NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Sistemul juridic italian garantează posibilitatea de a recurge la instanțe ca o modalitate generală de protecție a drepturilor.

Dar, în anumite cazuri, trebuie mai întâi să se recurgă la procedura de mediere, cu sprijinul unui avocat, și numai dacă acest demers nu reușește, se poate iniția o acțiune judiciară în materie de coproprietate, drepturi de proprietate, diviziune, moștenire, acorduri de familie, închiriere sau leasing, comodat, închirieri de întreprinderi, daune-interese datorate malpraxisului medical, calomniere în presă sau în alte mijloace media și litigii legate de contractele de asigurare, bancare și financiare.

O altă opțiune este arbitrajul, în care litigiul este judecat de un arbitru privat desemnat de părțile în litigiu. Recurgerea la arbitraj ca alternativă la acțiunea judiciară în instanță trebuie să fie convenită de părțile în cauză.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

În funcție de tipul acțiunii, se aplică termene-limită specifice. Termenul-limită standard este de 10 ani; totuși, unele tipuri de acțiuni au termene-limită mai scurte (articolele 2394-2961 din Codul de Procedură Civilă).

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Pentru a obține o hotărâre judecătorească definitivă care să soluționeze un litigiu, trebuie să vă prezentați în fața instanței. Pentru a identifica instanța competentă, trebuie să se ia în considerare tipul litigiului și normele naționale și cele ale UE care reglementează competența respectivă.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Regula de bază este că instanța competentă este instanța de la locul în care domiciliază pârâtul; aceasta este norma privind competența teritorială care definește așa-numitul for de drept comun pentru persoanele fizice (foro generale delle persone fisiche). În funcție de valoarea litigiului sau de natura specifică a litigiului, va trebui să vă adresați unei anumite instanțe din domeniul respectiv [judecătorului de pace (giudice di pace) sau unui tribunal (tribunale) care judecă cu ajutorul unui judecător sau al unui complet de judecată] sau chiar unei instanțe diferite de forul de drept comun pentru persoane fizice [situație în care aceasta este considerată a fi instanța cu competență teritorială obligatorie (competenza per territorio inderogabile)].

Consultați fișa informativă privind „Competența”.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Acțiunile privind bunuri mobile cu o valoare de până la 5 000 € trebuie să fie aduse în fața judecătorului de pace (giudice di pace). Judecătorul de pace are competența de a judeca și acțiunile care au o valoare de până la 20 000 €, dacă acestea se referă la compensarea daunelor cauzate de deplasarea vehiculelor și a ambarcațiunilor. Acțiunile în care suma angajată este mai mare sunt instrumentate de un tribunal (tribunale) în care cauzele sunt audiate de un singur judecător. Anumite cauze sunt repartizate, indiferent de valoarea lor, judecătorului de pace [articolul 7, alineatul (3) din Codul de Procedură Civilă], tribunalului cu judecător unic (articolul 409 din Codul de Procedură Civilă) sau tribunalului care judecă cu un complet de judecători (articolul 50-bis din Codul de Procedură Civilă).

Consultați fișa informativă privind „Competența”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Ca regulă generală, va trebui să fiți reprezentat de un avocat: reprezentarea printr-un profesionist este obligatorie (obbligo di difesa tecnica). Această regulă nu se aplică în cazul revendicării unor sume mici (până la 1 100 € în fața judecătorului de pace) sau în cazul în care dumneavoastră înșivă sunteți un avocat calificat (articolul 86 din Codul de Procedură Civilă).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Cererea trebuie să fie adresată celeilalte părți și înregistrată la biroul grefierului instanței competente.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererea se poate face verbal numai în cazul revendicărilor aduse în fața judecătorului de pace (articolul 316 din Codul de Procedură Civilă). În toate celelalte cazuri, ea trebuie redactată în scris, în limba italiană. Cererea nu poate fi transmisă prin fax sau prin e-mail.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Nu există formulare-tip; cererea trebuie să specifice părțile, instanța, obiectul și titlul cauzei.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Va trebui să achitați statului o taxă care va depinde de valoarea care face obiectul revendicării, la data înregistrării cererii (taxă unică în temeiul Legii consolidate privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).

Suma și calendarul de plată ale onorariilor avocatului vor depinde de acordul încheiat direct cu avocatul.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Atât cetățenii italieni cât și cei străini pot să solicite asistență judiciară dacă îndeplinesc cerințele privind venitul personal legal (Legea consolidată privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Se consideră că acțiunea a fost inițiată

  • atunci când este comunicată pârâtului, în cazul unei citații adresate celeilalte părți (atto di citazione),
  • atunci când este înregistrată la biroul grefierului, în cazul unei cereri adresate instanței (ricorso).

Instanța nu va lua în considerare dacă respectiva cauză a fost prezentată corespunzător înainte de a ajunge în fața instanței, moment în care ambele părți pot să fie audiate.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Termenul stabilit pentru înfățișare și calendarul celorlalte etape care trebuie parcurse de părți sau de instanță se prevăd în Codul de Procedură Civilă. Fiecare instanță aplică aceste norme de la o etapă la alta a procedurii judiciare sau prin stabilirea unui calendar general al procedurii judiciare (articolul 81-bis din Decretul de punere în aplicare a Codului de Procedură Civilă).

Anexe conexe

articolele din Codul de Procedură Civilă privind inițierea unei acțiuni judiciare PDF (84 Kb) it

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.