În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Următoarele paragrafe oferă o prezentare generală a modalităților de introducere a acțiunii în justiție din Irlanda de Nord. Cu toate acestea, ele nu sunt destinate și nu ar trebui să fie considerate o interpretare cuprinzătoare a legii. Procedurile detaliate sunt stabilite în normele de procedură ale instanței și, dacă este posibil, aceste norme trebuie să fie consultate.

Puține persoane sunt dispuse să apeleze neapărat la instanță, iar majoritatea sunt dispuse să analizeze posibilitatea unei soluționări pe cale amiabilă. Acest lucru poate fi realizat în mod informal, fără asistență juridică (de exemplu, prin intermediul unei întâlniri, al unui schimb de scrisori sau al unui apel telefonic) sau, în mod mai formal, cu asistență din partea reprezentanților legali sau a mediatorilor. Doar în cazul în care nu s-a luat în considerare o soluționare convenită, trebuie să se apeleze la instanță.

Informații suplimentare privind alternativele la prezentarea în instanță în Irlanda de Nord pot fi găsite pe site-ul web al Centrului juridic din Irlanda de Nord (Law Centre)

În cazul în care acțiunea în justiție este necesară, va trebui să stabiliți locul de desfășurare a procedurii. În cazul în care cererea dumneavoastră este de natură civilă, aceasta poate, sub rezerva respectării legislației, să fie introdusă la Înalta Curte (High Court). Cu toate acestea, majoritatea cauzelor se desfășoară în fața instanței civile (County Court), unde competența financiară generală este în prezent de 30 000 GBP. Irlanda de Nord este împărțită în secții ale instanțelor administrative (Administrative Court divisions), iar Ghidul instanțelor administrative vă poate ajuta să decideți cu privire la locul potrivit de desfășurare a procedurii. Principiul director este că, în general, procedurile ar trebui să fie inițiate la secția instanței administrative în raza căreia pârâtul își are reședința sau își desfășoară activitatea (deși, din punct de vedere tehnic, procedurile pot fi inițiate la orice secție).

Ghidul instanțelor administrative poate fi descărcat de pe site-ul web al NICTS. Cu toate acestea, dacă aveți întrebări de ordin general, puteți contacta echipa de comunicare a Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (+44 300 200 7812).

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

A se vedea fișa informativă privind termenele procedurale.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

A se vedea răspunsul la punctul 1 și fișa informativă privind competența.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

A se vedea răspunsul la punctul 1 și fișa informativă privind competența.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea răspunsul la punctul 1 și fișa informativă privind competența.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În general, o persoană este liberă să desfășoare acțiuni în justiție sau să se apere în cadrul acestora în nume propriu sau prin intermediul unui reprezentant legal. Cu toate acestea, există unele excepții, de exemplu, în cadrul Înaltei Curți, reprezentantul sau tutorele ad litem al unei persoane cu handicap (de exemplu, cu vârsta de sub 18 ani) trebuie să acționeze prin intermediul unui avocat. De asemenea, o persoană juridică trebuie să acționeze prin intermediul unui avocat, cu excepția cazului în care instanța autorizează un administrator să reprezinte societatea.

Aprobarea instanței poate fi necesară pentru a se prezenta în locul sau în numele unei persoane.

Atât la nivelul Înaltei Curți, cât și la nivelul instanțelor civile, o persoană nereprezentată poate fi însoțită de un prieten care poate să ofere consiliere și să ia notițe. Cu toate acestea, instanțele pot impune condiții/restricții pentru a asigura desfășurarea procedurilor într-un mod organizat.

Avocații, avocații pledanți etc. din Uniunea Europeană pot acționa în colaborare cu avocații locali.

Înalta Curte soluționează cauzele mai complexe, iar persoanele nereprezentate reprezintă mai degrabă excepția, decât regula. Acest lucru este valabil și în cadrul instanței civile. Cu toate acestea, reprezentarea juridică este mai puțin frecventă în cauzele care au ca obiect cereri cu valoare redusă. Acest lucru se întâmplă, probabil, deoarece aceste cauze sunt supuse arbitrajului, iar procedurile judiciare sunt mai puțin formale. Cu toate acestea, este puțin probabil ca valoarea unei cereri să furnizeze un bun indiciu cu privire la necesitatea reprezentării juridice. Uneori, cererile cu valoare scăzută pot ridica probleme dificile legate de răspundere sau de neglijența concurentă. Acesta este unul dintre motivele pentru care cererile de despăgubire pentru vătămări corporale sunt excluse din jurisdicția pentru cereri cu valoare redusă din Irlanda de Nord.

În cazul în care nu doriți să apelați la un avocat, puteți solicita consiliere sau asistență din partea sectorului de voluntariat (de exemplu, un birou de informare a cetățenilor) sau a unui organism statutar (de exemplu, Consiliul consumatorilor din Irlanda de Nord).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

În general, pentru a iniția o acțiune în instanță, la grefa instanței competente trebuie să se depună documentele corespunzătoare, împreună cu taxa solicitată. În mod normal, grefele instanțelor sunt deschise în intervalul orar 10.00-16.30.

Personalul instanțelor poate oferi asistență generală și informații referitoare la procese, însă nu este în măsură să ofere consultanță juridică sau să recomande reprezentanți legali.

Uniunea Avocaților din Irlanda de Nord (Law Society of Northern Ireland) deține o listă a avocaților consultanți locali, iar Biblioteca Baroului (Bar Library) poate identifica avocații pledanți locali.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Majoritatea cererilor sunt introduse printr-un document scris, care trebuie să fie în limba engleză. Cu toate acestea, în cursul procedurii se pot depune cereri verbale.

De obicei, la grefa relevantă se depun sau se trimit documente în vederea emiterii. Cu toate acestea, odată emise, acestea trebuie să fie comunicate în conformitate cu regulamentul de procedură al instanței. În funcție de document, comunicarea se poate efectua prin e-mail, fax, poștă sau personal.

În cazul în care este necesară prezența interpreților sau traducerea documentelor, părțile, și nu instanța, vor fi în general obligate să suporte costurile.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Normele de procedură ale instanței prevăd o gamă largă de documente care pot fi utilizate în cadrul diferitelor proceduri.

În cadrul Înaltei Curți, cele mai multe acțiuni (de exemplu, o acțiune în despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces, fraudă, daune materiale etc.) sunt inițiate printr-o citație emisă de biroul de lucru cu publicul (Front of House Office) în numele Biroului Central și al Cancelariei. Pe citație se aplică ștampila cu taxa și sigiliul, iar biroul păstrează această citație și returnează un exemplar original sigilat și ștampilat, împreună cu numărul necesar de exemplare comunicate sigilate.

Citația poate fi in brevi (generally endorsed) (cu o scurtă prezentare a naturii cererii și a căii de atac solicitate) sau cu andosare specială (specially endorsed) (cu o prezentare completă a cererii introductive).

La instanța civilă, majoritatea cauzelor sunt inițiate prin intermediul cererii în materie civilă (civil bill). Cererea în materie civilă trebuie să menționeze numele/denumirile și adresele complete ale părților și secției instanței administrative. O cerere simplă în materie civilă (ordinary civil bill) trebuie să includă „costurile aferente perioadei de 21 de zile” (21 day costs) – acestea sunt costurile stabilite care înseamnă că, dacă pârâtul plătește datoria sau daunele-interese, plus costurile aferente perioadei de 21 de zile, acțiunea va fi suspendată. Detaliile cererii (inclusiv datele și locurile relevante) vor fi stabilite în cadrul cererii în materie civilă.

În cazul în care cauza dumneavoastră are ca obiect o cerere cu valoare redusă, există un formular special în acest sens, disponibil pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord.

Pe măsură ce cauza avansează, ar putea fi necesară completarea altor documente. Personalul instanțelor poate oferi asistență generală în legătură cu aceste documente, dar, așa cum s-a afirmat anterior, nu poate să ofere consultanță juridică sau să întocmească formularele pentru dumneavoastră.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Se plătesc taxe pentru emiterea unei citații, a unei cereri în materie civilă sau a unei cereri cu valoare redusă, precum și în diverse etape ale procesului de soluționare a litigiilor. Formularul relevant este, de obicei, ștampilat cu o chitanță care atestă încasarea taxei. La nivelul instanței civile, acest lucru poate fi realizat la orice grefă.

Politica generală prevede că partea căzută în pretenții este responsabilă pentru toate costurile: atât ale sale, cât și ale părții adverse. În cadrul Înaltei Curți, costurile sunt evaluate pe baza activităților desfășurate. În cadrul instanțelor civile, există o scară progresivă a costurilor fixe care sunt legate de valoarea cererii. Acest lucru contribuie la estimarea costului probabil al litigiului, însă, în unele instanțe civile, judecătorul dispune de o marjă de apreciere în ceea ce privește nivelul costurilor.

În mod normal, cheltuielile de judecată pot fi atribuite numai în favoarea unei părți la procedură sau numai o parte la procedură poate fi obligată la plata acestora. Trebuie să suportați cheltuielile de judecată aferente cererii dumneavoastră (de exemplu, cheltuieli cu martorii, cheltuieli de deplasare, costurile aferente rapoartelor de expertiză) în cursul procedurii. Cu toate acestea, dacă aveți câștig de cauză, puteți să solicitați rambursarea acestora.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cauzele care au ca obiect cereri cu valoare redusă, cheltuielile de judecată vor fi atribuite, de regulă, numai dacă există dovezi ale unui comportament nerezonabil al uneia dintre părți.

Biroul pentru executarea hotărârilor judecătorești (Enforcement of Judgments Office) este responsabil de executarea hotărârilor în materie civilă referitoare la recuperarea banilor, a bunurilor sau a proprietăților în Irlanda de Nord și poate contribui la garantarea oricăror plăți care vă sunt datorate în cazul în care aveți câștig de cauză, iar cealaltă parte nu plătește într­un termen rezonabil. Există taxe pentru utilizarea serviciilor Biroului pentru executarea hotărârilor judecătorești. Mai multe informații referitoare la Biroul pentru executarea hotărârilor judecătorești pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord și în fișa informativă privind procedurile de executare a unei hotărâri judecătorești.

Aranjamentele privind onorariile avocaților sunt stabilite între avocați și clienți. Uneori, pot fi solicitate plăți eșalonate. În alte cazuri, onorariile pot fi plătite integral la încheierea procedurilor.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

În Irlanda de Nord există un regim statutar pentru plata cheltuielilor de judecată din fonduri publice (sistemul de asistență judiciară).

Cu toate acestea, anumite proceduri sunt excluse din sistem (de exemplu, defăimare) și se aplică testări ale mijloacelor financiare și ale îndeplinirii cerințelor de fond (means and merits tests).

Un certificat de acordare a asistenței judiciare (legal aid certificate) nu poate fi valabil în ceea ce privește cheltuielile efectuate înainte de acordarea acestuia.

Informații suplimentare referitoare la sistemul de asistență judiciară sunt disponibile pe paginile privind asistența judiciară și pe site-ul web al Uniunii Avocaților din Irlanda de Nord.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Emiterea unei cereri cu valoare redusă, a unei cereri în materie civilă sau a unei citații marchează începutul acțiunii în scopuri de prescripție.

Dacă în legislație se prevede un formular, orice abatere care nu afectează substanța sau care nu este menită să inducă în eroare nu va invalida formularul, iar orice viciu poate fi, în general, remediat printr-un amendament.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Procesul de soluționare a litigiilor este supus unor termene diferite și, deși personalul instanțelor poate răspunde la întrebări specifice, acesta nu va urmări etapele individuale ale unei cauze.

La Înalta Curte, reclamantul trebuie să înscrie acțiunea pe rolul instanței în termen de șase săptămâni de la încheierea pledoariilor sau la o altă dată încuviințată de instanță, o taxă fiind datorată la înscrierea acțiunii. Reclamantul trebuie să informeze celelalte părți cu privire la înscrierea acțiunii pe rolul instanței. Înainte de stabilirea unei date pentru audiere sau pentru reexaminare, trebuie să se depună și un certificat de disponibilitate (certificate of readiness) pentru cauzele în materie de vătămări corporale și neglijență clinică.

În cazul în care nu se depune și nu se comunică un memorandum de înfățișare (memorandum of appearance) sau dacă pârâtul nu comunică un mijloc de apărare, reclamantul poate obține pronunțarea hotărârii printr-o procedură administrativă (deși este posibil ca acesta să fie nevoit să se prezinte în fața unui executor judecătoresc – Master pentru evaluarea daunelor).

În instanța civilă, reclamantul trebuie să depună un certificat de disponibilitatea în cazul în care pârâtul și-a notificat intenția de a se apăra. În cazul în care certificatul nu este depus după șase luni, părțile trebuie să se prezinte în fața judecătorului care poate da instrucțiuni în ceea ce privește desfășurarea viitoare a procedurii. În cazul în care nu i s-a comunicat intenția de apărare, reclamantul poate obține pronunțarea hotărârii printr-o procedură administrativă [deși este posibil ca acesta să fie nevoit să se prezinte în fața judecătorului de district (district judge) pentru evaluarea daunelor].

În cazul cererilor cu valoare redusă, pârâtului i se va acorda o perioadă fixă pentru a răspunde cererii – denumită data de răspuns (return date) – care este în general de 21 de zile de la primirea cererii la grefă. În cazul în care pârâtul returnează un „aviz de litigiu” (Notice of Dispute), cauza va fi adusă în fața judecătorului pentru o audiere în instanță. În cazul în care nu se primește un aviz de litigiu, reclamantul poate obține pronunțarea hotărârii printr-o procedură administrativă (deși este posibil ca acesta să fie nevoit să se prezinte în fața judecătorului pentru evaluarea daunelor).

Linkuri relevante

Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord

Agenția Serviciilor Juridice din Irlanda de Nord (Northern Ireland Legal Services Agency)

Ultima actualizare: 27/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.