Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Înainte de a introduce o acțiune în instanță, se recomandă utilizarea unei căi alternative de soluționare a litigiilor.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenele variază de la caz la caz. În ceea ce privește termenele, trebuie să obțineți consiliere juridică.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

A se vedea fișa informativă „Care este instanța competentă?”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

A se vedea fișa informativă „Care este instanța competentă? - Austria”.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea fișa informativă „Care este instanța competentă? - Austria”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În ceea ce privește cauzele în materie civilă și comercială care urmează să fie soluționate prin intermediul instanțelor, cererile depuse la instanțele districtuale („Bezirksgerichte”), care în general au competență pentru sume în litigiu de maximum 15 000 EUR, trebuie să fie semnate de un avocat în cazul în care suma în litigiu depășește 5 000 EUR. Obligația de a recurge la un avocat nu se aplică cauzelor care trebuie să fie depuse la instanțele districtuale, indiferent de suma în litigiu (adică chiar dacă aceasta depășește 15 000 EUR). Aceste cauze includ litigiile dintre soți, parteneri civili și membri ai familiei, litigiile privind granițele terenurilor, litigiile privind interferența cu posesia, litigiile legate de deținerea de proprietăți, litigiile rezultate din contracte încheiate între marinari, transportatori și hotelieri și angajații, pasagerii sau invitații acestora, precum și litigiile din sectorul creșterii animalelor.

Obligația de a recurge la un avocat nu se aplică nici în cazul cererilor formulate în procedurile necontencioase (adică în procedurile declaratorii în materie civilă, care sunt mai flexibile și mai puțin formale decât procedurile contencioase care intră sub incidența Codului de procedură civilă - „Zivilprozessordnung”, ZPO) (în special procedurile necontencioase între soți sau parteneri civili sau cele privind drepturile copilului, drepturile persoanelor majore fără capacitate juridică, chestiunile succesorale, chestiunile legate de Cartea funciară și Cadastru și cele legate de Registrul Comerțului, drepturile necontestate legate de ocuparea unui bun imobil etc.).

În cazul în care reprezentarea juridică în fața instanțelor districtuale nu este obligatorie, orice persoană poate depune o cerere sau o solicitare formulată în scris de inițiere a procedurii în instanță.

În ceea ce privește cauzele în materie civilă și comercială care urmează să fie înaintate instanțelor, cererile depuse la instanțele regionale („Landesgerichte”) trebuie în principiu să fie întotdeauna semnate de un avocat. Instanțele regionale au competență pentru toate cererile care nu intră în sfera de competență a instanțelor districtuale, indiferent de suma în litigiu, cum este cazul litigiilor legate de dreptul de proprietate industrială și de concurența neloială și al acțiunilor în încetare introduse de asociațiile pentru protecția consumatorilor.

Nu este necesar ca un avocat să semneze cererile conform dreptului muncii și al securității sociale (procedură în baza legii privind instanțele în materie socială și de muncă - ASGG) înaintate instanțelor regionale. Acest lucru este valabil în special pentru cererile formulate de angajați împotriva angajatorilor care rezultă din contractul lor de muncă.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Cererile formulate în scris trebuie să fie transmise la adresa de corespondență a instanței. În cazul în care una dintre părți dorește să introducă în persoană acțiunea în instanță, aceasta poate să depună cererea la ghișeul de primire al instanței sau în cutia poștală pusă la dispoziție de instanță.

În cazul în care nu există nicio obligație de a fi reprezentat de un avocat, iar partea nu este reprezentată de un avocat, cererea poate fi, de asemenea, depusă pe cale verbală în orice zi „deschisă” („Amtstag”, de obicei o dată pe săptămână) la instanța districtuală competentă pentru procedură sau la instanța districtuală în a cărei rază de acțiune se află reședința părții în cauză.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Limba oficială în toate instanțele este limba germană. Unele instanțe permit, de asemenea, utilizarea limbii croate vorbite în regiunea Burgenland, a limbii maghiare sau a limbii slovene ca limbi oficiale pentru grupurile lingvistice minoritare.

Cererile sau solicitările legate de inițierea de proceduri trebuie depuse în scris, cu o semnătură manuscrisă. În cazul în care nu există nicio obligație de a fi reprezentat de un avocat, iar partea nu este reprezentată de un avocat, cererile pot fi, de asemenea, depuse pe cale verbală la instanța districtuală care are competență, astfel cum s-a precizat în răspunsul la întrebarea 7 de mai sus. Cererile pot fi depuse online prin intermediul sistemului închis al platformei austriece e-Justiție (ERV), pentru care este necesară înregistrarea (acest lucru este viabil din punct de vedere financiar doar pentru cei care depun un număr mare de cereri la instanțele austriece). Transmiterea prin e-mail nu este admisibilă și o cerere transmisă prin e­mail nu poate fi corectată după termenul-limită. Cererile transmise prin fax nu îndeplinesc nici ele cerințele formale prevăzute de Codul de procedură civilă. Cu toate acestea, dacă o cerere se transmite prin fax, originalul poate fi depus ulterior și se va considera că termenul-limită a fost respectat.

De la începutul anului 2013, este posibil să se transmită cereri și anexe pe cale electronică instanțelor și procurorilor, utilizând funcția cărții de cetățean (Bürgerkarte) (semnătură cu card cu cip sau cu telefonul mobil), utilizând formularele online disponibile pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției din Austria, „Cereri electronice adresate instanțelor și procurorilor” („Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften”).

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Singurele formulare obligatorii disponibile sunt cele pentru solicitările de somații de plată condiționate („Mahnklagen”). Toate cererile de plată de până la 75 000 EUR trebuie prezentate sub forma unei solicitări a unei somații de plată în cadrul acestei proceduri („Mahnverfahren”). Formularele corespunzătoare pot fi obținute de la sediul instanței sau pot fi tipărite de pe site­ul web al Ministerului Federal al Justiției. Formularele corespunzătoare pot fi obținute de la sediul instanței sau pot fi tipărite de pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției.

Există formulare opționale pentru ordine judecătorești de reziliere a unui contract de închiriere sau de leasing comercial pentru unul sau pentru mai multe sedii comerciale.

Ca regulă generală, fiecare cerere poate fi însoțită de documente (elemente de probă) în sprijinul cererii (care trebuie să fie completate în același număr de exemplare ca și cererea însăși, a se vedea întrebarea 12). Orice acord încheiat în scris privind locul de competență sau instanța competentă internă (acorduri privind competența) poate fi anexat la cerere. Același lucru este valabil și pentru acordurile încheiate în scris cu privire la locul de executare a unui contract, în cazul în care solicitantul dorește să se bazeze pe locul respectiv de competență, și pentru alte fapte relevante deosebite privind competența sau unele proceduri speciale (de exemplu, procedura de executare silită a unei cambii).

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Cheltuielile de judecată sunt plătibile atunci când o cerere civilă este depusă la o instanță; acestea au ca scop acoperirea costurilor totale ale procesului în primă instanță. Cheltuielile sunt ajustate, de obicei, în funcție de suma în litigiu. Acestea trebuie plătite în momentul în care se depune cererea, de preferință prin autorizarea deducerii cuantumului respectiv (de exemplu, prin includerea indicației „plata cheltuielilor” drept scop al plății și prin furnizarea unui cod IBAN și, în cazul plăților internaționale, și a unui cod BIC) pe prima pagină a cererii.

Modalitatea de plată a onorariilor avocaților face obiectul unui acord individual; același lucru este valabil și pentru cuantumul onorariilor [cu excepția cazului în care remunerația este convenită în conformitate cu Legea privind onorariile avocaților („Rechtsanwaltstarifgesetz”) sau cu Orientările generale privind onorariile („Allgemeine Honorar-Kriterien”)]. În mod normal, partea adversă poate cere rambursarea cheltuielilor, dar numai după pronunțarea hotărârii și numai dacă partea respectivă a avut câștig de cauză.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Se acordă asistență judiciară persoanelor care nu pot plăti costul procedurilor fără a-și pune în pericol mijloacele de trai. O cerere de asistență judiciară poate fi formulată verbal sau în scris la instanța în cadrul căreia se derulează sau urmează să se deruleze procedura. În cazul în care sediul instanței se află în afara circumscripției instanței districtuale în care această persoană are reședința permanentă sau temporară, cererea poate fi, de asemenea, formulată verbal la instanța districtuală pe a cărei rază de competență este situat locul de reședință.

Dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de fond, asistența judiciară poate fi solicitată înainte de depunerea unei cereri, în scopul depunerii cererii și/sau pe durata întregii proceduri ulterioare.

Informații suplimentare privind asistența judiciară sunt disponibile la rubrica „Service” (Asistență) pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției. Formularele de cerere, care conțin informații și recomandări suplimentare, pot fi, de asemenea, descărcate de pe site-ul web.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O cerere este considerată depusă atunci când este primită de instanța care are competență (cel puțin teoretică). O cerere este considerată depusă în mod corespunzător dacă nu oferă motive pentru respingerea imediată sau pentru corectarea de către instanță (cu alte cuvinte, dacă aceasta îndeplinește condițiile necesare pentru ca o cerere să poată fi tratată conform normelor de procedură). Cererile formulate în scris trebuie depuse într-un număr copii egal cu numărul părților la procedură (o copie pentru fiecare parte opusă și o copie pentru instanță). În cazul în care cererea cuprinde erori de formă și/sau de conținut, instanța va emite probabil instrucțiuni în scopul corectării acesteia. Aceste instrucțiuni vor indica consecințele neefectuării corecțiilor până la data stabilită. Confirmarea de primire a cererii este în mod normal emisă doar la cerere, cu excepția cazului în care aceasta a fost depusă prin intermediul platformei austriece e-Justiție, în acest caz confirmarea fiind automată.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

În ceea ce privește procedurile legate de somațiile de plată („Mahnverfahren”), formularul de cerere include deja o solicitare a unei copii executabile a somației de plată. Prin urmare, solicitantul primește automat o copie executabilă a somației de plată (mandat de execuție - „Exekutionstitel”) sau o copie sau o notificare cu privire la orice contestație formulată de cealaltă parte în termenul stabilit, însoțită de obicei de o citație la o audiere orală (care inițiază procedura ordinară). Nu există încă o perioadă minimă pentru citații în cadrul procedurilor derulate în instanțele districtuale; cu toate acestea, în cadrul procedurilor derulate în instanțele regionale, este prevăzută o astfel de perioadă cu durata de 3 săptămâni.

În ceea ce privește procedurile privind o hotărâre judecătorească de reziliere a unui contract de închiriere pentru sedii rezidențiale sau de leasing comercial, proprietarul trebuie să solicite separat o copie a ordinului de reziliere. În cazul în care persoana depune o contestație în termenul stabilit (în termen de patru săptămâni), proprietarul este informat automat (și de obicei îi este trimisă o citație la audiere).

Cu excepția procedurilor speciale (precum procedurile pentru obținerea unei somații de plată a unei datorii, de plată a unei cambii sau a unui preaviz de reziliere din partea proprietarului), după primirea unei cereri (și după finalizarea procedurilor de corecție) în cauzele judecate în cadrul instanțelor districtuale cu competență, instanța transmite de obicei automat cererea către pârât, împreună cu o citație la audiere și, în același timp, trimite solicitantului o citație la audiere. În cauzele judecate de instanțele regionale, pârâtului i se solicită în mod automat să depună o cerere scrisă în apărare (și i se reamintește că aceasta trebuie să fie semnată de un avocat) în momentul emiterii reclamației. În cazul în care pârâtul nu depune cererea în apărare în termenul stabilit, va fi pronunțată, la cererea solicitantului, o hotărâre în lipsă; în caz contrar, procedura se suspendă. În cazul în care cererea în apărare este primită în termenul stabilit, solicitantului i se transmite o copie a acesteia, de obicei însoțită de o citație la audiere.

În cadrul ședinței pregătitoare (prima sesiune a procedurii orale), părțile, care trebuie în mod normal să participe personal, cu excepția cazului în care reprezentantul acestora este suficient de bine informat în privința faptelor, sunt consultate în legătură cu programarea și ordinea ulterioară a procedurii, instanța luând ulterior o decizie în acest sens. Această programare și ordinea ulterioară a procedurii sunt incluse, de asemenea, în procesul verbal al procedurii drept calendar al cazului. Părților (sau reprezentanților acestora) li se transmite o copie a procesului verbal. În cazul modificării calendarului cauzelor, părțile trebuie să fie notificate și, dacă este cazul, trebuie convenit cu acestea un calendar convenabil.

Ultima actualizare: 22/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.