NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Ar putea fi preferabil, într-adevăr, să se recurgă la modalități alternative de soluționare a litigiilor. A se vedea această temă.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenele de prescripție variază de la caz la caz. Această chestiune a termenelor de prescripție poate fi clarificată de un consilier juridic sau un birou de informare a cetățenilor cu privire la introducerea unei acțiuni în justiție.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

A se vedea tema „Competența instanțelor”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

A se vedea tema „Competența instanțelor”.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea tema „Competența instanțelor”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În unele cazuri, este necesar să se recurgă la un executor judecătoresc atunci când, pentru demararea procedurii, trebuie citată partea adversă. Într-adevăr, un astfel de act nu poate fi eliberat decât de un executor judecătoresc. Acesta este cazul în fața instanțelor regionale (tribunaux de grande instance), cu excepția procedurilor în care reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. În cazul măsurilor provizorii, introducerea unei acțiuni în justiție prin citație este obligatorie. În cazul divorțului, domeniu în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie, acțiunea este introdusă prin cerere.

Instanța pentru minori poate fi sesizată de unul dintre părinți, de tutore sau chiar de minorul în cauză printr-o simplă cerere.

În fața instanței de executare, citația este obligatorie, cu excepția procedurilor de executare a unor decizii privind expulzarea.

În fața instanței districtuale (tribunal d'instance), citația nu este obligatorie pentru a introduce acțiunile a căror valoare nu depășește 4 000 EUR și nici pentru procedura de somație de plată în ceea ce privește creanțele contractuale sau cu caracter legal pentru o sumă determinată.

În fața tribunalului comercial, procedura de somație de plată care permite introducerea unei acțiuni în fața instanței printr-o simplă cerere vizează creanțele rezultate dintr-o poliță, o cambie, un bilet la ordin sau un borderou de cesiune de creanță. În celelalte cazuri, modalitatea de introducere a acțiunii este citația.

În fața tribunalului muncii, cererea poate fi depusă prin scrisoare recomandată sau direct la grefa acestui tribunal, în scris sau oral.

Tribunalul paritar al închirierilor agricole este sesizat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată secretariatului acestui tribunal, cu excepția cazurilor în care cererea este publicată în cartea funciară și în care actul unui agent procedural este obligatoriu.

Tribunalul pentru securitate socială nu poate fi sesizat decât după o acțiune prealabilă introdusă în fața comisiei de conciliere. Acțiunea este introdusă prin scrisoare sau declarație depusă la secretariat.

De asemenea, părțile pot introduce o acțiune în fața instanței prin cerere comună, act comun prin care acestea își transmit solicitările instanței judecătorești. Această cerere se depune la grefa instanței.

În principiu, în fața instanței regionale (tribunal de grande instance), reprezentarea de către un avocat este obligatorie, cu excepția cauzelor în materie de închirieri comerciale, măsuri provizorii, decădere sau revocare din drepturile părintești și declarație de abandon. În fața instanței pentru cauze familiale, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie în ceea ce privește delegarea autorității parentale, în cazul procedurilor posterioare divorțului, a celor legate de autoritatea parentală, de stabilire a contribuțiilor la cheltuielile aferente căsătoriei și de obligațiile de întreținere.

În fața tribunalului comercial, a instanței districtuale (tribunal d'instance), a instanței de executare, a magistratului pentru minori, a tribunalului pentru securitate socială, a tribunalului muncii și a tribunalului paritar al închirierilor agricole, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Pentru orice cerere de informații, vă rugăm să contactați birourile de primire din fiecare instanță. În plus, în majoritatea tribunalelor, a centrelor de justiție și de drept și a primăriilor se oferă consultații juridice gratuite.

Pentru a introduce o acțiune în instanță, trebuie să vă adresați la grefa instanței în cauză.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Limba franceză este singura limbă acceptată. Un interpret poate participa la o parte a ședinței, dar judecătorul nu este obligat să recurgă la acesta atunci când cunoaște limba în care se exprimă partea.

În principiu, cererea este scrisă. Cu toate acestea, în fața tribunalului muncii și în cadrul procedurii de depunere a declarației la grefa instanței districtuale (tribunal d'instance), aceasta poate fi prezentată oral și înregistrată de către grefier.

În fața tribunalului muncii, sesizarea ar putea rezulta, de asemenea, din înfățișarea voluntară a părților la biroul de conciliere.

În conformitate cu legislația actuală, nu este posibilă introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe civile prin fax sau e-mail.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Singura procedură în care există un formular de sesizare este declarația la grefa instanței districtuale (tribunal d'instance). În cazul celorlalte proceduri, dosarul trebuie să conțină informații privind reclamantul și partea adversă, precum și toate documentele cu privire la obiectul litigiului, care trebuie depuse, după caz, la grefă imediat după introducerea procedurii sau la judecător la termenul de judecată.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

În principiu, actele de procedură nu presupun nicio taxă în favoarea statului, cu excepția celor referitoare la instanțele comerciale în cazul cărora sunt percepute taxe de grefă.

Cu toate acestea, în urma Decretului 2011-1202 din 28 septembrie 2011 privind taxa alocată fondului de indemnizare a profesiei de consilier juridic (avoué) pe lângă curțile de apel și contribuției pentru asistența juridică, trebuie să se plătească o contribuție în valoare de 35 EUR încă de la introducerea cererii. Plata poate fi efectuată la grefă prin card bancar.

În caz de apel, este necesar să se adauge o sumă de 150 EUR care trebuie să fie plătită de către cele două părți și este dedicată fondului de indemnizare a consilierilor juridici a căror profesie a fuzionat cu cea de avocat din 1 ianuarie 2012, dată de la care intermedierea lor nu mai este obligatorie.

Costurile reprezintă cheltuielile generate de desfășurarea procedurii. Acestea includ, în special, indemnizațiile martorilor, remunerațiile experților, costurile executorilor judecătorești și ale avocaților, în afară de onorarii. Anumite costuri pot fi plătite la începutul sau în cursul procedurii. La încheierea procedurii, costurile sunt suportate, în principiu, de partea căzută în pretenții, cu excepția cazului în care aceasta beneficiază de asistență judiciară.

Onorariul avocatului este o taxă stabilită de comun acord cu clientul. Avocatul poate solicita un avans, și anume o sumă plătită de către client înainte sau în timpul furnizării de servicii, cu titlu de acont.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

În cazul în care resursele solicitantului nu depășesc un anumit plafon reevaluat în fiecare an (929 EUR în 2012 pentru asistență juridică totală și 1 393 EUR pentru asistență juridică parțială). Pragurile pot fi modificate în funcție de situația familială a solicitantului (a se vedea tema „Asistență juridică — Franța”)

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Instanța este sesizată:

  • în cazul procedurilor în care citarea este obligatorie, prin depunerea la grefa instanței a unei copii a acesteia;
  • pentru celelalte proceduri, prin depunerea sau înregistrarea cererii la grefa instanței.

Reclamantul nu primește nicio confirmare cu privire la validitatea sesizării sale.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Grefa instanței poate oferi informații detaliate cu privire la progresele înregistrate în cadrul unei proceduri și termenul de judecată fixat.

Linkuri utile

Site-ul Ministerului Justiției

Ultima actualizare: 19/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.