Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Het is soms beter een geschil op te lossen via procedures voor alternatieve geschillenbeslechting. Via alternatieve wijzen van geschillenbeslechting kunnen geschillen na een inhoudelijke afweging worden opgelost zonder de tussenkomst van een rechter of op zijn minst zonder een rechterlijke beslissing. De belangrijkste soorten alternatieve geschillenbeslechting in Slovenië zijn onder meer arbitrage, bemiddeling en rechterlijk optreden in een ruimere zin dat erop gericht is een gerechtelijke minnelijke schikking aan te moedigen. De wet betreffende alternatieve wijzen voor geschillenbeslechting (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) verplicht rechtbanken van eerste en tweede aanleg om partijen in handels-, arbeids-, familie- en andere burgerlijke geschillen de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op methoden voor alternatieve geschillenbeslechting en zodoende een programma voor alternatieve geschillenbeslechting toe te passen en uit te voeren. In het kader van een dergelijk programma zijn rechtbanken verplicht om partijen de gelegenheid te bieden om bemiddeling en mogelijk ook andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken.

Bemiddeling is de beslechting van een geschil met de hulp van een neutrale derde partij, die geen bindende beslissing kan nemen. Partijen kunnen een overeenkomst betreffende geschillenbeslechting sluiten in de vorm van een direct bindende notariële akte, een schikking voor de rechtbank of een op een schikking gebaseerde arbitrage-uitspraak.

Tijdens een burgerlijke procedure mogen de partijen steeds een schikking treffen over het geschil (gerechtelijke schikking). Een overeenkomst inzake het sluiten van een gerechtelijke schikking is een executoriale titel.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting'.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De termijnen om een zaak bij een rechtbank aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een advocaat of een dienst voor rechtshulp. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Procestermijnen'.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

In Slovenië kunnen partijen zelf een zaak aanhangig maken bij een rechtbank, behalve in procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen, waarvoor de tussenkomst van een advocaat is vereist tenzij de partij of de wettelijk vertegenwoordiger zelf het staatsexamen voor juristen heeft afgelegd. Als een partij zich door een raadsman wil laten vertegenwoordigen, mag de desbetreffende vertegenwoordiger bij procedures voor een plaatselijke rechtbank een willekeurige persoon met volledige juridische bevoegdheid zijn, terwijl voor een arrondissementsrechtbank, hogere rechter of het hooggerechtshof, alleen een advocaat of een andere bevoegde persoon die het staatsexamen voor juristen heeft afgelegd, als raadsman mag optreden.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Een vordering kan per post worden toegezonden aan de bevoegde rechtbank of kan rechtstreeks bij de ontvangstbalie van de bevoegde rechtbank worden ingediend. Zie ook antwoord 8.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

De officiële taal van de rechtbanken in Slovenië is het Sloveens. In gebieden waar er een Hongaarse of Italiaanse etnische minderheid leeft, kan naast het Sloveens echter ook het Hongaars of het Italiaans als officiële taal worden gebruikt. De vordering moet in het Sloveens zijn gesteld en door de eiser zelf zijn ondertekend.

Onder originele handtekening van de verzoeker wordt verstaan een handgeschreven handtekening of een elektronische handtekening die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening.

Verzoeken en vorderingen moeten schriftelijk worden ingesteld. Als schriftelijk verzoek wordt beschouwd een verzoek dat met de hand is geschreven of dat is afgedrukt en met de hand is ondertekend door de verzoeker zelf (verzoek in fysieke vorm) of een verzoek in elektronische vorm dat is ondertekend met een elektronische handtekening die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening (verzoek in elektronische vorm). Een verzoek in fysieke vorm wordt ingediend per post of door middel van communicatietechnologie of wordt direct afgegeven bij het desbetreffende orgaan of wordt afgegeven door een persoon die zich beroepshalve bezighoudt met het indienen van verzoeken. Een vordering kan eveneens per fax worden ingediend.

Ingevolge de wet zijn ook elektronische verzoeken toegestaan, d.w.z. verzoeken in elektronische vorm voorzien van een elektronische handtekening die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Elektronische verzoeken worden op elektronische wijze aangeleverd via het juridische informatiesysteem. Het informatiesysteem bevestigt automatisch aan de verzoeker dat het verzoek is ontvangen.

Niettegenstaande de bestaande wettelijke bepalingen (wetten en uitvoeringsbepalingen) met betrekking tot alle burgerlijke en handelsprocedures, mogen op dit moment alleen procedures die als zodanig staan vermeld op de website ‘e-Justitie’ (e-Sodstvo) via internet of in elektronische vorm worden geïnitieerd; het gaat daarbij om bepaalde tenuitvoerleggingsprocedures, verzoeken en beslissingen in het kader van insolventieprocedures en verzoeken in het kader van kadasterprocedures.

Daarnaast kunnen er via de website ‘e-Justitie’ ook stukken langs elektronische weg worden ingediend: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

In Slovenië hoeft een vordering niet noodzakelijkerwijs te worden ingediend met gebruikmaking van een specifiek formulier. De vordering dient echter wel een aantal wettelijk voorgeschreven elementen te bevatten, waarvan sommige gelden voor alle vorderingen en andere specifiek voor de betrokken vordering. Een vordering moet de volgende elementen bevatten: de vermelding van de bevoegde rechtbank, de namen van de partijen alsook hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, de namen van de wettelijke vertegenwoordigers of raadslieden, het onderwerp van het geschil en de inhoud van de vordering. De vordering moet ook het persoonlijk identificatienummer (EMŠO) van de partij bevatten als die partij een natuurlijke persoon is die in het centrale bevolkingsregister is ingeschreven; of het fiscaal identificatienummer als de partij niet in het centrale bevolkingsregister is ingeschreven maar wel in het belastingregister, of de geboortedatum als de partij noch in het centrale bevolkingsregister, noch in het belastingregister is ingeschreven (de rechtbank krijgt die informatie automatisch). Indien de partij een rechtspersoon is, moeten de (ondernemings)naam, het adres van de statutaire zetel en het kantooradres worden vermeld, alsook het registratienummer of het fiscaal identificatienummer indien de rechtspersoon in Slovenië is gevestigd. Indien de partij een eenmanszaak (een zelfstandige die een winstgevende activiteit uitoefent in een georganiseerde onderneming) of een zelfstandige (bv. een arts, notaris, advocaat, landbouwer of andere natuurlijke persoon die geen eenmanszaak is en een beroep uitoefent) is, moeten het adres van de statutaire zetel en het kantoor- en zakenadres van de partij worden vermeld, alsook het registratienummer of het fiscaal identificatienummer indien de partij in Slovenië is geregistreerd. In de vordering moeten ook het hoofdverzoek en de bijkomende verzoeken worden vermeld alsook de aan de vordering ten grondslag liggende feiten, het bewijsmateriaal tot staving van deze feiten, en de handtekening van de verzoeker. Indien de bevoegdheid van een rechtbank afhangt van de waarde van het voorwerp van het geschil en het voorwerp van het geschil geen geldsom is, moet in de vordering ook de waarde van het voorwerp van het geschil worden vermeld. Verzoeken die aan de verweerder moeten worden betekend, moeten worden ingediend in het voor de rechtbank en de verweerder benodigde aantal exemplaren en in een vorm die de rechtbank in staat stelt de betekening te verrichten. Deze regel geldt ook voor de bijlagen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Er moeten gerechtskosten worden betaald in de volgende gevallen: bij het instellen van een vordering, een tegenvordering, een vordering tot echtscheiding met wederzijdse instemming, een vordering tot het verkrijgen van een betalingsbevel, een vordering tot heropening van een zaak, een vordering tot bewaring van bewijsmateriaal vóór het proces, een vordering tot minnelijke schikking, de aankondiging van het voornemen beroep in te stellen, het instellen van beroep, een verzoek om herziening toe te staan en een verzoek tot herziening. De gerechtskosten moeten zijn betaald vóór de vervaldatum die door de rechter is vastgesteld in de desbetreffende betalingsopdracht.

Als de gerechtskosten niet binnen deze termijn zijn betaald en er geen sprake is van omstandigheden die vrijstelling of uitstel van de desbetreffende betaling dan wel betaling in termijnen rechtvaardigen, wordt de vordering of het verzoek geacht te zijn ingetrokken.

De kosten van gerechtelijke procedures komen ten laste van de in het ongelijk gestelde procespartij. De honoraria voor advocaten in gerechtelijke procedures worden berekend conform de wet betreffende tarieven voor advocaten (Zakon o odvetniški tarifi). De honoraria van advocaten dekken de totale kosten en uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van de betrokken werkzaamheden, vermeerderd met btw indien de advocaat in Slovenië btw-plichtig is. Krachtens de wetgeving moet een advocaat aan de partij of de contractant een gedetailleerde factuur verstrekken voor de verrichte juridische werkzaamheden of een ontvangstbewijs waaruit blijkt dat er een voorschot is ontvangen, en zulks uiterlijk acht dagen na de verrichting van de werkzaamheden of de betaling van het voorschot. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht uiterlijk nadat de advocaat alle verplichtingen die in de mandaatovereenkomst of in een besluit van de bevoegde autoriteit zijn vastgesteld, is nagekomen. De advocaat mag de partij verzoeken om vóór het einde van de procedure een voorschot te betalen als vergoeding voor de verlangde diensten en de daarmee verband houdende kosten.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Partijen mogen een verzoek indienen voor rechtsbijstand. Zij ontvangen deze bijstand alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden uit de wet betreffende gratis juridische bijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Rechtsbijstand'.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Een vordering wordt geacht te zijn ingesteld wanneer de bevoegde rechtbank deze heeft ontvangen. Wanneer de vordering wordt toegezonden per aangetekende brief of telegram, wordt de postdatum geacht de datum te zijn waarop de rechtbank de brief/het telegram heeft ontvangen. De verzoeker krijgt niet automatisch een bevestiging dat de zaak aanhangig is gemaakt. Als het verzoek wordt aangeleverd via de postbus van de rechtbank, wordt het tijdstip waarop het in de postbus van de rechtbank is gedeponeerd aangemerkt als het moment waarop het verzoek is aangeleverd bij de rechtbank die in de adressering is vermeld.

In de wet betreffende elektronische indiening (Zakon za vloge v elektronski obliki) is vastgelegd dat elektronische verzoeken op elektronische wijze worden ingediend via het juridische informatiesysteem. In dit geval wordt het tijdstip waarop het verzoek is ontvangen in het juridische informatiesysteem, aangemerkt als het moment van aanlevering bij de rechtbank die in de adressering is vermeld. Het informatiesysteem bevestigt automatisch aan de verzoeker dat het verzoek is ontvangen.

Er zij op gewezen dat het op dit moment, ondanks de geldende wettelijke bepalingen, niet mogelijk is om in civiele en handelszaken een vordering elektronisch in te dienen, met uitzondering van bepaalde kadaster-, insolventie- en tenuitvoerleggingsprocedures.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Wanneer er dwingende termijnen gelden, stelt de rechtbank de betrokken partij daarvan schriftelijk in kennis en voegt zij een nota bij waarin de gevolgen van het niet in acht nemen van de instructies van de rechtbank worden uiteengezet.

Links

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Laatste update: 03/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.