Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako podať žalobu na súd

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

V Anglicku a vo Walese vláda má záujem na tom, aby ľudia mohli riešiť spory spôsobom, ktorý je rýchly, účinný a nákladovo efektívny a aby mali k dispozícii celý rad dostupných možností a nespoliehali sa len na súdy. Alternatívne riešenie sporov (ARS) spočíva skôr v riešení problémov a nie predpisovaní riešení a v mnohých prípadoch môže viesť ku kreatívnym a ďalekosiahlym riešeniam problémov, ktoré sa nedajú docieliť v rámci súdneho procesu.

K príkladom alternatívneho riešenia sporov patrí mediácia a arbitráž; ministerstvo spravodlivosti má tiež stránku s vyškolenými mediátormi, ktorí budú pôsobiť ako mediátor za pohyblivý paušálny poplatok. Existuje tiež bezplatná telefónna mediačná služba, ktorá sa poskytuje pri obhajobe v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak s tým strany sporu súhlasia. Ak by strany sporu skúsili využiť ARS a vec sa nevyrieši, nič nebráni tomu, aby riešenie prípadu pokračovalo v súdnom konaní.

Ak sa obrátite na súd, konanie sa riadi Občianskym súdnym poriadkom [Civil Procedure Rules (CPR)].

Informácie uvedené ďalej vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie vyriešiť váš spor, získate tak aspoň všeobecnú predstavu o tom, čo sa môže stať. Nevysvetľujú všetko o pravidlách súdu, nákladoch a postupoch, ktoré môžu rôznymi spôsobmi ovplyvňovať rôzne typy nárokov. Mali by ste pamätať aj na to, že aj v prípade, keď váš prípad vyhráte, súd nemôže zaručiť, že budete môcť získať nejaké finančné prostriedky, ktoré vám dlžia.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty alebo premlčacie lehoty, v rámci ktorých by sa malo uskutočniť súdne konanie, existujú. Všeobecná premlčacia lehota je 6 rokov od príslušného dátumu, napríklad od dátumu porušenia zmluvy alebo vzniku škody alebo niekedy aj od zistenia nejakej škody. K ďalším premlčacím lehotám patrí 1 rok v prípade ohovárania alebo 3 roky v prípade zanedbania medicínskej starostlivosti a ujmy na zdraví. Niektoré, ale nie všetky premlčacie lehoty sú uvedené v zákone o premlčaní z roku 1980 (Limitation Act 1980). Otázku lehôt môže objasniť advokát, právny poradca alebo Poradenská kancelária pre občanov (Citizens Advice Bureau) v Spojenom kráľovstve.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Vo väčšine prípadov by ste sa mali obrátiť na súd v členskom štáte, v ktorom spor vznikol. Z tohto pravidla existujú určité výnimky, ktoré závisia od predmetu sporu[1] a predovšetkým európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na základe písomných dokumentov. Ďalšie informácie poskytne UK European Consumer Centre (Európske spotrebiteľské centrum Spojeného kráľovstva).

[1] Prípady zahŕňajúce zmluvné povinnosti, náhradu škody, spotrebiteľské a pracovné zmluvy, patenty/ochranné známky a vlastníctvo alebo prenájom nehnuteľnosti.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Časť 7 CPR a sprievodné praktické pokyny môžu pomôcť pri určovaní toho, ako a kde začať konanie. Na stránke „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc) sa poskytuje viac informácií o konkrétnom súde v Anglicku a vo Walese, na ktorom by sa mal uplatniť nárok. Podrobnosti o príslušných súdoch sú k dispozícii na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Opäť v časti 7 a na stránke „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc) budú poskytnuté ďalšie informácie o konkrétnom súde v Anglicku a vo Walese, na ktorom by sa mal uplatniť nárok. Podrobnosti o príslušných súdoch sú k dispozícii na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Nepožaduje sa, aby sa osoba radila s advokátom, alebo aby ju zastupoval; v jednoduchom prípade týkajúcom sa dlhu nie je potrebné, aby ste sa radili s právnym poradcom. Vo všeobecnosti platí, že ak si uplatňujete nárok na sumu nad 10 000 GBP a konkrétne, ak to zahŕňa nárok na odškodnenie („náhrada škody“), odporúča sa požiadať právneho zástupcu o radu.

Ak suma, na ktorú si uplatňujete nárok je vo výške 10 000 GBP alebo menej a je obhajovaná, môžete prizvať niekoho na súdne pojednávanie, kto bude hovoriť vo vašom mene. Tzv. „nekvalifikovaný zástupca“ môže byť manžel/-lka, príbuzný, priateľ alebo poradca.

Iné typy nárokov, napríklad nároky týkajúce sa ujmy na zdraví, môžu byť zložitejšie a vhodnejšie môže byť požiadať o odbornú pomoc a poradenstvo bez ohľadu na hodnotu vášho nároku.

Pre mnohé typy nárokov existuje „protokol pred podaním žaloby“ [1], v ktorom sú stanovené kroky, ktoré súd od vás očakáva predtým, ako podáte váš nárok. Zahŕňa také veci, akými sú napríklad napísanie správy osobe, u ktorej si uplatňujete nárok s cieľom objasniť podrobnosti vášho nároku, výmena niektorých dôkazov, ktoré umožnia preštudovať vaše zdravotné záznamy, ak si uplatňujete nárok na ujmu na zdraví a snaha dohodnúť sa na lekárskom odborníkovi, ktorého použijete.

Pamätajte na to, že váš nárok musíte tiež preukázať. Na tento účel budete potrebovať dôkazy, napríklad správu od vášho lekára alebo výpovede svedkov, ktorí videli vašu nehodu. Budete musieť tiež reálne posúdiť výšku náhrady škody, ktorú požadujete. Môžete ušetriť čas a peniaze, keď najskôr požiadate o radu právneho zástupcu o tom, či je vhodné uplatniť si nárok a ak áno, ako ho najlepšie pripraviť, aké dôkazy potrebujete a akú výšku náhrady škody máte požadovať.

Ak uplatňujete nárok v mene spoločnosti s ručením obmedzeným, môže byť potrebné, aby vás na pojednávaní zastupoval právny zástupca. Bude to závisieť od sumy, ktorú si nárokujete, a od typu pojednávania.

[1] Existuje viacero protokolov pred podaním žaloby, napríklad v prípade stavebných a technických sporov, ohovárania, riešenia sporov súvisiacich s medicínskou starostlivosťou, profesijného pochybenia a súdneho preskúmania. Kópie všetkých dokumentov sú k dispozícii na súde alebo na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Pravidlá týkajúce sa začatia občianskoprávneho konania sú uvedené v časti 7 Občianskeho súdneho poriadku [1], ktoré by sa mali vykladať so sprievodným usmernením ku konaniu. Základným pravidlom je, ak chýba nejaké pravidlo alebo sprievodné usmernenie ku konaniu, nárok sa môže v Anglicku a Walese predložiť na ktorékoľvek miestne pojednávacie centrum Krajského súdu (County Court hearing centre); v praxi to znamená, že len peňažné nároky v rámci Krajského súdu je potrebné predložiť online alebo poštou na Money Claims on Line (peňažné nároky online) v Salforde; Doplnkový online postup existuje tiež pre majetkové nároky.

Niektoré nároky, napríklad tie, ktoré sa predkladajú podľa zákona o spotrebiteľských úveroch [2], je potrebné predložiť na pojednávacie centrum krajského súdu, kde žalovaný býva alebo vykonáva podnikateľskú činnosť. Niektoré pojednávacie centrá (hearing centres) majú elektronické zariadenia na komunikáciu; pravidlá týkajúce sa tejto oblasti sú uvedené v časti 5 CPR a sprievodné usmernenie s osobitnými pravidlami pre vrchný súd súd. Informácie o vrchnom súde sa uvádzajú tu.

Zamestnanci súdu nemôžu poskytovať poradenstvo o platnosti nároku ani o vhodnosti vášho zvoleného postupu. Poradenstvo môžete získať od vašej poradenskej kancelárie pre občanov alebo z právneho centra.

[1]Op cit

[2] CPR PD 7B5

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Nároky by sa mali vyplniť písomne v angličtine, aj keď osoby hovoriace walesky môžu vo waleštine. Ako už bolo uvedené, existuje možnosť elektronickej komunikácie so súdmi na účely predkladania nárokov, ako aj návrhov na vydanie predbežného opatrenia a tiež na všeobecnú komunikáciu so súdom. Usmernenie pre túto možnosť sa nachádza tu.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Vo všeobecnosti na to, aby ste si mohli začať uplatňovať nárok musíte vyplniť formulár N1; existujú aj iné formuláre pre osobitné záležitosti, napríklad majetok. Formulár N1 obsahuje pokyny pre navrhovateľa. Pomôcť vám môže Poradenská kancelária pre občanov. V poznámkach k usmerneniu sa uvádzajú podrobné informácie, ktoré by mali byť zahrnuté vo vašom nároku. Pri odosielaní pošty by ste mali urobiť jednu kópiu pre seba, jednu pre súd a jednu pre každého žalovaného, u ktorého si uplatňujete nárok. Súd žalovaným doručí kópiu v zapečatenej zásielke.

Existujú mnohé ďalšie formuláre, ktoré sa používajú v iných typoch konania alebo v neskorších štádiách uplatňovania nároku. Tieto sú tiež k dispozícii na súde alebo na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Zvyčajne budete musieť zaplatiť poplatok, aby ste si mohli začať s uplatňovaním vášho nároku. Výška poplatku bude závisieť od sumy, ktorú si nárokujete. Ak žalovaný nezaplatí po vynesení rozsudku alebo tvrdí, že nedlží peniaze a váš nárok pokračuje ako „obhajovaný“ (sporný) prípad, budete pravdepodobne musieť zaplatiť ďalšie poplatky. Ak vyhráte váš prípad, poplatky sa pripočítajú k sume, ktorú vám žalovaný dlží. Môže vám byť umožnená kompenzácia určitých nákladov za stratený čas v práci, aj keď to nebude nevyhnutne zahŕňať celkový čas, ktorý ste stratili.

Za určitých okolností, napríklad ak poberáte podporu príjmu, môžete požiadať o oslobodenie od platenia poplatkov. Podrobné informácie o súdnych poplatkoch sa uvádzajú v informačnom materiáli na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti. Uvádzajú sa tu aj informácie o tom, kedy sa nemusí zaplatiť poplatok.

Môžu byť potrebné ďalšie výdavky. Ak žalovaný popiera váš nárok, môžete potrebovať pomoc svedkov, aby vypovedali na súde, čo sa stalo. Možno budete musieť zaplatiť ich cestovné náklady na súd a zo súdu a sumu, ktorú by za tento deň zarobili. Ak však vyhráte, súd môže nariadiť žalovanému, aby tieto výdavky zaplatil.

Možno budete potrebovať správu od experta, napr. lekára, mechanika alebo znalca. Možno bude potrebné, aby ste požiadali tohto experta, aby sa dostavil na súdne pojednávanie a poskytol dôkazy vo váš prospech. Budete musieť zaplatiť náklady a poplatky expertov, ale opäť, ak vyhráte, súd môže nariadiť žalovanému, aby ich uhradil.

Ak si uplatňujete nárok na pevne stanovenú sumu („konkrétna suma“) a žalovaný je osobou, ktorá popiera váš nárok, váš nárok môže byť presunutý na miestny súd žalovaného. Môže to znamenať, že budete musieť precestovať určitú vzdialenosť na každé pojednávanie, ktoré sa uskutoční. Ak vyhráte prípad, môžete si uplatniť svoje cestovné náklady a časť vašich ušlých príjmov.

Sumy, ktoré si možno nárokovať za náklady na svedka, experta a právne poradenstvo, sú obmedzené na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Ak angličtina nie je vaším prvým jazykom a potrebujete tlmočníka, súd vám nebude môcť pomôcť pri hľadaní tlmočníka. Poplatky, ktoré si tlmočník účtuje, si tiež budete musieť zaplatiť sami.

Poplatky za advokátov sú obvykle splatné po ukončení konania vo veci. Ak vyhráte váš prípad, súd môže žalovanému uložiť povinnosť uhradiť niektoré alebo všetky vaše poplatky za advokáta. Ak však máte právneho zástupcu a hodnota vašej pohľadávky je nižšia než 5 000 GBP, spravidla budete musieť zaplatiť za jeho pomoc vy, a to aj v prípade, keď váš prípad vyhráte. Mali by ste tiež pamätať na to, že aj keď súd môže vyniesť rozsudok vo váš prospech (to znamená nariadiť žalovanému, aby vám zaplatil), súd nepodnikne automaticky kroky na zabezpečenie zaplatenia peňazí. Ak žalovaný nezaplatí, budete musieť požiadať súd, aby prijal opatrenie (nazývané „vykonanie vášho rozsudku“), za ktoré budete musieť zaplatiť ďalší poplatok. Viac informácií o vykonávaní rozsudkov sa uvádza vo viacerých informačných materiáloch.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V niektorých občianskoprávnych veciach existujú rôzne druhy financovania právnej pomoci v obmedzenej výške. Druh financovania a oprávnenosť na jeho získanie závisí od viacerých faktorov vrátane typu súdneho konania a príjmov žiadateľa. Ďalšie informácie o právnej pomoci sú k dispozícii na tejto webovej stránke.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Dátum začiatku konania je deň, keď súd vystaví formulár na uplatnenie nároku. Dátum vydania je zaznamenaný pečiatkou s dátumom na súde buď vo formulári na uplatnenie pohľadávky, ktorý sa nachádza v súdnom spise, alebo v liste, ktorý bol pripojený k formuláru návrhu na uplatnenie pohľadávky, keď ho súd prijal. Ak vo formulári návrhu na uplatnenie pohľadávky chýbajú akékoľvek potrebné informácie alebo obsahuje zjavné chyby, súd konanie na uplatnenie nároku nezačne a formulár vám vráti. Ak podáte návrh na uplatnenie nároku, súd vám pošle oznámenie o začatí, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o dátume, kedy bol návrh na uplatnenie nároku poslaný žalovanému.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Áno.

Po vydaní nároku a doručení žalovaným spolu s formulárom návrhu N1 a podpornými dokumentmi majú žalovaní 14 dní na to, aby predložili obhajobu a/alebo namietali právomoc súdu. Po predložení obhajoby súd vydá predbežné pridelenie na konanie a dotazník týkajúci sa pokynov (Directions Questionnaire), ktorý je potrebné odoslať späť v stanovenej lehote. Po doručení dotazníka týkajúceho sa pokynov sa vec postúpi zodpovedajúcemu súdu; spravidla to býva miestne pojednávacie centrum krajského súdu žalovaného. Súd zabezpečí, aby strany sporu boli informované o všetkých dátumoch, do ktorých sa majú záležitosti dokončiť.

Súvisiace odkazy

Dôležité odkazy boli uvedené v predchádzajúcich odpovediach. Nasledovné odkazy sú na všeobecnejšie použitie:

Ministerstvo spravodlivosti

Právna pomoc

Komisia pre právne služby

Advokátska komora Anglicka a Walesu

Právnická spoločnosť Anglicka a Walesu

Poradenská služba pre občanov

Posledná aktualizácia: 18/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.