Cum puteți sesiza o instanță de judecată

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?

Litigiile pot fi rezolvate fără să se ajungă în fața instanței, cu ajutorul medierii – a se vedea „Medierea în țările UE - Spania”.

De asemenea, părțile pot solicita medierea după inițierea procedurii judiciare.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenul pentru introducerea unei acțiuni în justiție depinde de cauză. Chestiunea termenelor procedurale sau a termenelor de prescripție este complexă din punct de vedere juridic și cel mai bine ar fi să consultați un avocat sau un centru juridic care oferă informații privind accesul la justiție.

Ca regulă generală și doar în scop ilustrativ:

 1. termenul de prescripție pentru plângerile privind datoriile contractuale este de cinci ani;
 2. termenul de prescripție pentru plângerile privind despăgubirile extracontractuale este de un an.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?

Dacă alegeți să soluționați litigiul în instanță, atunci trebuie să apelați la o instanță din acest stat membru.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte aspecte ale cauzei mele?

Vă rugăm să consultați regulile privind jurisdicția accesând secțiunea „Competența instanțelor”.

În funcție de reședința dumneavoastră:

Registrul organelor judiciare (Directorio Juzgados)

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Vă rugăm să consultați regulile privind jurisdicția accesând secțiunea „Competența instanțelor”.

6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Ca regulă generală, pentru a vă prezenta în fața unei instanțe din Spania, trebuie să apelați la serviciile:

 1. unui mandatar pentru procedurile juridice (procurador) și
 2. ale unui avocat care să vă reprezinte în instanță.

Nu este nevoie să apelați la serviciile acestor practicieni în următoarele cazuri:

 1. Atunci când suma pe care o pretindeți nu depășește 2 000 EUR.
 2. Pentru a depune o cerere în cadrul unei proceduri rapide speciale, cunoscute sub denumirea de „procedură de somație de plată” (monitorio), atât timp cât furnizați documente doveditoare privind datoria. În aceste cazuri, nu este fixată nicio limită pentru suma pretinsă.
 3. Pentru a solicita măsuri urgente înainte de începerea procedurilor. Printre acestea se numără măsurile provizorii intermediare în cazul acțiunilor de anulare a căsătoriei, de separare legală sau de divorț, astfel de măsuri fiind menite să găsească soluții pentru nevoile personale și financiare cele mai presante ale soților și ale copiilor acestora, în cazul în care unul dintre soți intenționează să introducă o acțiune de anulare a căsătoriei, de separare legală sau de divorț (cu toate acestea, intervenția acestor practicieni va fi necesară ulterior pentru orice act scris și pentru orice acțiune).

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Cererea și documentele pot fi depuse online accesând secțiunea:

Punct general de acces pentru Serviciul instanțe judecătorești (Administración de Justicia)

Cererile și documentele pot fi depuse, de asemenea, la grefa instanței centrale (Juzgado Decano) din district sau la grefa instanței din regiunea în cauză. În acest caz, acestea vor fi tratate de:

 1. grefierul responsabil de grefa instanței centrale și de serviciile generale comune sau
 2. funcționarul grefei care acționează sub supravegherea grefierului.

Grefierii și funcționarii desemnați de aceștia sunt singurele persoane care pot confirma data și ora la care au fost depuse cererile, documentele de începere a procedurilor și orice alte documente pentru care există termene obligatorii.

Plângerile civile sau comerciale nu pot fi înaintate niciunui alt organism public, nici măcar instanței de serviciu.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

În principiu, în cadrul procedurilor judiciare, se utilizează limba spaniolă. În comunitățile autonome care au limbă proprie (Catalonia, Comunitatea Valenciană, Insulele Baleare, Galicia și Țara Bascilor), poate fi utilizată și limba respectivă.

Oricare altă persoană care participă la procedură poate utiliza spaniola sau limba comunității autonome unde se desfășoară procedura, atât în documentele scrise, cât și în cadrul procedurii orale. Dacă o persoană nu înțelege limba comunității autonome, instanța va desemna un interpret care să asigure traducerea în limba spaniolă. Desemnarea va fi efectuată fie când este stipulată prin lege, fie la solicitarea persoanei care pretinde că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Dacă o persoană, alta decât părțile la procedură, depune mărturie într-o altă limbă, deoarece nu vorbește limba spaniolă sau limba comunității autonome, partea care propune mărturia respectivă va fi responsabilă pentru asigurarea unui interpret.

Procedurile trebuie întotdeauna inițiate în scris, prin redactarea unui document numit „cerere” (demanda), care este simplă pentru cazurile cu o valoare mai mică de 2 000 EUR. Aceasta trebuie să conțină următoarele informații:

 1. detaliile personale și adresa reclamantului și detaliile personale și adresa celeilalte părți, dacă sunt cunoscute și
 2. o descriere exactă a ceea ce solicită reclamantul de la cealaltă parte.

Persoanele care nu angajează un mandatar pot alege dacă procedurile judiciare să fie desfășurate pe cale electronică sau nu. Acestea pot schimba metoda aleasă în orice moment.

Punct general de acces pentru Serviciul instanțe judecătorești

Toți practicienii din domeniul dreptului trebuie să utilizeze sistemul electronic sau sistemul de depunere la distanță al Serviciului instanțe judecătorești pentru înaintarea cererii inițiale și a documentelor ulterioare din cadrul procedurii, precum și a altor documente, pentru a se asigura că depunerile sunt autentice și pentru a oferi o evidență fiabilă a faptului că documentele au fost trimise și primite integral, precum și a datei la care au fost trimise și primite.

Următoarele organizații și persoane fizice trebuie de asemenea să se adreseze instanțelor pe cale electronică:

 1. entitățile juridice;
 2. entitățile fără personalitate juridică;
 3. profesioniștii care lucrează în domenii care necesită înregistrarea într-o organizație profesională pentru orice formalități și acțiuni pe care le efectuează la Serviciul instanțe judecătorești atunci când își exercită activitățile profesionale;
 4. notarii și grefierii;
 5. reprezentanții unei părți interesate care trebuie să comunice pe cale electronică cu Serviciul instanțe judecătorești și
 6. funcționarii din administrația publică, pentru orice acțiuni și măsuri pe care le întreprind în legătură cu funcția lor.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Există formulare-tip și documente tipizate pentru depunerea cererilor pentru sume care nu depășesc 2 000 EUR, dar și pentru cererile financiare înaintate în cadrul unei proceduri speciale denumite „procedură de somație de plată”. Nu există limită pentru suma care poate fi revendicată în cadrul procedurii de somație de plată, dar trebuie să furnizați documente doveditoare ale datoriei.

Aceste formulare (împreună cu ghidurile de utilizare) sunt disponibile pe internet la adresele:

Procese orale (Juicio Verbal) (pentru cererile cu valoare redusă);

Procedura de plată (Juicio Monitorio) (pentru procedura specială).

De asemenea, acestea sunt disponibile publicului la grefa instanței centrale și la birourile comune ale serviciilor procedurale din fiecare district judiciar.

Pentru cererile care nu depășesc 2 000 EUR, documentul respectiv este foarte simplu. Acesta trebuie să conțină doar datele personale ale reclamantului, datele personale ale părții adverse, dacă sunt cunoscute, și o descriere precisă a solicitării reclamantului.

Pentru cererile cu o valoare ce depășește 2 000 EUR, documentul este mai complicat și trebuie să fie redactat de un avocat, deoarece trebuie să includă și o descriere a faptelor, temeiurile legale ale cererii și o listă ordonată care să identifice în mod clar documentele și celelalte dovezi depuse.

În ambele cazuri, cererea inițială trebuie să fie însoțită de toate documentele doveditoare care sprijină cererea, plus orice rapoarte ale experților care depun mărturie sau orice alte dovezi relevante pentru cauză. În general, aceste documente nu pot fi înaintate la o dată ulterioară, cu excepția cazurilor foarte speciale.

10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Persoanele fizice nu trebuie să plătească nicio taxă.

Entitățile juridice (companii, fundații, asociații) trebuie să plătească o taxă pentru introducerea acțiunii în instanțele civile, comerciale sau de contencios administrativ și pentru contestarea unei hotărâri dispuse de instanțele pentru litigii de muncă. În cazul instanțelor penale nu trebuie plătite taxe. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa:

Taxe judiciare (Tasas judiciales)

În Comunitatea autonomă Catalonia, entitățile juridice (dar nu și persoanele fizice) trebuie să plătească o taxă:

Comunitatea autonomă Catalonia – (Comunidad Autónoma de Cataluña) Taxă

Nu există tarife standard pentru onorariile avocaților. Atât nivelul taxelor, cât și metoda de plată, sunt stabilite de comun acord cu clientul.

Există un tarif standard pentru taxele percepute de mandatari.

Taxe pentru mandatari (Arancel Procuradores) (tarif standard)

Practicienii din domeniul dreptului solicită, în general, plata unui avans pentru acoperirea costurilor inițiale, care este dedus din taxele totale. Procedurile sunt împărțite în mai multe etape, iar practicienii pot solicita clienților să plătească procentul corespunzător din taxele totale la începutul fiecărei etape.

De obicei, practicienii nu solicită plata integrală a taxelor înainte de finalizarea cauzei.

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?

Persoanele care pot dovedi că nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru judecarea în instanță au dreptul la asistență juridică.

Asistență judiciară (Justicia Gratuita) (Ministerul Justiției)

Mijloacele financiare ale persoanelor sunt evaluate pe baza unui indicator numit IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples, indicatorul public al veniturilor pentru scopuri multiple).

Se consideră că o persoană nu dispune de mijloacele necesare pentru judecarea în instanță atunci când venitul anual al gospodăriei, provenit din toate sursele, nu depășește:

 1. de două ori indicatorul IPREM aplicabil la data depunerii cererii, pentru persoanele fizice care nu fac parte dintr-o unitate familială.
 2. de două ori și jumătate indicatorul IPREM aplicabil la data depunerii cererii, pentru persoanele fizice care fac parte din orice tip de unitate familială cu mai puțin de patru membri.
 3. de trei ori indicatorul IPREM, pentru persoanele fizice care fac parte dintr-o unitate familială cu cel puțin patru membri.

Pentru anul 2023, IPREM anual este de 7 200,00 EUR (douăsprezece tranșe).

IPREM 2023

Anumite organizații non-profit pot fi, de asemenea, eligibile pentru asistență juridică.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

O acțiune este considerată a fi oficial introdusă în instanță începând cu data la care a fost depusă, odată ce a fost depusă la biroul grefierului și a fost emis un ordin pentru admiterea cererii la proces, după confirmarea faptului că respectiva cauză este de competența instanței.

Veți primi o notificare cu privire la decizia instanței de admitere a cererii la proces și cu privire la toate deciziile ulterioare prin intermediul mandatarului dumneavoastră, dacă aveți un mandatar. În cazul în care nu este necesar un mandatar, veți primi notificarea direct prin scrisoare recomandată la adresa precizată în cerere.

Dacă cererea conține o eroare care împiedică admiterea acesteia la proces, instanța vă va acorda o perioadă de timp pentru corectarea erorii. Dacă eroarea nu poate fi corectată, grefierul va informa judecătorul, acesta urmând să decidă dacă va permite ca cererea să treacă mai departe sau nu.

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru înfăţişare)?

Părțile vor primi imediat o notificare cu privire la toate etapele sau evenimentele din cadrul procedurii, fie în mod direct, fie prin intermediul mandatarului, dacă acesta există.

Ca regulă generală, nu există un calendar stabilit în prealabil pentru proceduri, dar există anumite termene care trebuie respectate.

Ultima actualizare: 18/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.