Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Medierea este o procedură alternativă de soluționare a litigiilor, care, în anumite cazuri, ar putea evita inițierea unei acțiuni în instanță.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenele de prescripție variază de la caz la caz.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

A se vedea secțiunea privind Competența instanțelor - Luxemburg.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

A se vedea secțiunea privind Competența instanțelor - Luxemburg.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea secțiunea privind Competența instanțelor - Luxemburg.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Răspunsul la această întrebare depinde de valoarea și de obiectul litigiului.

Situațiile pot fi reprezentate după cum urmează, în afară de excepțiile prevăzute de lege:

  • În cazul în care valoarea litigiului este mai mică sau egală cu 15 000 EUR, acesta este în principiu de competența judecătorilor de pace (justices de paix). În fața acestor instanțe, părțile se înfățișează în persoană sau printr-un reprezentant care, în cazul în care nu este avocat, trebuie să dispună de o împuternicire specială (de un mandat).
  • În cazul în care valoarea litigiului este mai mare de 15 000 EUR, acesta este în principiu de competența instanțelor districtuale (tribunaux d'arrondissement). În fața acestor instanțe, este necesară reprezentarea de către un avocat pledant (avocat à la cour), cu excepția procedurilor de urgență, a acțiunilor care se derulează potrivit procedurii comerciale, în cadrul cărora părțile se pot înfățișa în persoană, dar pot fi și asistate sau reprezentate și a acțiunilor de dreptul familiei (mai puțin acțiunile de divorț). La instanțele superioare (cour d'appel), este necesară reprezentarea de către un avocat pledant (avocat à la cour).
  • Unele chestiuni, indiferent de valoarea lor, chiar și în cazul în care aceasta depășește 15 000 EUR, sunt de competența judecătorilor de pace: de exemplu, litigiile dintre locatori și locatari, cererile de pensie de întreținere, cu excepția celor care sunt în legătură cu o cerere de divorț sau de separare legală. În general, cererile adresate judecătorului de pace se fac prin intermediul unei citații trimise de un executor judecătoresc. În acest caz, actul de sesizare a instanței trebuie să respecte anumite condiții de formă pentru a se garanta, printre altele, respectarea dreptului la apărare. În anumite cazuri, părțile pot introduce singură o acțiune, fără a recurge la un executor judecătoresc, printr-o cerere adresată în scris judecătorului de pace (procedură simplificată și mai puțin costisitoare decât procedura aferentă instanței districtuale - tribunal d'arrondissement). În ambele cazuri, părțile se înfățișează în persoană sau printr-un reprezentant care, în cazul în care nu este avocat, trebuie să dispună de o împuternicire specială (de un mandat).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Răspunsul la această întrebare depinde de situația în care vă aflați, potrivit deosebirilor de la punctul precedent.

În cazul în care valoarea litigiului este mai mică sau egală cu 15 000 EUR, părțile se pot adresa direct (prin intermediul unei cereri) sau indirect (prin intermediul unei citații trimise de executorul judecătoresc) judecătorului de pace cu competență teritorială. În mod concret, cererile sunt primite de grefierii șefi ai acestor instanțe.

În cazul în care valoarea litigiului este mai mare de 15 000 EUR, părțile trebuie să se adreseze în principiu unui avocat, care va chema în judecată partea adversă în numele clientului său și prin intermediul unui executor judecătoresc. Avocatul va depune actele de sesizare a instanței de pe lângă tribunalele districtuale sau de pe lângă curtea de apel competentă din punct de vedere teritorial.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererile pot fi formulate în limbile franceză, germană sau luxemburgheză, sub rezerva anumitor dispoziții speciale care se aplică anumitor chestiuni.

Cererea în justiție este formulată printr-o chemare în judecată (assignation) sau citație, mai puțin în situațiile în care instanța poate fi sesizată printr-o simplă cerere (requête). Cu excepția unor situații rare care intră în competența judecătorilor de pace pentru anumite chestiuni specifice, cererile în justiție trebuie formulate în scris. Nu sunt acceptate documentele transmise prin fax sau e-mail.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Pentru anumite chestiuni specifice (de exemplu cererile de ordonanță de plată pentru sume datorate sau facturi neplătite), există anumite formulare de completat. În principiu, citațiile în fața judecătorilor de pace, cererile sau chemările în judecată în fața tribunalelor districtuale și actele de introducere a unei căi de atac în fața instanțelor superioare trebuie să cuprindă, sub sancțiunea declarării nulității acestora, anumite mențiuni obligatorii și să fie redactate într-un anumit format. Nu există formulare prestabilite în acest sens.

Există totodată formulare pentru cererile care au la bază legislația comunitară. De exemplu, cererile de somație europeană de plată, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, sau cererile pentru procedurile europene cu privire la cererile cu valoare redusă, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

În principiu, trebuie achitate cheltuielile de judecată la încheierea acțiunii în justiție. Instanța poate, de asemenea, să decidă ca partea căzută în pretenții la plata unei indemnizații procedurale părții câștigătoare, în cazul în care judecătorul consideră că este incorect ca plata integrală a cheltuielilor să fie făcută exclusiv de partea care a câștigat procesul. Judecătorul poate dispune și plata unei garanții sau a unui avans de către una sau mai multe dintre părțile în proces (de exemplu, în cazul în care instanța dispune efectuarea unei expertize).

Onorariile pe care clientul le plătește avocatului se stabilesc în contractul existent între aceștia. În practică, se obișnuiește să se plătească un avans avocatului.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

A se vedea tema Asistenţă juridică – Luxemburg.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

  • Dacă instanța a fost sesizată de reclamant, în cazul în care legea permite acest lucru, reclamantul va fi informat de instanță cu privire la consecințele acțiunii sale în justiție.
  • Dacă acțiunea în justiție trebuie să fie sau este introdusă de un avocat, în numele clientului său, instanța va informa avocatul cu privire la urmările acțiunii sale în justiție, acesta din urmă fiind reprezentantul legal al clientului. Avocatul va putea oferi clientului său informațiile necesare privind calendarul evenimentelor, în măsura în care acestea sunt disponibile sau previzibile.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Vezi răspunsul la întrebarea anterioară.

În plus, termenul prevăzut pentru înfățișare în procedurile scrise este, în principiu, stabilit prin lege, în afara termenelor pe care judecătorul le poate fixa pentru a audia personal o parte la procedură sau un terț. Termenele stabilite de lege variază în funcție de jurisdicție și de faptul dacă pârâtul locuiește în Luxemburg sau în străinătate. În cazul procedurilor orale, în principiu, reclamantul trebuie să indice pârâtului o dată specifică în care acesta trebuie să se prezinte în instanță.

Linkuri utile

http://www.legilux.lu/

Ultima actualizare: 04/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.