Hoe breng ik een zaak voor de rechter?

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Het kan soms beter zijn om gebruik te maken van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation.

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

In enkele gevallen is bepaald dat de zaak binnen een bepaalde termijn aanhangig moet worden gemaakt en dat het anders mogelijk te laat is om bijvoorbeeld de betaling van een schuld te eisen. De termijn voor het aanhangig maken van een zaak varieert, afhankelijk van het type zaak. Vragen met betrekking tot de termijn voor het aanhangig maken van een zaak kunnen worden beantwoord door een juridisch adviseur of door bijvoorbeeld een adviesorgaan voor consumentenzaken.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Informatie over de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken kunt u hier vinden.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Waar u woont, waar de wederpartij woont en andere factoren kunnen van belang zijn voor het bepalen van de rechtbank waar de zaak aanhangig moet worden gemaakt. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

De aard van de zaak, het betwiste bedrag en andere omstandigheden kunnen van belang zijn voor het bepalen van het type rechtbank waar de zaak aanhangig moet worden gemaakt. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

Eenieder kan op eigen initiatief een zaak aanhangig maken bij de rechtbank. Er bestaat in Zweden geen verplichting om te worden vertegenwoordigd of een advocaat te hebben. Ook hebben advocaten geen monopolie in de zin dat een vertegenwoordiger in rechte of een juridisch adviseur een advocaat moet zijn.

Kortom, iedereen kan zelf een zaak aanhangig maken, ook zonder advocaat.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Bij de rechtbank moet een verzoek tot dagvaarding worden ingediend. Dit verzoek kan worden overhandigd aan de griffie, in de brievenbus of in het postvak van de rechtbank worden gedeponeerd, worden overhandigd aan een functionaris van de rechtbank of per post aan de rechtbank worden gezonden.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

In Zweden is de taal van de rechtbanken het Zweeds. Een verzoek tot dagvaarding moet derhalve in het Zweeds worden opgesteld. Indien een document in een andere taal is ingediend, kan de rechtbank een partij in bepaalde gevallen opdracht geven om het document te laten vertalen. In enkele uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank zelf documenten laten vertalen.

Een dagvaardingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en persoonlijk worden ondertekend. Indien het verzoek niet persoonlijk is ondertekend, maar bijvoorbeeld per fax of via e-mail is ingediend, moet de rechtbank vragen om bevestiging van het verzoek door overlegging van het oorspronkelijke ondertekende document. Indien deze bevestiging niet wordt ontvangen, zal het verzoek worden afgewezen.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangig making van zaken en zo niet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er is geen vereiste dat een speciaal formulier moet worden gebruikt om een zaak aanhangig te maken. Wel is er een formulier waarmee een verzoek tot dagvaarding in civiele zaken kan worden ingediend, dat kan worden gebruikt ongeacht het bedrag van de vordering. Het formulier is te vinden op de website van de Zweedse nationale instantie voor de organisatie van de rechtbanken (“Domstolsverket”) in het Zweeds en het Engels.

Een dagvaardingsverzoek moet bevatten: informatie over de partijen, een vordering, de gronden voor de vordering, informatie over het bewijs waarop de vordering is gebaseerd, informatie over wat elk bewijsstuk wordt geacht te bewijzen en informatie over de omstandigheden die de rechtbank bevoegd maken om de zaak te behandelen.

Schriftelijk bewijs moet tegelijk met het verzoek worden ingediend.

Indien een verzoek onvolledig is, moet de rechtbank om aanvullende informatie verzoeken. Als deze aanvullende informatie niet wordt ontvangen, zal het verzoek worden afgewezen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Verzoekers moeten een vergoeding betalen voor verzoeken tot dagvaarding in civiele zaken. De vergoeding wordt betaald aan de arrondissementsrechtbank (“tingsrätt”) bij het indienen van het verzoek. De vergoeding bedraagt momenteel 450 SEK (circa 50 EUR). Als de vergoeding niet wordt betaald, stuurt de rechtbank de verzoeker een bevel om de betaling te voldoen. Als de betaling desondanks niet wordt verricht, zal het verzoek worden afgewezen.

De kosten van een advocaat zijn afhankelijk van wat wordt overeengekomen tussen de cliënt en de advocaat. Het is gebruikelijk dat eerst een voorschot wordt betaald en de cliënt na afloop een factuur voor de verrichte werkzaamheden ontvangt. Er zijn geen speciale regels voor gevallen waarin rechtsbijstand is toegekend.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Voor het antwoord op deze vraag kunt u hier informatie vinden.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

In Zweden wordt een zaak geacht aanhangig te zijn gemaakt op de datum waarop het verzoek tot dagvaarding door de rechtbank wordt ontvangen. Een dagvaardingsverzoek wordt geacht bij de rechtbank te zijn gearriveerd op de datum waarop de documenten, of de kennisgeving van een betaalde postzending met de desbetreffende documenten, bij de rechtbank worden of wordt bezorgd of door een daartoe gemachtigde rechtbankfunctionaris worden of wordt ontvangen.

Indien kan worden aangenomen dat de documenten (of de kennisgeving van de postzending) op een bepaalde datum aan de griffie zijn overhandigd of op het postkantoor zijn gesorteerd voor de rechtbank, worden ze geacht op die datum te zijn gearriveerd als ze op de volgende werkdag een daartoe bevoegde functionaris hebben bereikt.

Er wordt niet automatisch een bevestiging gestuurd dat de zaak op correcte wijze aanhangig is gemaakt. Informatie hierover kan echter worden verkregen door contact op te nemen met de rechtbank, bijvoorbeeld telefonisch.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

Volgens de bepalingen van het Zweedse wetboek van rechtsvordering (“rättegångsbalken”), moet de rechtbank een schema opstellen voor behandeling van de zaak op zo kort mogelijke termijn. In de meeste gevallen is er echter weinig basis voor een dergelijk schema zolang er geen verweerschrift is ontvangen.

Het is altijd mogelijk om informatie te verkrijgen over de stand van zaken in de zaak door contact op te nemen met de rechtbank, bijvoorbeeld telefonisch.

Links

Ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)

Zweedse nationale instantie voor de organisatie van de rechtbanken (Domstolsverket)

Zweedse nationale belastingdienst (Riksskatteverket)

Laatste update: 17/11/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.