Jak wnieść sprawę do sądu?

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Tak, aby wszcząć postępowanie na Malcie, należy zwrócić się do sądu. Adwokat (avukat) lub reprezentant prawny (prokuratur legali) wnosi pozew do sądu i uiszcza stosowną opłatę. Jeżeli strona wytaczająca powództwo ma zamiar wnieść sprawę do wyższej izby sądu, jest zobowiązana złożyć przysięgę.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Nie, sprawę można wnieść do sądu w dowolnym momencie. Pozwany ma jednak prawo podnieść zarzut przedawnienia na dowolnym etapie postępowania przed sądem.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Osoba wnosząca sprawę do sądu musi być fizycznie obecna na sali sądowej podczas rozpraw. W przypadku jej nieobecności adwokat lub reprezentant prawny występuje jako jej pełnomocnik. Jeżeli strona przebywa poza granicami Malty, wyznacza się kuratora procesowego w celu kontynuowania postępowania sądowego pod nieobecność strony.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Mimo że Malta posiada tylko jeden budynek sądu, mieści się w nim kilka różnych sądów rozpoznających różne sprawy w zależności od przedmiotu sporu, wartości przedmiotu sporu i miejsca zamieszkania powoda. Poszczególne rodzaje sądów na Malcie przedstawiono poniżej:

a) Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] – rozpoznaje wszelkie sprawy rodzinne, takie jak sprawy o separację, rozwód, alimenty oraz ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

b) Sąd Pokoju (Wydział Rodzinny dla Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – podobnie jak w lit. a) powyżej, z tą jednak różnicą, że do tego sądu wnosi się sprawy przeciwko osobom zamieszkałym na wyspie Gozo lub osobom, które mają miejsce zwykłego pobytu na tej wyspie;

c) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (sprawy o charakterze konstytucyjnym) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)];

d) Sąd Pokoju (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – rozpoznaje i rozstrzyga sprawy wyłącznie o charakterze cywilnym dotyczące wszelkich roszczeń, których wartość nie przekracza kwoty 15 000 euro, przeciwko osobom, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na wyspie Malta, oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przepisami prawa maltańskiego;

e) Sąd Pokoju (Niższa Izba dla Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – podobnie jak w lit. d) powyżej, z tą jednak różnicą, że do tego sądu zwracają się osoby, które chcą wnieść sprawę przeciwko osobie, która ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na wyspie Gozo. Sąd ten posiada także uprawnienia nadane Wydziałowi Nieprocesowemu Sądu Cywilnego;

f) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] – rozpoznaje i rozstrzyga sprawy wyłącznie o charakterze cywilnym dotyczące wszelkich roszczeń, których wartość nie przekracza kwoty 15 000 euro, jak również wszelkie sprawy (niezależnie od wartości przedmiotu sporu), których przedmiotem są roszczenia dotyczące nieruchomości lub służebności, obciążeń lub praw związanych z nieruchomościami, w tym wszelkie roszczenia dotyczące eksmisji lub wykwaterowania z nieruchomości, zarówno miejskiej, jak i wiejskiej, wynajmowanej lub zajmowanej przez osoby posiadające miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w okręgu tego sądu;

g) Sąd Pokoju (Wyższa Izba dla Gozo, Wydział Ogólny) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] – podobnie jak w lit. f), z tą jednak różnicą, że do tego sądu zwracają się osoby, które chcą wnieść sprawę przeciwko osobie, która ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na wyspie Gozo;

h) Pierwsza Izba Sądu Cywilnego, Wydział Nieprocesowy [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] – sąd ten rozpoznaje sprawy nieprocesowe, takie jak otwarcie testamentów tajemnych (testment sigriet), kuratela i przysposobienie. Ponadto sąd ten zezwala lub udziela zgody na zawieranie umów. Sąd ten zezwala także na zawarcie w umowie postanowień, których prawo nie dopuszcza, chyba że udzielono wcześniejszego zezwolenia lub wcześniejszej zgody.

Oprócz wymienionych powyżej sądów istnieją także liczne trybunały: Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (który rozpoznaje i rozstrzyga wszelkie sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych, których wartość nie przekracza kwoty 5000 euro), Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) i Sąd Pracy (Tribunal Industrijali). Na Malcie istnieje także Centrum Arbitrażowe (Ċentru tal-Arbitraġġ) świadczące usługi związane z arbitrażem. Zgodnie z prawem maltańskim w określonych okolicznościach strony mają obowiązek skorzystać z arbitrażu (obowiązkowy arbitraż). Spory dotyczące współwłasności i ruchu pojazdów silnikowych podlegają obowiązkowemu arbitrażowi.

Wszystkie opisane sądy są sądami pierwszej instancji oraz sądami powszechnymi. Od orzeczeń tych sądów można się zatem odwoływać do Sądu Apelacyjnego (Qorti tal-Appell). Środki zaskarżenia od orzeczeń Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, Centrum Arbitrażowego lub Sądów Pokoju należy wnosić do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego (w składzie jednego sędziego). Środki zaskarżenia od orzeczeń Pierwszej Izby Sądu Cywilnego należy wnosić do Wyższej Izby Sądu Apelacyjnego (w składzie trzech sędziów). Środki zaskarżenia od orzeczeń Pierwszej Izby Sądu Cywilnego (Sąd Konstytucyjny) należy wnosić do Trybunału Konstytucyjnego (Qorti Kostituzzjonali), zaś środki zaskarżenia od orzeczeń Niższej Izby i Wyższej Izby Sądu Pokoju (dla Gozo) należy zawsze wnosić do Sądu Apelacyjnego na Malcie.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Zob. odpowiedź na pytanie 4.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

Zastępstwo procesowe zapewniane przez adwokata lub reprezentanta prawnego jest konieczne do wytoczenia powództwa przed niższe izby sądów. W przypadku powództwa wytaczanego przed wyższe izby sądów wymagane jest zastępstwo procesowe zapewnione zarówno przez adwokata, jak i reprezentanta prawnego.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Do sekretariatu sądu.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Pozew należy sporządzić w języku maltańskim. Ma on formę pisemną, przy czym adwokat lub reprezentant prawny są zobowiązani wnieść go osobiście.

Można także złożyć wniosek o prowadzenie postępowania w języku angielskim, jeżeli jedna ze stron jest cudzoziemcem.

Na Malcie nie przewidziano możliwości wniesienia pozwu za pomocą poczty elektronicznej ani faksu.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

Aby wnieść sprawę do Centrum Arbitrażowego lub Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, należy wypełnić określone formularze. Wypełnienie formularza nie jest jednak wymagane w przypadku wnoszenia sprawy do Sądów Pokoju lub Pierwszej Izby Sądu Cywilnego. Jeżeli powództwo wytacza się przed Pierwszą Izbę Sądu Cywilnego, pozew musi zawierać:

a) oświadczenie, w którym należy w jasny i wyraźny sposób przedstawić przedmiot sprawy w oddzielnych ponumerowanych punktach w celu podkreślenia roszczenia, a także wskazania okoliczności faktycznych znanych osobiście powodowi;

b) uzasadnienie roszczenia;

c) żądanie lub żądania pozwu, które należy ponumerować oraz

d) w każdym pozwie sporządzonym pod przysięgą tuż pod nagłówkiem z oznaczeniem sądu należy umieścić następującą adnotację wydrukowaną w sposób wyraźny i czytelny:

„Pozwany, który otrzymał niniejszy pozew sporządzony pod przysięgą, ma prawo udzielić na niego odpowiedzi sporządzonej pod przysięgą w terminie dwudziestu (20) dni od daty doręczenia niniejszego pozwu, którą jest dzień jego otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym terminie zgodnie z prawem pozwany nie udzieli pisemnej odpowiedzi sporządzonej pod przysięgą, sąd przystąpi do rozpoznania sprawy zgodnie z prawem.

Dlatego też w interesie pozwanego, który otrzymał niniejszy pozew sporządzony pod przysięgą, jest niezwłoczne zasięgnięcie porady adwokata, aby mieć możliwość złożenia oświadczeń na rozprawie sądowej”;

e) ewentualne niezbędne dokumenty na poparcie roszczenia należy przedstawić wraz z pozwem sporządzonym pod przysięgą;

f) pozew sporządzony pod przysięgą należy potwierdzić pod przysięgą złożoną przed sekretarzem lub reprezentantem prawnym pełniącym funkcję urzędnika upoważnionego do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą (Commissioner for Oaths, Kummissarju tal-Ġuramenti) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie urzędników upoważnionych do przyjmowania oświadczeń pod przysięgą (rozdział 79);

g) powód wraz z oświadczeniem podaje także imiona i nazwiska świadków, których zamierza powołać, wskazując w odniesieniu do każdego z nich okoliczności faktyczne, jakie zamierza ustalić, i dowody, jakie zamierza przeprowadzić na podstawie ich zeznań;

h) pozew doręcza się pozwanemu.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Tak, w chwili wniesienia pozwu należy uiścić odpowiednią opłatę. Wysokość opłaty jest różna w zależności od rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Tak, osoba, która nie dysponuje wystarczającymi środkami, może zwrócić się o pomoc prawną. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej składa się w formie pisma do Pierwszej Izby Sądu Cywilnego. Wnioski można także zgłaszać w formie ustnej u adwokata udzielającego pomocy prawnej. Warunkiem przyznania pomocy prawnej jest spełnienie określonych kryteriów, mianowicie powód jest zobowiązany oświadczyć pod przysięgą przed sekretarzem, a w przypadku zgłoszenia wniosku w formie ustnej – przed adwokatem udzielającym pomocy prawnej, że:

a) uważa, iż ma uzasadnione powody, aby wszcząć postępowanie lub wdać się w spór, kontynuować postępowanie lub występować jako strona postępowania;

b) z wyłączeniem przedmiotu postępowania nie posiada żadnego majątku jakiegokolwiek rodzaju, którego wartość netto sięga 6988,12 euro, nie uwzględniając wyposażenia gospodarstwa domowego codziennego użytku, które uważa się za racjonalnie niezbędne dla powoda i jego rodziny, a także że jego dochód roczny nie przekracza ustawowego wynagrodzenia minimalnego ustanowionego dla osób w wieku osiemnastu lat i powyżej.

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Po wniesieniu pozwu przez powoda sąd wyznacza termin rozprawy. Sąd zawiadamia powoda i pozwanego o dacie pierwszej rozprawy (zawiadomienie o terminie rozprawy). Można również sprawdzić, czy sąd wyznaczył termin rozprawy, na stronie internetowej sądów. Strony nie otrzymują żadnego potwierdzenia, że sprawę wniesiono prawidłowo; należy jednak zaznaczyć, że sekretarz sądowy nie przyjmie żadnego pozwu sporządzonego pod przysięgą, który nie zawiera elementów wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 9.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

Powód otrzymuje zawiadomienie o terminie rozprawy. Podczas rozprawy ustala się datę kolejnej rozprawy. Niektóre informacje na temat sprawy można uzyskać na stronie internetowej sądów.

Ostatnia aktualizacja: 05/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.