Jak wnieść sprawę do sądu?

Irlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Skierowanie sprawy do sądu to często rozwiązanie ostateczne w sytuacji, gdy próby rozstrzygnięcia sporu w inny sposób zakończyły się niepowodzeniem. Rozwiązaniem alternatywnym wobec drogi sądowej jest skorzystanie z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. (Zob. sekcja „Alternatywne metody rozwiązywania sporów”).

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Terminy do wytoczenia powództwa zależą od rodzaju danej sprawy. Bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie udziela doradca prawny lub biuro informacji obywatelskiej w ramach informowania na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Zob. sekcję „Właściwość sądów”.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Jeżeli chodzi o sądy niższej instancji (tj. sądy okręgowe (Circuit Courts) i rejonowe (District Courts)), pozew należy wnieść do sądu miejsca zwykłego pobytu pozwanego lub jednego z pozwanych lub miejsca, w którym pozwany lub jeden z pozwanych prowadzi działalność zawodową lub gospodarczą. W odniesieniu do większości sporów wynikających z zobowiązań umownych sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego rejonie lub okręgu doszło do domniemanego zawarcia umowy; w sprawach wynikających z czynów niedozwolonych sądem właściwym jest sąd miejsca domniemanego popełnienia czynu niedozwolonego; w postępowaniach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda; natomiast w sprawach wynikających ze stosunku najmu/dzierżawy lub prawa własności nieruchomości sądem właściwym jest sąd miejsca położenia tej nieruchomości.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat właściwości sądów, zob. sekcję „Właściwość sądów”.

Na stronie internetowej Służby Sądowniczej Irlandii znajdują się informacje na temat struktury sądów. Opublikowano na niej również skierowaną do ogółu społeczeństwa broszurę Jak działają sądy. Bardziej szczegółowych informacji o systemie sądownictwa udziela Rada Informacji Obywatelskiej.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Który sąd będzie właściwy do rozpoznania danej sprawy, zależy od charakteru roszczenia (umowne, deliktowe itp.) oraz wartości przedmiotu sporu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zob. sekcję „Właściwość sądów”.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

Skorzystanie z usług zastępcy procesowego (intermediary) nie zawsze jest konieczne – decyzję w tym zakresie podejmuje strona z uwzględnieniem stopnia złożoności danej sprawy. Jeżeli strona zdecyduje się skorzystać z usług zastępcy procesowego, powinna zwrócić się do solicytora (prawnika uprawnionego do reprezentowania klientów przed sądami niższych instancji w Irlandii). Podmiotem odpowiedzialnym za akredytację osób wykonujących zawód solicytora i za sprawowanie nadzoru nad tymi osobami jest Towarzystwo Prawnicze (Law Society).

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Pozew należy wnieść do właściwego biura Służby Sądowniczej, w zależności od wartości przedmiotu sporu (aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat właściwości sądów, zob. sekcję „Właściwość sądów”). Biura Służby Sądowniczej zlokalizowane są na terytorium całej Irlandii – szczegółowe dane adresowe i informacje o godzinach ich otwarcia można uzyskać na stronie internetowej Służby Sądowniczej.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

W Irlandii pozew można wnieść w języku angielskim lub irlandzkim. Pozew należy złożyć na specjalnym formularzu właściwym dla sądu, przed który strona zamierza wytoczyć powództwo. Pozwu nie można przesłać faksem ani pocztą elektroniczną – należy go wnieść osobiście do odpowiedniego biura Służby Sądowniczej. Treści pozwu nie można zgłosić ustnie do protokołu.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

Istnieją specjalne formularze, na których wnosi się pozwy – wiele z nich można pobrać na stronie internetowej Służby Sądowniczej, natomiast pozostałe załączone są do regulaminu sądów. W formularzach tych wskazano, jakie elementy musi zawierać pozew. Urzędnicy Służby Sądowniczej mogą udzielać pewnych ogólnych wskazówek, będą to jednak wyłącznie informacje o postępowaniu, ponieważ urzędnicy ci nie mogą udzielać porad co do dochodzonego roszczenia, ani podpowiadać, jak należy wypełnić formularz pozwu.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Składając pozew lub wniosek w sądzie, należy uiścić opłatę sądową. Dotyczy to większości rodzajów pism inicjujących postępowanie. Opłatę pobiera się w momencie wniesienia pisma do odpowiedniego biura Służby Sądowniczej. Szczegółowe informacje na temat wysokości poszczególnych opłat można uzyskać na stronie internetowej Służby Sądowniczej. Jeżeli strona zdecydowała się skorzystać z usług solicytora, wynagrodzenie za te usługi zostanie wypłacone zgodnie z odrębnymi regulacjami, ponieważ nie wchodzi to w zakres kompetencji Służby Sądowniczej. Solicytor, który został zaangażowany przez stronę w postępowaniu, poinformuje ją o wysokości swojego wynagrodzenia oraz terminie, w którym należy je uiścić.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Zob. sekcję „Pomoc prawna”.

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Pozew uznaje się oficjalnie za wniesiony w chwili jego przyjęcia przez biuro Służby Sądowniczej. W zależności od sądu, przed który strona zdecydowała się wytoczyć powództwo, może to nastąpić dopiero po doręczeniu pozwu stronie przeciwnej. W postępowaniu przed Trybunałem ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Court) doręczenie pozwu stronie przeciwnej należy do sekretarza sądowego (court registrar). W postępowaniu przed innymi sądami pozew doręcza sam powód lub wyznaczony przez niego zastępca procesowy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze Służby Sądowniczej, do którego wnosi się pozew. Urzędnicy Służby Sądowniczej poinformują powoda o tym, czy spełnił wszystkie wymogi formalne niezbędne do skutecznego wniesienia pozwu, ale o dopuszczalności powództwa decyduje sąd.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Terminy są określone w regulaminach poszczególnych sądów – informacje na ten temat można uzyskać w biurze Służby Sądowniczej, do którego wnosi się pozew.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.