Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Geschillen kunnen worden opgelost zonder dat een beroep moet worden gedaan op de rechtbank, door middel van Bemiddeling in EU-landen - Spanje.

Ook nadat een gerechtelijke procedure is ingeleid, kunnen de partijen een beroep doen op bemiddeling.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De termijn varieert afhankelijk van de zaak. De kwesties van termijnen en verjaring zijn juridisch ingewikkeld en het is raadzaam een advocaat te raadplegen of een juridisch adviesbureau dat informatie over de toegang tot de rechtbank verstrekt.

Als algemene regel en uitsluitend ter illustratie:

 1. de verjaringstermijn voor vorderingen voor contractuele schulden bedraagt vijf.
 2. de verjaringstermijn voor schade-eisen voor niet-contractuele schade bedraagt één jaar.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Als u ervoor kiest het geschil via de rechtbank op te lossen, moet u zich wenden tot een rechtbank in deze lidstaat.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Zie de regels inzake rechtsbevoegdheid onder “In welk land is de rechtbank bevoegd - Spanje”.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Zie de regels inzake rechtsbevoegdheid onder “In welk land is de rechtbank bevoegd - Spanje”.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Om in Spanje naar de rechter te kunnen gaan, moet u als algemene regel een beroep doen op:

 1. een procesvertegenwoordiger (procurador), en
 2. een advocaat die in rechte voor u zal optreden.

Het is niet nodig om een beroep te doen op deze professionals in de volgende gevallen:

 1. indien het bedrag dat u vordert, niet meer dan 2 000 euro bedraagt;
 2. om een aanvraag in te dienen in het kader van een speciale versnelde procedure die bekendstaat als een "procedure voor een betalingsbevel", op voorwaarde dat u een documentair bewijs van de schuld levert. In deze gevallen is er geen beperking op het bedrag van de vordering;
 3. om dringende maatregelen aan te vragen vóór de aanvang van de procedure. Dit betreft tussentijdse voorlopige maatregelen bij nietigverklaring, scheiding van tafel en bed of echtscheiding. De maatregelen zijn bedoeld om een antwoord te bieden op de meest dringende persoonlijke en financiële behoeften van de echtgenoten en hun kinderen wanneer een van de echtgenoten van plan is om een procedure voor nietigverklaring, scheiding van tafel en bed of echtscheiding in te stellen (voor alle latere schriftelijke documenten en handelingen zal het wel nodig zijn op deze professionals een beroep te doen).

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Aanvragen moeten worden ingediend bij de griffie van de desbetreffende plaats. De aanvraag wordt behandeld door:

 1. de griffier die verantwoordelijk is voor de griffie en algemene diensten, of
 2. de ambtenaar van de griffie die is aangesteld om te handelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de griffier.

Griffiers en door hen aangewezen ambtenaren zijn de enige personen die bevoegd zijn om de indieningsdatum en het tijdstip te bevestigen van vorderingen, documenten waarmee een procedure in gang wordt gezet en andere documenten waarvoor dwingende termijnen bestaan.

Burgerlijke vorderingen of handelsvorderingen kunnen niet worden ingediend bij enig ander publiekrechtelijk lichaam, met inbegrip van de dienstdoende rechtbank ("juzgado de guardia").

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

In principe moet in gerechtelijke procedures het Spaans worden gebruikt. In de autonome gemeenschappen die hun eigen taal hebben (Catalonië, Valencia, de Balearen, Galicië en Baskenland), mag ook die taal gebruikt worden.

Wie aan de procedure deelneemt, kan zowel het Spaans gebruiken als de taal van de autonome gemeenschap waar de procedure plaatsvindt, zowel in schriftelijke documenten als in mondelinge procedures. Als iemand de autonome taal van de autonome gemeenschap niet machtig is, stelt de rechtbank een tolk aan om voor een vertaling naar het Spaans te zorgen. Een dergelijke aanstelling vindt plaats hetzij indien wettelijk bepaald, hetzij op verzoek van de persoon die claimt dat zijn/haar recht op een eerlijke rechtsbedeling geschonden wordt. Indien iemand anders dan een partij getuigenis aflegt in een andere taal omdat hij geen Spaans of de taal van de autonome gemeenschap spreekt, heeft de partij die deze getuigenis aanbrengt, de verantwoordelijkheid om een tolk te leveren.

De procedure moet steeds schriftelijk worden ingeleid in een document dat bekendstaat als een "vordering" (demanda). Wanneer het gevorderde bedrag niet meer dan 2000 euro bedraagt, kan dit een gewoon document zijn dat de volgende gegevens bevat:

 1. de persoonsgegevens en het adres van de eiser en de persoonsgegevens en het adres van de tegenpartij, indien deze bekend zijn;
 2. wat de eiser precies van de tegenpartij vordert.

Personen die geen vertegenwoordiger voor de rechtsprocedure hebben, kunnen ervoor kiezen om hun contacten met de rechtbank al dan niet elektronisch te laten verlopen. Ze kunnen de door hen gekozen methode op elk moment wijzigen.

Alle beoefenaars van juridische beroepen moeten de elektronische of afstandsregistratiesystemen van de rechtbank gebruiken om zowel de initiële aanvraag als de daaropvolgende documenten met betrekking tot de vordering en andere documenten in te dienen, om ervoor te zorgen dat de aangiften authentiek zijn en om op een betrouwbare manier te kunnen aantonen dat documenten volledig zijn verzonden en ontvangen, alsook de datum waarop ze werden verzonden en ontvangen.

De volgende organisaties en personen zijn ook verplicht om de rechtbank via elektronische weg te benaderen:

 1. rechtspersonen;
 2. verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;
 3. eenieder die een beroepsactiviteit uitoefent waarbij het lidmaatschap van een beroepsinstantie verplicht is voor procedures en contacten met de rechtbank die in het kader van hun beroepsactiviteit plaatsvinden;
 4. notarissen en griffiers;
 5. iedereen die iemand vertegenwoordigt die verplicht is de rechtbank via elektronische weg te benaderen, en
 6. ambtenaren, voor procedures en contacten die in het kader van hun ambtstaken plaatsvinden.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er bestaan standaardformulieren en gedrukte documenten voor het indienen van vorderingen voor bedragen van ten hoogste 2 000 euro, en ook voor financiële vorderingen die worden ingediend volgens een bijzondere regeling die bekend staat als een "procedure voor een betalingsbevel". Er is geen limiet voor het bedrag dat kan worden gevorderd in het kader van de procedure voor een betalingsbevel, maar u moet de schuld met bewijzen aantonen.

Deze formulieren (samen met gebruikershandleidingen) zijn beschikbaar op het internet:

Juicio-Verbal-

Juicio Monitorio

Ze staan ook ter beschikking van het publiek bij de griffies en de centrale diensten van elk rechtsgebied.

Indien er geen formulier bestaat of indien het niet kan worden gebruikt, moet u een schriftelijke vordering bij de rechtbank indienen. Voor vorderingen lager dan 2 000 euro volstaat een zeer eenvoudig document. Het enige wat erin moet staan, zijn de persoonsgegevens van de aanvrager, de persoonsgegevens van de andere partij, indien bekend, en een precieze omschrijving van het verzoek van de eiser.

Voor vorderingen van meer dan 2 000 euro is het document ingewikkelder en moet dat door een advocaat worden opgesteld, omdat het ook een beschrijving moet bevatten van de feiten van de zaak, de rechtsgronden voor de vordering en een geordende lijst waarin de documenten en ander ingediend bewijsmateriaal duidelijk worden aangegeven.

In beide gevallen moet de initiële vordering vergezeld gaan van alle bewijsstukken ter staving van de vordering, samen met eventuele verslagen van deskundige getuigen of ander bewijsmateriaal met betrekking tot de zaak. Over het algemeen kunnen deze documenten niet later worden ingediend, behoudens in zeer bijzondere gevallen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Particulieren hoeven geen vergoeding te betalen.

Rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) moeten een vergoeding betalen om een vordering te kunnen indienen bij de burgerlijke rechtbank, rechtbank van koophandel of administratieve geschillenrechtbank en om hoger beroep te kunnen aantekenen tegen een vonnis dat door een rechtbank voor sociale zaken is uitgesproken. Er zijn geen vergoedingen verschuldigd bij strafrechtbanken. Meer informatie vindt u op:

Tasas judiciales

In de autonome gemeenschap Catalonië moeten rechtspersonen (maar niet particulieren) een vergoeding betalen:

Comunidad Autónoma de Cataluña. Tasa

Er zijn geen standaardtarieven voor erelonen van advocaten. Zowel het niveau van de erelonen als de wijze van betaling worden in onderling overleg met de klant vastgesteld

Er is een standaardtarief voor de vergoedingen die worden aangerekend door vertegenwoordigers voor rechtsprocedures. Zie

Arancel Procuradores

De beoefenaars van juridische beroepen vragen in het algemeen een voorafbetaling ter dekking van de initiële kosten, die wordt verrekend met de totale kosten. De procedures worden in fasen verdeeld en de beoefenaars van juridische beroepen kunnen hun cliënten verzoeken het overeenkomstige percentage van de totale vergoedingen aan het begin van elke fase te betalen.

De beoefenaars van juridische beroepen vragen gewoonlijk niet om volledige betaling van de vergoedingen tot de zaak voltooid is.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Personen die kunnen bewijzen dat zij niet over de middelen beschikken om een beroep te doen op de rechtbank, hebben recht op rechtsbijstand.

Justicia Gratuita (Ministerio de Justicia) (rechtsbijstand – ministerie van Justitie)

Deze middelen worden beoordeeld aan de hand van een index die bekend staat als de index voor het minimuminkomen (IPREM, public base-level income index).

Een particulier wordt geacht onvoldoende middelen te hebben om zich tot de rechtbank te wenden indien zijn jaarlijkse totale gezinsinkomen minder bedraagt dan:

 1. tweemaal de IPREM die van toepassing is op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, voor particulieren die geen deel uitmaken van een gezinseenheid;
 2. tweeënhalf maal de IPREM die van toepassing is op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, voor particulieren die deel uitmaken van een gezinseenheid die minder dan vier personen omvat;
 3. driemaal de IPREM, voor personen die deel uitmaken van een gezin dat ten minste vier personen omvat.

Voor 2021 bedraagt de jaarlijkse IPREM 6 778,80 € (twaalf betalingen).

Bepaalde organisaties zonder winstoogmerk kunnen ook in aanmerking komen voor rechtsbijstand.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Een vordering wordt officieel geacht te zijn ingediend vanaf de datum waarop ze is afgegeven, nadat ze aan de griffie is overgemaakt en nadat er een bevel is uitgevaardigd waarmee de behandeling van de vordering wordt toegestaan, na bevestiging van het feit dat de zaak onder de bevoegdheid van de rechtbank valt.

U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van de rechtbank om de behandeling van de vordering toe te staan en van alle daaropvolgende beslissingen via uw procesvertegenwoordiger, indien u er een hebt. Wanneer een procesvertegenwoordiger niet nodig is, wordt u rechtstreeks op de hoogte gebracht door middel van een aangetekende zending naar het adres dat in de vordering vermeld is.

Indien de vordering een fout bevat waardoor ze niet ter behandeling kan worden toegestaan, stelt de rechtbank u een termijn voor om deze te corrigeren. Indien de fout niet kan worden verholpen, zal de griffier de rechter informeren, die beslist of hij de vordering al dan niet toestaat.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De partijen worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van alle stadia of gebeurtenissen in de procedure, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun procesvertegenwoordiger, indien zij er een hebben.

In de regel is er geen tijdschema voor de procedure, maar er zijn termijnen die in acht moeten worden genomen.

Laatste update: 29/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.