Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Pentru un răspuns la această întrebare, consultați de asemenea secțiunea: „Soluționarea alternativă a litigiilor – Slovacia”

Nu toate litigiile trebuie soluționate în instanță. Părțile ar trebui mai întâi să încerce să încheie un acord amiabil și să găsească un compromis acceptabil pentru ambele părți. O altă opțiune este soluționarea unui litigiu prin mediere. Medierea este o activitate extrajudiciară prin care persoanele implicate își soluționează litigiul, apărut în urma relației contractuale sau a unei alte relații juridice, cu ajutorul unui mediator. Se recomandă ca părțile să apeleze la instanță doar după ce au epuizat toate celelalte metode alternative de soluționare a litigiului sau în cazul când obiectivul este obținerea unei definiții precise a poziției părților, a drepturilor acestora și a responsabilității reciproce.

În anumite condiții prevăzute în Legea privind arbitrajul (zákon o rozhodcovskom konaní), astfel cum a fost modificată, un tribunal de arbitraj poate decide în cauze legate de:

a) soluționarea litigiilor de proprietate derivate din relațiile comerciale și de drept civil naționale și internaționale, dacă locul arbitrajului este în Republica Slovacă;

b) recunoașterea și executarea deciziilor de arbitraj interne și externe în Republica Slovacă.

Dacă tipul de litigiu care face obiectul procedurii judiciare este unul pe care Legea privind arbitrajul nu îl exclude din domeniul său de aplicare, părțile implicate pot conveni, fie în instanță sau în afara ei, să continue cu procedura de arbitraj. Acest acord trebuie să includă un acord de arbitraj. Un astfel de acord înaintat unei instanțe are efectul unei retrageri a plângerii și al consimțirii pârâtului cu privire la această retragere, conform Codului de procedură civilă contradictorie (Civilný sporový poriadok, CPCC).

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Conform Codului de procedură civilă contradictorie, un drept se prescrie dacă nu a fost exercitat în perioada stabilită prin lege. Termenele privind depunerea unei plângeri diferă în funcție de cauză.

Termenele de prescripție statutare sunt stabilite prin lege. Termenul de prescripție general este de trei ani, perioadă care începe din momentul când dreptul poate fi exercitat prima dată.

Instanța va lua în considerare un drept prescris doar la sugestia debitorului. Dacă debitorul se opune dreptului prescris, acesta nu poate fi acordat creditorului.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia

Autoritatea instanțelor de a delibera cu privire la o anumită problemă este stabilită de legislația Uniunii Europene – regulamente, convenții internaționale multilaterale sau bilaterale, iar în absența acestora, de legislația națională care guvernează conflictul de legi.

Normele care guvernează autoritatea instanțelor slovace sunt stabilite, la nivel național, prin Legea nr. 97/1963, privind dreptul procedural și privat internațional (Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Norma fundamentală prevede că instanțele slovace au competență dacă persoana împotriva căreia este înaintată o acțiune (plângere) își are reședința sau sediul social în Republica Slovacă sau, în cazul drepturilor de proprietate, dacă aceasta are bunuri în țară. Prevederile ulterioare precizează condițiile în care instanțele slovace sunt competente. În cazul relațiilor contractuale, părțile pot stabili competența de comun acord. În anumite cazuri, instanțele slovace au competență exclusivă, de exemplu, în procedurile ce țin de drepturile reale cu privire la bunuri imobile, închirierea de bunuri imobile situate în Republica Slovacă sau în procedurile referitoare la înregistrarea sau validitatea brevetelor, a mărcilor comerciale, a desenelor și a modelelor, și de alte drepturi.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia

Conform Codului de procedură civilă contradictorie, instanța ordinară a părții împotriva căreia este înaintată plângerea (pârâtul) are competență pentru audierea cauzei, cu excepția cazului în care este prevăzut altceva. Instanța ordinară pentru o persoană (un cetățean) este cea din districtul unde își are reședința cetățeanul, și, dacă nu are o reședință, din districtul unde locuiește acesta; instanța ordinară pentru o entitate juridică este cea din districtul unde aceasta își are sediul social și, în cazul unei entități juridice străine, instanța din districtul unde este situată unitatea organizațională a acesteia. Instanța ordinară pentru stat este cea din districtul în care au avut loc circumstanțele ce au dus la înaintarea plângerii. Instanța ordinară în cazul problemelor comerciale este cea din districtul unde pârâtul își are sediul social și, dacă acesta nu are sediu social, instanța din districtul în care acesta își desfășoară activitatea. Dacă pârâtul nu are un loc în care își desfășoară activitatea, instanța sa ordinară va fi cea din districtul unde acesta își are reședința.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia

Norma fundamentală pentru determinarea competenței materiale este prevăzută în secțiunea 12 a Codului de procedură civilă contradictorie. În primă instanță, prin lege, tribunalul districtual este cel care are competență (okresný súd). Un tribunal regional (krajský súd) va avea putere de decizie ca tribunal de primă instanță doar în anumite cauze, de exemplu, în litigii care implică o țară terță sau persoane care beneficiază de imunitate și prerogative diplomatice, dacă litigiile intră sub autoritatea instanțelor din Republica Slovacă. Legea nr. 371/2004 cu privire la sediile și districtele judiciare din Republica Slovacă (Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky) reglementează competența instanțelor de înregistrare, a tribunalelor de insolvenţă și concordat, a instanţelor care se ocupă de cambii și cecuri, a instanțelor care judecă cauze privind protejarea obiectelor care intră sub incidenţa protecției industriale și a celor care asigură protecţia împotriva concurenţei neloiale, a instanțelor pentru audierea cauzelor privind tranzacțiile bursiere, a instanțelor responsabile pentru probleme privind îngrijirea minorilor și a instanțelor responsabile pentru asistența juridică în cazuri de nevoi financiare.

Suma disputată nu are nicio importanță în ceea ce privește stabilirea instanței slovace care va avea competență în soluționarea litigiului respectiv.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

În Republica Slovacă, reprezentarea printr-un avocat nu este obligatorie în cazul procedurilor civile.

Legea impune reprezentarea printr-un avocat în anumite tipuri de proceduri, de exemplu, în cazuri de faliment, protecția concurenţei, concurenţă neloială, drepturi de proprietate intelectuală și în cazul procedurilor de apel extraordinare (secțiunea 420 din Codul de procedură civilă contradictorie).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Conform prevederilor secțiunii 125 din Codul de procedură civilă contradictorie, o plângere poate fi depusă doar în scris, pe hârtie sau în format electronic. O plângere depusă în format electronic trebuie trimisă ulterior pe hârtie în termen de 10 zile, altfel aceasta va fi ignorată. O plângere depusă pe hârtie trebuie înaintată în numărul de exemplare necesar.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Având în vedere faptul că părțile beneficiază de poziții egale într-o procedură judiciară civilă, nu este nevoie ca plângerea să fie depusă în limba slovacă. Părțile au dreptul să se prezinte în instanță utilizând limba maternă sau o altă limbă pe care o înțeleg. Instanța este obligată să le asigure oportunități egale de exercitare a drepturilor, mai exact, inclusiv traducere și interpretare. Depunerea unui document se poate face în scris, pe hârtie sau în format electronic.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Nu există formulare tipizate pentru înaintarea unei acțiuni (cerere pentru inițierea unor proceduri).

Cerințele generale sunt stabilite în secțiunea 127 a Codului de procedură civilă contradictorie. O plângere trebuie semnată și trebuie să indice în mod clar instanța căreia îi este adresată, cine o depune, tipul de problemă vizată și ce urmărește. O acțiune trebuie depusă în numărul de exemplare necesar, cu anexele corespunzătoare, astfel încât un exemplar să rămână la instanță și fiecare parte să primească un exemplar și anexele, după cum este necesar. Dacă partea implicată nu depune numărul de exemplare și anexe necesar, instanța va face copii pe cheltuiala părții respective. Dacă este vorba despre o cauză aflată pe rol, detaliile necesare includ numărul dosarului.

Pe lângă cerințele necesare, o plângere trebuie să precizeze numele și prenumele și, dacă este posibil, data nașterii, numărul de telefon și adresa părților sau ale reprezentanților acestora; informații privind cetățenia acestora; o descriere veridică a faptelor decisive și specificarea probelor pe care se bazează reclamantul; de asemenea, trebuie să specifice în mod clar ce urmărește reclamantul. Dacă una dintre părți este o entitate juridică, plângerea trebuie să precizeze numele acesteia sau numele companiei, sediul social și numărul de identificare, dacă i-a fost atribuit. Dacă una dintre părți este o entitate străină, trebuie atașat la plângere un extras dintr-un registru sau o evidență în care este înregistrată entitatea străină. Dacă una dintre părți este o persoană de afaceri, plângerea trebuie să precizeze numele companiei, sediul social și numărul de identificare, dacă i-a fost atribuit. Dacă una dintre părți este statul, plângerea trebuie să precizeze statul și autoritatea națională relevantă care va reprezenta statul.

Pentru ca procedurile juridice să fie mai flexibile și pentru a veni în ajutorul părților, site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) oferă exemple (formulare) ale unor plângeri selectate pentru inițierea procedurilor. Este posibil să descărcați un model de formular și să îl completați. Formularul direcționează cu precizie reclamantul către secțiunile ce trebuie completate. Formularul completat poate fi trimis nesemnat sau semnat cu o semnătură electronică autorizată, utilizându-se un certificat autorizat. Dacă reclamantul trimite o plângere fără o semnătură electronică autorizată, acesta este obligat să trimită, de asemenea, o plângere pe hârtie.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Depunerea unei plângeri este supusă plății unei taxe judiciare. Taxa judiciară trebuie plătită de partea care înaintează plângerea (solicitant/reclamant), cu excepția cazului când obligația sa de plată a taxei judiciare a fost eliminată la cererea sa sau dacă este scutit prin lege de această plată. Valoarea taxei este stabilită de baremul de taxe al instanței, care constituie o anexă la Legea nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxa pentru un extras din registrul penal (Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Valoarea taxei este precizată în baremul taxelor, ca procentaj dintr-o bază de taxare sau ca sumă fixă. Taxa judiciară se achită la depunerea plângerii. Dacă o taxă nu a fost plătită la timp, la depunerea unei cereri pentru inițierea procedurilor, instanța va cere plătitorului să plătească taxa într-un termen stabilit de aceasta, de obicei în termen de zece zile de la notificarea cererii; dacă taxa nu este plătită în ciuda cererii, în intervalul de timp stabilit, instanța va suspenda procedurile. Plătitorul trebuie să fie informat în cadrul cererii cu privire la consecințele neplății taxei.

În Republica Slovacă, reprezentarea printr-un avocat nu este obligatorie în cazul procedurilor civile.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Consultați secțiunea: „Asistența juridică – Slovacia”.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O acțiune este considerată a fi introdusă în instanță în ziua în care a fost depusă. Instanța va oferi reclamantului o confirmare a faptului că acțiunea sa a fost introdusă și înregistrată în evidența instanței.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Instanța va cere părții implicate să completeze sau să corecteze o cerere incorectă, incompletă sau ininteligibilă într-un interval de timp stabilit de instanță, dar care nu poate fi mai scurt de zece zile. Alte documente depuse care nu furnizează informațiile necesare pentru o acțiune în vederea inițierii procedurilor vor fi ignorate de instanță, dacă nu sunt corectate sau completate în mod corespunzător.

Părțile implicate și reprezentanții acestora au dreptul să consulte un dosar al instanței și să obțină extrase, copii și fotocopii ale acestuia sau pot solicita instanței să facă fotocopii contra cost.

În cadrul pregătirilor pentru o audiere, instanța va transmite o cerere pentru inițierea procedurilor (acțiunii) către respondent (pârât), împreună cu un exemplar al plângerii și al anexelor sale. Transmiterea acestora se face personal, iar părțile trebuie instruite în mod corespunzător. Instanța va trimite fără întârziere declarația pârâtului către reclamant. Dacă natura problemei sau circumstanțele cauzei solicită acest lucru, instanța poate obliga pârâtul, prin rezoluție, să furnizeze o declarație scrisă cu privire la problema respectivă, iar în cazul în care acesta nu este în totalitate de acord cu plângerea, să precizeze în declarația sa acele fapte care sunt decisive pentru apărarea sa, să atașeze documentele la care face apel și să identifice dovezi care să îi susțină afirmațiile. Instanța stabilește un termen-limită pentru depunerea declarației.

Cu excepția cazului când Codul de procedură civilă contradictorie sau un alt regulament specific prevede altceva, instanța va dispune audierea cauzei respective, pentru a delibera asupra problemei, iar în acest scop, va cita părțile implicate și alți participanți a căror prezență este necesară.

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.