Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Există alternative, inclusiv aceea de a soluționa litigiul prin conciliere extrajudiciară, recurgere la arbitraj sau utilizare a mecanismului de mediere prevăzut în Legea privind anumite aspecte de mediere în materie civilă 159(I)/2012.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Da, există. În temeiul Legii 66(I)/2012 privind prescripția, nicio acțiune nu poate fi inițiată în instanță dacă s-au scurs 10 (zece) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune, cu excepția cazului în care se legea prevede altfel, precum în următoarele situații:

Dacă o cerere vizează acte ilicite, contracte, cambii, cecuri, bilete la ordin etc., nu se poate formula nicio acțiune după ce s-a scurs o perioadă de 6 (șase) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune.

Dacă o cerere vizează obținerea de despăgubiri pentru neglijență, perturbare sau încălcare a îndatoririlor instituționale, nu se poate formula nicio acțiune după ce s-a scurs o perioadă de 3 (trei) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune. Acest termen-limită poate fi prelungit de instanță în termen de 2 (doi) ani de la data expirării, dacă cererea vizează obținerea de despăgubiri pentru vătămare corporală și/sau deces cauzate printr-o contravenție.

Termenul-limită de formulare a unei acțiuni privind proprietatea unei persoane decedate, indiferent de cota deținută în această proprietate, de legatul testamentar sau de valabilitatea unui testament, expiră la 8 (opt) ani de la data decesului.

Termenul-limită pentru formularea unei acțiuni referitoare la o ipotecă sau un gaj expiră la 12 (doisprezece) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune.

Dacă o acțiune vizează o hotărâre judecătorească, aceasta nu poate fi introdusă după scurgerea unei perioade de 15 (cincisprezece) ani de la pronunțarea hotărârii definitive.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Dacă temeiul acțiunii sau dreptul legal a luat naștere în Republica Cipru sau pe teritoriul considerat a fi teritoriul Republicii Cipru sau dacă temeiul acțiunii este de așa natură încât Republica Cipru ar putea avea competență în cauză, va trebui să vă prezentați în fața unei instanțe din Republica Cipru.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

În cazul unui litigiu civil, va trebui să vă prezentați în fața instanței teritoriale din districtul în care:

  • a luat naștere, integral sau parțial, dreptul la acțiune;
  • locuia sau lucra pârâtul sau oricare dintre pârâți la data introducerii acțiunii;
  • este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca toate părțile cauzei să fie cetățeni ciprioți iar dreptul la acțiune să fi luat naștere în întregime sau parțial în limitele zonei administrative de suveranitate cipriotă sau ca pârâtul (sau oricare dintre pârâți) să locuiască sau să lucreze în cadrul acesteia;
  • este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca temeiul acțiunii să fi luat naștere în întregime sau parțial în cadrul zonei administrative de suveranitate cipriotă ca urmare a utilizării unui autovehicul de către o persoană care a fost, sau ar fi trebuit să fie, asigurată în temeiul articolului 3 din Legea privind autovehiculele (asigurarea de răspundere civilă);
  • este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca temeiul acțiunii judiciare să fi luat naștere în întregime sau parțial în cadrul zonei administrative de suveranitate cipriotă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale suferite de un salariat pe parcursul perioadei de încadrare a sa în muncă, în legătură cu răspunderea civilă a angajatorului său, care era sau ar fi trebuit să fie asigurat în temeiul articolului 4 in Legea privind autovehiculele (asigurarea de răspundere civilă);
  • este situat bunul imobil care face obiectul unei acțiuni judiciare în legătură cu împărțirea sau vânzarea acestuia sau cu orice altă problemă care vizează bunul imobil.

Dacă litigiul se referă la un conflict de muncă ce presupune o cerere de despăgubire egală cu valoarea salariilor pe o perioadă de până la doi ani, va trebui să vă prezentați în fața instanței pentru litigiile de muncă din districtul în care a luat naștere conflictul sau, în absența unei astfel de instanțe, instanței în a cărei competență teritorială se află domiciliul obișnuit sau locul de reședință stabilă al reclamantului/reclamantei. În caz contrar, va trebui să vă adresați instanței teritoriale competente.

În cazul unui litigiu referitor la un bun imobil închiriat, instanța de control locativ din districtul în care este situat bunul imobil va avea competență.

În cazul unui litigiu de dreptul familiei (de exemplu, divorț sau litigii legate de proprietate), va trebui să vă adresați unei instanțe de dreptul familiei, și în special, instanței de dreptul familiei din districtul în care oricare dintre părțile cauzei locuiește sau lucrează, sau, în cazul unei dispute în legătură cu un minor, instanței de dreptul familiei din districtul în care locuiește minorul sau pârâtul.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea răspunsul la întrebarea 4 de mai sus.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Puteți formula chiar dumneavoastră acțiunea judiciară. Legea nu impune ca o persoană să fie reprezentată de un avocat sau de alt intermediar (cu excepția cazului minorilor sau persoanelor lipsite de capacitate, astfel cum sunt definite de legislația relevantă).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Actele judiciare necesare pentru a deschide cauza (citație, cererea introductivă etc.) se depun la registratura instanței competente.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererea trebuie efectuată întotdeauna în scris, în limba greacă. Orice cerere (sau alt act judiciar) depusă prin e-mail sau prin fax nu va fi acceptată.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Citația în vederea deschiderii acțiunii judiciare trebuie redactată în conformitate cu formularul 1 din normele de procedură civilă în cazul unei citații in brevi (general endorsed writ of summons), sau în conformitate cu formularul 2, în cazul unei citații in extenso (specific endorsed writ of summons).

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Da, va trebui să achitați taxa de timbru judiciar. Taxa se plătește la înregistrarea documentului pentru care trebuie achitată o astfel de taxă.

Plata avocatului în avans sau nu va depinde de acordul la care ați ajuns cu avocatul dumneavoastră.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Da, pentru proceduri judiciare introduse în fața unei instanțe de dreptul familiei sau pentru proceduri judiciare care privesc litigii transfrontaliere sau solicitanți de azil, refugiați sau cetățeni din țări terțe cu ședere ilegală, atunci când cererea de asistență judiciară este acceptată.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

De la momentul înregistrării acțiunii. În cazul înregistrării nevalabile sau în afara termenului‑limită sau în cazul oricărei alte probleme legate de înregistrarea acțiunii, veți fi anunțat de registratura competentă.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Informații cu privire la calendar și la prezentarea în fața instanței vor fi furnizate într-o etapă ulterioară.

Ultima actualizare: 07/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.