Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Alternatívny postup môže byť niekedy lepšou voľbou. Pozrite si časť „Alternatívne riešenie sporov“.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Pri rôznych druhoch žalôb sa uplatňujú rôzne lehoty. Viac informácií o lehotách vám poskytne advokát alebo úrad pre právnu pomoc (oikeusaputoimisto).

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozrite si časť „Príslušnosť“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozrite si časť „Príslušnosť – Fínsko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozrite si časť „Príslušnosť – Fínsko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Súkromné osoby môžu podať akúkoľvek občianskoprávnu žalobu na súd bez využitia právneho poradcu. V zložitých prípadoch môže byť výhodné využiť služby advokáta.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Ako prvé kontaktné miesta fungujú súdne registre.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Konania na fínskych súdoch sa vedú vo fínčine alebo švédčine. Nároky (návrhy na vydanie predvolania) sa vždy musia podať v písomnej forme a zvyčajne vo fínčine. Na Ålandských ostrovoch sa musí používať švédčina. Štátni príslušníci Fínska, Islandu, Nórska, Švédska a Dánska môžu v prípade potreby použiť vlastný jazyk. Návrhy na priznanie nároku možno podávať faxom alebo e-mailom. Pre niektoré druhy konaní je k dispozícii automatické spracovanie. Pozrite si časť „Automatické spracovanie – Fínsko“.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Neexistujú žiadne osobitné formuláre. V nároku musí byť jasne uvedený predmet a odôvodnenie nároku. Spravidla je k nároku potrebné priložiť všetky zmluvy, záväzky alebo iné písomné dôkazy, na ktoré sa chcete spoľahnúť.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Po skončení konania súd vyúčtuje manipulačný poplatok. Výška poplatku závisí od fázy konania, v ktorej sa vec vyriešila. Niektoré veci možno vyriešiť len na základe písomných dôkazov. Vo väčšine prípadov sa však rozhoduje až po pojednávaní. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index/charges/chargescollectedbycourts.html.

Odmeny advokátov a ich splatnosť závisia od zmluvy, neupravujú ich teda žiadne osobitné pravidlá.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Nárok na bezplatnú právnu pomoc závisí od výšky príjmu. Bezplatná právna pomoc sa neposkytuje v prípade drobných trestných činov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Dátum začatia konania je deň, keď súd dostane váš návrh na predvolanie. Súd môže na požiadanie zaslať potvrdenie o prijatí. Súd neposkytuje potvrdenie o tom, či bola daná vec správne predložená.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Súd bude účastníkov konania informovať o priebehu konania a poskytne im približný časový plán ďalších úkonov. Môžete sa takisto obrátiť na súd a informovať sa o stave konania.

Posledná aktualizácia: 31/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.