Ako podať žalobu na súd

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Pred obrátením sa na súd môže byť vhodnejšie využiť „alternatívne riešenie sporov“.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Premlčacie lehoty sa líšia v závislosti od prípadu. Malo by vám byť poskytnuté právne poradenstvo o lehotách.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri „Jurisdikcia“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri „Súdna právomoc – Rakúsko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri „Súdna právomoc – Rakúsko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Vo veciach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žaloby podané na okresných súdoch (Bezirksgerichte), ktoré majú zvyčajne právomoc vo veciach s hodnotou sporu do 15 000 EUR, podpísať advokát, pokiaľ hodnota sporu presiahne 5 000 EUR. Táto povinnosť zastúpenia advokátom sa nevzťahuje na veci, ktoré sa musia podať na okresnom súde bez ohľadu na hodnotu sporu (t. j. aj keď prevyšuje hodnotu 15 000 EUR). Predovšetkým ide o manželské, partnerské a rodinné spory, spory týkajúce sa hraníc pozemkov, spory o vecné bremená, spory o narušenie držby a spory zo zmlúv medzi námorníkmi, dopravcami a hoteliermi a obstarávateľmi, cestujúcimi alebo hosťami, ako aj spory pre nedostatky na dobytku atď.

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté aj žaloby podané v nesporových konaniach (občianskoprávne určovacie konanie, ktoré je flexibilnejšie a menej formálne ako sporové konanie podľa OSP). Predovšetkým ide o nesporové záležitosti týkajúce sa manželských, partnerských vzťahov a vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, záležitosti týkajúce sa ochrany plnoletej osoby nespôsobilej na právne úkony, dedičstva, pozemkových kníh a obchodného registra, nesporové záležitosti týkajúce sa práva na bývanie atď.

Pokiaľ pred okresným súdom zastúpenie advokátom nie je povinné, môže každý sám podať na súde písomne žalobu alebo návrh na začatie konania.

Vo veciach občianskeho a obchodného práva, ktoré sa uplatňujú procesnou cestou, musí žaloby podané na krajinských súdoch (Landesgerichte) spravidla vždy podpísať advokát. Krajinské súdy majú právomoc vo všetkých žalobách, pre ktoré nie je príslušný okresný súd, ako sú spory v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva, nekalej hospodárskej súťaže, žaloby o zanedbanie povinnosti zo strany združení na ochranu práv spotrebiteľa, a to bez ohľadu na hodnotu sporu.

Z povinnosti zastúpenia advokátom sú vyňaté nároky uplatňované podľa pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (konania podľa zákona o pracovných a sociálnych súdoch – ASGG) pred krajinskými súdmi. Vzťahuje sa to najmä na nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi vyplývajúce z pracovnej zmluvy.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Písomné žaloby je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu súdu. Ak chce účastník konania predložiť žalobu na súd osobne, môže ju odovzdať na vstupnom mieste súdu alebo ju vhodiť do schránky pri vstupe.

Ak zastúpenie advokátom nie je povinné a účastník konania nie je zastúpený advokátom, môže žalobu podať aj ústnou formou, a to v ktorýkoľvek úradný deň súdu („Amtstag“) do zápisnice na okresnom súde s príslušnosťou pre dané súdne konanie alebo na okresnom súde, v ktorého obvode má účastník v tom čase miesto pobytu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Úradným jazykom na všetkých súdoch je nemčina. Na určitých súdoch sa môžu ako úradné jazyky používať aj jazyky jazykových menšín, a to burgenlandsko-chorvátsky jazyk, maďarský jazyk alebo slovinský jazyk.

Žalobu alebo návrh na začatie konania je potrebné podať písomnou formou a vlastnoručne podpísať. Ak nie je povinné zastúpenie advokátom a účastník konania nie je zastúpený advokátom, je takisto možné využiť ústnu formu podania do zápisnice príslušného okresného súdu, ako je vysvetlené v otázke 7 vyššie. Elektronickou formou je možné podať žaloby prostredníctvom uzatvoreného systému rakúskej platformy elektronickej justície (ERV), po prihlásení (tento postup je finančne výhodný len pre tých, ktorí podávajú veľké množstvo žalôb na rakúskych súdoch). Podanie elektronickou poštou je neprípustné a nie je možné v stanovenej lehote vykonať opravné podanie. Podanie žaloby faxom takisto nespĺňa formálne požiadavky podľa OSP. Dodatočným doručením originálu v stanovenej lehote však možno vykonať opravné podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania.

Od začiatku roka 2013 existuje možnosť predkladať súdom a prokurátorom návrhy a prílohy elektronicky s použitím funkcie občianskeho preukazu (čipová karta alebo podpis pomocou mobilného telefónu) na online formulároch, ktoré sú dostupné na webovom sídle rakúskej justície „Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften“.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je povinné, existujú len pre návrhy na vydanie podmieneného platobného rozkazu (Mahnklagen). Všetky žaloby o zaplatenie do výšky 75 000 EUR musia byť podané formou návrhu na vydanie platobného rozkazu v tomto konaní (Mahnverfahren). Príslušné platné formuláre možno získať na súde alebo vytlačiť z webového sídla spolkového ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/).

Predtlačené formuláre, ktorých použitie je dobrovoľné, existujú pre súdnu výpoveď nájomnej zmluvy na bytové priestory alebo jeden či viacero nebytových priestorov.

Ku každej žalobe je v zásade možné ako prílohu pripojiť všetky dokumenty (dôkazy) potrebné na podloženie žiadosti (predkladajú sa v rovnakom počte vyhotovení ako samotná žaloba, pozri otázku 12). K žalobe je možné priložiť akékoľvek dohody o súdnej príslušnosti alebo o tuzemskej jurisdikcii (dohody o príslušnosti súdu a práva) v písomnej forme. Platí to aj pre písomné dohody o mieste plnenia zmluvy, ak sa naň žalobca odvoláva v súvislosti s príslušnosťou súdu, ako aj pri iných osobitných skutkových stavoch spojených s príslušnosťou alebo pri osobitných druhoch konaní (napr. zmenka v zmenkovom mandátnom konaní).

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Pri podaní žaloby v občianskoprávnom procese na súde vznikajú súdne poplatky, ktoré sú určené na pokrytie celkových nákladov súdneho konania na prvostupňovom súde. Poplatky sú spravidla odstupňované v závislosti od hodnoty sporu. Majú sa zaplatiť pri podaní žaloby, čo je najlepšie urobiť udelením inkasného súhlasu účtu (napr. prostredníctvom poznámky „výber poplatkov“ a uvedením IBAN a v prípade medzinárodných platieb aj BIC) priamo na prvej strane pohľadávky.

Spôsoby úhrady odmeny advokáta sú založené na individuálnej dohode; to isté platí aj pre výšku odmeny (pokiaľ nebola odmena dohodnutá v súlade so zákonom o odmenách advokátov alebo „Všeobecnými kritériami odmeňovania“). Náhradu zo strany odporcu v konaní je obyčajne možné dosiahnuť až po vynesení právoplatného rozsudku, v závislosti od rozsahu úspechu v súdnom konaní.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Právna pomoc sa udeľuje osobám, ktoré nemôžu uhradiť procesné náklady bez ohrozenia svojho živobytia. Žiadosť o právnu pomoc je možné podať ústne alebo písomne na súde, na ktorom konanie prebieha alebo sa má začať. Ak sa sídlo tohto súdu nachádza mimo obvodu okresného súdu, v ktorom má osoba bydlisko alebo pobyt, žiadosť je takisto možné podať ústne na okresnom súde v mieste pobytu.

Ak na právnu pomoc na účely podania žaloby a/alebo celého ďalšieho konania existujú finančné a obsahové predpoklady, možno o ňu požiadať pred podaním žaloby.

Ďalšie informácie na tému právnej pomoci nájdete na webovej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at v časti Služby. Formuláre žiadosti s ďalšími informáciami a poradenstvom je takisto možné prevziať z uvedeného webového sídla.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za podanú jej doručením na (aspoň teoreticky) príslušný súd. Žaloba sa považuje za riadne podanú, ak nie je podnetom na okamžité zamietnutie alebo začatie konania o odstránení nedostatkov zo strany súdu (ak sa teda považuje za vhodnú na riadne spracovanie v súlade so súdnym poriadkom súdu). Písomné žaloby sa v zásade podávajú v toľkých vyhotoveniach, koľko je strán konania (jedno vyhotovenie pre každého odporcu a jedno pre súd). Ak žaloba obsahuje formálne a/alebo obsahové nedostatky, súd pravdepodobne vydá výzvu na odstránenie nedostatkov, ktorá poukazuje aj na následky neodstránenia nedostatkov v stanovenej lehote. Potvrdenie o podaní žaloby sa zvyčajne vydáva len na požiadanie. V prípade podania prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície sa však potvrdenie uskutočňuje automaticky.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

V konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) formulár žaloby už obsahuje žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia platobného rozkazu. Súd teda žalobcovi automaticky doručí buď právoplatné vyhotovenie platobného rozkazu (exekučného titulu – Exekutionstitel), alebo kópiu, resp. oznámenie o námietke odporcu v zákonom stanovenej lehote, ktoré sa väčšinou spája s predvolaním na ústne pojednávanie (ktorým sa začína riadne konanie). Lehota na predvolanie v konaní na okresnom súde zatiaľ nemá stanovenú spodnú hranicu, v konaní na krajinskom súde však táto lehota predstavuje najmenej tri týždne.

V konaní o súdny príkaz na výpoveď nájomnej zmluvy na bytové alebo nebytové priestory musí prenajímateľ podať žiadosť o doručenie právoplatného vyhotovenia príkazu osobitne. Ak osoba, ktorej sa oznámenie zasiela, včas (do štyroch týždňov) podá námietku, prenajímateľ je o tom automaticky upovedomený (zväčša spolu s predvolaním na ústne pojednávanie).

S výnimkou osobitných konaní (ako konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu na splatenie dlhu, zaplatenie zmenky alebo konanie o výpovedi prenajímateľa) v konaní na príslušnom okresnom súde súd obyčajne po doručení žaloby (a prípadných konaniach o odstránení nedostatkov) z úradnej moci doručí žalovanému žalobu spolu s predvolaním na ústne pojednávanie a súčasne predvolá na ústne pojednávanie žalobcu. Na krajinskom súde súd po doručení žaloby z úradnej moci doručí žalovanému aj príkaz na predloženie písomnej obhajoby na žalobu (s odkazom na povinné zastúpenie advokátom). Ak žalovaný včas nepodá vyjadrenie k žalobe, súd na žiadosť žalobcu vydá kontumačný rozsudok, v opačnom prípade dochádza k prerušeniu konania. Ak je vyjadrenie k žalobe doručené včas, súd žalobcovi zašle rovnopis tejto písomnosti, často spolu s predvolaním na pojednávanie.

Na predbežnom súdnom pojednávaní (prvý termín ústneho pojednávania) súd s účastníkmi konania, pre ktorých v zásade platí povinnosť osobnej účasti, pokiaľ ich zástupca nie je dostatočne informovaný o skutkovom stave, prerokuje a následne stanoví ďalší časový priebeh a postup konania. Je zahrnutá aj do rokovacieho protokolu vo forme programu procesu. Stranám (alebo ich zástupcom) sa doručí kópia tejto zápisnice. Súd oznámi účastníkom konania zmeny tohto programu, a ak je to vhodné, poskytne im príležitosť vyjadriť sa k nim.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.