indienen, als de verweerder heeft laten weten dat hij de vordering betwist. Als het certificate niet is ingediend binnen 6 maanden, moeten de partijen de instructies van de rechter in verband met het toekomstige verloop van de procedure afwachten. Als er geen verweerschrift is ingediend, kan de eiser een beslissing verkrijgen door middel van een administratieve procedure (hoewel het mogelijk is dat hij moet wachten totdat de district judge de schade heeft geraamd).

In een small claims-zaak krijgt de verweerder een vaste termijn om op de vordering te antwoorden – de “return date”; dit is doorgaans 21 dagen nadat de vordering door de griffie is ontvangen. Als de verweerder een “Notice of Dispute” indient, wordt de zaak in een rechtszitting voor de rechter gebracht. Als er geen Notice of Dispute is ontvangen, kan de eiser een beslissing verkrijgen door middel van een administratieve procedure (hoewel het mogelijk is dat hij moet wachten totdat de rechter de schade heeft geraamd).

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Northern Ireland Legal Services Agency

Laatste update: 24/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.