Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Da, trebuie să vă adresați unei instanțe pentru a iniția o acțiune în Malta. Un avocat sau un procurator juridic adresează instanței o cerere și plătește taxa aferentă. În cazul în care trebuie sesizată o instanță superioară, persoana care intentează procesul trebuie să facă o declarație sub jurământ.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Nu, o acțiune poate fi introdusă în instanță în orice moment. Cu toate acestea, persoana chemată în judecată are dreptul de a invoca prescrierea în orice etapă a procedurilor în instanță.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Persoana care inițiază acțiunea în justiție trebuie să fie prezentă fizic în sala de judecată în timpul ședințelor. În absența sa, avocatul sau procuratorul juridic acționează ca reprezentantul său. Dacă o parte nu este prezentă în Malta, un curator este desemnat în Malta pentru a continua procedurile judiciare în absența părții.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Deși Malta are o singură clădire a instanței, aceasta este împărțită în mai multe instanțe diferite, în funcție de obiectul cauzei, de valoarea cererii solicitantului și de reședința solicitantului. Diferitele instanțe din Malta sunt prezentate în cele ce urmează:

(a) Curtea civilă (secția „Familie”) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)]  examinează orice cerere legată de familie, precum procedurile de separare, divorțul, problemele legate de întreținere, filiație și anulare;

(b) Curtea magistraților (secția „Familie” Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – la fel ca la litera (a) de mai sus, dar persoanele introduc în fața acestei instanțe acțiuni împotriva persoanelor care locuiesc în Gozo sau care își au reședința în Insula Gozo;

(c) Prima cameră a Curții civile (competență constituțională) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)]  cauze de natură constituțională;

(d) Curtea magistraților (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o valoare de până la 15 000 EUR împotriva persoanelor care locuiesc sau își au reședința în Insula Malta și orice altă cerere formulată în temeiul legislației malteze;

(e) Curtea magistraților (jurisdicție inferioară Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – la fel ca la litera (d) de mai sus, însă această instanță este sesizată de persoanele care doresc să inițieze acțiuni împotriva unei persoane care locuiește în Gozo sau își are reședința în Insula Gozo. Aceasta are, de asemenea, puterile conferite Curții civile secția „Jurisdicție voluntară”;

(f) Prima cameră a Curții civile (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili)  soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o valoare mai mare de 15 000 EUR, precum și orice alte cauze (indiferent de valoarea cererii) în care există cereri privind bunuri imobile sau în legătură cu servituți, obligații sau drepturi aferente bunului imobil, inclusiv orice cerere de evicțiune sau evacuare din bunul imobil, fie acesta urban sau rural, dat spre închiriere sau ocupat de persoane care locuiesc sau își au reședința obișnuită în circumscripția unei astfel de instanțe;

(g) Curtea magistraților (Gozo – jurisdicție superioară) (secție generală)[Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)]  la fel ca la litera (f) de mai sus; această instanță este însă sesizată de persoanele care doresc să inițieze o acțiune împotriva unei persoane care locuiește în Gozo sau își are reședința în Insula Gozo;

(h) Prima cameră a Curții civile, jurisdicție voluntară [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja]  această instanță soluționează aspectele necontencioase, precum deschiderea testamentelor secrete, dreptul de tutelă și adopțiile. Mai mult, această instanță autorizează sau permite încheierea de contracte. Această instanță autorizează, de asemenea, adoptarea unor dispoziții pe care legea nu le permite decât cu condiția acordării unei autorizări prealabile.

În afară de aceste instanțe, există, de asemenea, mai multe tribunale. Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (care examinează și pronunță hotărâri cu privire la toate cererile pecuniare care nu depășesc 5 000 EUR), Tribunalul de control administrativ (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) și Tribunalul muncii (Tribunal Industrijali). În Malta există, de asemenea, Centrul de arbitraj (Ċentru tal-Arbitraġġ) care furnizează servicii legate de arbitraj. Legislația malteză prevede că, în anumite circumstanțe, părțile sunt obligate să recurgă la arbitraj (arbitraj obligatoriu). Litigiile privind proprietățile deținute în comun și circulația autovehiculelor fac obiectul arbitrajului obligatoriu.

Toate instanțele menționate mai sus sunt instanțe de prim grad de jurisdicție și toate sunt de drept comun. Căile de atac împotriva hotărârilor acestor instanțe pot, prin urmare, să fie introduse la Curtea de apel (Qorti tal-Appell). Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de tribunalele pentru cererile cu valoare redusă, de Centrul de arbitraj sau de Curtea magistraților trebuie depuse la Curtea de apel în jurisdicția sa inferioară (cu un complet format dintr-un judecător). Căile de atac împotriva Primei camere a Curții civile trebuie depuse la Curtea de apel în jurisdicția sa superioară (cu un complet format din trei judecători). Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Prima cameră a Curții magistraților (competență constituțională) trebuie depuse la Curtea constituțională (Qorti Kostituzzjonali), iar căile de atac împotriva unei decizii a Curții magistraților (Gozo), atât în jurisdicția sa inferioară, cât și în cea superioară, trebuie depuse întotdeauna la Curtea de apel din Malta.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 4.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Un avocat sau un procurator juridic este necesar pentru a introduce acțiunea la instanțele de jurisdicție inferioară. Dacă acțiunea este introdusă la instanțele de jurisdicție superioară, sunt necesari atât un avocat, cât și un procurator juridic.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

La grefa instanței.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Cererea trebuie formulată în limba malteză. Trebuie completată în scris, iar avocatul sau procuratorul juridic trebuie să o depună personal.

Se poate introduce, de asemenea, o cerere pentru desfășurarea procedurilor în limba engleză dacă una dintre părți este cetățean străin.

În Malta nu există posibilitatea de depunere a unei cereri prin e-mail sau fax.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Există formulare care trebuie completate pentru introducerea unei acțiuni la Centrul de arbitraj sau Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă. Cu toate acestea, nu există formulare pentru intentarea unui proces la Curtea magistraților sau la Prima cameră a Curții civile. Atunci când acțiunea este introdusă la Prima cameră a Curții civile, este esențial ca cererea să conțină:

(a) o declarație care prezintă într-un mod clar și explicit obiectul cauzei în paragrafe numerotate separat, pentru a evidenția pretenția și, de asemenea, pentru a declara care sunt faptele pe care solicitantul le cunoaște în mod direct;

(b) motivul pretenției;

(c) pretenția sau pretențiile, numerotate și

(d) în fiecare cerere depusă sub jurământ, se introduce următoarea mențiune cu litere clare și lizibile imediat sub antetul instanței:

Orice persoană care primește această cerere depusă sub jurământ care îi este adresată trebuie să transmită un răspuns sub jurământ în termen de douăzeci (20) de zile de la data notificării sau comunicării, care este data primirii. În cazul în care nu se transmite niciun răspuns sub jurământ în temeiul legii în termenul prestabilit, instanța se va pronunța cu privire la cauză conform legii.

Din acest motiv este în interesul oricărei persoane care primește această cerere sub jurământ să consulte un avocat fără întârziere, pentru a putea fi audiat în cadrul acțiunii.”;

(e) documentele care pot fi necesare în sprijinul cererii sunt prezentate împreună cu cererea sub jurământ;

(f) cererea sub jurământ este confirmată sub jurământ în fața grefierului sau procuratorului juridic desemnat ca persoană abilitată pentru luarea declarațiilor în temeiul Ordonanței privind persoanele abilitate pentru luarea declarațiilor sub jurământ (Capitolul 79);

(g) împreună cu declarația, reclamantul furnizează, de asemenea, numele martorilor pe care intenționează să îi citeze, menționând cu privire la fiecare dintre aceștia faptele și dovezile pe care intenționează să le stabilească prin mărturia lor;

(h) cererea este notificată sau comunicată pârâtului.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Da, când cererea este depusă, trebuie plătită taxa corespunzătoare. Valoarea taxei variază în funcție de tipul cauzei și/sau valoarea pretenției.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Da, o persoană fără venituri poate solicita asistență judiciară. Cererile de asistență judiciară se depun la Prima cameră a Curții civile. Cererile pot fi transmise, de asemenea, verbal unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară. Pentru a beneficia de asistență judiciară trebuie îndeplinite anumite criterii, și anume, solicitantul trebuie să depună un jurământ în fața grefierului, iar atunci când cererea se face verbal, să depună un jurământ în fața unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară în care să declare:

(a) că solicitantul consideră că are motive rezonabile pentru a iniția sau a se apăra, a continua sau a fi parte în cadrul procedurii;

(b) că, excluzând obiectul procedurilor, nu posedă proprietăți de niciun fel a căror valoare netă este egală cu 6 988,12 EUR, fără a include articolele electrocasnice considerate în mod rezonabil necesare utilizării de către solicitant și familia sa, și că venitul său anual nu depășește salariul minim anual stabilit pentru persoanele cu o vârstă de minimum 18 ani.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Atunci când se depune o cerere, instanța stabilește data audierii. Instanța informează solicitantul și pârâtul cu privire la data primei audieri (notificarea audierii). De asemenea, se poate verifica dacă s-a stabilit o dată pentru audierea cazului pe site-ul web al instanțelor. Părțile nu primesc nicio confirmare cu privire la corectitudinea depunerii cererii; cu toate acestea, se menționează că grefa nu primește nicio cerere sub jurământ care nu îndeplinește elementele indicate la întrebarea numărul 9.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Solicitantului i se transmite notificarea audierii. Data următoarei audieri este stabilită în decursul audierii în cauză. Anumite informații privind cauza pot fi obținute de pe site-ul web al instanțelor.

Ultima actualizare: 05/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.