Jak wnieść sprawę do sądu?

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy muszę skierować sprawę do sądu czy istnieje alternatywne rozwiązanie?

Niekiedy lepiej jest skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) pozwalają na rozstrzyganie sporów bez udziału sądu lub przynajmniej bez konieczności wydawania przez sąd orzeczenia co do istoty sprawy. Najważniejsze rodzaje ADR stosowane w Słowenii obejmują arbitraż, mediację oraz ogólnie rozumiane działania sądu zachęcające do zawarcia ugody sądowej. W ustawie o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) nakłada się na sądy pierwszej i drugiej instancji obowiązek umożliwienia stronom sporu wynikającego ze stosunków handlowych, pracowniczych, rodzinnych i innego rodzaju stosunków na gruncie prawa cywilnego skorzystanie z technik ADR w celu przyjęcia i zastosowania programu ADR. W ramach takiego programu sądy mają obowiązek umożliwić stronom podjęcie mediacji, jak również ewentualne skorzystanie z innych form ADR.

Mediacja oznacza rozstrzygnięcie sporu z pomocą bezstronnej osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do wydania wiążącej decyzji. Strony mogą zgodzić się na zawarcie porozumienia o rozwiązaniu sporu w formie aktu notarialnego podlegającego bezpośredniemu wykonaniu, zawarcie ugody przed sądem lub wydanie orzeczenia arbitrażowego opartego na ugodzie.

Na dowolnym etapie postępowania przed sądem cywilnym strony mogą zawrzeć ugodę dotyczącą przedmiotu sporu (ugoda sądowa). Porozumienie o zawarciu ugody sądowej stanowi tytuł egzekucyjny.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji poświęconej alternatywnym metodom rozwiązywania sporów.

2 Czy istnieje termin, w czasie którego należy wnieść sprawę do sądu?

Terminy na wniesienie powództwa do sądu zależą od charakteru danej sprawy. Dodatkowych informacji na temat kwestii związanych z terminami na wniesienie powództwa i terminami przedawnienia mogą udzielić doradcy prawni lub przedstawiciele służby pomocy prawnej. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji „Terminy procesowe”.

3 Czy powinienem skierować sprawę do sądu w danym państwie członkowskim?

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji poświęconej jurysdykcji.

4 Jeżeli tak, do którego sądu w tym państwie członkowskim należy się zwrócić, biorąc pod uwagę moje miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania drugiej strony lub inne aspekty mojej sprawy?

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji poświęconej jurysdykcji.

5 Do którego sądu w danym państwie członkowskim powinienem się zwrócić, uwzględniając charakter sprawy i wartość przedmiotu sporu?

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji poświęconej jurysdykcji.

6 Czy mogę wytoczyć powództwo osobiście czy też muszę to zrobić przez zastępcę procesowego, na przykład adwokata?

Strony mogą występować przed sądami w Słowenii osobiście, z wyjątkiem postępowań, w których zastosowano nadzwyczajne środki odwoławcze – w takim przypadku mogą one podejmować czynności prawne wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem, chyba że strona lub jej pełnomocnik procesowy złożyli państwowy egzamin adwokacki. Jeżeli strona chce skorzystać z zastępstwa procesowego, w postępowaniu przed sądem rejonowym pełnomocnikiem może być dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast w postępowaniu przed sądem okręgowym, sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym – wyłącznie adwokat lub inna osoba, która złożyła państwowy egzamin adwokacki.

7 Aby wszcząć postępowanie, do kogo powinienem skierować powództwo: do biura podawczego, do kancelarii sądu czy do innego organu administracji?

Pozew można przesłać do sądu właściwego pocztą lub doręczyć go bezpośrednio do biura podawczego. Zob. również odpowiedź na pyt. 8.

8 W jakim języku należy złożyć pozew? Czy można to zrobić ustnie czy też wyłącznie na piśmie? Czy można przesłać pozew faksem lub pocztą elektroniczną?

Językiem urzędowym stosowanym przez sądy w Słowenii jest język słoweński. Niemniej na obszarach zamieszkiwanych przez węgierską lub włoską mniejszość etniczną języki węgierski lub włoski są również używane jako języki urzędowe na równi z językiem słoweńskim. Pozew należy sporządzić w języku słoweńskim i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Oryginalny podpis powoda oznacza jego własnoręczny podpis, jak również podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Wniosek i pozew należy złożyć w formie pisemnej. Wnioskiem pisemnym jest wniosek, który został sporządzony pismem odręcznym lub wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę (wniosek w formie fizycznej) lub wniosek w formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu (wniosek w formie elektronicznej). Wniosek w formie fizycznej należy przesłać pocztą, przekazać za pomocą technologii komunikacyjnej bądź doręczyć odpowiedniemu organowi bezpośrednio lub zlecić jego doręczenie osobie świadczącej profesjonalne usługi w zakresie doręczania wniosków. Pozew można również przesłać faksem.

W przepisach prawa przewidziano również wnioski elektroniczne, tj. wnioski w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wnioski elektroniczne przesyła się do sądowego systemu informacyjnego drogą elektroniczną. System informacyjny automatycznie generuje potwierdzenie otrzymania wniosku i przesyła je wnioskodawcy.

Niezależnie od obowiązujących przepisów (ustawy i rozporządzenia wykonawcze) regulujących wszystkie kwestie związane z postępowaniem cywilnym i handlowym, obecnie drogą elektroniczną można wszcząć wyłącznie postępowania obsługiwane przez portal e-Sodstvo (e-Sprawiedliwość), tj. niektóre rodzaje postępowań egzekucyjnych, składanie wniosków i wydawanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym oraz składanie wniosków o wpis do rejestru nieruchomości.

W tym celu utworzono w Słowenii portal e-Sodstvo, umożliwiający przedkładanie dokumentów pisemnych w formie elektronicznej: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Czy istnieją specjalne formularze służące do wnoszenia pozwu, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy przedstawić sprawę? Czy są jakieś elementy, które należy uwzględnić?

W Słowenii nie trzeba składać pozwów na specjalnych formularzach. Pozew musi jednak zawierać elementy określone w przepisach prawa, przy czym niektóre wymogi dotyczą wszystkich wniosków, a inne tylko pozwu. Pozew musi zatem zawierać: oznaczenie sądu, oznaczenie stron oraz wskazanie ich miejsca stałego lub tymczasowego zamieszkania, oznaczenie pełnomocników procesowych lub przedstawicieli prawnych, żądanie pozwu i treść oświadczenia. Pozew musi również zawierać osobisty numer identyfikacyjny (EMŠO) strony, jeżeli strona ta jest osobą fizyczną zarejestrowaną w centralnym rejestrze ludności, numer identyfikacji podatkowej, jeżeli strona nie jest zarejestrowana w centralnym rejestrze ludności, ale jest zarejestrowana w rejestrze podatników, lub datę urodzenia, jeżeli strona nie jest zarejestrowana w żadnym z wyżej wspomnianych rejestrów (informacje te sąd uzyskuje z urzędu). Jeżeli strona jest osobą prawną, w pozwie należy zawrzeć nazwę lub nazwę handlową, adres siedziby statutowej i miejsca prowadzenia działalności oraz numer rejestracyjny lub numer identyfikacji podatkowej, jeżeli dana osoba prawna jest zarejestrowania w Słowenii. Jeżeli strona jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (osobą samozatrudnioną, prowadzącą działalność zarobkową w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa) lub osobą wykonującą wolny zawód (np. lekarz, notariusz, adwokat, rolnik lub inna osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą i wykonuje wolny zawód), w pozwie należy zawrzeć adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności oraz numer rejestracyjny lub numer identyfikacji podatkowej, jeżeli dana osoba jest zarejestrowania w Słowenii. Pozew musi również zawierać konkretne żądanie główne i żądania poboczne, fakty na poparcie żądania powoda, dowody uzasadniające te fakty oraz podpis powoda. Jeżeli właściwość sądu zależy od wartości przedmiotu sporu, a roszczenie nie ma charakteru pieniężnego, należy również wskazać wartość przedmiot sporu. Wnioski, które muszą zostać doręczone stronie przeciwnej, należy złożyć w sądzie w liczbie egzemplarzy wymaganej na potrzeby sądu i strony przeciwnej oraz w formie umożliwiającej sądowi ich doręczenie. Dotyczy to również załączników.

10 Czy należy uiścić opłaty na rzecz sądu ? Jeżeli tak, to w jakim terminie? Czy muszę uregulować honorarium adwokata już w momencie wnoszenia pozwu?

Opłaty sądowe uiszcza się za wniesienie pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku o orzeczenie rozwodu na zgodny wniosek małżonków, pozwu zawierającego wniosek o wydanie nakazu zapłaty, wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wniosku o zabezpieczenie dowodów przed wszczęciem postępowania cywilnego, wniosku o zawarcie ugody, wniosku zapowiadającego wniesienie odwołania, odwołania, wniosku o dopuszczenie możliwości skorzystania z nadzwyczajnych środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków odwoławczych. Opłaty sądowe należy uiścić najpóźniej w terminie wyznaczonym przez sąd w nakazie zapłaty dotyczącym opłat sądowych.


Jeżeli opłata sądowa nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie i jeżeli nie wystąpiły żadne okoliczności uzasadniające możliwość zwolnienia z takiej opłaty lub jej odroczenia bądź rozłożenia na raty, wniosek lub pozew uznaje się za wycofany.

Kosztami postępowania sądowego obciąża się stronę, która przegrała sprawę. Honorarium pełnomocników będących adwokatami w związku z udziałem w postępowaniu sądowym ustala się na podstawie ustawy o opłatach za czynności adwokackie (Zakon o odvetniški tarifi). Honorarium adwokackie to całość kosztów usług adwokackich i wydatków niezbędnych do wykonywania czynności adwokata powiększona o VAT, jeżeli adwokat jest zarejestrowany do celów VAT w Słowenii. Zgodnie z przepisami adwokat musi wystawić stronie lub stronie umowy fakturę z wyszczególnionymi pozycjami za świadczone usługi prawne lub pokwitowanie potwierdzające otrzymanie zaliczki nie później niż osiem dni po zakończeniu świadczenia usługi lub po wpłacie zaliczki. Świadczenie usługi prawnej uznaje się za zakończone nie później niż zakończenie pełnienia przez adwokata wszelkich obowiązków określonych w umowie lub w decyzji właściwego organu. Przed zakończeniem postępowania adwokat może zażądać od strony uiszczenia odpowiedniej płatności zaliczkowej z tytułu świadczonej usługi i na poczet powiązanych kosztów.

11 Czy można zwrócić się o pomoc prawną?

Strony mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej, który uwzględnia się, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie o bezpłatnej pomocy prawnej (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w sekcji poświęconej pomocy prawnej.

12 Od którego momentu powództwo uznaje się oficjalnie za wytoczone? Czy można otrzymać od organów potwierdzenie, że sprawa została wniesiona do sądu w prawidłowy sposób?

Pozew uznaje się za wniesiony po jego otrzymaniu przez właściwy sąd. Jeżeli pozew wysłano listem poleconym lub telegramem, datę stempla pocztowego uznaje się za datę doręczenia pozwu do sądu, do którego jest on skierowany. Powód nie otrzymuje automatycznie potwierdzenia wniesienia pozwu do sądu. Jeżeli pozew doręczono do skrzynki pocztowej sądu, za datę doręczenia pozwu do sądu, do którego jest on skierowany, uznaje się datę jego doręczenia do tej skrzynki pocztowej.

Ustawa o wnioskach elektronicznych (Zakon za vloge v elektronski obliki) stanowi, że wnioski elektroniczne należy przesyłać do sądowego systemu informacyjnego drogą elektroniczną. W takim przypadku za datę doręczenia wniosku do sądu, do którego jest on skierowany, uznaje się datę zarejestrowania w sądowym systemie informacyjnym. System informacyjny automatycznie generuje potwierdzenie otrzymania wniosku i przesyła je wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że pomimo obowiązujących przepisów wniesienie pozwu w sprawach cywilnych i handlowych drogą elektroniczną jest obecnie niemożliwe, z wyjątkiem postępowania dotyczącego wpisu w rejestrze nieruchomości, postępowania w związku z niewypłacalnością i postępowania egzekucyjnego.

13 Czy można uzyskać dokładne informacje na temat terminów dalszych etapów postępowania (takich jak termin stawiennictwa w sądzie)?

W przypadku wyznaczenia terminów zawitych na podjęcie czynności sąd doręcza stronie ostrzeżenie na piśmie i załącza do niego pouczenie o konsekwencjach, jakie strona poniesie, jeżeli nie zastosuje się do poleceń sądu.

Powiązane strony

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

http://www.uradni-list.si/uradni-list

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.