Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Jak wnieść sprawę do sądu?

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Niekiedy lepiej jest skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Zob. więcej informacji na ten temat.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Terminy na wytoczenie powództwa przed sądem zależą od okoliczności danej sprawy. Bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących terminów na wytoczenie powództwa może udzielić radca prawny lub biuro porad prawnych dla obywateli.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Zob. „Jurysdykcja – Francja”.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Zob. „Jurysdykcja – Francja”.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Zob. „Jurysdykcja – Francja”.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

W niektórych przypadkach należy obowiązkowo skorzystać z usług komornika sądowego, jeżeli postępowanie ma zostać wszczęte za pomocą wezwania do stawienia się przed sądem (assignation) doręczonego stronie przeciwnej przez powoda. Wezwanie to może wydać wyłącznie komornik sądowy. Taka sytuacja ma zastosowanie do postępowań przed sądami wielkiej instancji (tribunaux de grande instance), z wyjątkiem postępowań, w których korzystanie z usług adwokata nie jest obowiązkowe. Należy zauważyć, że w przypadku wniosków o zarządzenie środków służących zabezpieczeniu interesu prawnego (référés) powództwo musi zostać wytoczone za pomocą wezwania do stawienia się przed sądem. W sprawach rozwodowych, w których istnieje przymus adwokacki, powództwo wszczyna się za pomocą pozwu (requête).

Sprawy rozpoznawane przez sędziego do spraw małoletnich (juge des enfants) są wnoszone przez jednego z rodziców, opiekuna lub małoletniego za pomocą zwykłego wniosku (simple requête).

Aby wnieść sprawę do rozpoznania przez sędziego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (juge de l'exécution), należy wystosować wezwanie do stawienia się przed sądem, z wyjątkiem przypadków dotyczących postępowania egzekucyjnego w przedmiocie orzeczeń związanych z wydaleniem.

W sprawach przed sądem instancji (tribunal d'instance) wezwanie do stawienia się przed sądem nie jest obowiązkowe, aby wytoczyć powództwo z tytułu roszczenia o wartości nie większej niż 4000 EUR lub wnieść wniosek o wszczęcie postępowania o wydanie nakazu zapłaty należności umownej lub powstałej z mocy ustawy, o określonej kwocie.

W sprawach przed sądem gospodarczym (tribunal de commerce) postępowanie o wydanie nakazu zapłaty, które można wszcząć wyłącznie za pomocą zwykłego wniosku, dotyczy długów wynikających z weksla (une traite), weksla trasowanego (une lettre de change), weksla własnego (un billet à ordre) lub umowy cesji wierzytelności (un bordereau de cession). W innych sprawach powództwo wytacza się za pomocą wezwania do stawienia się przed sądem.

W sprawach przed sądem pracy (conseil des prud'hommes) pozew można nadać przesyłką poleconą lub wnieść bezpośrednio do sekretariatu sądu na piśmie bądź zgłosić ustnie do protokołu.

Sprawę do sądu rozjemczego do spraw dzierżawy nieruchomości rolnych (tribunal paritaire des baux ruraux) można wnieść, nadając pozew przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru wysłaną na adres sekretariatu sądu, z wyjątkiem spraw, w których konieczne jest ogłoszenie pozwu w rejestrze nieruchomości lub w których obowiązkowe jest uzyskanie dokumentu od komornika sądowego.

Sprawę do sądu ds. zabezpieczenia społecznego (tribunal des affaires sociales) można wnieść jedynie po skierowaniu jej wcześniej do polubownej komisji odwoławczej (commission de recours amiable). Pozew należy wnieść listownie lub zgłosić ustnie do protokołu w sekretariacie sądu.

Strony mogą również zwrócić się do sądu ze wspólnym wnioskiem (requête conjointe), tj. wnieść do sądu wspólny pozew obejmujący ich roszczenia. Taki pozew należy złożyć w sekretariacie sądu.

Co do zasady w sądach wielkiej instancji istnieje przymus adwokacki, z wyjątkiem spraw dotyczących wynajmu powierzchni komercyjnej, zastosowania środków służących zabezpieczeniu interesu prawnego bądź utraty, pozbawienia lub zrzeczenia się władzy rodzicielskiej. Przymus adwokacki nie istnieje w sprawach przed sędzią do spraw rodzinnych (juge aux affaires familiales), które dotyczą przekazania władzy rodzicielskiej, postępowań po udzieleniu rozwodu, władzy rodzicielskiej lub ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych dla małżonka i dzieci.

Przymus adwokacki nie istnieje w sprawach przed sądem gospodarczym, sądem instancji, sędzią prowadzącym postępowanie egzekucyjne, sędzią do spraw małoletnich, sądem ds. zabezpieczenia społecznego, sądem pracy lub sądem rozjemczym do spraw dzierżawy nieruchomości rolnych.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Wszystkie wnioski o informacje należy składać w recepcji danego sądu. Ponadto w większości sądów, centrów informacji o prawie i wymiarze sprawiedliwości (maisons de justice et du droit) oraz urzędów miasta (mairies) można skorzystać z nieodpłatnych konsultacji prawnych.

Aby wytoczyć powództwo, należy wnieść pozew/wniosek do sekretariatu sądu.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Jedynym dopuszczalnym językiem jest język francuski. W trakcie rozprawy strona może korzystać z usług tłumacza ustnego, ale sędzia nie ma obowiązku korzystać z takich usług, jeżeli zna język, którym posługuje się strona.

Co do zasady pozwy sporządza się na piśmie. W sprawach przed sądem pracy i w przypadku ustnego zgłoszenia do protokołu w sekretariacie sądu instancji pozwy mogą być jednak składane ustnie lub rejestrowane przez sekretariat sądu.

Pozew do sądu pracy można wnieść również poprzez dobrowolne stawienie się stron w biurze rozjemczym (bureau de conciliation).

Zgodnie z obecnym stanem prawnym nie można skierować sprawy do sądu cywilnego faksem ani pocztą elektroniczną.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

Jedynym przypadkiem, w którym istnieje formularz pozwu, jest przypadek, gdy pozew jest zgłaszany ustnie do protokołu w sekretariacie sądu instancji. W pozostałych przypadkach pozew musi zawierać informacje na temat powoda i pozwanego oraz należy do niego dołączyć wszystkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy, które – w zależności od okoliczności – należy złożyć do sekretariatu sądu w momencie wnoszenia pozwu lub przedłożyć sędziemu podczas rozprawy.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Co do zasady nie istnieją żadne opłaty, które trzeba uiszczać na rzecz państwa z tytułu wytoczenia powództwa, z wyjątkiem pozwów kierowanych do sądów gospodarczych, w przypadku których istnieją ustalone opłaty sądowe.

Od czasu przyjęcia dekretu 2011-1202 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie opłat na rzecz funduszu wynagrodzeń dla pełnomocników reprezentujących strony przed sądami (avoués) oraz składek na poczet pomocy prawnej, w momencie wniesienia pozwu należy jednak uiścić opłatę w wysokości 35 EUR; można ją opłacić kartą w sekretariacie sądu.

W postępowaniu odwoławczym do tej kwoty należy dodać kwotę 150 EUR, którą muszą zapłacić obie strony i która jest przeznaczona na fundusz wynagrodzeń dla pełnomocników reprezentujących strony przed sądami (avoués), których zawód został połączony z zawodem adwokata (avocat) w dniu 1 stycznia 2012 r. Od tamtej pory korzystanie z ich usług nie jest obowiązkowe.

Koszty oznaczają wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania. Obejmują one zwrot kosztów poniesionych przez świadków, wynagrodzenie dla biegłych i komornika sądowego oraz pokrycie wydatków ponoszonych przez adwokatów, z wyjątkiem ich honorariów. Niektóre koszty należy pokryć na początku postępowania lub w jego trakcie. Na koniec postępowania sąd zwykle obciąża kosztami stronę przegrywającą, chyba że strona ta korzysta z pomocy prawnej.

Honoraria adwokackie podlegają umowie o honorarium zawartej z klientem. Adwokaci mogą wymagać zaliczki, która jest wpłacana na konto z góry lub w trakcie wykonywania czynności adwokackich.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Tak, jeżeli środki finansowe osoby wnioskującej o pomoc prawną nie przekraczają pułapu kwalifikowalności, który jest ustalany co roku (w 2012 r. wynosił on 929 EUR w odniesieniu do pełnej pomocy prawnej i 1393 EUR w odniesieniu do częściowej pomocy prawnej). Progi mogą zostać zmienione w zależności od sytuacji rodzinnej powoda (zob. „Pomoc prawna – Francja”).

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Powództwo wytacza się:

  • w przypadku postępowania, w którym wezwanie do stawienia się przed sądem jest obowiązkowe – przez złożenie odpisu wezwania do sekretariatu sądu;
  • w przypadku innych postępowań – poprzez złożenie lub zarejestrowanie pozwu w sekretariacie sądu.

Powód nie otrzymuje potwierdzenia, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Sekretariat sądu może udzielić informacji na temat przebiegu postępowania i ustalonej daty rozprawy.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.