Ako podať žalobu na súd

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Existujú alternatívy vrátane riešenia sporu mimosúdnym urovnaním, využitia rozhodcovského konania alebo využitia mechanizmu mediácie v súlade so zákonom 159(I)/2012 o určitých aspektoch mediácie v občianskoprávnych veciach.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Áno. Podľa zákona 66(Ι)/2012 o premlčaní nemožno na súd podať žalobu, ak od dátumu vzniku základu nároku uplynulo desať (10) rokov, pokiaľ v zákone nie je uvedené inak, ako napríklad v týchto prípadoch:

Ak sa nárok týka občianskoprávneho deliktu, zmluvy, zmenky, šeku, dlžobného úpisu atď., nemožno podať žalobu, ak od dátumu vzniku základu nároku uplynulo šesť (6) rokov.

Ak sa nárok týka náhrady škody vzniknutej v dôsledku nedbanlivosti, obťažovania alebo porušenia inštitucionálnej povinnosti, nemožno podať žalobu, ak od dátumu vzniku základu nároku uplynuli tri (3) roky. Ak sa nárok týka náhrady za ublíženie na zdraví a/alebo smrti spôsobenej občianskoprávnym deliktom, súd môže túto premlčaciu dobu predĺžiť na maximálne dva (2) roky od dátumu jej uplynutia.

Premlčacia doba na podanie žaloby týkajúcej sa majetku zosnulej osoby bez ohľadu na podiel na tomto majetku, odkázaný majetok alebo platnosť závetu uplynie po ôsmich (8) rokoch od dátumu smrti.

Premlčacia doba na podanie žaloby týkajúcej sa hypotéky alebo záložného práva uplynie po dvanástich (12) rokoch od dátumu vzniku základu žaloby.

Ak sa žaloba týka rozsudku súdu, nemožno podať žalobu, ak od dátumu vydania právoplatného rozsudku uplynulo pätnásť (15) rokov.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Ak základ žaloby alebo vykonateľného práva vznikol v Cyperskej republike alebo na území, ktoré sa považuje za územie Cyperskej republiky, alebo ak je základ žaloby taký, že súd Cyperskej republiky môže byť príslušným súdom, je potrebné obrátiť sa na súd Cyperskej republiky.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

V prípade občianskoprávneho sporu je potrebné obrátiť sa na súd v okrese, v ktorom:

  • úplne alebo čiastočne vznikol základ žaloby,
  • odporca alebo ktorýkoľvek z odporcov žil alebo pracoval v čase podania žaloby,
  • sa nachádza výsostné územie, za predpokladu, že všetci účastníci konania sú cyperskí štátni príslušníci a základ žaloby vznikol úplne alebo čiastočne na výsostných územiach alebo odporca (alebo ktorýkoľvek z odporcov) tam žije alebo pracuje,
  • sa nachádza výsostné územie, za predpokladu, že základ žaloby vznikol úplne alebo čiastočne na výsostných územiach v dôsledku používania motorového vozidla osobou, ktorá bola alebo mala byť poistená podľa článku 3 zákona o motorových vozidlách (poistenie zodpovednosti za škodu),
  • sa nachádza výsostné územie, za predpokladu, že základ žaloby vznikol úplne alebo čiastočne na výsostných územiach v dôsledku nehody alebo choroby z povolania zamestnanca, ku ktorým došlo v čase pracovného pomeru a na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť zamestnávateľa, v súvislosti s ktorou tento zamestnanec bol alebo mal byť poistený podľa článku 4 zákona o motorových vozidlách (poistenie zodpovednosti za škodu),
  • sa nachádza majetok, ktorý je predmetom žaloby týkajúcej sa rozdelenia alebo predaja nehnuteľnosti alebo akejkoľvek inej veci týkajúcej sa nehnuteľnosti.

Ak ide o pracovnoprávny spor, ktorý sa týka nároku na náhradu v hodnote rovnej mzde za maximálne 2 roky, je potrebné obrátiť sa na pracovný tribunál v okrese, v ktorom spor vznikol, alebo v prípade, že taký tribunál neexistuje, v okrese, v ktorom má žalobca obvyklé bydlisko alebo miesto trvalého bydliska. V opačnom prípade je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný súd.

sporoch o prenajatý majetok bude mať príslušnosť tribunál pre kontrolu nájomného zriadený v okrese, v ktorom sa nachádza majetok.

V prípade rodinnoprávneho sporu (napr. rozvodu, majetkových sporov atď.) je potrebné obrátiť sa na rodinný súd, konkrétne na rodinný súd v okrese, v ktorom žije alebo pracuje niektorý z účastníkov konania, alebo v prípade sporu, ktorý sa týka maloletého dieťaťa, na rodinný súd v okrese, v ktorom žije maloleté dieťa alebo odporca.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri odpoveď na otázku 4.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Môžete podať žalobu osobne. Zákon nevyžaduje, aby osobu zastupoval advokát alebo iný sprostredkovateľ (s výnimkou maloletých alebo nespôsobilých osôb podľa príslušných právnych predpisov).

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Súdne dokumenty potrebné na začatie konania (súdne predvolanie, návrh na začatie konania atď.) sa majú podať na registračnom oddelení príslušného súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Návrh musí byť vždy v písomnej forme v gréčtine. Návrhy (alebo iné súdne dokumenty) podané e-mailom alebo faxom nebudú prijaté.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Súdne predvolanie na podanie žaloby sa má vypracovať podľa formulára 1 občianskeho právneho poriadku v prípade všeobecne schváleného súdneho predvolania alebo podľa formulára 2 v prípade osobitne schváleného súdneho predvolania.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Áno, musíte uhradiť kolkový poplatok. Poplatok sa hradí pri registrácii dokumentu, za ktorý sa poplatok musí zaplatiť.

To, či advokátovi zaplatíte vopred, závisí od dohody s advokátom.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Áno, v prípade súdneho konania pred rodinným súdom alebo konania, ktoré sa týka cezhraničných sporov alebo žiadateľov o azyl, utečencov alebo štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt, ak súd vyhovie návrhu na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Od okamihu registrácie žaloby. V prípade neplatnej alebo oneskorenej registrácie alebo akéhokoľvek iného problému súvisiaceho s registráciou žaloby dostanete spätnú väzbu od príslušného registračného oddelenia.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Informácie o časovom harmonograme a dostavení sa pred súd dostanete v neskoršej fáze.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.