Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Nu, nu este necesar să apelați de fiecare dată la instanță pentru a vă soluționa litigiul. În unele cazuri, este posibil să utilizați forme alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea și arbitrajul.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Da, foarte adesea există un termen, dar termenele de introducere a unei acțiuni în justiție variază de la caz la caz și nu se poate răspunde în termeni generali. Pentru întrebări, cel mai bine este să contactați un avocat sau Biroul de asistență juridică (Het Juridisch loket).

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Ca regulă generală, pârâtul este citat de instanța statului membru în care își are reședința.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Cu excepția cazului în care legea prevede altceva, cauza dumneavoastră trebuie înaintată instanței districtuale din regiunea în care își are reședința pârâtul. În absența unei reședințe cunoscute a pârâtului în Țările de Jos, este competentă și instanța din localitatea în care persoana respectivă locuiește efectiv. Prin urmare, va trebui să aflați adresa și localitatea din Țările de Jos în care locuiește pârâtul. Dacă aceste date sunt cunoscute, puteți consulta Legea privind clasificarea judiciară (Wet op de rechterlijke indeling) pentru a afla în raza teritorială a cărei instanțe se află reședința pârâtului sau adresa la care acesta locuiește efectiv. Pe baza acestei legi, se poate stabili instanța districtuală la care trebuie introdusă acțiunea.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Pentru a afla răspunsul la această întrebare, a se vedea întrebarea anterioară. Pentru informații suplimentare în ceea ce privește stabilirea instanței la care trebuie să introduceți acțiunea, vă rugăm să consultați site-ul Sistemul judiciar (De Rechtspraak).

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În Țările de Jos, principiul juridic prevede că părțile trebuie să fie reprezentate de un avocat în cauzele civile și comerciale. În această privință, nu există nicio diferență dacă respectiva cauză implică o acțiune inițiată prin citație, o acțiune inițiată prin cerere sau dacă este vorba de o procedură sumară, o procedură pentru obținerea unei decizii judecătorești provizorii ori, de exemplu, o acțiune desfășurată în lipsă, din cauza neprezentării.

Se aplică o excepție doar pentru plângerile a căror valoare nu depășește 25 000 EUR sau pentru plângerile cu valoare nedeterminată, dar în cazul cărora există un indiciu clar că valoarea lor nu depășește 25 000 EUR. În aceste cazuri, este competent tribunalul cantonal (kantonrechter), iar părțile au posibilitatea de a se apăra singure în cadrul procedurii. Nu aveți obligația de a fi reprezentat de un avocat. Tribunalul cantonal se ocupă, de asemenea, de cauze legate de dreptul muncii, de contractele de închiriere, de vânzările de bunuri de consum și de creditele de consum. În aceste cazuri, valoarea monetară a pretenției este irelevantă. Alte aspecte abordate de tribunalul cantonal includ administrarea, tutela, curatela, renunțarea la o succesiune sau acceptarea acesteia.

Pentru mai multe informații cu privire la situațiile în care este obligatoriu sau nu să recurgeți la serviciile unui avocat, faceți clic aici.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Documentele scrise prin care se inițiază procedura trebuie adresate grefei instanței competente. În această privință este necesar să rețineți diferența dintre procedurile inițiate prin citație și cele inițiate prin cerere. În cazul procedurilor inițiate prin citație, aceasta este mai întâi notificată pârâtului, apoi este înregistrată la grefă. Ambele acțiuni trebuie efectuate de un executor judecătoresc. Apoi, procedurile se desfășoară prin intermediul listei de dosare aflate pe rol (lista cauzelor soluționate în cadrul ședinței de judecată). În cazul procedurilor inițiate prin cerere, aceasta este depusă direct la grefă, iar restul procedurii se desfășoară, de asemenea, prin intermediul grefei instanței competente. A se vedea, de asemenea, „Notificarea sau comunicarea actelor”.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

În Țările de Jos, limba neerlandeză este limba oficială în care se desfășoară procedurile judiciare. Aceasta înseamnă că citația sau cererea (scrisă) de sesizare a instanței trebuie să fie redactată în limba neerlandeză. Ca excepție, actele de procedură dintr-o cauză aflată pe rolul unei instanțe stabilite în provincia Frizia pot fi redactate în limba frizonă.

Documentele pot fi depuse și prin fax la grefa unei instanțe. Se consideră că documentele transmise prin fax și primite de grefa instanței până la ora 24.00 a ultimei zile a termenului fixat au fost depuse în termenul stabilit. Există o excepție în această privință: cererile în cauzele în materie de dreptul familiei nu sunt acceptate dacă au fost transmise prin fax. Documentele nu pot fi transmise prin e-mail.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Proceduri inițiate prin citație

În cazul procedurilor inițiate prin citație, aceasta este mai întâi notificată pârâtului, apoi este înregistrată la grefă. Citația trebuie să includă următoarele informații: numele reclamantului, la ce se referă plângerea acestuia, numele pârâtului, motivele plângerii și documentele doveditoare depuse de reclamant în sprijinul plângerii. Citația precizează, de asemenea, data audierii și instanța unde va fi audiată cauza.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. citația în original - dacă este cazul: o citație modificată și o autorizație în temeiul articolului 117 din Codul de procedură civilă (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
 2. dacă citația trebuie notificată sau comunicată în altă țară, documentele originale care atestă că această procedură a fost efectuată corect;
 3. dovada acordării unei asistențe juridice subvenționate sau o declarație de venit ori o copie a cererii de asistență juridică subvenționată sau a declarației de venit;
 4. dovada domiciliului ales de către pârât;
 5. probele (documentele) care vor fi invocate în cadrul procedurii;
 6. notificarea prin care să se ateste dacă a avut loc o mediere înaintea procedurii și, în cazurile menționate mai jos, trebuie depuse și copii ale următoarelor documente:
 7. dacă se înaintează o plângere pentru rambursarea costurilor de sechestru, o copie a documentelor prin care s-a instituit sechestrul;
 8. în cazul trimiterii către o instanță superioară, decizia de trimitere și documentele incluse până la momentul deciziei de trimitere;
 9. dacă citația trebuie să fie publicată sau tradusă într-o limbă străină, documentele care atestă publicarea sau traducerea.

Proceduri inițiate prin cerere

În cazul procedurilor inițiate prin cerere, aceasta este depusă direct la grefă, iar restul procedurii se desfășoară, de asemenea, prin intermediul grefei instanței competente.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. numele, prenumele și reședința sau, în lipsa unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește efectiv reclamantul;
 2. numele, adresa, reședința sau, în absența unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește efectiv fiecare pârât și fiecare parte interesată, în măsura în care reclamantul o cunoaște;
 3. o descriere clară a cererii și a temeiurilor acesteia, inclusiv a temeiurilor competenței teritoriale a instanței, precum și
 4. numele și numărul de telefon ale avocatului desemnat pentru cauza respectivă.
 5. În cazul unei succesiuni, cererea trebuie să indice, de asemenea, ultimul loc de reședință al defunctului sau motivul pentru care nu este posibilă furnizarea acestor informații.

O parte care invocă un document în citație, într-o declarație scrisă sau în orice act trebuie să atașeze o copie a acelui document.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Taxele judiciare trebuie achitate la introducerea acțiunii în instanță. Cuantumul acestora depinde de tipul de litigiu și de suma în cauză. În practică, deseori, avocatul dumneavoastră va plăti în avans aceste taxe și va recupera ulterior suma corespunzătoare de la dumneavoastră. În cazul în care, în timpul procedurii, este necesar să se facă apel la un expert (de exemplu, un auditor, un expert din domeniul medical sau tehnic), în final, instanța va percepe taxele de la partea care pierde, cu excepția cazului când decide altceva (de exemplu, în cauzele în materie de dreptul familiei, în care costurile sunt suportate de obicei de partea care a inițiat acțiunea). Același lucru se aplică și în cazul costurilor legate de martori sau de alte forme de dovadă.

Avocații percep un tarif pe oră pentru activitățile lor, cu excepția cazului în care există dreptul la asistență juridică finanțată din fonduri publice (a se vedea și întrebarea 11). În principiu, tarifele avocaților din Țările de Jos nu sunt fixe. Se recomandă să obțineți din timp informații privind acest aspect de la avocatul care vă reprezintă sau de la Baroul din Țările de Jos (Nederlandse orde van Advocaten). Majoritatea avocaților solicită un avans și percep ulterior, pe parcursul procedurii judiciare, onorarii pentru serviciile oferite, urmate de o factură finală.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

În Țările de Jos, există posibilitatea de a obține asistență juridică finanțată din fonduri publice. În unele cazuri, puteți obține o rambursare a costurilor suportate cu consultanța și asistența juridică de care ați beneficiat în cadrul procedurii judiciare. În cazul în care nu aveți mijloacele financiare necesare pentru a suporta toate costurile unui avocat, este posibil, în anumite împrejurări, să fiți eligibil(ă) pentru obținerea unei rambursări a costurilor aferente asistenței juridice. În acest caz, Consiliul de asistență juridică (Raad voor rechtsbijstand) plătește o parte din onorariile avocatului, urmând ca dumneavoastră să plătiți o contribuție în funcție de venituri. Cererea este înaintată de avocat Consiliului de asistență juridică. Informații suplimentare cu privire la asistența juridică subvenționată pot fi găsite pe site-ul Consiliului de asistență juridică.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

În cadrul procedurii judiciare inițiate prin citație, procesul este pendinte din momentul în care citația este notificată pârâtului de către executorul judecătoresc. Citația trebuie să fie depusă de către reclamant la grefa instanței cel târziu în ultima zi lucrătoare a grefei anterioară datei intrării pe rol a dosarului care este stipulată în citație (data programată pentru audiere). În cazul în care actul nu este depus la grefă până la termenul respectiv, cauza este ștearsă de pe rol, cu excepția cazului în care se emite, în termen de două săptămâni de la data indicată în citație, o citație rectificată validă.

În cadrul procedurilor inițiate prin cerere, procesul intră pe rol în momentul în care cererea este transmisă grefei instanței.

În general, nu se trimite o confirmare a faptului că o cauză a fost introdusă în mod corespunzător. În cauzele inițiate prin citație, dacă citația prezintă lacune, reclamantului i se oferă, în anumite cazuri, posibilitatea de a le remedia. Același lucru este valabil și în cazul procedurilor inițiate prin cerere. Cu toate acestea, grefa instanței nu este obligată să ofere această oportunitate.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Grefa instanței nu poate oferi imediat informații precise cu privire la calendarul procedurii judiciare sau la momentul în care este inițiată acțiunea. În mod normal, veți primi o notificare care precizează data și locul ședinței de judecată. Ambele părți vor primi o invitație la ședința de judecată, în care se precizează data și locul acesteia.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.