Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Naar de rechter stappen zou uw laatste redmiddel moeten zijn. Eerst moet u andere manieren overwegen om de kwestie te regelen. Indien een persoon u bijvoorbeeld nog geld schuldig is, moet u hem aanschrijven om hem te melden welk bedrag hij nog verschuldigd is, op welke grond hij dat geld schuldig is, en welke stappen u al hebt ondernomen om het te innen. U moet hem erop wijzen dat indien hij niet tegen de voorgestelde datum betaalt, u zich tot de rechtbank zult wenden. Mogelijk wilt u ook alternatieve geschillenbeslechting (ADR) overwegen. Zie voor meer informatie het informatieblad over ADR.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

In het Schotse recht zijn er tijdslimieten of verjaringstermijnen waarbinnen een zaak aanhangig moet worden gemaakt. Deze worden bepaald door het rechtsbegrip verjaring. De betreffende termijnen worden bij wet bepaald. U kunt nagaan of er specifieke tijdslimieten gelden voor de specifieke zaak die u aanhangig wilt maken. Dit doet u door advies in te winnen bij een advocaat of een Citizens Advice Bureau.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Er zijn in de EU-wetgeving specifieke voorschriften die bepalen in welke lidstaat vorderingen moeten worden ingesteld.

Algemene informatie over welke rechtbanken in Schotland welke soorten zaken behandelen, vindt u in het informatieblad: “Rechterlijke bevoegdheid”.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Algemene informatie over welke rechtbanken in Schotland welke soorten zaken behandelen, vindt u in het informatieblad: “Rechterlijke bevoegdheid”.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Algemene informatie over welke rechtbanken in Schotland welke soorten zaken behandelen, vindt u in het informatieblad: “Rechterlijke bevoegdheid”.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Een persoon hoeft zich in de Schotse burgerlijke rechtbank niet te laten vertegenwoordigen.

Een persoon die zonder vertegenwoordiging in rechte verschijnt, wordt een “party litigant” genoemd. Voor party litigants in het Court of Session is er specifieke informatie beschikbaar: Informatie voor party litigants.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

U moet eerst contact opnemen met de administratieve diensten van de rechtbank. U kunt de rechtbank schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contacteren. Indien u schriftelijk contact opneemt, proberen zij u binnen tien werkdagen schriftelijk of telefonisch te antwoorden.

Informatie over openingstijden en contactgegevens kunt u vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder Court and Tribunal Locations.

Het personeel van de Scottish Courts and Tribunals Service is opgeleid om de administratieve, technische en organisatorische diensten te verlenen die noodzakelijk zijn om een vlotte werking van de rechtbanken te garanderen en de rechtzoekenden op efficiënte en beleefde wijze van dienst te zijn. In dat verband is er een Court Users Charter, waarover meer informatie te vinden is op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Het personeel van de Scottish Courts and Tribunals is niet juridisch geschoold en mag u daarom geen juridisch advies geven. Als u juridisch advies nodig hebt, kan de Law Society of Scotland contactgegevens verstrekken van solicitors bij u in de buurt en kan de Scottish Legal Aid Board informatie verstrekken over het in aanmerking komen voor rechtsbijstand.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

Rechtszaken moeten worden aangespannen in het Engels. Engels is de voertaal van de procedures, indien nodig met bijstand van tolken. De tolken worden betaald door de partijen in het geding. De benodigde formulieren om een zaak aanhangig te maken, moeten persoonlijk worden afgegeven of per post aan de rechtbank worden verzonden.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

In het algemeen moet u om een vordering in te stellen, een formulier invullen. De Rules of Court (procedureregels) voor elk type rechtbank specificeren welke formulieren moeten worden gebruikt om een zaak in die rechtbanken aanhangig te maken.

Zie de website van de Scottish Courts and Tribunals Service voor meer informatie over specifieke rechtbanken: Scottish Courts and Tribunals Service.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

In de regel moet u aan het begin van een gerechtelijke procedure gerechtskosten betalen. De kosten verschillen per type vordering die wordt ingesteld, en de rechtbank waar deze wordt ingesteld. De kosten worden bepaald in secundair recht (de zogenoemde Fee Orders) en worden regelmatig bijgesteld door Fee Amendment Orders. Zie voor de meest actuele kosten de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk recht op vrijstelling van betaling van gerechtskosten. Welke omstandigheden dit zijn, kunt u ook op de website van de SCTS vinden.

Behalve de gerechtskosten kunnen er aan een gang naar de rechter nog andere kosten verbonden zijn. In de regel moet de verliezende partij de gerechtskosten en andere uitgaven betalen die de winnende partij heeft moeten maken, evenals haar eigen kosten en uitgaven. In bepaalde gevallen heeft de rechter een zekere bevoegdheid om anders te oordelen over hoeveel de verliezende partij moet betalen. Een winnende partij moet soms toch de kosten van haar eigen getuigen of deskundigenbewijs dragen.

Het ereloon van uw advocaat moet doorgaans op het einde van de zaak worden betaald. Indien u uw zaak wint, kan de rechtbank de verweerder veroordelen tot betaling van een deel van of het volledige ereloon van uw advocaat. U mag evenmin uit het oog verliezen dat, hoewel het Court een beslissing kan nemen in uw voordeel (dat wil zeggen de verweerder tot betaling veroordelen), het niet automatisch stappen onderneemt om te garanderen dat het geld ook daadwerkelijk wordt betaald. Indien de verweerder niet betaalt, moet u het Court om actie (tenuitvoerlegging van het vonnis) verzoeken, waarvoor u opnieuw kosten moet betalen. Meer informatie over de tenuitvoerlegging van vonnissen vindt u in een aantal brochures: Brochures over de tenuitvoerlegging van procedures.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Er bestaan verschillende soorten rechtsbijstand in civiele zaken. Het soort rechtsbijstand en het antwoord op de vraag of u ervoor in aanmerking komt, hangen af van een aantal factoren, waaronder de soort vordering en het inkomen van de aanvrager. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Scottish Legal Aid Board.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Een vordering is ingesteld zodra het formulier, de writ, de summons of de petition door de eiser aan de verweerder is betekend. De betekening geschiedt doorgaans per post, maar kan ook door een Sheriff Officer of Messenger-at-arms plaatsvinden.

Wanneer een formulier, writ, summons of petition wordt ingediend bij de Sheriff Clerk om te worden geregistreerd (of in het Court of Session, ingediend bij de griffie voor het aanbrengen van het koninklijke zegel), zullen de administratieve diensten het document controleren om er zeker van te zijn dat alle benodigde informatie is verstrekt. De administratieve diensten geven geen juridisch advies over het belang van de zaak. Ook wanneer een procedure al is begonnen, kan de rechtbank nog concluderen dat de vordering niet op de juiste wijze is ingesteld.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De aan de verweerder betekende documenten verstrekken de verweerder informatie over hoe de zaak moet worden verdedigd, binnen welk tijdschema en wanneer de volgende hoorzitting van de zaak zal plaatsvinden.

De Scottish and Courts Tribunals Service probeert zo snel mogelijk een zittingsdag te bepalen. In civiele zaken wordt ernaar gestreefd hoorzittingen te houden twaalf weken vanaf de datum waarop een hoorzitting door het Court wordt toegewezen.

Links

Scottish Courts and Tribunals Service

Scottish Legal Aid Board

Law Society of Scotland (solicitors, onder wie degenen met uitgebreide rechten om gehoord te worden)

Faculty of Advocates (counsels)

Laatste update: 24/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.