Jak wnieść sprawę do sądu?

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Niekiedy lepiej jest skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Zob. więcej informacji na ten temat.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Terminy na wytoczenie powództwa przed sądem zależą od okoliczności danej sprawy. Szczegółowych wyjaśnień dotyczących terminów na wytoczenie powództwa może udzielić radca prawny lub biuro porad prawnych dla obywateli.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Zob. temat „Sąd którego kraju jest właściwy w danej sprawie? – Francja”.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Zob. temat „Sąd którego kraju jest właściwy w danej sprawie? – Francja”.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Zob. temat „Sąd którego kraju jest właściwy w danej sprawie? – Francja”.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

  • Niekiedy istnieje obowiązek korzystania z usług adwokata od początku postępowania.

Co do zasady w sądzie powszechnym (tribunal judiciaire) obowiązuje przymus adwokacki. Przewidziano jednak wyjątki, na przykład w sprawach dotyczących wynajmu powierzchni komercyjnej lub w sprawach należących do właściwości sądu rozpatrującego spory dotyczące ochrony.

Przymus adwokacki nie istnieje w sprawach przed sądem ds. rodzinnych, które dotyczą przekazania władzy rodzicielskiej, postępowań po udzieleniu rozwodu, władzy rodzicielskiej lub ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych dla małżonka i dzieci.

Przymus adwokacki nie istnieje w sprawach przed sądem gospodarczym, sądem prowadzącym postępowanie egzekucyjne, sądem ds. małoletnich, sądem ds. zabezpieczenia społecznego, sądem pracy i sądem rozjemczym do spraw dzierżawy nieruchomości rolnych.

  • W prawie francuskim przewidziano dwa sposoby wszczęcia postępowania:

Jeżeli postępowanie wszczyna się w drodze wezwania do stawienia się przed sądem (assignation), takie wezwanie może być doręczone wyłącznie przez komornika sądowego. Jeżeli natomiast postępowanie wszczyna się w drodze jednostronnego pozwu (requête unilatérale) lub na wspólny wniosek (requête conjointe), nie jest konieczne korzystanie z usług komornika sądowego.

W przypadku środków służących zabezpieczeniu interesu prawnego (référés) postępowanie wszczyna się wyłącznie w drodze wezwania.

W sprawach rozwodowych postępowanie wszczyna się w drodze wezwania albo na wspólny wniosek małżonków.

Sprawy rozpoznawane przez sąd ds. małoletnich są wnoszone przez jednego z rodziców, opiekuna lub małoletniego w drodze zwykłego wniosku (simple requête).

W sprawach rozpoznawanych przez sąd egzekucyjny obowiązuje wezwanie do stawienia się przed sądem, z wyjątkiem przypadków dotyczących postępowania egzekucyjnego w przedmiocie orzeczeń związanych z wydaleniem.

W sprawach przed sądem gospodarczym postępowanie o wydanie nakazu zapłaty, które można wszcząć wyłącznie w drodze zwykłego wniosku, dotyczy długów wynikających z weksla (traite), weksla trasowanego (lettre de change), weksla własnego (billet à ordre) lub umowy cesji wierzytelności (bordereau de cession). W innych sprawach powództwo wytacza się w drodze wezwania do stawienia się przed sądem.

W sprawach przed sądem pracy (conseil des prud'hommes) składa się pozew, który można nadać przesyłką poleconą lub nie.

Sprawę do sądu rozjemczego do spraw dzierżawy nieruchomości rolnych (tribunal paritaire des baux ruraux) wnosi się w drodze pozwu albo w drodze aktu komornika sądowego (acte d’huissier). Strony mogą również zwrócić się do sądu ze wspólnym wnioskiem obejmującym ich roszczenia. Wniosek taki należy złożyć w sekretariacie sądu.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Wszystkie wnioski o informacje należy składać w recepcji danego sądu. Ponadto w większości sądów, centrów informacji o prawie i wymiarze sprawiedliwości (maisons de justice et du droit) oraz urzędów miasta można skorzystać z nieodpłatnych konsultacji prawnych.

Aby wytoczyć powództwo, należy zwrócić się do sekretariatu sądu.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Jedynym dopuszczalnym językiem jest język francuski. W trakcie rozprawy strona może korzystać z usług tłumacza ustnego, ale sędzia nie ma obowiązku korzystać z takich usług, jeżeli zna język, którym posługuje się strona.

Pozwy sporządza się na piśmie.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym nie można skierować sprawy do sądu cywilnego faksem ani pocztą elektroniczną.

Od początku 2021 r. niektóre pisma można składać online w serwisie dla obywateli będących stronami postępowania sądowego (Portail du justiciable) Z usługi składania pism można skorzystać przy wnoszeniu powództwa adhezyjnego po otrzymaniu od sądu zawiadomienia dla ofiar, przy składaniu wniosku do sądu opiekuńczego dotyczącego zarządzania środkami ochrony osób dorosłych oraz przy składaniu wniosku do sądu rodzinnego w sprawie udziału w postępowaniu bez reprezentacji przez adwokata.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

Przy wytaczaniu powództwa w drodze pozwu należy korzystać ze standardowych formularzy CERFA. Składana dokumentacja musi zawierać informacje na temat powoda i pozwanego oraz wszystkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy, które – w zależności od okoliczności – należy złożyć do sekretariatu sądu w chwili wnoszenia pozwu lub przedłożyć sędziemu podczas rozprawy.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w pierwszej instancji jest nieodpłatny. Co do zasady nie istnieją żadne opłaty, które trzeba uiszczać na rzecz państwa z tytułu wytoczenia powództwa, z wyjątkiem pozwów kierowanych do sądów gospodarczych, w przypadku których istnieją ustalone opłaty sądowe.

Koszty oznaczają wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania. Obejmują one zwrot kosztów poniesionych przez świadków, wynagrodzenie dla biegłych i komornika sądowego oraz pokrycie wydatków ponoszonych przez adwokatów, z wyjątkiem ich honorariów. Niektóre koszty należy pokryć na początku postępowania lub w jego trakcie. Na koniec postępowania sąd zwykle obciąża kosztami stronę przegrywającą, chyba że strona ta korzysta z pomocy prawnej.

Honoraria adwokackie podlegają umowie o honorarium zawartej z klientem. Adwokat może wymagać zaliczki, która jest wpłacana na konto z góry lub w trakcie wykonywania czynności adwokackich.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Jeżeli środki finansowe osoby wnioskującej o pomoc prawną nie przekraczają pułapu kwalifikowalności, który jest ustalany co roku, osoba ta może skorzystać z pomocy prawnej (w 2020 r. wynosił on 1 043 euro dla pełnej pomocy prawnej i 1 564 euro dla częściowej pomocy prawnej). Progi te mogą zostać zmienione w zależności od sytuacji rodzinnej powoda (zob. „Pomoc prawna – Francja”).

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Powództwo wytacza się:

  • przez złożenie odpisu wezwania do sekretariatu sądu;
  • przez złożenie lub zarejestrowanie pozwu w sekretariacie sądu.

Powód nie otrzymuje żadnego potwierdzenia, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Sekretariat sądu może udzielić informacji na temat przebiegu postępowania i ustalonej daty rozprawy.

Powiązane strony

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.