Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Jak wnieść sprawę do sądu?

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, która niekiedy może przynieść większe korzyści niż skierowanie sprawy do sądu.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Terminy przedawnienia są zróżnicowane w zależności do rodzaju sprawy.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Zob. zakładka „Jurysdykcja – Luksemburg”.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Zob. zakładka „Jurysdykcja – Luksemburg”.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Zob. zakładka „Jurysdykcja – Luksemburg”.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

To zależy od wartości przedmiotu sporu i od rodzaju sprawy.

Poza pewnymi wyjątkami wynikającymi z ustawy kwestia ta zasadniczo przedstawia się następująco:

  • Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 10 000 euro, sprawę rozpoznaje sędzia pokoju (juge de paix). W postępowaniu przed sędzią pokoju strona może brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli strona nie jest reprezentowana przez adwokata, wymagane jest przedstawienie przez umocowanego pełnomocnictwa na piśmie (pouvoir spécial).
  • Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 10 000 euro, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy (tribunal d'arrondissement). Udział w postępowaniu przed tym sądem wymaga reprezentowania przez adwokata (avocat à la cour), wyjątkiem są postępowania o wydanie środka tymczasowego (action en référé) oraz postępowania w sprawach gospodarczych, w których strona może brać udział osobiście lub skorzystać z pomocnika lub pełnomocnika. Udział w postępowaniu przed sądem apelacyjnym (Cour d’appel), który jest częścią Sądu Najwyższego (Cour supérieure de justice), wymaga reprezentowania przez adwokata.
  • W niektórych sprawach, nawet gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 10 000 euro, postępowanie toczy się przed sędzią pokoju; chodzi o sprawy sporne ze stosunku najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sprawy o świadczenia alimentacyjne (pensions alimentaires), chyba że taką sprawę rozpoznaje się w ramach postępowania rozwodowego albo postępowania o ustanowienie separacji. Co do zasady zainicjowanie postępowania przed sędzią pokoju wymaga wezwania do sporu (citation), które stronie przeciwnej doręcza komornik (huissier de justice). Dokumenty inicjujące takie postępowanie wymagają spełnienia określonych warunków formalnych służących realizacji prawa pozwanego do obrony. W niektórych sprawach strony mogą zainicjować postępowanie bez pośrednictwa komornika, zwracając się z pisemnym wnioskiem (requête) bezpośrednio do sędziego pokoju (mowa tu o postępowaniu uproszczonym, tańszym niż postępowanie przed sądem okręgowym). W każdym z tych dwóch rodzajów postępowania strona może brać udział osobiście lub być reprezentowana przez adwokata albo inną osobę przez nią umocowaną.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga odwołania się do uwag przedstawionych w poprzednim punkcie.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 10 000 euro, można zwrócić się na piśmie (requête) albo bezpośrednio do właściwego miejscowo sędziego pokoju, albo wystąpić z wezwaniem strony przeciwnej do sporu (citation), które doręczy jej komornik. W praktyce wezwanie do sporu wnosi się do dyrektora służby sądowej (greffier en chef).

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 10 000 euro, co do zasady strona ma obowiązek zaangażować adwokata, który w jej imieniu za pośrednictwem komornika zwróci się do strony przeciwnej o wdanie się w spór. Adwokat wnosi do właściwego miejscowo sądu okręgowego albo do Sądu Najwyższego dokumenty w celu zainicjowania sprawy.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Można to uczynić w języku francuskim, niemieckim lub luksemburskim. W niektórych sprawach zastosowanie znajdują w tym zakresie regulacje szczególne.

Postępowanie wszczyna się na podstawie wezwania do sporu lub pozwu. Nie dotyczy to niektórych kategorii spraw, w których postępowanie inicjuje się na podstawie samego pisemnego wniosku. W postępowaniu przed sędzią pokoju, poza nielicznymi wyjątkami dotyczącymi pewnych spraw szczególnych, w zakresie inicjowania postępowania obowiązuje zasada pisemności. Dlatego też niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

W niektórych szczególnych kategoriach spraw (np. postępowanie nakazowe dotyczące wymagalnej wierzytelności pieniężnej lub niezapłaconej faktury) można posługiwać się formularzami. Co do zasady wezwania do udziału w postępowaniu przed sędzią pokoju, pozwy i wnioski inicjujące postępowanie przed sądem okręgowym oraz środki zaskarżenia adresowane do sądów wyższej instancji wymagają, pod rygorem nieważności, zawarcia w nich określonych elementów i spełnienia wymogów formalnych. Nie przewidziano gotowych formularzy do celów tych postępowań.

Formularze wniosków są natomiast dostępne na potrzeby postępowań prowadzonych na podstawie prawa wspólnotowego. Przykładowo dotyczy to wniosków o wydanie europejskiego nakazu zapłaty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 oraz wniosków w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2007.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Co do zasady koszty sądowe pokrywa się na zakończenie postępowania. Jeżeli sąd stwierdzi, że obciążenie wyłącznie strony wygrywającej sprawę kosztami i wydatkami w związku z postępowaniem byłoby niesłuszne, może nałożyć na stronę przegrywającą obowiązek zwrotu stronie wygrywającej części tych kosztów (indemnité de procédure), Sąd może również nałożyć na uczestnika bądź kilku uczestników postępowania obowiązek wpłaty kaucji (np. na poczet kosztów opinii biegłego).

Honorarium adwokata ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. Zazwyczaj adwokat otrzymuje od klienta zaliczkę na poczet tego honorarium.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Zob. zakładka „Pomoc prawna – Luksemburg”.

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

  • W tych przypadkach, w których prawo zezwala stronie na występowanie w postępowaniu bez pełnomocnika, sąd informuje ją o dalszych krokach po wszczęciu postępowania.
  • Jeżeli postępowanie w imieniu swojego klienta inicjuje bądź ma obowiązek zainicjować adwokat, sąd informuje adwokata, jako pełnomocnika strony, o dalszych krokach po wszczęciu postępowania. Adwokat może informować swojego klienta o planowanych czynnościach postępowania, o ile terminy ich przeprowadzenia są mu znane lub dają się przewidzieć.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Zob. odpowiedź na pytanie poprzednie.

W postępowaniu pisemnym termin do stawiennictwa przed sądem jest co do zasady określony przepisami prawa; poza tym sąd może również wyznaczyć stronie lub osobie trzeciej termin w celu jej wysłuchania. Terminy określone przepisami prawa są zróżnicowane w zależności od tego, który sąd prowadzi postępowanie, oraz od tego, czy pozwany zamieszkuje w Luksemburgu. W postępowaniu ustnym co do zasady powód ma obowiązek poinformować pozwanego o dacie stawiennictwa przed sądem.

Powiązane strony

http://www.legilux.lu/

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.